Неналежний рівень юридичної технікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Неналежний рівень юридичної техніки2) застарілість положень "Прав, за якими судиться м"алоросійський народ"

3) некомпетентність укладачів "Прав, за якими судиться малоросійський народ"

4) "Права, за якими судиться малоросійський народ" відтворювали та відстоювали права

І вільності українського народу

#4

№ 760, 7, 1, 1, 60

Метою якої з кодифікацій українського права XVIII ст. було "прекращение горькой в

судах волокиты"?

1) "Процес короткий приказний"

2) "Суд і розправа в правах малоросійських"

3) "Екстрат малоросій"ськихправ"

4) "Книга Статут та інші права малоросійські"

#2

№ 761, 7, 1, 1, 60

Виберіть правильний відповідний до терміну "вотчина"

Земля, надана у повну власність, на вічність

Пожалування земель за умовою і на строк служби

3) земля певного роду, що переходила у спадо"к з покоління в покоління

Земля, отримана в результаті освоєння пустищ

#1

№ 762, 7, 1, 1, 60

Кому із перелічених суб’єктів було заборонено дарувати приватну землю в Правобережній

Україні у XVIII ст.?

Козакам

Церкві

Державі

Купцям

#2

№ 763, 7, 1, 1, 60

Кому із перелічених суб’єктів належали на праві власності землі Запорізької Січі?

Кошовому отаману

Козацькій старшині і рядовим козакам

Була загальновійськовою і належала Кошу в цілому

Козакам і селянам, що проживали на території, підпорядкованій Запорізькій Січі

#3

№ 764, 7, 1, 1, 60

Укладення якого із перелічених договорів вимагало підтвердження гетьманським

Універсалом?

Договір купівлі-продажу землі

Договір позики на суму понад 100 рублів

Договір оренди землі

Договірдарування

#1

№ 765, 7, 1, 1, 60

Як відшкодовувалася нанесена деліктом шкода в Українській гемтьанській державі?

Правопорушника продавали для відробітку нанесеної шкоди

Продавали членів сім’ї правопорушника для відробіткунанесеної шкоди

Добровільний відробіток правопорушником завданої шкоди

Нанесена шкода відшкодовувалася майном або відробітком

#4

№ 766, 7, 1, 1, 60

Вкажіть шлюбний вік для дівчат за шлюбно-сімейним правом Гетьманщини

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 767, 7, 1, 1, 60

Вкажіть шлюбний вік для хлопців за шлюбно-сімейним правом Гетьманщини

Р.

Р.

Р.

Р.

#4

№ 768, 7, 1, 1, 60

До яких наслідків приводило недотримання вимоги про обов’язкову згоду батьків при

Укладанні шлюбу у праві Гетьманщини?

Тюремного ув’язнення

Штрафу

Позбавлення батьківського благословіння, а відтак спадщини

Недійсність такого шлюбу

#3

№ 769, 7, 1, 1, 60

Які тенденції появились у спадковому праві Гетьманщини, порівняно з попередніми

Періодами?

Розширення спадкових прав за чоловічою лінією

Звуження спадкових прав за чоловічою лінією

Звуження спадкових прав за жіночою лінією

Розширення спадкових прав за жіночою лінією

#4

№ 770, 7, 1, 1, 60

Які тенденції спостерігалися в спадковому праві України після поширення на її територію

Російського законодавства у цій сфері?

Розширення кола спадкоємців за законом

Встановлення свободи заповіту

Заборона заповітного розпорядження родовим майном

Обмеження свободи заповітного розпорядження родовим майном

#4

№ 771, 7, 1, 1, 60

Вкажіть тенденції, що з’являється в кримінальному праві України XVIII ст. під впливом

Російського імперського законодавства

Знижується вік кримінальної відповідальності

2) з’являється поняття"обтяж"уючих обставин"

Пом’якшується система покарань

Підвищується вік кримінальної відповідальності

#1

№ 772, 7, 1, 1, 60

У чому полягала основна мета покарання за кримінальним правом Гетьманщини?

Відшкодування шкоди

Ізоляцію злочинця і його перевиховання

Використання праці злочинця

Залякування

#4

№ 773, 7, 1, 1, 60

Вкажіть вік кримінальної відповідальності у кримінальному праві Гетьманщини

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 774, 7, 1, 1, 60

Вкажіть простий вид смертної кари за кримінальним законодавством Гетьманщини

Спалення

Четвертування

Посадження на кіл

Відсічення голови

#4

№ 775, 7, 1, 1, 60

Вкажіть додатковий вид покарання за кримінальним правом Гетьманщини

Штраф

Примусові виправні покарання

Конфіскація майна

Тілесні болісні покарання

#3

№ 776, 7, 1, 1, 60

Вкажіть покарання, яке з’являється в кримінальному праві Гетьманщини під впливом

Російського кримінального права

Калічницькі покарання

Заслання на каторгу

Конфіскація майна

Шельмування

#2

№ 777, 7, 1, 1, 60

Який із видів доказів не мав застосування в Гетьманщині?

Письмові докази

Висновки експертів

Присяга

Суди божі

#4

№ 778, 7, 1, 1, 60

Вкажіть правильний відповідник до терміну "прокуратор" згідно із процесуальним

Правом Гетьманщини

Судовий виконавець

Державний обвинувач у суді

3) представник на суді позивача чи іншого зац"ікавленого учасника процесу

Судовий слідчий

#3

№ 779, 7, 1, 1, 60

Вкажіть правильний відповідник до терміну "повірений" згідно із процесуальним правом

Гетьманщини

Адвокат

Державний обвинувач

Нотаріус

Слідчий

#1

№ 780, 7, 1, 1, 60

Вкажіть термін апеляції відповідно до процесуального права Гетьманщини

Днів

Днів

Днів

Днів

#3

№ 781, 7, 1, 1, 60

Вкажіть правильний відповідник до терміну "возний" згідно з процесуальним правом

Гетьманщини

Наглядач за дотриманням мір і ваг

Судовий виконавець

Судовий слідчий

4) представник зацікавле"ної сторони у суді

#2

№ 782, 7, 1, 1, 60

Хто з українських гетьманів провів ґрунтовну судову реформу?

Б. Хмельницький

І. Мазепа

І.Брюховецьуий

К. Розумовський

#4

№ 783, 7, 1, 1, 60

Як формувався Генеральний суд в Гетьманщині відповідно до судової реформи К.

Розумовського?

Суддів призначав російський монарх

Суддів призначав гетьман

Судді обиралися козацькою старшиною

Половину суддів призначав гетьман, а половину – російський монарх

#3

№ 784, 7, 1, 1, 60

Генеральний суд відповідно до судової реформи К. Розумовського виступив як

Суд першої інстанції

Суд другої інстанції

Касаційна інстанція

Вища апеляційна інстанція

#4

№ 785, 7, 1, 1, 60

Вкажіть систему загальних судів згідно судової реформи К. Розумовського

Полкові, міські, сотенні суди

Полкові, міські, сільські суди

Земські, гродські (міські) , підкоморські суди

Полкові, міські, козацькі суди

#3

№ 801, 8, 1, 1, 60

Яка була офіційна назва України в складі Росії кінця XVII – в ХІХ ст.

Новороссия

Западная Россия

Малороссия

Гетьманщина

#3

№ 802, 8, 1, 1, 60

Скільки губерній було в Україні на початку ХІХ ст.

1) 5

2) 10

3) 9

4) 6

#3

№ 803, 8, 1, 1, 60

Скільки генерал-губернаторств було в Україні на початку ХІХ ст.?

1) 5

2) 6

3) 7

4) 3

#4

№ 804, 8, 1, 1, 60

Виберіть серед названих ті терміни, які вживалися для означення адміністративно-

Територіальних одиниць на українських землях, що в кінці XVIII – поч. ХХ ст. перебували

В складі Російської імперії

Коронний край, дистрикт, округ

Генерал-губернаторство, огруг повіт

Генерал-губернаторство, губернія, повіт

Губернія, округ, повіт

#3

№ 805, 8, 1, 1, 60

Як називалася організація декабристів, що діяла в Україні?

Північне товариство

Руська трійця

Кирило-Мефодіївське братство

Південне товариство

#4

№ 806, 8, 1, 1, 60

У котрих роках в Україні діяло "Південне товариство декабристів"?

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

#2

№ 807, 8, 1, 1, 60

Яка організація, що діяла у ХІХ ст. планувала створення Української і Чорноморської

Держав?

Товариство об’єднання слов’ян

Південне товариство

Північне товариство

4) масонська ложа "Любов"до істини"

#3

№ 808, 8, 1, 1, 60

Коли на Правобережній Україні було відмінено дію Литовських статутів?

1) 1793

2) 1795

3) 1825

4) 1840

#4

№ 809, 8, 1, 1, 60

Як називався основний документ Кирило-Мефодіївського братства?

1) "історія Русів"

2) "Руська правда"

3) "Вивід прав України"

4) "Книги буття українського народу"

#4

№ 810, 8, 1, 1, 60

Яке таємне товариство своєю головною метою вважало досягнення української

Національно-державної незалежності з демократичним ладом на зразок США або

Французької республіки

Південне товаристводекабристів

Північне товариство декабристів

Кирило-Мефодіївське товариство

Товариство об’єднаних слов’ян

#3

№ 811, 8, 1, 1, 60

У відповіді під котрим номером неправильно вказано, на які групи за становим критерієм

Поділялося населення України в складі Російської імперії

Дворянство

Духовенство

Козацтво

Селянство

#3

№ 812, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано особу, що очолила Північне товариство

Декабристів?

П. Пестель

М. Муравйов-Апостол

М. Муравйов

М. Бестужев-Рюмін

#2

№ 813, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано організацію, що була створена у

Новоград-Волинському у 1823 р.?

Північне товариство декабристів

Південне товариство декабристів

Кирило-Мефодіївське товариство

Товариство об’єднаних слов’ян

#4

№ 814, 8, 1, 1, 60

У відповіді під яким номером правильно вказано систему губернського управління вПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.017 с.)