Україні в складі Російської імперії?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Україні в складі Російської імперії?Губернатор, губернське правління, губернські установи, галузевого управління

Генерал-губернатор, губернатор, губернське правління

Генерал-гебернатор, губернатор, губернські установи галузевого управління

Губернатор, губернське правління, губернський земський суд

#1

№ 815, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано найвищу судову інстанцію для судів

України в складі Російської імперії?

Верховний Суд

Сенат

Виший суд

Верховний трибунал

#2

№ 816, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано категорію справ, які розглядали,

Створені в Україні у складі Російської імперії совісні суди?

Розглядали цивільні справи у примирливому порядку

Розглядали справи про злочини божевільних

Розглядали справи про порушення честі та гідності підданих Російської імперії

Розглядали справи про злочини неповнолітніх

#3

№ 817, 8, 1, 1, 60

Кому із реакційних російських політиків ХІХ ст. належать слова "ніякої окремої

малоросійської мови не було, немає і бути не може"?

Олександру ІІ

П. Валуєву

Миколі І

Бібікову

#2

№ 818, 8, 1, 1, 60

У якому році було видано Валуєвський циркуляр про заборону друкувати українською

Мовою?

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 819, 8, 1, 1, 60

У якому році було видано Емський акт про заборону української мови?

Р.

Р.

Р.

Р.

#4

№ 820, 8, 1, 1, 60

Хто очолив комісію, яка займалася кодифікацією права лівобережних губерній України на

Початок ХІХ ст.?

А. Повстанський

Д. Давидович

П. Завадовський

М. Сперанський

#2

№ 821, 8, 1, 1, 60

Хто очолив комісію, яка займалася кодифікацією права правобережних губерній України

На початку ХІХ ст.?

А. Повстанський

Д. Давидович

М. Сперанський

П. Завадовський

#1

№ 822, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано законопроект, що став наслідком роботи

Кодифікаційної комісії на початку ХІХ ст., яку очолював А.Повстанський?

Зібрання малоросійських прав

Звід місцевих законів губерній, приєднаних від Польщі

Судові статути

Звід законів російської імперії

#2

№ 823, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано законопроект, що став наслідком роботи

Кодифікаційної комісії 30-х рр. ХІХ ст. на чолі з українським вченим-правником

І.Даниловичем?

Звід місцевих законів губерній, приєднаних від Польщі

Зібрання малоросійських прав

Звід законів Російської імперії

Звід місцевих законів Західних губерній

#4

№ 824, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано який законодавчий акт не входив до

Судових статутів 1864 р.?

Встановлення судових установ

Статут цивільного судочинства

Уложення про покарання кримінальні та виправні

Статут про покарання, що накладаються мировими суддями

#3

№ 825, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано якою була система місцевих судів за

Судовою реформою 1864 р.

Одноособовий мировий суддя, повітовий з’їзд мирових суддів, Сенат

Дільничий мировий суддя, почесний мировий суддя, губернський з’їзд мирових суддів, Сенат

Дільничий мировий суддя, губернський з’їзд мирових суддів

Повітовий з’їзд мирових суддів, окружний суд, Сенат

#1

№ 826, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано якою була система загальних судів за

Судовою реформою 1864 р.

Одноособовий мировий суддя, окружний суд, сенат

Окружний суд, губернський суд, судовіпалати

Окружні суди, судові палати, Сенат

Губернський суд, судові палати, Сенат

#3

№ 827, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано як формувався інститут мирових суддів

У Правобережній Україні за судовою реформою 1864 р.?

Мирові судді обиралися повітовими земськими судами

Половина суддів обиралася повітовими земськими зборами, а половина – призначалася

Міністром юстиції

Мирові судді призначалися міністром юстиції

Мирові судді призначалися царем

#3

№ 828, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано один із принципів судочинства згідно

Із судовою реформою 1864 р.?

Принцип незалежності суддів

Принцип змагальності

Принцип змінності суддів

Принцип гласності

#3

№ 829, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано один із принципів судочинства згідно

Із судовою реформою 1864 р.?

Принцип незалежності суддів

Принцип призначуваності суддів мирової юстиції

Принцип незмінності суддів

Усність судочинства

#2

№ 830, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано одну із вимог до кандидата в присяжні

Засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

Російське підданство

Вік від 25 до 70 років

Юридичнаосвіта

Знанняросійської мови

#3

№ 831, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано одну із вимог до кандидата у присяжні

Засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

Вік від 20 до 75 років

Юридична освіта

Стаж роботи 2 роки

Знання російської мови

#4

№ 832, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказані органи, що формували списки

Присяжних засідателів за судовою реформою 1864 р.?

Губернатор і повітові поліцейські управління

Земства і міські думи

Міністерство юстиції і губернатори

Губернатор і повітовий справник

#2

№ 833, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано, яке покарання згідно з судовими

Статутами 1864 р. могли накладати мирові судді

Арешт не більше 3 місяців

Ув’язнення в тюрмі не більше 2 років

Грошове стягнення не вище 300 крб.

Догана і зауваження

#2

№ 834, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано покарання, яке згідно із Судовими

Статутами 1864 р. могли накладати мирові судді

Тюремне ув’язнення на строк не більше одного року

Грошове стягненняне вище 500 крб.

Арешт не більше 6 місяців

Конфіскація майна

#1

№ 835, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказане покарання, яке згідно із Судовими

Статутами 1864 р. могли накладати мирові судді?

Ув’язнення в тюрмі не більше одного року

Арешт не більше трьох місяців

Догана і зауваження

Грошове стягнення не вище 500 крб.

#4

№ 836, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано категорію справ, на розгляд якої не

Поширювався принцип гласності за судовою реформою 1864 р.?

Про богохульство, образу святині й огуду віри

Про державні злочини

Про злочини проти прав сімейних

Про розбещену поведінку, протиприродні пороки і звідництво

#2

№ 837, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано, яким законодавчим актом було

Скасовано кріпосне право в Російській імперії?

Закон про скасування кріпосного права

Маніфест про скасування кріпосного права

Декларація про скасування кріпосного права

Указ про скасування кріпосного права

#2

№ 838, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано, які органи селянського самоврядування

Створювались відповідно до селянської реформи 1861 р.?

Волосні сходи, повітові сходи

Сільські сходи, волоснісходи, повітові сходи

Сільські сходи, волосні сходи

Сільські сходи, повітові сходи

#3

№ 839, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано орган, який входив до системи

Селянського самоврядування відповідно до селянської реформи 1861 р.?

Сільський сход

Сільський староста

Волосний старшина

Повітовий сход

#4

№ 840, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказані губернії, на які поширювалася земська

Реформа 1864 р.?

Харківська, Полтавська, Чернігівська, Херсонська, Катеринославська, Таврійська

Київська, Харківська, Волинська, Полтавська, Херсонська

Волинська, Київська, Подільська

Харківська, Полтавська, Чернігівська, Київська

#1

№ 841, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано орган, який входив до системи

Земського самоврядування відповідно до земської реформи 1864 р.

Повітові земські збори

Губернські земські збори

Повітові земські управи

Всеросійські земські збори

#4

№ 842, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером неправильно вказано орган, який входив до системи

Земської реформи 1864 р.?

Волосні земські збори

Повітові земські збори

Губернські земські збори

Повітовіземські управи

#1

№ 843, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано, якою була система виборів до земських

Органів за реформою 1864 р.?

Мажоритарна

Пропорційна

Змішана

Куріальна

#4

№ 844, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано на скільки років обирали земські органи

Самоврядування відповідно до земської реформи 1864 р.?

На 5 років

На 4 роки

На 3 роки

На 2 роки

#3

№ 845, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано на скільки років обирали міські органи

Самоврядування відповідно до міської реформи1879 р.

На 5 років

На 4 роки

На 3 роки

На 2 роки

#2

№ 846, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно названі органи міського самоврядування згідно з

Міською реформою 1870 р.?

Міські думи, міські управи, міський головаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.034 с.)