ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМАПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

 

Державні вимоги до обов’язкового мінімуму змісту
та рівня підготовки фахівця за спеціальністю

8.060101 «Правознавство»

Витяг

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

з дисципліни

«Цивільне право. Загальна частина» (Частина І)

 

Мета:підготовка майбутнього фахівця в галузі права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і ведення самостійної наукової роботи.

Для формування студента у якості фахівця з права необхідним є засвоєння при його підготовці знань з цивільного права. Цивільне право є однією з фундаментальних галузей права і в той самий час базовою галуззю приватного права. Виходячи з цього вивчення даної дисципліни є обов’язковим елементом якісної підготовки студента з напрямку «Право».

Відповідно завданнями вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами основних засад цивільного права. Зокрема, студенти повинні засвоїти знання про предмет, методи цивільного права, про особливості правового статусу його суб’єктів, правовий режим об’єктів, порядок вчинення правочинів і положення спадкового права і права інтелектуальної власності. Студенти повинні набути навичок щодо застосування нормативних актів для вирішення цивільно- правових проблем, вмінь вирішувати конкретні практичні питання на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.

Завдання:

- ознайомлення з базовими положеннями цивільного права права про суб’єкти і об’єкти цивільних правовідносин, правочини та щодо інших визначених інститутів;

- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки цивільного права;

- аналіз та узагальнення судової практики в сфері загальної частини цивільного права;

- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних цивільно-правових проблем;

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця юридичного профілю в галузі приватного права.

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення курсу «Цивільне право. Загальна частина» студент повинен:

знати:

- особливості правового статусу суб’єктів цивільного права;

- особливості правового режиму об’єктів цивільного права

- основні положення речового права і права інтелектуальної власності;

- положення спадкового права, зокрема порядок спадкування за заповітом та за законом, порядок прийняття спадщини;

- судову практику по цивільним справам.

вміти:

- аналізувати юридичні факти, що є підставами для виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин;

- тлумачити норми чинного цивільного законодавства;

- правильно застосовувати норми цивільного законодавства;

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модулю

Навчальний матеріал дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» Частина Іструктурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів:

1. Поняття цивільного права та цивільного законодавства

2. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

3. Правочин

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Курсу «Цивільне право. Загальна частина» Частина І базується на основі раніше отриманих знань, одержаних в рамках вивчення дисциплін, теорії права, при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Перед вивченням даної навчальної дисципліни необхідним є опанування студентом знань з таких навчальних дисциплін як «Теорія держави та права», «Конституційне право», «Філософія» і «Філософія права». Знання з навчальної дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» є необхідними для опрацювання таких навчальних дисциплін як «Цивільне право. Особлива частина», «Господарське право», «Актуальні питання цивільного права», «Актуальні питання права власності», «Актуальні питання цивільно-правовї відповідальності» та інших дисциплін, які викладається для студентів магістратури.

Знання та вміння, отриманні під час вивчення даної навчальної дисципліни, спрямовані на забезпечення підготовки спеціалістів, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері приватного права.

АНОТАЦІЯ

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» є частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів права.

Змістом навчання є науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал згідно вимог Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 65 20.01.1998 р. (із змінами та доповненнями).

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки бакалавра включає фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, спеціальну та практичну підготовку, яка базується на основі повної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста права з метою отримання базової вищої освіти, достатньої для виконання професійних обов’язків.

Дисципліна «Цивільне право. Загальна частина», відповідно до ОПП включена до циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін. Зазначена навчальна дисципліна складається з двох розділів: «Частина І», «Частина ІІ».

Навчальна дисципліна «Цивільне право. Загальна частина» передбачає опанування певним інструментарієм науки цивільного права, вивчення загальних положень про особи, про об’єкти цивільних правовідносин, спадкове право, право інтелектуальної власності.

Відповідно до вимог щодо знань та умінь студенти повинні

знати:

- особливості правового статусу суб’єктів цивільного права;

- особливості правового режиму об’єктів цивільного права

- основні положення права інтелектуальної власності;

- положення спадкового права, зокрема порядок спадкування за заповітом та за законом, порядок прийняття спадщини;

- судову практику по цивільним справам.

вміти:

- аналізувати юридичні факти, що є підставами для виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин;

- тлумачити норми чинного цивільного законодавства;

- правильно застосовувати норми цивільного законодавства;

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Студент по результату вивчення курсу повинен уміти - чітко формулювати теоретичні положень, обґрунтувати їх і розкривати найбільш характерні ознаки і властивості; аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними прикладами з юридичної практики; обґрунтовувати висновки.

Обговорення питань семінару може відбуватись в формах співбесіди, загальної дискусії, заслуховування рефератів і реферативних повідомлень, проведення письмових контрольних робіт або тестування, “бліц” - опитування тощо.

На практичних заняттях формуються навички студентів щодо вирішення конкретних практичних задач, здійснення самостійного аналізу певних правовідносин. На практичних заняттях відбувається реалізація і засвоєння теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, при вивченні нормативних джерел, наукової та навчальної літератури під час підготовки до семінарів та самостійної роботи. При вирішенні задач магістрам рекомендується: визначити тему (питання) курсу, до якого відноситься задача; дати аналіз фактичних обставин, викладених у фабулі задачі; визначити коло нормативних актів, вивчення яких необхідно для вирішення задачі; керуватися конкретними нормами Цивільного кодексу України, іншими актами цивільного законодавства постановами Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ; при посиланні на нормативний акт (закон, постанову, інструкцію тощо) вказати, ким і коли він був прийнятий, зазначити пункт, частину, статтю.

Метою викладання дисципліни є:

- виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині підготовки бакалаврів права;

- вивчення та засвоєння норм, положень та інститутів цивільного права, норми якого базуються на Конституції України, одним із головних положень якої є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина.

- визначення поняття цивільного права, його предмету і методів. Визначення особливості правового статусу суб’єктів цивільних правовідносин і правого режиму його об’єктів;

- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки цивільного права;

- аналіз та узагальнення судової практики щодо вирішення цивільно-правовових спорів;

- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем;

З метою успішного засвоєння конкретних тем з курсу цивільного права студентам рекомендується уважно опрацювати матеріали лекцій, відповідних розділів підручників, рекомендовані до опрацювання нормативно-правові акти.

Студентам доцільно готувати короткі конспекти виступів з кожного плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

Якщо до матеріалів семінарських або практичних занять додаються задачі, студент за завданням викладача має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов’язковим посиланням на конкретні статті чинних нормативно-правових актів. У разі, якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.

Крім зазначеного при вивченні тем курсу студентам рекомендується слідкувати за змінами до законодавства, користуючись такими офіційними виданнями, як Відомості Верховної Ради України, Урядовий кур’єр, Офіційний вісник України, знайомитися з судовою практикою та останніми досягненнями у галузі Цивільного права за матеріалами Вісника Верховного Суду України, газет «Юридичний вісник» та «Юридическая практика», журналів «Право України», «Держава і право» та ін., а також матеріалами офіційних сайтів органів влади, зокрема – Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

На семінарські заняття виносяться найбільш складні теоретичні та практично значимі питання курсу. Для їх успішного засвоєння студенту необхідно творчо вивчати рекомендовані матеріали, висловлювати на їх підставі власні думки.

З усіх питань щодо підготовки до семінарського чи практичного заняття студенти можуть звертатися до викладача, який проводить заняття в групі згідно розкладу занять або який чергує на кафедрі згідно графіку, а також безпосередньо до викладача, який проводить лекційні заняття.

В результаті вивчення дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» студент повинен:

знати:

- положення українського цивільного законодавства;

- існуючі колізії національного та міжнародного законодавства;

- основні доктринальні положення;

вміти:

- самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;

- самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

- самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;

- самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

Допомогти зрозуміти зміст цивільно-правових питань покликані, в першу чергу, такі види самостійної підготовки студентів: вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів, виступів вчених і працівників правозастосовчих органів у періодичній пресі, узагальненої судової практики, зарубіжного законодавства та літератури тощо. З цією метою складено список джерел, які опубліковані в останні роки.

Засвоєння положень загальної частини цивільного права передбачає вивчення сучасних теоретичних концепцій, дискусійних положень науки цивільного права, критичне осмислення проблемних питань, розвиток самостійного правового мислення, що допоможе правильно зорієнтуватися в нормативному матеріалі і засвоїти необхідний обсяг інформації.

Переважна більшість цих проблем розглядається в лекціях, має бути обговорена в ході семінарських занять та самостійно осмислена студентами при підготовці реферативних повідомлень, згідно визначеної тематики.

При підготовці до семінарських занять і, особливо при написанні реферату в порядку самостійної роботи студента, слід звертатися до лектора та викладачів, які ведуть семінарські заняття, за консультацією.

Якщо студент не підготувався до семінару чи пропустив його з будь – якої причини, він зобов’язаний відпрацювати цю тему викладачу, який веде заняття. В разі, якщо ці вимоги не будуть виконані або до початку залікової сесії не будуть подані реферати у встановлений строк, студента за поданням кафедри не буде допущено до складання екзаменаційної сесії.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.009 с.)