АНОТОВАНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ І ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АНОТОВАНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ І ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА,ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ I. Право в державному управлінні

 

Тема 1. Основні поняття теорії держави

Основні теорії походження (виникнення) держави. Поняття, ознаки та атрибути держави. Функції держави та основні форми їх здійснення. Форма держави: поняття, види та структура. Форми правління сучасних держав Форми державного устрою. Форми державного режиму. Громадянське суспільство і держава. Поняття й основні характеристики демократичної, правової та соціальної держави.

 

♦ Завдання для самостійної роботи:

Первісне та похідне виникнення держави. Сучасні підходи до вивчення держави. Держави, що існували на території сучасної України. Механізм держави та його структура. Поняття та ознаки державного органа. Загальна характеристика системи органів державної влади в Україні. Державна установа та державний заклад, їхні основні відмінності від державного органу.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. // Голос України. – 2004. – № 233 (3483). – С. 2-3.

Інші джерела:

1. Барков В., Розова Т. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їх вирішення // Вибори та демократія. – К.: Нац. ун-т Києво-Могилянська Академія. – 2006. - № 3(9). – С. 20-27.

2. Бостан С.К. Парламентарна форма республіканського правління: європейський досвід та політична реформа в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 2. - С. 112-117.

3. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики: Монографія. – Запоріжжя: Юрид. ін-т, 2005. – 540 с.

4. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. - К.: Кондор, 2006. – 477 с.

5. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2005. - 592 с.

6. Левенець Ю.А. Держава у просторі громадянського суспільства. – К.: Освітня книга, 2006. – 272 с.

7. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. – К. Юрисконсульт, 2006. – 355 с.

8. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

9. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

10. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.

 

Тема 2. Основні поняття теорії права

Поняття та види соціальних норм. Правові норми в системі соціальних норм. Поняття права та його ознаки. Право природне і позитивне. Соціальне та юридичне право. Функції та принципи права. Джерела (форми) права як зовнішні форми його прояви. Закони і підзаконні акти. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб. Система законодавства і система права. Поняття галузі права та правового інституту. Право публічне і приватне, матеріальне та процесуальне. Структура та види норм права. Систематизація нормативно-правових актів. Поняття правомірної поведінки та правопорушення. Склад правопорушення й юридична відповідальність. Поняття законності та правопорядку.

♦ Завдання для самостійної роботи:

Найважливіші правові пам’ятники України IX-XX ст. Сучасні підходи до вивчення права. Поняття правового та нормативно-правового акту.Поняття, принципи та види правотворчості. Тлумачення норм права. Поняття інтерпретаційного акту. Поняття та структура правовідносин. Юридичні факти. Реалізація норм права та правозастосування. Правове регулювання, його засоби, методи та механізм.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. // Голос України. – 2004. – № 233 (3483). – С. 2-3.

Інші джерела:

1. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006. - № 1. – С. 50-54.

2. Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права //Право України. – 2005. - № 10. – С. 114-117.

3. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної правової держави //Право України. – 2005. - № 11. – С. 57-60.

4. Голосниченко И. Правосознание и правовая культура в строительстве Украинского государства // Право Украины. – 2005. - № 4. – С. 24-29.

5. Горбунова Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права // Право України. – 2006. - № 4. – С. 154-159.

6. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. - К.: Кондор, 2006. – 477 с.

7. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії // Право України. – 2005. - № 7. – С. 109-111.

8. Легуша С.М. Теоретичні засади інкорпорації як форми систематизації законодавства України // Правова держава. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 16. – С. 149-156.

9. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

10. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

11. Селиванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) // Право України. – 2005. - № 5. – С. 7-11.

12. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.

 

Тема 3. Основи конституційного законодавства

Поняття та джерела сучасного конституційного права України. Основні засади конституційного ладу в Україні. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади. Порядок прийняття законів і внесення змін до Конституції України. Конституційно-правовий статус Президента України. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади. Конституційний статус судової влади в Україні. Система судів загальної юрисдикції. Конституційний суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. Місцеве самоврядування в Україні.

 

♦ Завдання для самостійної роботи:

Історичні передумови розвитку конституціоналізму в Україні. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Конституційне регулювання виборів і референдуму як форм безпосередньої демократії в Україні. Громадянство України. Правовий статус народного депутата України. Прокуратура та правоохоронні органи України. Територіальний устрій України. Правовий статус Автономної Республіки Крим.

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. // Голос України. – 2004. – № 233 (3483). – С. 2-3.

3. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3.07.1991 // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

4. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

5. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” в ред. Закону від 16.05.2008 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2008. - № 25. – Ст. 241.

6. Закон України “Про Конституційний Суд України” // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 49. – Ст. 272.

7. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 25.05.97 р. // Відомості Верховної Ради. – 1997. - № 24. - Ст.170.

8. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9.04.99 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 20-21. - Ст.190.

9. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 27-28. – Ст. 180.

10. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 23 грудня 1997 р. // ВВР – 1998. - № 20. – Ст. 99.

Інші джерела:

1. Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 111 с.

2. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Х.:Право, 2008. – 416 с.

3. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2006. – 568 с.

4. Кривенко В.В. Демократизація судової влади в Україні (деякі теоретичні аспекти) // Адвокат. – 2005. - № 6. – С. 11-16.

5. Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Харьков: Эспада, 2004. – 304 с.

6. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учеб. пособ. / Под ред. А.С. Васильева и Е.С. Стрельцова. – 5-е изд. – Х.: Одиссей, 2006. – 304 с.

 

Тема 4. Основи адміністративного законодавства[1]

Загальна характеристика адміністративного законодавства і Кодексу України про адміністративні правопорушення. Предмет, метод та структура адміністративного права України. Суб’єкти адміністративного права. Адміністративна відповідальність та адміністративне правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративні стягнення: поняття та види. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Порядок накладення адміністративних стягнень. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

 

♦ Завдання для самостійної роботи:

Співвідношення понять: державне управління і виконавча влада. Адміністративний юстиція і процес. Обставини, що виключають, пом'якшують та обтяжують адміністративну відповідальність. Особливості відповідальності посадових осіб, іноземців та осіб без громадянства. Умови та порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей та їх вилучення.

Додаткове завдання: Розглянути види адміністративних правопорушень: в галузі охорони праці та здоров’я населення; адміністративних правопорушень, що посягають на власність; суспільний порядок та суспільну безпеку; встановлений порядок управління.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради. – 2008.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // http://www.rada.kiev.ua/

Інші джерела:

1. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

2. Адміністративне право України: підручник. / Л.М.Кононенко, О.П.Литвин; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – К.: Просвіта, 2007. – 488 с.

3. Адміністративне право: заг. частина: конспект лекцій. / Д.М.Павлов; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2007. – 131 с.

4. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004 – 579 с.

5. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та орга-нізаційні засади: Навч. посібник / За заг. ред. Н.Р.Нижник, В.М.Олуйка. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

6. Колпаков В. Административный проступок в истории права // Закон и жизнь. – 2004. - № 5. – С. 6-10.

7. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

8. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

9. Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності // Право України. – 2006. – № 2. – С. 9-12.

 

Розділ II. Основи галузевого законодавства

 

Тема 5. Основи цивільного законодавства

Загальна характеристика цивільного законодавства та Цивільного кодексу України. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність фізичної особи. Особисті немайнові права фізичної особи. Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Поняття та види правочинів. Представництво та доручення. Позивна давність. Право власності. Речові права на чуже майно. Загальна характеристика зобов’язань та цивільно-правових договорів.Цивільно-правова відповідальність. Поняття моральної шкоди. Спадкове право.

 

♦ Завдання для самостійної роботи:

Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів. Право інтелектуальної власності та його види. Види забезпечення виконання зобов’язання. Припинення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання. Порядок та умови відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Захист прав споживачів.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України "Про захист прав споживачів" // ВВР. – 1994. - № 1. – Ст. 1.

3. Цивільний кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

Інші джерела:

1. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу. Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 400 с.

2. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз'яснення, коментарі / За ред. П.І.Шевчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 624 с.

3. Зразки юридичних документів / За ред. Харитонова Є.О. – Х.: Одіссей, 2005. – С. 272.

4. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

5. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

6. Типовые формы юридических документов: договоры, контракты, соглашения, акты, исковые заявления, нормативные материалы / Сост. Стаматина М.В. – 5-е изд., перераб. и доп. – Х.: Арсис, 2002. – 672 с.

7. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 960 с.

8. Цивільне право України: Курс лекцій / За ред. Р.Б.Шишки, В.А. Кройтора. – Х.: Еспада, 2004. – 224 с.

 

Тема 6. Основи законодавства про підприємницьку діяльність

Загальна характеристика законодавства про підприємницьку діяльність. Поняття, сутність та принципи підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємницької діяльності. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Відповідальність за порушення законодавства про підприємницьку діяльність.

♦ Завдання для самостійної роботи:

Правове регулювання відносин власності суб’єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання банкрутства. Припинення підприємницької діяльності. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в України. Правові засади обмеження монополізму суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Господарський кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

3. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – С. 682.

4. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" від 15.05.2003 р. // ВВР. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.

Інші джерела:

1. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

2. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

3. Підприємницьке право: Навч. посіб. / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006.

 

Тема 7. Основи сімейного законодавства

Загальна характеристика сімейного законодавства та Сімейного кодексу України. Поняття шлюбу, порядок та умови його укладання. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Майнові права та обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. Визначення походження дитини. Права й обов’язки батьків і дітей. Поняття усиновлення, опіки та піклування.

♦ Завдання для самостійної роботи:

Державна охорона сім’ї. Загальні принципи регулювання сімейних відносин. Захист сімейних прав та інтересів. Поняття та умови шлюбного договору. Визнання шлюбу недійсним. Порядок та підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства. Встановлення патронату над дітьми.

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, в ред. Закону від 22.03.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 20. – Ст. 102.

3. Сімейний кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

Інші джерела:

1. Зразки юридичних документів / За ред. Харитонова Є.О. – Х.: Одіссей, 2005.

2. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

3. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

Тема 8. Основи трудового законодавства

Предмет, система і основні принципи трудового права України. Трудові правовідносини та їх суб’єкти. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Види відпусток. Трудова дисципліна. Підстави припинення трудового договору. Особливості припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Трудові спори.

♦ Завдання для самостійної роботи:

Поняття колективного договору. Тривалість робочого часу. Порядок надання щорічних основних та додаткових відпусток. Правове регулювання заробітної платні. Мінімальний розмір заробітної плати. Порядок формування комісії по трудових спорах. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Колективні трудові спори та порядок їх вирішення. Основні причини виникнення колективних трудових спорів.

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 // ВВР. – 1995. - № 17. – Ст. 121.

3. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3.03.98 р. // ВВР. – 1998. - № 34. – Ст. 227.

4. Кодекс законів про працю України // http://www.rada.kiev.ua/

Інші джерела:

1. Марущак В.П., Долгих Н.П. Трудовое право: Учебное пособие. – Одесса: ВМВ, 2006. – 194 с.

2. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

3. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

4. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2005. – 208 с.

 


Тема 9. Основи фінансового законодавства

Загальна характеристика фінансового законодавства та фінансової системи України. Правове регулювання фінансових відносин. Предмет, структура і джерела фінансового права. Загальна характеристика бюджетного права. Бюджетна система України. Бюджетний процес та його стадії. Державний бюджет України. Загальна характеристика податкового права. Поняття податку та його види. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.

♦ Завдання для самостійної роботи:

Поняття аудиту та фінансового контролю. Структура місцевих бюджетів. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства (повноваження Верховної влади, Рахункової палати, Міністерства фінансів, Державного казначейства України, органів Державної контрольно-ревізійної служби України).

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Бюджетний кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

3. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 27.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 37. – Ст. 308.

4. Закон України "Про фінансовий лізинг" в редакції Закону від 11.12.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. – Ст. 231.

Інші джерела:

1. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

2. Лощихін О. Економічна функція у системі функцій сучасної держави: деякі питання теорії // Право України. – 2006. - № 8. – С. 29-34.

3. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський та ін.; за ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 

Тема 10. Основи кримінального законодавства

Загальна характеристика кримінального законодавства і Кримінального кодексу України. Дія кримінального закону у часі, просторі та за колом осіб. Поняття, ознаки та класифікація злочинів. Поняття кримінальної відповідальності. Склад злочину. Співучасть у злочині та його стадії. Покарання та його види. Обставини, що виключають злочинність діяння. Обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання.

♦ Завдання для самостійної роботи:

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Примусові міри медичного та примусові міри виховного характеру.

Додаткове завдання: уважно розглянути та проаналізувати розділи Особливої частини Кримінального кодексу України: злочини проти основ національної безпеки України (I розділ); злочини проти життя та здоров’я особи (II розділ); злочини проти власності (VI розділ); злочини проти громадської безпеки (IX розділ); злочини проти громадського порядку та моральності (XII розділ); злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (XX розділ).

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Кримінальний кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

Інші джерела:

1. Кримінальне право України: Підручник. Загальна частина / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.

2. Кримінальне право України: Підручник. Особлива частина / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

3. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с

4. Основи правознавства: Начальний посібник. – 3-є вид., доп. і перероб. / Кер. авт. кол. д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України О.В. Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.


СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ: ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ

(за формами навчання відповідно до тематичних планів)

 

Мета семінарських і практичних занять –поглиблення та закріплення правових знань з питань теорії держави і права та окремих галузей законодавства, удосконалення умінь і навичок:

· аналізувати сутність та соціальне призначення державних і правових явищ;

· оперувати основними юридичними категоріями, поняттями, дефініціями;

· вільно орієнтуватися у вимогах чинного законодавства;

· постійно підвищувати рівень своєї правової культури;

· участі в дискусіях і аргументованого відстоювання власної точки зору.

 

1. СЕМІНАР НА ТЕМУ: «Основи теорії держави і права».

 

Навчальні цілі:

♦ виявлення найбільш загальних закономірностей виникнення, функціонування та розвитку держави і права;

♦ закріплення знань з питань теорії держави і права та категоріально-понятійного апарату юриспруденції;

♦ з’ясування сутності держави і права та визначення сучасних підходів до їх вивчення.

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика основних теорій виникнення держави та права.

2. Держава: поняття, ознаки, функції. Правова та соціальна держава.

3. Форма держави.

4. Поняття та ознаки права. Відмінності правових норм від інших соціальних норм. Закони та підзаконні акти.

5. Структура норми права. Поняття галузі права та правового інституту.

Дискусія на тему: «Основні проблеми подальшої побудови правової та соціальної держави в Україні».

 

Рекомендовані джерела:

1. Джураєва О.О. Поняття та ознаки функцій сучасної держави // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. літ., 2005. – Вип. 25. – С. 143-149.

2. Козуліна С.О. Основні шляхи та механізми подолання правового нігілізму в українському суспільстві // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – О.: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2007. – Вип. 7. – С. 25-28.

3. Крестовская Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одіссей, 2007. – 432 с.

4. Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. – 2005. - № 7. – С. 25-29.

5. Наливайко Л.Р. Поняття та основні функції держави // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 16. – С. 177-191.

6. Серегин А.В. Концептуальные подходы к определению категории «формы правления» // Право и государство. – 2006. - № 3. – С. 18-23.

7. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О.В. Бабкіна, К.Г. Волинка. – К.: МАУП, 2004. – 144 с.

8. Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства // Право України. – 2005. - № 4. – С. 26.

 

2. СЕМІНАР НА ТЕМУ: «Органи державної влади і місцевого самоврядування. Конституційний статус особистості».

 

Навчальні цілі:

♦ поглиблення знань з питань конституційного права України, включаючи ретельне вивчення основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

♦ надання вмінь чітко розмежувати повноваження та функції органів державної влади;

♦ удосконалення умінь і навичок роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють конституційно-правові відносини.

Питання для обговорення:

1. Конституційно-правовий статус Президента України.

2. Склад та повноваження Верховної Ради України.

3. Система органів виконавчої влади.

4. Судова система України.

5. Місцеве самоврядування в Україні.

6. Класифікація прав і свобод людини і громадянина.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. // Голос України. – 2004. – № 233 (3483). – С. 2-3.

3. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3.07.1991 // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

4. Закон України “Про громадянство України” від 18.01.2001 р. // ВВР. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

5. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” в ред. Закону від 16.05.2008 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2008. - № 25. – Ст. 241.

6. Закон України “Про Конституційний Суд України” // ВВР. – 1996. - № 49. – Ст. 272.

7. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 25.05.97 р. // Відомості Верховної Ради. – 1997. - № 24. - Ст.170.

8. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9.04.99 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 20-21. - Ст.190.

9. Закон України “Про судоустрій України” від 7.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 27-28. – Ст. 180.

10. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 23.12.97 р. // ВВР – 1998. - № 20. – Ст.99.

Інші джерела:

1. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. - № 4. – С. 10-15.

2. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, сутність та форми (види) // Право України. – 2005. - № 1. – С. 21.

3. Кривенко В.В. Демократизація судової влади в Україні (деякі теоретичні аспекти) // Адвокат. – 2005. - № 6. – С. 11-16.

4. Селиванов В.О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України: правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя. – К.: Логос, 2005. – 104 с.

 

3. СЕМІНАР НА ТЕМУ: «Основні поняття цивільного та підприємницького законодавства України».

Навчальні цілі:

♦ поглиблення знань з питань цивільного та підприємницького законодавства;

♦ надання вмінь орієнтуватися у приписах цивільного та підприємницького законодавства.

 

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика цивільного права України. Цивільно-правові відносини.

2. Фізична особа як суб’єкт цивільно-правових відносин. Особисті немайнові права фізичної особи.

3. Юридична особа як суб’єкт цивільно-правових відносин.

4. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні.

5. Поняття, сутність та принципи підприємництва.

6. Суб’єкти підприємницької діяльності.

7. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р. // Голос України. – 2004. – № 233 (3483). – С. 2-3.

3. Цивільний кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

Інші джерела:

1. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу. Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 400 с.

2. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз'яснення, коментарі / За ред. П.І.Шевчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 624 с.

3. Зразки юридичних документів / За ред. Харитонова Є.О. – Х.: Одіссей, 2005. – С. 272.

4. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 960 с.

5. Цивільне право України: Курс лекцій / За ред. Р.Б.Шишки, В.А. Кройтора. – Х.: Еспада, 2004. – 224 с.

6. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учебное пособие. – К.: А.С.К., 2003.

 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Господарський кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

3. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – С. 682.

4. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" від 15.05.2003 р. // ВВР. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.

Інші джерела:

1. Бобкова А.Г., Татькова З.Ф. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.

2. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 566 с.

3. Основы правоведения Украины: Учебное пособие / Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. – Х.: "Одиссей", 2005. – 384 с.

4. Підприємницьке право: Навч. посіб. / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006.

 

4. СЕМІНАР НА ТЕМУ: «Основні поняття фінансового та кримінального законодавства. Підсумковий контроль: тестування (всі теми навчальної дисципліни)».

Навчальні цілі:

♦ систематизація знань з питань фінансового і кримінального законодавства;

♦ розвиток навичок при виконанні професійних і службових обов’язків погоджувати свої дії з приписами нормативно-правових актів.

Питання для обговорення:

1. Фінансове законодавство та фінансова система України.

2. Державний бюджет України. Поняття податку та його види.

3. Поняття, ознаки та склад злочину.

4. Класифікація злочинів.

5. Види кримінальних покарань.

Дискусія на тему: «Чому у правових і демократичних державах смертна кара вже давно виключена із системи кримінальних покарань?»

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 147.

2. Бюджетний кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

3. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 27.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 37. – Ст. 308.

4. Закон України "Про фінансовий лізинг" в редакції Закону від 11.12.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. – Ст. 231.

5. Кримінальний кодекс України // http://www.rada.kiev.ua/

Інші джерела:

1. Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. «Юридичний вісник» - О.: Фенікс, 2006. – 295 с.

2. Іванський А.Й. Шляхи правової визначеності застосування фінансової відповідальності до платників податків в Україні // Актуальні проблеми політики. – 2007. – Вип. 31. – С. 83-94.

3. Іванський А.Й. Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – О.: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2007. – Вип. 7. – С. 113-116.

4. Іжа М. Корупція серед державних службовців України: причини існування та шляхи подолання // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Вип. 4(28). – О.:ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 146-154.

5. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. – К.: Атіка, 2005. – 332 с.


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(для студентів заочної форми навчання)

Мета:поглиблення знань з навчальної дисципліни «Правознавство», перевіркарівнязасвоєння навчального матеріалу, здібностей студента самостійно вивчати літературні джерела, а також працювати з текстом нормативно-правових актів і вільно орієнтуватися в їхніх вимогах.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.037 с.)