Одеська державна академія холодуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одеська державна академія холоду 

 
 

 

 


Збірник вправ

З граматики англійської мови

для студентів вищих

Технічних навчальних закладів

під редакцією доц. Олійник Л.Й.

посібник для самостійної роботи

 

 

Одеса 2007

Збірник вправ з граматики англійської мови підготовлено викладачами кафедри іноземних мов ОДАХ:

Зав. кафедрою, доцент Олійник Л.Й.

Ст. викладач, к.ф.н. Нужна О.О.

Ст. викладач Ключко Н.О.

Ст. викладач Молодіт О.В.

Викладач Бондаренко О.А.

Викладач Волкова Н.Л.

Викладач Денисова О.В.

Викладач Іонідіс А.П.

 

Редактор: зав. кафедрою, доц. Олійник Л.Й.

 

Збірник розглянуто на засіданні кафедри іноземних мов і рекомендовано до друку

Протокол № 5 від 13 листопада 2007 р.

 

Зав. кафедрою ____________________ Л.Й. Олійник

 

Збірник схвалено методичною комісією факультету інформаційних технологій

Протокол № ______ від ________________ 2007 р.

 

Голова методичної ради ____________________ О.М. Богач

 


Передмова

Збірник вправ з граматики англійської мови призначено для студентів І та ІІ курсів немовних спеціальностей. Збірник може використовуватися як на аудиторних заняттях так і позааудиторно для самостійної роботи студентів. Основою для створення збірника вправ служить опорний конспект з граматики англійської мови “English Grammar for Technical Students” під редакцією доц. Олійник Л.Й. і є його практичним продовженням.

У кожному розділі збірника надано від п’яти до десяти вправ. Вправи подано зі зразками, що нагадують граматичні правила, які необхідно використати при їх виконанні. У кінці кожного тематичного розділу знаходиться тест для самоперевірки. Ключі до тестів – у кінці збірника.

Для самостійного виконання вправ студентами і набуття практичних знань з граматики англійської мови за програмою вищого технічного навчального закладу рекомендується така схема роботи:

1. студент знайомиться з матеріалом розділу збірника вправ за допомогою відповідного розділу у вищезазначеному опорному конспекті.

2. далі виконує всі відповідні вправи із збірника письмово у окремому зошиті.

3. Пише тренувальний тест „Перевір Себе”.

4. перевіряє правильність виконання за допомогою відповідей, що містяться у кінці збірника.

5. Звертається до викладача за консультацією.

6. Зробивши вправи і тести за темами чергового модуля студент допускається до модульного тесту.

Таким чином досягається мета індивідуальної підготовки студентів до тесту модульного контролю.

Збірник вправ, розрахований приблизно на 120 годин самостійної роботи студентів, може використовуватися як студентами очної, так і заочно-дистанційної форми навчання.


Зміст

  The Noun (Іменник)..........................................................................
  Тест “Перевір себе”
  The Pronoun (Займенник)...............................................................
  Зворот there is / there are
  Тест “Перевір себе”
  The Adjective (Прикметник)
  Тест “Перевір себе”
  The Adverb (Прислівник)...............................................................
  Тест “Перевір себе”
  The Numeral (Числівник)...............................................................
  Тест “Перевір себе”
  The Verb. The Tense Forms in the Active Voice (Дієслово. Часові форми у активному стані)......................................................
  Tenses Indefinite / Continuous Active
  Tenses Perfect / Perfect Continuous Active
  The Verb. The Tense Forms in the Passive Voice. (Дієслово. Часові форми у пасивному стані.)................................................
  Indefinite Passive
  Continuous Passive
  Perfect Passive
  Test „Перевір себе”
  Modal Verbs (Модальні дієслова).................................................
  Test „Перевір себе”
  Sequence of Tenses (Узгодження часів)...........................
  Test „Перевір себе”
  Conditional Sentences (Умовні речення).........................
  Test „Перевір себе”
  The Verbals (Неособові форми дієслова)
  The Participle (дієприкметник)
  The Gerund (Герундій)
  The Infinitive (Інфінітив)
  Test „Перевір себе”
  Appendixes (Додаток)
  Word-Building (Словотворення)
  Test „Перевір себе”
  The Numeral (Читання числівників)
  Читання математичних символів
  Таблиця основних форм нестандартних дієслів
  English-Ukrainian Vocabulary (Англо-Український Словник)
  Ключі до тестів

 


The Noun

(Іменник)

1. Утворіть множину наступних іменників за допомогою закінчення -s, або -es:

Зразок: a flat → flats, a beach → beaches, a tomato → tomatoes

a) a pen, a book, a desk, a table, a boy, a girl, a student, a map, a dress, a toy, a phone, a bus, a watch, a potato, a piano, a photo, a bush, a class, a box, a match, an apple;

b) a plant, a unit, a kilo, a screen, a fridge, a cloud, a gram, a program, a refrigerant, a key-board, a ton, a fluid, a gas, a tank, a cycle, an evaporator, a monitor, a turbine, a cooler, an environment, a pollutant.

 

2. Утворіть множину наступних іменників:

Зразок: a) a baby → babies

b) a loaf → loaves

c) old plural forms → a man → men

a) a city, a memory, a body, a strawberry, a country, a lady, a pony, a butterfly, a fly, a battery;

b) a leaf, a wife, a wolf, a housewife, a shelf, a half, a loaf, a life

c) a woman, a goose, a foot, a tooth, a mouse, a child, a man, a person, a penny, an ox.

 

3. Утворіть множину наступних іменників:

a) що мають латинське, грецьке або французьке походження

b) що не мають окремої форми множини: e. g. a deer → deer

a) a radius, a curriculum, a datum, a phenomenon, a formula, an analysis, a criterion, an appendix, an axis, a medium, a basis;

b) a sheep, a salmon, a grouse, a plaice, a trout, a deer, a mackerel, a fish, a means.

4. Використайте необчислювальні іменники water, money, time, pleasure, milk, sugar, sand, glass, smoke, air, electricity, progress, knowledge, energetics у наступних реченнях:

1. …… in the spring is clean.

2. …… is a means of paying for something.

3. He has no spare …… .

4. It is my …… .

5. There is much …… in the bottle.

6. I like little …… in my tea.

7. There is much …… in my shoes.

8. The …… in the window is very thin.

9. …… is harmful for your health.

10. They opened the window to make …… fresh in the room.

11. …… serves people.

12. We made a great …… in English.

13. We’ll check up your …… with the help of the test.

14. We study …… . …… is a very actual science today.

 

5. Використайте необчислювальні іменники із означеннями міри:

Зразок: some chalk → a piece of chalk → two pieces of chalk

some sugar → a kilo of sugar → two kilos of sugar

some air → much/ a lot of air.

1. some milk → a liter of milk → two … … … .

2. some water → …………… → ……………. .

3. some sand →

4. some air →

5. some meat →

6. some chocolate → a bar of chocolate →

7. some honey →

8. some beer →

9. some wood →

10. some coal →

11. some advice → a piece of advice →

12. some rice →

13. some music → a piece of …

14. some tennis → a game of …

15. some news → a piece of news →

16. some bread → a loaf of bread →

17. some furniture → a piece of … →

18. some paper → a sheet of … →

19. some tea → a cup of tea →

20. some coffee → … →

 

6. Використайте займенники many, much, a lot of, (a) little, (a) few, plenty з наступними іменниками:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.021 с.)