Тема 4. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права.Лекція: «Фізичні особи як суб'єкти цивільного права» –2 год.

Поняття цивільної правосуб’єктності. Правовий статус фізичних осіб. Правоздатність фізичної особи. Правоздатність та суб'єктивні цивільні права.

Ознаки цивільної правоздатності. Зміст цивільної правоздатності фізичних осіб та її межі. Виникнення та припинення цивільної правоздатності. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Обмеження цивільної правоздатності.

Поняття та види дієздатності фізичних осіб. Набуття та припинення дієздатності. Дієздатність малолітніх та неповнолітніх осіб. Обмеження дієздатності. Визнання особи недієздатною.

Місце проживання та його цивільно-правове значення. Визначення місця проживання.

Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця.

Підстави, прядок та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою. Підстави, порядок та правові наслідки оголошення особи померлою. Правові наслідки явки особи, оголошеної померлою. Опіка та піклування. Патронат.

Акти цивільного стану: поняття, види і значення.

 

Семінар: «Фізичні особи як суб'єкти цивільного права» –2 год.

План:

1. Загальні положення про фізичну особу. Фізична особа як суб'єкт цивільного права.

2. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи. Співвідношення цивільної правоздатності і суб’єктивних цивільних прав.

3. Цивільна дієздатність фізичної особи та її види.

4. Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки.

5. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.

6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення померлою.

Запитання та завдання для самоконтролю:

1. Що таке цивільна правоздатність і яке її значення у визначенні правового стану фізичної особи?

2. Що впливає на обсяг цивільної правоздатності?

3. Чи допустиме обмеження правоздатності і які можуть виникати проблеми такого обмеження?

4. У чому специфіка дієздатності у порівнянні з правоздатністю?

5. Який порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи? Які чинники впливають на вирішення питання про обмеження особи у дієздатності?

6. Що таке дрібний побутовий правочин?

7. Чи допускається оголошення особи померлою, якщо є відомості про можливість її зникнення у зв'язку з порушенням проти неї кримінальної справи?

8. Що є актами цивільного стану?

9. У чому полягає специфіка правового стану фізичної особи – підприємця?

Самостійна робота – 4 год.

Теми для самостійного опрацювання:

Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб.

2. Засоби індивідуалізації фізичної особи в цивільному праві.

3. Підстави та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності.

4. Порядок здійснення цивільних прав та обов'язків недієздатних осіб.

5. Опіка і піклування.

8. Місцепроживання фізичної особи та його юридичне значення.

9. Особливості правового положення фізичних осіб-підприємців.

Модуль ІІ. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

Терміни та поняття до змістового модулю 2:

Юридична особа, цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб, способи створення юридичних осіб, установчі документи, філії та представництва юридичної особи, відповідальність юридичної особи, припинення юридичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи, господарські товариства, банкрутство, реорганізація, ліквідація.

Держава, цивільні правовідносини, суб’єкт цивільних правовідносин, об’єкт цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин, внутрішній суверенітет, зовнішній суверенітет. Територіальна громада, цивільні правовідносини, суб’єкт цивільних правовідносин, об’єкт цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин.

Об'єкт прав, оборотоздатність, правонаступництво, універсальне правонаступництво, сингулярне правонаступництво, річ, майно, засоби виробництва, предмети споживання, рухомі речі, нерухомі речі, гроші, валютні цінності, цінні папери, дії, послуги, зобов’язальні вимоги, нематеріальні блага.

Абсолютне немайнове право, суб’єктивне право, нематеріальні духовні блага, соціальне благо, природне буття, види особистих немайнових прав, Зміст особистого немайнового права, обмеження особистих немайнових прав, особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 

Література:[1-3, 26, 31, 53, 55, 62 - 64, 67, 70, 71, 78, 79, 86 - 89, 92]

 

Тема 5. «Юридичні особи як суб'єкти цивільного права»

Лекція: «Юридичні особи як суб'єкти цивільного права» -2 год.

Поняття, ознаки юридичної особи. Вчення про юридичні особи. Види юридичних осіб. Поняття і види правосуб'єктності юридичних осіб. Цивільно-правовий статус філій та представництв юридичної особи. Способи створення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення. Реорганізація і припинення юридичних осіб. Види юридичних осіб: співвідношення Цивільного і Господарського кодексів.

Держава, цивільні правовідносини, суб’єкт цивільних правовідносин, об’єкт цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин, внутрішній суверенітет, зовнішній суверенітет. Територіальна громада, цивільні правовідносини, суб’єкт цивільних правовідносин, об’єкт цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин.

Семінар: «Юридичні особи як суб'єкти цивільного права» -2 год.

План:

1. Поняття, ознаки юридичної особи. Вчення про юридичні особи.

2. Види юридичних осіб.

3. Поняття і види правосуб'єктності юридичних осіб.

4. Цивільно-правовий статус філій та представництв юридичної особи.

5. Способи створення юридичних осіб.

6. Реорганізація і припинення юридичних осіб.

Запитання та завдання до теми:

1. Що таке юридична особа?

2. У чому специфіка правоздатності і дієздатності юридичної особи?

3. У якому порядку створюються юридичні особи?

4. Які документи необхідні для створення юридичної особи?

5. У чому специфіка відповідальності юридичної особи?

6. Які існують види припинення юридичних осіб?

7. Що таке реорганізація і які її види?

8. Яким чином відбувається ліквідація юридичної особи?

 

Самостійна робота – 2 год.

Теми для самостійного опрацювання:

1. Сутність юридичної особи.

2. Юридичні особи приватного і публічного права.

3. Санація і банкрутство юридичної особи.

4. Реорганізація як спосіб припинення юридичної особи.

 

Тема 6. Держава і територіальні громади як суб'єкти цивільного права.

Практичне заняття – 2 год.

 

Задача 1

Київська міська рада прийняла рішення про безоплатне вилучення земельної ділянки, належної на праві власності громадянину К. у зв’язку із суспільними потребами (будівництвом метро).

К. звернувся за консультацією до юриста, який порадив йому оскаржити це рішення до Київської міська державна адміністрація і послатися при цьому на ст. 350 ЦК України.

Чи вірною є консультація юриста ? Які норми може використати власник земельної ділянки для захисту свого права ? Чи змінилося б вирішення справи у разі, якщо б на земельній ділянці було вирішено збудувати торговельний центр ?

 

Задача 2

Державне підприємство “Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського “ (орендодавець) і Акціонерно-комерційний банк “Дніпро” (орендар) уклали договір оренди будівлі для приміщення філії банку.

Умовою договору оренди була угода про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу орендованого приміщення.

У зв`язку з приватизацією майна орендодавця його правонаступником - закритим акціонерним товариством “Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського” заявлена претензія при визнання названого договору оренди недійсним, його умова про купівлю-продаж приміщення суперечить діючому законодавству України.

В чому особливість правового режиму майна державних підприємств? В якому порядку здійснюється передача майна державних підприємств? Чи є підстави визнати укладений договір оренди недійсним?

 

Задача 3

Фонд державного майна України уклав договір оренди з ТОВ «Реа­білітаційний центр», відповідно до умов якого орендар зобов'язався своє­часно здійснювати поточний і капітальний ремонт основних фондів. Че­рез три роки Фонд державного майна звернувся до господарського суду з вимогою розірвати договір оренди, мотивуючи свої вимоги тим, що відповідач неналежним чином виконував умови договору — протягом більш ніж двох років не здійснив навіть поточного ремонту.

Перевірка технічного стану будівлі Центру показала, що експлуа­таційна якість споруди незадовільна (ряд конструкцій та приміщень по­гребують невідкладного ремонту, покрівля має значні пошкодження).

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що акт про стан будівлі складений без відома орендаря; договором оренди не конкретизовано періодичність проведення ремонту; позивач (орендода­вець) повинен сам проводити капітальний ремонт переданого в оренду майна, але незважаючи на це, він вже уклав договір з ТОВ «Ліга» на проведення ремонтних робіт.

Позивач з доводами орендаря не погодився, посилаючись на недо­держання останнім умов договору, які повністю відповідають вимогам Закону України «Про оренду державного і комунального майна».

Запитання та завдання для самоконтролю:

1. Дайте визначення держави.

2. В чому особливості правосуб’єктності держави?

3. Яким чином держава може бути суб’єктом цивільних правовідносин?

4. Які форми участі держави у цивільних відносинах?

5. Чи може держава бути суб’єктом особистих немайнових правовідносинах?

6. Яким чином держава несе відповідальність за зобов’язаннями у цивільних правовідносинах?

 

Самостійна робота – 4 год.

Теми для самостійного опрацювання:

1. Сутність і форми участі держави в цивільних правовідносинах.

2. Правосуб’єктність держави як учасника цивільних правововідносин.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.135.174 (0.007 с.)