Класифікація надзвичайних ситуаційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація надзвичайних ситуаційОзнаки НС Небезпека для життя і здоров’я значної кількості людей; Суттєве порушення екологічної рівноваги; Повне або часткове припинення господарської діяльності; Значні матеріальні та економічні збитки

 

За сутністю та причинами виникнення НС поділяють на природні, соціальні та техногенні.

Природні НС пов’язані з природними процесами космічного, літосферного, гідросферного, атмосферного, біосферного характеру або кількох процесів одночасно і відбуваються не залежно від участі людини.

Соціальні НС відбуваються в суспільстві: військовий стан, злочинність, революції, міжнаціональні конфлікти, поширення людиноненависницьких ідеологій та ін.

Техногенні НС пов’язані з матеріальною сферою, що створена людиною. В результаті дії природних, соціальних, техногенних надзвичайних ситуацій або негативної антропогенної діяльності людства можуть виникати негативні екологічні наслідки, що за масштабністю прирівнюються до надзвичайних ситуацій.

За масштабом та глибиною НС поділяють на:

 • Локальні – загроза виникнення та розповсюдження наслідків обмежена виробничим приміщенням.
 • Об’єктові - обмежені територією об’єкта.
 • Місцеві - обмежені територією населеного пункту, району чи області.
 • Регіональні - обмежені територією декількох областей, краю чи суміжних країн.
 • Національні – наслідки охоплюють великі території держави, але не виходять за її кордони.
 • Глобальні - загроза виникнення та поширення наслідків – континент або значна його частина чи планета в цілому.

Стихійні лиха – це небезпечні природні явища, процеси літосферного, атмосферного, гідрологічного, біосферного або іншого походження таких масштабів, які призводять до катастрофічних ситуацій з раптовим порушенням систем життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей, об’єктів народного господарювання.

Завдання 1. а). Стихійні лиха, ваші дії (описати свої дії під час грози, сильного вітру, повені);

б). Катастрофи, ваші дії під час аварії поїзда, аварії на міському транспорті;

в) Ваша поведінка на воді;

г) Укуси тварин та ваші дії;

д) Знаходження в дикій природі.

Запитання для самоконтролю:

1. Дати визначення поняття "надзвичайні ситуації".

2. Класифікація надзвичайних ситуацій (стихійні лиха, техногенні катастрофи, антропогенні катастрофи, соціально-політичні конфлікти).

Самостійна робота.

Підготувати інформацію про НС.

Література:

1. Желібо Є.Пє, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. / За ред.. Є.П.Желібо, 6-е вид. – К. : Каравела, 2008. – С. 162 – 192.

2. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності. - К.: КДТЕУ, 1999,. - С. 119 - 130.

3. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. – К. : Знання, 2007. – С. 45 – 60, С. 146 – 180.

4. .Яким Р. С. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. – Львів : Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 239 – 242.

5. Скобло Ю. С. та ін. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для ВНЗ. – К. : Кондор, 2006. – С. 212 – 223.

6. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов, 2-е изд. /под ред. Л. А. Михайлова. – СПб. : Питер, 2008. – С. 66 – 188.

7. Відеофільм „Природні стихійні лиха”.


Тести

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

 1. Безпека життєдіяльності це наука про:

1. Охорону праці.

2. Технічні пристрої

3. Надзвичайні ситуації

4. Навколишнє середовище

5. Вплив на людину екзогенних та ендогенних факторів

 1. Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності духовний аспект діяльності людини?

1 Ні

2.Так

3. Тільки на виробництві

4. Тільки під час надзвичайних ситуацій

 1. Чи є предметом вивчення безпеки життєдіяльності суспільний аспект діяльності людини?

1 Ні

2.Так

3. Тільки на виробництві

4. Тільки під час надзвичайних ситуацій

 1. Визначте твердження, що найточніше висвітлює завдання безпеки життєдіяльності:

1.Забезпечення повної безпеки

2. Захист населення від зброї масового враження

3. Виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з екзот-та ендогенними факторами

4. Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, інформацію та умовами надзвичайних ситуацій

 1. Наука, що вивчає діяльність людини, яка пов’язана з використанням технічних засобів називається:

1.Безпека життєдіяльності

2. Генна інженерія

3. Кібернетика

4. Ергономіка

5. Техноміка

 1. Наука, що вивчає інформаційну взаємодію між людиною і машиною називається:

1.Безпека життєдіяльності

2. Генна інженерія

3. Кібернетика

4. Ергономіка

5. Техноміка

 1. Небезпека створюється особливими властивостями ............., що не сумісні з характеристиками людини(підставити пропущені слова):

1. Речовини, поля, випромінювання та їх поєднання

2. Матерії, поля, енергії, інформації та їх поєднання

3. Людей, технічних засобів та екологічних факторів та їх поєднання

4. Технічних засобів, екологічних факторів та інформації та їх поєднання

 1. Будь який ......... при певних умовах можуть створювати небезпеку для людини чи довкілля(підставити пропущені слова):

1.Суб’єкт

2. Об’єкт

3. Ризик та непевність

4. Об’єкт, суб’єкт, явище та інформація

5. Об’єкт, суб’єкт, ризик, явище, інформація

 1. Класифікація та систематизація явищ, процесів тощо, що здатні завдавати шкоди називаються:

1. Ідентифікація небезпек

2. Квантифікація небезпек

3. Номенклатура небезпек

4. Таксономія небезпек

5. Класиномія небезпек

 1. Виявлення типу небезпеки та встановлення її характеристик називається:

1. Таксономія небезпек

2. Ідентифікація небезпек

3. Квантифікація небезпек

4. Типіфікація небезпек

5. Номенклатура небезпек

 1. Введення кількісних характеристик для оцінки ступеня небезпеки називаються:

1. Квантифікація небезпек

2. Таксономія небезпек

3. Номенклатура небезпек

4. Інтегралізація небезпек

5. Ідентифікація небезпек

 1. Прийнятий рівень ризику для життя і здоров’я людини у світовій практиці становить:

1.1/1000

2. 10 6

3. 10 4

4. 1/1000000

5. 1/100

 1. Перелік назв, термінів, явищ, що здатні завдавати шкоди систематизованих за певними ознаками називаються:

1. Таксономія небезпек

2. Систематизація небезпек

3. Ідентифікація небезпек

4. Квантифікація небезпек

5. Номенклатура небезпек

 1. Ризик це:

1. Коли людина збирається зробити щось небезпечне

2. Кількісна характеристика небезпеки

3. Якісна характеристика небезпеки

4. Якісна і кількісна характеристика небезпеки

5. Коли людину очікує небезпека

 1. Інженерний, модельний, експертний, соціологічний, статистичний, інтерполяція - :

1.Методи визначення ризику

2. методи забезпечення безпеки

3. Методи ліквідації небезпеки

4. методи попередження безпеки

 1. Прийнятий рівень ризику у світовій практиці становить:

1. 1/1000

2. 10 6

3. 10 -4.

4. 10 -6

5. 1/100

 1. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини стверджує, що:

1. Абсолютної безпеки не існує

2. Необхідно забезпечити абсолютну безпеку

3. Необхідно прагнути досягти нульовий ризик

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

1. Дати визначення безпеки життєдіяльності:

а) – це наука про живі організми та взаємовідношення між ними і оточуючим середовищем;

б) – це наука, яка вивчає небезпеки та захист від них;

в) – це стан діяльності, при якому з певною вірогідністю виключено проявлення небезпеки.

2.Кому належить вираз: “Всё есть яд, и всё есть лекарство. Только одна доза делает вещество ядом или лекарством”:

а) Гіпократу;

б) Авіцені;

в) Парацельсу.

3. Головне завдання БЖД:

а) Вивчити та зберегти безпеку життєдіяльності;

б) Ідентифікація, захист від небезпеки, ліквідації негативних наслідків;

в) Вивчити будову, розвиток і структуру живого організму.

4. Дати визначення, що таке життєдіяльність:

а) – складний біологічний процес, який відбувається в організмі людини, що дозволяє зберегти здоров’я та працездатність;

б) – процес, що проходить в організмі людини і дозволяє зберегти здоров’я людини;

в) – абіотичний процес, що проходить у навколишньому середовищі і дозволяє зберегти життя та працездатність;

5. Діяльність – це:

а) праця;

б) процес створення людиною умов для свого існування та розвитку:

в) процес створення перешкод для свого існування та розвитку.

6. Перелічити види діяльності:

а) біологічна, фізична, військова, абіотична;

б) екологічна, антропогенна, соціальна, ігрова:

в) праця, гра, навчання, політична, спортивна, військова діяльність.

7. За думкою філософів, самим адекватним визначенням людини, яка живе на рубежі ХХ і ХХІ століття є:

а) людина розумна;

б) людина діюча;

в) людина вміла.

8. Дати визначення поняття “небезпека”:

а) – це знищення собі подібних;

б) – це загроза стати жертвою будь-чого, будь-кого;

в) – це явища, інформація, процеси, об’єкти, які можуть викликати небажані наслідки.

9. Таксономія небезпек:

а) за нанесеною шкодою, побутові, спортивні, культурні, дорожньо-транспортні, за локалізацією;

б) за природою походження, офіційним стандартом, часом прояву негативних наслідків, локалізацією, нанесеною шкодою;

в) прості, складні, біологічні, технічні, психофізіологічні.

10. За природою походження небезпеки бувають:

а) природні, технічні, антропогенні, екологічні, змішані;

б) біологічні, змішані, фізичні, психофізіологічні;

в) соціальні, технічні, екологічні, побутові.

11. Згідно офіційному стандарту небезпеки діляться на:

а) природні, екологічні, змішані;

б) фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні;

в) гідросфера, атмосфера, літосфера, Космос.

12. Сфери проявлення небезпеки:

а) активна, пасивна, побутова;

б) соціальна, спортивна, імпульсивна;

в) побутова, виробнича, спортивна, військова.

13. Номенклатура небезпеки:

а) назвіть 5-ть видів небезпек в алфавітному порядку;

б) назвіть 10-ть видів небезпек в алфавітному порядку;

в) назвіть 15-ть видів небезпек в алфавітному порядку.

14. Аксіома потенційної небезпеки діяльності:

а) – будь-яка діяльність потенційно безпечна;

б) – будь-яка діяльність реально небезпечна;

в) – будь-яка діяльність потенційно небезпечна.

15. В якому році відбувся 1-й міжнародний конгрес з безпеки життєдіяльності та в якому місті?

а) 1988, Амстердамі;

б) 1990, Кельні;

в) 1991, Берні.

16. В якому році та ким було дано визначення ризику:

а) 1866, Зюссом;

б) 1990, В. Маршаллом;

в) 1927, Вернадським.

17. Дати визначення поняття ризику:

а) – це реалізована небезпека;

б) – це частота реалізації небезпеки;

в) – це якісна оцінка небезпеки.

18. Назвіть тріаду логічного процесу розвитку, який реалізує потенційну небезпеку в реальний збиток:

а) причина –ризик – збиток;

б) небезпека – ризик – небажаний наслідок;

в) небезпека – причина – небажанні наслідки.

19. Що лежить в основі профілактики нещасних випадків?

а) пошук небезпеки;

б) пошук причин;

в) прибрати небажані наслідки.

20 Назвіть 4-и методи визначення ризику:

а) емпіричний, модельний, соціологічний;

б) статистичний, математичний, інженерний, соціологічний;

в) інженерний, модельний, експертний, соціологічний.

21 Концепція допустимого ризику:

а) забезпечення абсолютної безпеки;

б) прагнення до такої малої небезпеки, яку приймає суспільство в даний період часу;

в) це допустимість абсолютної безпеки.

22. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності, класифікація:

а) екранування, заміна оператора, контроль, управління;

б) орієнтуючі, технічні, організаційні, управлінські;

в) активності, нормування, слабої ланки, інформації.

23. Рішення задачі щодо визначення ризику.

24.Дайте визначення поняття гомосфери:

а) – це середовище, в якому постійно існує небезпека;

б) – це середовище існування людського суспільства:

в) – це середовище, в якому знаходиться людина в процесі своєї діяльності.

25. Дати визначення поняття ноксосфери:

а) – робоча зона, де находиться людина у процесі діяльності;

б) – середовище, в якому постійно існує чи періодично з’являється небезпека;

в) – це робоча зона, в якій постійно знаходяться і людина і небезпека.

26. Вказати основні шляхи управління ризиком:

а) удосконалення технічних засобів, перехід до ноосфери, виявлення ризику;

б) удосконалення технічних систем та об’єктів, підготовка персоналу, ліквідація надзвичайних ситуацій;

в) виключення небезпеки, підготовка кадрів, технічна підготовка.

27. Назвіть 5-ть видів сукупностей у БЖД:

а) біологічний, енергетичний, фізико-хімічний, техніко-естетичний, психофізіологічний;

б) інформаційний, педагогічний, психологічний, просторово-антропометричний;

в) інформаційний, біофізичний, енергетичний, просторово-антропометричний, техніко-естетичний.

28. Оптимальне навантаження (емоційний стрес) не повинно перевищувати:

а) 20-30%;

б) 40-60%;

в) 60-80%.

максимального навантаження, тобто коли наступає зниження працездатності або втома.

29. Назвіть типи позамежного психічного напруження:

а) емоційний, інтелектуальний;

б) вольовий, моральний;

в) збудження, гальмування.

30. Психогенні зміни настрою:

а) зниження настрою та апатія, стан афекту;

б) апатія, байдужість;

в) звуження об’єму свідомості, загальмованість.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)