Затверджено на засіданні кафедри 24.11.2011 р., протокол №5Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Затверджено на засіданні кафедри 24.11.2011 р., протокол №5Правознавство: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації

з навчально-методичного комплексу дисципліни для денної та заочної форм навчання / Укладач: С.О. Козуліна, З. В. Коваль – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011 – с.

 

 

© ОРІДУ НАДУ

при Президентові України, 2011.

© Козуліна С.О., З. В. Коваль.,2011.

 


Зміст

 

    Структура навчально-методичного комплексу дисципліни «Правознавство»………………………………………………………… Навчальна програма ……………………………………………………. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ………………………………… Тематичні плани за формами навчання ………………………………. Анотований зміст програми і основні джерела, які рекомендовані для вивчення тем навчальної дисципліни ……….. Семінарські і практичні заняття: плани та завдання ………………… Контрольні завдання (для студентів заочної форми навчання) …… Питання до підсумкового контролю ………………………………….. Основні поняття та категорії з тем навчальної дисципліни …………. Список використаних та рекомендованих джерел ………..………… Стор.      

 

 


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

 

I

Програма, тематичні плани і методичні рекомендації: денна та заочна форми навчання

II

Плани-конспекти лекцій.

III

Компакт-диск:

- збірник основних нормативно-правових актів з дисципліни;

- комплекти тестових завдань;

- контрольні завдання;

- глосарій основних понять та термінів.


Навчальна програма

Назва дисципліни: Правознавство

 

Шифр дисципліни: ГУ 10

Рівень дисципліни: нормативна

Навчальний рік: другий

Семестр: перший

Кількість кредитів ECTS: 1,5

Повний обсяг годин: 54

Навчальні цілі

Подальша побудова правової та соціальної держави, інтеграція України у світовий економічний простір, адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу вимагають підвищення рівня правосвідомості й правової культури суспільства, соціальних груп і окремих громадян, подолання правового нігілізму. Одним з пріоритетних напрямків реалізації державної політики у цій сфері є правова освіта. Правова культура особистості означає правову освіченість людини, включаючи уміння, навички та звички користуватися правом, підчиняти свою поведінку вимогам юридичних норм. Основна цільнавчальної дисципліни «Правознавство» - надання комплексних правових знань, формування високого рівня правосвідомості та правової культури майбутніх фахівців. Задля цього є необхідним:

- розкрити роль права у житті держави, суспільства та особистості;

- охарактеризувати загальнотеоретичні засади держави і права;

- надати уявлення про конституційний устрій України, органи державної влади та місцевого самоврядування, порядок їх формування, склад і повноваження;

- всебічно розглянути основні конституційні права, свободи та обов’язки громадянина і людини;

- визначити ознаки правомірної поведінки, а також підстави і види юридичної відповідальності;

- ознайомити студентів з основними галузями вітчизняного законодавства;

- сформувати навички правового мислення.

Навчальні результати

Після засвоєння програми навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

· аналізувати сутність та соціальне призначення державних і правових явищ;

· вільно оперувати основними юридичними категоріями, поняттями, дефініціями;

· вивчати зміст нормативно-правових актів щодо майбутній професії та орієнтуватися у вимогах чинного законодавства;

· підчиняти свою поведінку вимогам юридичних норм і не допускати правопорушень, як у службовій діяльності, так й у громадянському житті.

· самостійно і постійно підвищувати рівень правосвідомості та правової культури.

Методи викладання та навчання

Навчальна стратегія ґрунтується на евристичному, формально-правовому та логічному підходах і спрямована на формування нових знань і навичок їх практичного використання.

Засвоєння матеріалу та оволодіння навичками здійснюється студентами під час лекцій, на семінарських і практичних заняттях, у ході проблемних дискусій та самостійної роботи з Конституцією України, законами і підзаконними актами, а також з навчально-методичною та іншою літературою, включаючи наукові статті й монографії стосовно тематики дисципліни, отримання консультацій.

До самостійної роботи відносяться такі види роботи студентів: опрацювання лекційного матеріалу і не розглянутих під час лекцій питань програми, а також підготовка до семінарських і практичних занять та підсумкового контролю. Для студентів заочної форми навчання передбачається виконання контрольних завдань.

Методи оцінювання, форми поточного та підсумкового контролю

Оцінюванняздійснюєтьсяу формі залікуза результатами:

♦ поточного контролю;

♦ підсумкового контролю.

Завданнями поточного контролю є перевірка рівня поетапного засвоєння тем дисципліни, умінь публічно чи письмово презентувати опанований навчальний матеріал і результати самостійної роботи.

Критерії поточного контролю:

· систематична та активна робота під час семінарських і практичних занять;

· своєчасне й якісне виконання завдань, у тому числі для самостійного опрацювання, вивчення рекомендованих джерел;

· більше 50% правильних відповідей при проведенні поточного тестування.

Завданням підсумкового контролю є перевірка результатів засвоєння програмного матеріалу навчальної дисципліни в цілому. Оцінювання здійснюється за результатами підсумкового тестування. Зараховується при отриманні більше 50% правильних відповідей.

Для студентів заочної форми навчання до підсумкового контролю, крім підсумкового тестування, входить обов’язкове виконання контрольного завдання.


РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

(за формами навчання)

  Денна форма Заочна форма
Усього: 54 год. 54 год.
У тому числі:  
лекції 18 год. 8 год.
практичні/семінар. 8 год. 2 год.
самостійна робота 28 год. 44 год.

 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

I розділ Право в державному управлінні. 36 год. (один кредит)
II розділ Основи галузевого законодавства. 45 год. (один кредит)

 

Тематичний план навчальної дисципліни:

Розділ І. Право в державному управлінні.

Тема 1. Основні поняття теорії держави.

Тема 2. Основні поняття теорії права.

Тема 3. Основи конституційного законодавства.

Тема 4. Основи адміністративного законодавства.

 

Розділ ІІ. Основи галузевого законодавства.

Тема 5. Основи цивільного законодавства.

Тема 6. Основи законодавства про підприємницьку діяльність.

Тема 7. Основи сімейного законодавства.

Тема 8. Основи трудового законодавства.

Тема 9. Основи фінансового законодавства.

Тема 10. Основи кримінального законодавства.

 

 


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Тематичні плани за формами навчання

Денна форма навчання

№ п/п Потік/ акад. група Назва тем лекційних, семінарських та практичних занять Лекцій (год.) Сем./ практ. (год.) СРС (год.)
Розділ I. Право в державному управлінні
1. Потік Основні поняття теорії держави.  
2. Потік Основні поняття теорії права.  
3. Акад. груп. Семінар на тему: «Основи теорії держави і права».    
4. Потік Основи конституційного законодавства.  
5. Потік Основи адміністративного законодавства.  
6. Акад. груп. Семінар на тему: «Органи державної влади і місцевого самоврядування. Конституційний статус особистості».    
Розділ II. Основи галузевого законодавства
9. Потік Основи цивільного законодавства.  
10. Потік Основи законодавства про підприємницьку діяльність.  
11. Потік Основи сімейного законодавства.  
15. Потік Основи трудового законодавства.  
16. Потік Основи фінансового законодавства.  
  Акад. груп. Семінар на тему: "Основні поняття цивільного та підприємницького законодавства"    
17. Потік Основи кримінального законодавства.  
19. Акад. груп. Семінар на тему: «Основні поняття фінансового та кримінального законодавства». Підсумковий контроль: тестування (всі теми навчальної дисципліни)    
Усього

\

Заочна форма навчання

 

№ п/п   Потік/ акад. група Назва тем лекційних, семінарських та практичних занять Лекцій (год.) Сем./ практ. (год.) СРС (год.)
Розділ I. Право в державному управлінні
1. Потік Основні поняття теорії держави.  
2. Потік Основні поняття теорії права.  
3. Потік Основи конституційного законодавства.  
4. Потік Основи адміністративного законодавства.    
Розділ II. Основи галузевого законодавства
5. Потік Основи цивільного законодавства.    
6. Потік Основи законодавства про підприємницьку діяльність.    
7. Потік Основи сімейного законодавства.    
8. Потік Основи трудового законодавства.    
9. Потік Основи фінансового законодавства.  
10. Потік Основи кримінального законодавства.    
11. Контрольне завдання      
12. Акад. груп. Основні поняття фінансового та кримінального законодавства Підсумковий контроль: тестування (всі теми навчальної дисципліни).    
Усього

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)