ТЕМА 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи 

Опорні поняття:медична та соціальна модель суспільного облаштування, сегрегація, інтеграція, інклюзія, спеціальна освіта, інклюзивна освіта, учні з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання.

Усне практичне завдання

Охарактеризуйте процес еволюції ставлення суспільства та держави до осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

 

Картка для аудиторної самостійної роботи

 

Основні поняття Зміст
Учні зособливими потребами  
Сегрегація  
Інтеграція  
Інклюзія  

Усне практичне завдання

Скориставшись запропонованою цитатою, визначте основні моменти впровадження інклюзивної освіти в сучасну освітню систему. «Насамперед ми повинні зробити освітню систему досить гнучкою, аби вона відповідала різноманітним запитам людей. Втім, якщо ми розуміємо залучення як транс­формацію, необхідно докорінно змінити наше ставлення до розмаїття людського матеріалу, з яким має справу освітня система. Це розмаїття варто розглядати не як джерело труднощів, а, навпаки, - як атрибут реальності, який варто сприймати і, більше того, цінувати. За такого підходу ми заперечуємо визначення норми як щось гомогенне й стабільне, ми бачимо норму в розмаїтті. Існування різних категорій учнів, кожна з яких має свої освітні потреби, стає основою, на якій вибудовується вся педагогіка» [2, с.22].

Запитання для усного опитування

1.Як Ви розумієте розмаїття, гнучкість і трансформацію освітнього середовища?

2. Наведіть приклади розмаїття навчального середовища, гнучкості навчального процесу та трансформації освітньої системи.

3. Як соціально-політичні процеси вплинули на освіту дітей з порушеннями психофізичного розвитку?

4. Чи сприяє расистська та комуністична ідеологія розвиткові інклюзивних процесів у суспільстві? Наведіть доказові приклади.

5. Які позитиви від навчання в інклюзивному середовищі одержують діти з типовим розвитком?

 

Завдання для письмового самостійного виконання

1. Зазначте відмінності між термінами: «аномальні діти» та «діти з особливими освітніми потребами».

2. Перерахуйте основні ознаки сегрегативного та інклюзивного навчання.

Теми для доповідей та рефератів

1. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.

2. Термінологія та її значення у сучасній педагогіці

3. Медична модель порушень розвитку.

4. Соціальна модель порушень розвитку.

5. Категоріальність дітей з особливими потребами.

Список рекомендованої літератури

1. Антология педагогической мьісли христианского средневеко-вья: В 2-х т. - М., 1994

2. Бут Т.И. Политика включення и исключения в Англии: в чьих руках сосредоточен контроль / Социальная зксклюзия в обра-зовании. - М., 2003. - С. 17-25.

3. Выготский Л.С. Принципи воспитания физически дефектив­них детей // Основи дефектологии. - С-П, М.: Изд-во «Лань» 2003.-С.-96. С. 127 дис.

4. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на ру-беже XIX и XX вв. // Педагогика. - 2002.

5. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. - М.: УРАО, 1998.

6. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами / Кроки до демократичної освіти:- 2002. - №1. - С. 34.

7. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравните-льньїе перспективи / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. - Лондон. 2000.

8. Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у сучасній спеціальній педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 8. - К., 2006. -С. 105-109.

9. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Мо­нографія. - К.: САММІТ-книга, 2008.

10. Колупаєва А.А. Савчук Л.О. Діти з особливими потребами та організація їх навчання,- К, 2011.

11. Лефрансуа Ги. Психология для учителя - С.-П.- М.: Прайм, 2003.

12. Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: пере­хід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. Ехсер-йопаіігуЕйисаііопСапаа'а, 12 (2), 7-52.

13. Малофеев Н.Н. Западная Европа: зволюция отношения общес-тва и государства к лицам с отклонениями в развитии. - М.: Издательство «Зкзамен», 2003.

14. Саламанкская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особнми потребностями, принятие Всемирной конференцией по образованию лиц с особнми потребностями: доступ и качес-тво. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994г. - К., 2000.

Семінарсько-практичне заняття 2

ТЕМА 2. Інклюзія - стратегія міжнародного та українського законодавства

Опорні поняття:Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти, Саламанкська декларація, документи ООН і ЮНЕСКО, освітні закони України, принципи інклюзивної освіти.

Усне практичне завдання

Охарактеризуйте основні міжнародні документи ООН і ЮНЕСКО в галузі прав осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Картка для аудиторної самостійної роботи

Основні поняття Зміст
Загальна Декларація ООН про Права людини  
Конвенція про права дитини  
Саламанкська декларація  
Принципи інклюзивної освіти Законодавча освітня база України  

Усне практичне завдання

1. Проаналізуйте статтю 23 Конвенції про права дитини, де зазначається, що «Неповносправна в розумовому чи фізичному відношенні дитина повинна мати повноцінне і достойне життя в нормальних умовах, які сприяють зростанню впевненості в собі та забезпечують її участь у житті суспільства... Дитина-інвалід має право на особливий догляд, освіту, допомогу, аби мати повноцінне і гідне життя в умовах, що забезпечують максимальну самостійність і соціальну інтеграцію», та визначте, чи закріплені ці права в основних законах України.

2. Визначте основоположні права осіб з порушеннями, які викладено в «Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів».

Вправа

Студентам пропонується на основі теоретичних знань визначити зобов’язання держав, які ратифікували Конвенцію ООН про права дитини, стаття 28: «Держави визнають право дитини на освіту, з метою поступової реалізації цього права на основі надання рівних можливостей вони повинні...»

Після виконання завдання - обговорення з групою в аудиторії.

Завдання для усного опитування

1. В якому міжнародному документі визначено основні принципи інклюзивної освіти?

2. Прокоментуйте визначення, подане в Саламанкській декларації: «У рамках інклюзивних шкіл діти з особливими освітніми потребами мають одержувати додаткову допомогу, яка потрібна їм для забезпечення їхнього повноцінного навчання. Інклюзивні школи є найефективнішим засобом, що гарантує солідарність між дітьми з особливими потребами та їхніми однолітками. Зарахування дітей до спеціальних шкіл, спеціальних класів чи до секцій у межах будь-якої школи на постійній основі має бути винятком, рекомендованим тільки в тих випадках, коли цілком очевидне те, що навчання у звичайних класах не може задовольнити освітні чи соціальні потреби певної (окремої) дитини, або, якщо це необхідно для благополуччя цієї дитини або інших дітей» [257, сі].

3. Чи повною мірою законодавча база України відповідає Саламанкській декларації? Наведіть приклади.

Завдання для письмового самостійного виконання

1. Визначте основні напрями співробітництва педагогічного персоналу, фахівців, громадських та благодійних організацій з батьками.

2. Чому саме батьки повинні мати визначальне право у виборі освітніх послуг для своєї дитини, контролювати, стежити за процесом навчання, брати в ньому участь?

Теми для доповідей та рефератів

1. Закони України про право на освіту дітей з особливими потребами.

2. Нормативно-правові акти, які регламентують інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3. Аналіз документа «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах про інклюзивне навчання».

Список рекомендованої літератури

1. Аналитические материальї Комитета ООН по правам ребенка. Российские НПО и права детей в России. - М., 2000. - 245с.

2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у 21 столітті // Програма підтримки вироблення стратегії реформування осві­ти. Міжн. Фонд „Відродження", Київ, 2001.

3. Закон України „Про загальну середню освіту" // Відомості Вер­ховної Ради, 1999. - № 28. - С. 230-235.

4. Закон України „Про освіту" // Відомості Верховної Ради, 1991 № 34, - С. 45-48.

5. Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // Відомості Верховної Ради, 1991. - № 2. - С. 252-258.

6. Закон України „Про охорону дитинства" // Відомості Верховної Ради, 2001, № 30, С. 142-150.

7. Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні" // Відо­мості Верховної Ради, 2006, № 2-3, - С. 36-42.

8. Закон України „Про спеціальну освіту" (проект) // Міністерство освіти і науки України // \у\у\у.топ§оу.иа

9. Збірник нормативних документів загальної середньої та дошкі­льної освіти. - Міністерство освіти і науки України. - К., 2002.

10. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століт­тя.) -К.: Райдуга, 1994.

11. Довідник гарантій соціального захисту інвалідів / Перелік пільг, передбачених для інвалідів. - К., 1999.

12. Колупаєва А.А. Реформування спеціальної освіти у країнах по­страдянського простору // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 6. - К.: Науковий світ, 2005 - С. 33-39

13. Колупаєва А. А. Психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання в європейських країнах // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особли­вими потребами. -К.: Університет „Україна". -2006. - С. 174-175.

14. Колупаєва, А. Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими потребами в Україні. Ьйр://сапасіа-икгате.ог§/іікг_Іоита1_У1.1і1т

15. Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Фе-дерации: Справочник. - М.: Государственньш НИИ семьи и вос-питания, 2001.

16. Конституція України. - К.: Преса України, 1997.

17. Положення про центральну та республіканську (Автономна Ре­спубліка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педаго­гічних наук України від 07.07.20004. №569 /38.

18. Права інвалідів в Україні: Зб.правових документів. - К.: Сфера, 1998.-300 с.

19. Проект Положення про організацію інтегрованого навчання ді­тей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. - К. - 2002.

20. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особьіми потребностями, принятьіе Всемирной конференцией по образованию лиц с особьіми потребностями: доступ и качес-тво. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994г. -К., 2000.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)