English-Ukrainian VocabularyМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

English-Ukrainian VocabularyАнгло-Український Словник

 

А, a

absorb поглинати
academy академія
accept приймати
achieve досягти
acid кислота
adjust регулювати
air повітря
alcohol спирт
all увесь, уся, усе
allow дозволяти
almost майже
also теж, також
alternative альтернативний
ambient навколишній
amount кількість
animal тварина
answer відповідати, відповідь
appear з’являтися, проявлятися
appliance прилад
apply використовувати, пристосовувати
area район, зона
art мистецтво
at once зразу
atmosphere атмосфера, повітря
attach прикріплювати, приєднувати
automatically автоматично
auxiliary допоміжний
available наявний

В, b

ball м’яч, куля
base база, основа; базуватися
basic основний
beat бити
behavior поведінка
below нижче
blow дути
blue блакитний
body тіло
boil кипіти
bomb бомба
boundary кордон
brake гальма
branch галузь
break розбивати
breathe дихати
build будувати
burn горіти
burst вибухати, розпалюватись
 

С, c

call називати
carbon вуглець
carbon dioxide двоокис вуглецю
catch ловити
cause викликати, завдавати
cell клітина; батарея, елемент
Celsius Цельсій
century століття
certain певний
chain ланцюг
change змінюватись
characteristic характерна риса
cheap дешевий
chemical хімічний
chemist хімік
chemistry хімія
chlorine хлор
classify класифікувати
clean чистий
close закривати
close близький
coal вугілля
cohesion зчеплення, зв’язок
coil змійовик, кільце
coincide збігатися
cold холод, холодний
collect збирати
colour колір
colourless безбарвний
combine з’єднуватися
common загальний
compare порівнювати
compound хімічна сполука
compress стискати
compressibility стиснення
concentrate зосереджувати
conditions умови
connection зв’язок
consequently отже, тому
considerable значний, певний
constant постійний
container контейнер, резервуар
convenience зручність
conversely навпаки
convert перетворювати
cost коштувати
cover покриття
current струм, потік
cylinder циліндр

 

 

D, d

dam aaM0a дамба
deal with мати справу з
decrease зменшуватися
define визначати
definite певний
degree градус, ступінь, міра
density щільність
depend залежати
direction напрямок
desert пустеля
design проект, конструкція
desire бажати, бажання
diamond діамант, алмаз
different різній, інший
dioxide двоокис
direct прямий, направляти
discovery відкриття
dissolve розчинятися
distribute розподіляти
distructive руйнівний
divide ділити
drive вести, управляти
dry сухий
duct трубопровід, канал
during протягом

E, e

each кожний
earth земля
elasticity гнучкість, еластичність
electricity електрика
engine двигун, машина
engineering конструювання, техніка
especially особливо, зокрема
evaporate випаровувати
eventually поступово
exert напружувати
exist існувати
expand розширювати, поширювати
expensive дорогий
express виражати

F, f

Fahrenheit Фаренгейт
fall падіння; осінь
fall падати
farming фермерство
fertile родючий
fill заповнювати
find знайти, знаходити
fix встановлювати
flood повінь
food їжа, продукт харчування
for example наприклад
force сила; примушувати
form форма
form формувати
(the) former попередній
fossil скамянілий, викопний
fractional частковий
fractional distillation возгонка
freeze заморожувати, замерзати
fuel паливо
function функція
fundamental основний, фундаментальний

G, g

gain здобувати
gas газ
gaseous газовий, газоподібний
generate породжувати, виробляти
generator генератор
geothermal геотермальний
get одержувати
gigantic гігантський
give давати, показувати
glass скло
go on продовжувати
goal ціль, мета
gradually поступово
green зелений
greenhouse теплиця
grey сірий
gritty піщаний, скрипучий на зубах
group група; групувати, класифікувати

H, h

hard твердий
harm шкода; шкодити, губити
harmless безпечний
harness оволодіти
have мати
hear слухати
heart серце
heat тепло, теплота; нагрівати
hence отже
hit вдарити, битися
hold тримати, утримувати
hot гарячий
huge величезний
human людський
hydro-electric гідроелектричний
hydraulic гідравлічний

I, i

ice лід
imagine представляти
immediately відразу
immense неосяжний, величезний
important важливий
improvement поліпшення, удосконалення
in series послідовно
include включати
incompressible нестискаємий
increase збільшуватись
indicate вказувати, показувати
industry промисловість
inside внутрішня частина
insight інтуїція, проникливість
instrument знаряддя, інструмент
intend призначатися
intercept перехоплювати, приймати
interval інтервал, перерва
invent винаходити
inverse зворотній
investigate досліджувати
involve включати
iron залізо
irrigate зрошувати

J, j

job робота
join з’єднувати, з’єднання
judgement розсудливість, здоровий глузд

K, k

Kelvin Кельвін
kinetic кінетичний
kind вид, тип

L, l

lake озеро
large великий
last тривати; останній
latter останній
law закон
length довжина
lens лінза
let дозволяти, впускати
life життя
light світло
lightning блискавка
liquid рідина
little малий
load навантаження
look for шукати
lorry вантажний автомобіль
lose втрачати

M, m

maintain підтримувати, обслуговувати
make робити, перетворювати
makeup складати
manual ручний
many багато
material матеріал, речовина
matter речовина, матерія
means спосіб
measure міра; вимірювати
measurements система мір, вимірювання
melt танути
mercury ртуть
method метод, спосіб
mirror дзеркало
mixture суміш
modern сучасний
mold формувати
molecule молекула
motion рух
move рухатись
much багато

N, n

natural природний
nature природа
necessary необхідний
need потреба, потребувати
neither... nor ні ... ні
nitrogen азот
nuclear ядерний
nucleus ядро

O, o

in order to для того щоб
object об’єкт, предмет
observe спостерігати
oil нафта, мастило, олія
operation робота
order порядок
organic органічний
oxide окис
oxygen кисень

P, p

panel панель
particular особливий
peace мир
people люди, народ
performance робота, виконання
pipe труба
place місце; розміщувати
plant рослина; завод; установка
plastics пластмаса
point точка, пункт
poisonous отруйний
pollute забруднювати
position положення
possess володіти
portion частина
potential потенційний
power потужність, сила, енергія
practically практично
prepare приготувати
pressure тиск
price ціна
probably вірогідно, можливо
produce виробляти, створювати
property властивість
provide забезпечувати
purpose мета, намір
put класти, розміщувати

Q, q

quality якість
quantify підраховувати
quantity кількість
question питання

R, r

radiant радіаційний
rain дощ
range діапазон
Rankine Ренкін
rapid швидкий
ray промінь
record записувати, реєструвати
red червоний
reflect відбивати
relatively відносно
release виділятися
replace заміняти
remainder залишок
require потребувати
requirement вимога, потреба
resistance опір
revolve обертатися
ring кільце
rock скеля, гірська порода
rubber гума, каучук
run бігти
rush кидатися

S, s

safe безпечний, надійний
salt сіль
sand пісок
scale шкала
sea море
seek шукати
select вибирати, відбирати
sequence послідовність
separate відділяти, відокремлювати
serve служити
shape форма
show показувати, проявляти
silver срібло
simple простий
single єдиний, один, окремий
slow повільний
so так, таким чином
soap мило
sodium натрій
soft м’який
solar сонячний
solid твердий, тверда речовина
soluble розчинний
solution розчин, вирішення
solve вирішувати
sometimes інколи
source джерело
space простір
special особливий
specific особливий, специфічний
spin обертати
split розщеплювати
spread поширюватися, розповсюджуватися
square квадратний
state стан
station станція
steam пара (водяна)
steel сталь
step up підвищувати
stock запас
store зберігати; склад
strong сильний, міцний
structure конструкція, споруда, будівля
substance речовина
sufficient значний
sugar цукор
suggest пропонувати, натякати
sulphur сірка
sun сонце
supply постачання, запас; постачати
surround оточувати
surrounding навколишній

T, t

take брати, приймати
taste смак; смакувати
temperature температура
term період, строк; термін
in terms of в умовах
than чим
thermal тепловий
thermometer термометр
think думати
through крізь, через
throw кидати
tide морський прилив і відплив
to and fro вперед і назад
top верхівка, верхній
touch торкатися
transfer передавати, переносити
transmit передавати
trap утримувати
treasure скарб, клад
truck товарна платформа
try намагатися
tube трубка
turn перетворювати
twin об’єднувати
type тип

U, u

ultimate обов’язковий
unit одиниця
universally універсально
use використовувати
use використання
usually звичайно
utilize утилізувати, використовувати

V, v

vapour пара
vary змінюватися
view point точка зору
vessel посуд
via через
vice versa навпаки
violent сильний
vital життєвий
voltage напруга
volume обсяг, об’єм

W, w

wall стінка
warm теплий; нагрівати
waste відходи
water вода
waterfall водоспад
wave хвиля
way спосіб
weather погода
weight вага
specific weight питома вага
welfare добробут
what що
whatever яким би не був, будь який, щоб не
when коли
which який, котрий
white білий
wide широкий
wind вітер
windmill вітряний млин
wire провід, дріт
wood дерево
wool вовна, шерсть

Y, y

yellow жовтий
yet ще, вже

Z, z

zero нуль

Keys to the tests

Ключі до тестів

The Noun

1. І. - products, pens, keys, maps, actors, brothers;

II. - matches, potatoes, knives, melodies, ladies, foxes, classes;

III. - radii, men, phenomena, feet, data, children.

2.1. b/c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. e; 6. b, c; 7. c; 8. f; 9. e; 10. d.

3. 1) the teacher’s questions 6) the silver ring

2) students’ club 7) energy consumption

3) Shevchenko’s poems 8) the two-room flat

4) my parents’ room 9) the country’s capital

5) the generation’s life 10) a five dollar bill

The Pronoun

A.1. anything; 2. any, some; 3. their; 4. some; 5. any; 6. any; 7. we, him; 8. no; 9. nothing; 10. some.

B.1. her; 2. him; 3. her; 4. my; 5. her; 6. your; 7. some; 8. they; 9. its; 10. theirs.

 

There is/are

C.1. there is; 2. there are; 3. there is; 4. there are; 5. there were; 6. there will be; 7. there will be; 8. is there; 9. there are; 10. there are.

The Adjective

1. с; 6. b;
2. b; 7. b;
3. c; 8. c;
4. a; 9. c;
5. b; 10. b;

The Adverb

1. b; 6. b; 11. b; 16. c;
2. a; 7. c; 12. a; 17. b;
3. d; 8. b; 13. c; 18. b;
4. a; 9. c; 14. b; 19. c;
5. a; 10. a; 15. b; 20. c.

The Numeral

1. d; 2. b; 3. c; 4. b; 5. c; 6. b; 7. c; 8. b; 9. c; 10. a.

The Verb

1.1. В;А; 2. В;В; 3. В;А; 4. В;А; 5. В;А; 6. В; 7. В;А; 8. А;В; 9. А;В; 10. В;А.

2.1. В; 2. В;А; 3. А; 4. В; 5. В; 6. В;В; 7. А;В; 8. А; 9. А;В; 10. В;В.

3.1. С; 2. С; 3. D; 4. D,A,E; 5. E; 6. E,A; 7. C,B,D; 8. A,B; 9. A,D,A; 10. D,D,B.

4.1. A; 2. G; 3. E; 4. H; 5. C; 6. F; 7. A,D; 8. G; 9. B; 10. A,I,A,D.

5.1. A, D; 2. С; 3. B; 4. C; 5. A; 6. D; 7. A; 8. E; 9. C; 10. C,C.

6.1. B; 2. С; 3. B; 4. C; 5. B; 6. A; 7. C; 8. B,B; 9. B; 10. C.

7. A1. С; 2. B; 3. B; 4. A; 5. C; 6. B; 7. C; 8. A; 9. B; 10. C.

B1. B; 2. С; 3. D; 4. E; 5. A; 6. C; 7.B; 8. D; 9. E; 10. C.

Modal Verbs

A.

1. a; 6. a;
2. e; 7. e;
3. h; 8. b;
4. g; 9. c;
5. d; 10. d;

B.

1. f; 6. c;
2. b; 7. a;
3. c; 8. f;
4. d; 9. b;
5. g; 10. e, g;

Sequence of Tenses

1. c; 2. b; 3. c; 4. a; 5. b; 6. c; 7. d; 8. b; 9. b; 10. c.

Conditional Sentences

1. 2; 6. 3; 11. 3; 16. 2; 21. 1;  
2. 1; 7. 3; 12. 1; 17. 4; 22. 1;  
3. 3; 8. 4; 13. 2; 18. 2; 23. 1;  
4. 2; 9. 1; 14. 3; 19. 1; 24. 1;  
5. 1; 10. 1; 15. 3; 20. 3;    

The Verbals

1 1. B; 2. A; 3. D; 4. B; 5. E; 6. C; 7. B; 8. E; 9. B; 10. C.

2 1. B,B; 2. A; 3. A; 4. B; 5. B; 6. B,A; 7. B,A,A; 8. B,B; 9. A; 10. A.

3 1. Б; 2. A; 3. А; 4. Е; 5. А; 6. Д,А; 7. Б; 8. А; 9. B; 10. В.

Word-Building

1. consumer; locally
2. new; important
3. elders
4. Inevitably; initial; overquantification; overidentification
5. validness
6. incomprehensible
7. reaction; conversion
8. comparatively
9. played
10. important; atomic; generator; technology; progress; useful
11. badly
12. necessary
     

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.015 с.)