Тема 18. Поняття та способи захисту права власності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 18. Поняття та способи захисту права власності.Засади захисту права власності та інших речових прав. Речово-правові способи захисту права власності. Витребування майна від особи, яка незаконно заволоділа ним (віндикаційний позов), та розрахунки при цьому. Особливості витребування майна від добросовісного набувача. Витребування грошей та цінних паперів. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Визнання незаконним правового акту, що порушує право власності. Особливості відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності. Зобов’язально-правові способи захисту права власності.

Витребування майна від особи, яка незаконно заволоділа ним (віндикаційний позов), та розрахунки при цьому. Особливості витребування майна від добросовісного набувача. Витребування грошей та цінних паперів.

Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Визнання незаконним правового акту, що порушує право власності. Особливості відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності. Зобов’язально-правові способи захисту права власності.

 

 

Тема 19. Загальні положення про спадкове право.

Поняття спадкування та його значення. Спадкове законодавство. Спадкодавець. Спадкоємці. Об'єкт спадкового правонаступництва. Права та обов'язки, що входять до складу спадщини. Права та обов'язки, які не входять до складу спадщини.

Поняття спадкування за заповітом. Поняття заповіту його форма та зміст. Заповіти, які прирівнюються до нотаріальних, особливості їх оформлення та посвідчення. Секретний заповіт. Заповідальний відказ. Заповідальне покладання. Субінституція. Складання заповіту з умовою. Заповіт подружжя. Зміна та скасування заповіту.

Поняття спадкування за законом. Черги спадкоємців за законом та їх склад. Зміна черговості при спадкуванні за законом. Спадкування за правом представлення.

Час відкриття спадщини. Комморієнти. Місце відкриття спадщини. Охорона спадкового майна. Прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Усунення від спадщини. Відумерлість спадщини. Право на обов'язкову частку спадщини та підстави її зменшення. Перерозподіл спадщини. Особливості спадкування предметів звичайної домашньої обстановки, земельних ділянок, зброї, прав, пов'язаних з участю в господарських товариствах та виробничих кооперативах, права на одержання страхових виплат, права на відшкодування зби­тків. Свідоцтво про право на спадщину.

 

 

Тема 20. Загальні пложення про право інтелектуальної власності.

Поняття права інтелектуальної власності. Об'єкти права інтелектуальної власності. Поняття авторського права. Суб'єкти авторського права. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Об'єкти авторського права. Поняття суміжних прав. Об'єкти суміжних прав. Захист авторських та суміжних прав.

Поняття права промислової власності (патентного права). Об'єкти патентного права. Момент виникнення суб’єктивних прав на об’єкти патентного права Поняття та ознаки винаходу. Корисна модель. Промисловий зразок. Товарний знак. Інші об’єкти патентного права. Суб'єкти патентного права. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ (І семест) тематичний план

Форма контролю: залік

№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин З них:
Всього годин з викладачем З них: Самостійна робота
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульний контроль
Змістовний модуль І
1. Поняття цивільного права. Предмет і метод цивільного права. Наука та навчальна дисципліна цивільного права.    
2. Цивільне законодавство.          
3. Цивільні правовідносини.      
4. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права.    
5. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права.    
6. Держава і територіальні громади як суб'єкти цивільного права.     +
Змістовний модуль ІІ
7. Об'єкти цивільних прав.      
8. Особисті немайнові права як об'єкти цивільних прав.      
9. Об'єкти права інтелектуальної власності.      
10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.        
11. Правочин.  
12. Представництво у цивільному праві.      
13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність.          
14. Здійснення та захист цивільних прав.          
15. Відповідальність у цивільному праві.   +
Змістовний модуль ІІІ
16. Поняття права власності та інших речових прав  
17. Форми та види права власності.          
18. Поняття та способи захисту права власності.   +
Змістовний модуль ІV
19. Загальні положення про спадкове право.  
20. Загальні положення про право інтелектуальної власності.   +
Всього годин  
                   

РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» (Частина І)

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)

Мета: підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи. При викладенні тем курсу враховуються новітні теоретичні розробки, поняття, концепції, учення та підходи до розгляду загальних питань і окремих проблем цивілістики. При цьому обов’язково враховуються зміни, що відбуваються в суспільних відноинах.

Виходячи з викладеного, приступаючи до вивчення курсу, студенти повинні володіти базовими юридичними знаннями, зокрема положеннями науки теорії держави і права, що дозволить їм використовуючи ті теоретичні та практичні знання, які були отримані під час навчання у вищому навчальному закладі питань даного курсу.

Методичне забезпечення:опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні міжнародно-правові документи, нормативні акти МОН і МВС України, інтернет-ресурси.

Компетенції, які необхідно розвивати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

1. Вміння творчо мислити, самостійно формулювати та вільно висловлювати свої думки стосовно цивільно-правових питань;

2. Знання сучасних підходів щодо концепцій, теорій та інших питень цивільного права;

3. Вміння повною мірою використовувати рекомендовані форми та методи навчання з метою досягнення найбільшої ефективності у пізнавальному процесі;

4. Проведення наукового аналізу різних поглядів вчених та висловлювання власного бачення на проблему, що розглядається;

5. Обґрунтовування поглядів щодо різних питань цивілістики з позиції чинного законодавства, монографічних та інших літературних джерел;

6. Вміння організовувати самостійну роботу у часи самопідготовки, узагальнювати навчально-методичну інформацію, нормативні положенні.

 

 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.019 с.)