Семінарсько-практичне заняття 3



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарсько-практичне заняття 3



ТЕМА З. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі

 

Опорні поняття:система спеціальної освіти, спеціальні навчальні заклади, диференційоване навчання, класифікація порушень психофізичного розвитку, стихійне інтегрування, інклюзивне навчання.

Усне практичне завдання

1. Охарактеризуйте систему спеціальної освіти України.

2. Визначте, як демократичні процеси вплинули на функціонування освітньої системи.

3. Зазначте позитиви й негативи стихійного інтегрування.

Картка для аудиторної самостійної роботи

 

Основні поняття Зміст
Система спеціальної освіти  
Спеціальна школа- інтернат  
Навчально-реабілітаційний центр  
Стихійне інтегрування Класифікація порушень психофізичного розвитку  

Усне практичне завдання

1. Прокоментуйте слова Л.Виготського та наведіть відповідні приклади з власного досвіду: «При всіх перевагах наша спеціальна школа відрізняється тим основним недоліком, що вона замикає свого вихованця... у вузьке коло шкільного колективу, створює відрізаний і замкнутий світ, у якому все при­лаштовано і пристосовано до дефекту життя. Наша спеціальна школа натомість, щоб виводити дитину з ізольованого світу, як правило, розвиває в ній навички, які призводять до ще більшої ізольованості й посилюють її сегрегацію Через ці недоліки не лише паралізується загальне виховання дитини, а й спеціальна виучка зводиться майже нанівець».

Вправа

1.Підберіть з власного досвіду приклад педагогічної ситуації, що ілюструє стихійне інтегрування дитини з порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітній простір та прокоментуйте. Після виконання завдання - обговорення з групою в аудиторії.

Питання для дискусії

1. Прокоментуйте цитату: «Проблема інтеграції в спеціальній освіті не вичерпується тільки залученням дитини з особливими потребами до колективів здорових дітей. Інтеграційні тенденції спостерігаються у змісті спеціальної освіти, в системі навчальних закладів для дітей з відхиленнями в розвитку. Ці тенденції перспективні, оскільки пов'язані із загальними процесами розвитку нау­ки і цивілізації» [1, с.5].

2. Поясніть відмінності між «державоцентристською» та «дитиноцентристською» освітніми системами.

3. Чому інклюзивна освіта визначена як найбільш інноваційний рух в освіті 20-го сторіччя?

 

Завдання для письмового самостійного виконання

1. Проаналізуйте та поясніть на прикладі основні функції ПМПК, скориставшись поданим витягом з «Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації»: «Діяльність ПМПК спрямована на:

- виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

- направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ і закладів системи праці та соціального захисту населення;

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку».

2. Скориставшись даними ПМПК по вашій області, підрахуйте кількість дітей з особливостями психофізичного розвитку, що навчаються в умовах стихійного інтегрування.

Теми для доповідей та рефератів

1. Стихійне інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку як ознака системи демократичних процесів в освіті.

2. Спеціальної освіти області, в якій я проживаю.

3. Загальні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання в окремій області, районі, місті.

Список рекомендованої літератури

1. Будяк Л.В. «Інклюзивне навчання в сільському загальноосвіт­ньому закладі» - Черкаси, 2010.

2. Довженко О. Какова наша школа? (по результатам международ-ного сравнения) // Народное образование. - 2002. - №7. - С. 17-22.

3. Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін. Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2004-2005 навчального року) / - К.: „Ніка -Центр", 2005.

4. Дигностика школьной дезадаптации / Под ред. С.А. Беличевой, И.А. Коробейниковой, Т.О. Кумариной и др. - М., 1993.

5. ВасилюкА., Пахоцінський Р., ЯковецьН. Сучасні освітні систе­ми. - Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. - 139 с.

6. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчаль­но-методичний посібник в 2-х кн. - К.: Міленіум, 2005. - 286 с.

7. Колупаєва А.А., Будяк Л.В. Впровадження інклюзивного на­вчання при проведення реформування в Україні // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освіт­ньому середовищі: Тези доповідей: X Міжнародна науково-практична конференція.

8. Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: пере­хід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. Ехсер-Ііопаіігу Есіисайоп Сапасіа, 12 (2), 7-52.

9. Л.М. Шипицина, К. Ван Рейсвейк. На встречу друг другу: пути интеграции. - СПб., 1998. С. 21.

Семінарсько-практичне заняття 4

ТЕМА 4. Інклюзивні школи-ефективні школи

Опорні поняття:інтеграція, інклюзія, провідник змін.

Усне практичне завдання

1. Охарактеризуйте чинники, що перешкоджають ефективному впровадженню інклюзивної практики.

2. Завдяки яким процесам школи можуть стати більш інклюзивними?

3. З якими перешкодами може стикнутись учитель, впроваджуючи інклюзивну практику?

Картка для аудиторної самостійної роботи

Основні поняття Зміст
інтеграція  
інклюзія  
інклюзивна школа  
ефективна школа  
провідник змін  

Вправа

Скористайтесь статтею Тіма Лормана «Сім стовпів підтримки інклюзивної освіти. Як перейти від запитання «Чому?» до запитання «Як?», охарактеризуйте кожен зі «стовпів» у малих групах.

Після виконання завдання кожна група презентує свої тези. По завершенні - обговорення.

Питання для усного опитування

1. Якою, на вашу думку, має бути інклюзивна школа?

2. Перерахуйте перешкоди, які заважають становленню інклюзивного середовища. Запропонуйте зміни, які допоможуть їх подолати.

Завдання для письмового самостійного виконання

1. Дайте відповідь на такі запитання стосовно інклюзивної практики у навчальному закладі, який ви добре знаєте.

> Чи всі діти з порушеннями розвитку навчаються у школах поблизу своєї домівки, до яких би вони ходили в разі відсутності порушень?

> Чи всі діти з порушеннями розвитку беруть участь у заходах школи?

> Чи отримують діти з порушеннями розвитку підтримку, яка їм потрібна для успіху (пристосування навчання, допоміжні комунікаційні пристрої, допомога дорослих і однолітків)?

> Чи проводиться навчання персоналу, волонтерів, сімей і представників громади щодо питань, пов'язаних з інклюзією та її найкращими зразками?

> Чи користуються учні з порушеннями розвитку тими самими місцями і послугами, що й інші учні (наприклад, громадський транспорт, кафе та ін.)?

> Чи отримують педагоги та персонал підтримку, необхідну для результативного навчання і/або залучення всіх дітей до заходів чи уроків (консультації й співпраця з професіоналами)?

> Чи є в організації або школі бачення ініціативи тощо, яка активно сприяє інклюзії?

Відповіді допоможуть вам скласти план для виправлення

ситуації.

2. Розгляньте запропоновані ситуації. Чи вважаєте ви, що досвідчений учитель та початківець у цих ситуаціях зіткнуться з різними проблемами? Перелічіть проблеми, які, на вашу думку, можуть виникнути перед ними:

• До школи зарахували нового учня з порушенням слуху.

• Спеціальний педагог запропонував попрацювати з групою учнів, у котрих спостерігаються труднощі в навчанні.

Теми для доповідей та авторефератів

1. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти.

2. Інклюзивна школа — осередок громади.

3. Педагог інклюзивної школи: десять кроків до вдосконалення.

4. Як створити школу для учнів?

Список рекомендованої літератури

 1. Way, Cynthia. Teacher Development: A Strategy for School Improvement.
 2. http:// knowledgeloom. org/ pd
 3. www. includingsamuel. com
 4. www. includingsamuel. com/screenings/host
 5. www. includingALLKids. org
 6. www. includingsamuel. com
 7. www. includingsamuel. com/resources
 8. http://groups.to/ includingsamuel/
 9. www. includingsamuel. com/screenings/host
 10. www. includingsamuel. com/presskit
 11. http://knowledgeloom.org/pd


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.017 с.)