Основні завдання пробної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні завдання пробної практикиДаний вид практики передбачає своєю метою вироблення у практикантів професійних умінь і навичок організації навчально-виховного процесу в школах різного типу.

Основним завданням практики є:

- удосконалення умінь і навичок спостереження та аналізу навчально-виховного процесу;

- озброєння студентів методами і прийомами проведення уроків та навичками керівництва пізнавальною діяльністю школярів у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями;

- оволодіння практикантами методами і прийомами проведення позакласних занять з предмету та виховних заходів;

- навчання творчому застосуванню на практиці знань, одержаних при вивченні дидактики, окремих методик.

 

 

В ході педагогічної практики кожен студент повинен провести 11 пробних уроків:

- з української мови і читання 2 уроки;

- з російської мови 1 урок;

- з математики 3 уроки;

- з природознавства 1 урок;

- з трудового навчання 1 урок;

- з музики 1 урок;

- з образотворчого мистецтва 1 урок;

- з фізичного виховання 1 урок.

 

 

Крім того, кожен студент повинен провести:

на базі неповної середньої школи – 4 заняття за профілем спеціалізації

2 позакласних заняття:

- одне з предмету;

- виховне заняття.

 

 

Зміст пробної практики

Проходженню пробної практики передує серія показових уроків.

В процесі проведення пробних уроків і занять студенти:

- знайомляться з організацією навчально-виховного процесу в школі, з

роботою окремих вчителів, вихователів і класоводів;

- проводять пробні уроки і позакласні заняття з предмету;

- проводять виховні заходи з учнями класу;

- відвідують і аналізують пробні заняття практикантів.

 

Перелік практичних умінь і навичок, якими практиканти повинні оволодіти в ході практики

В ході практики студенти повинні оволодіти такими уміннями

і навичками:

- планувати уроки і позакласні заняття з предмету, складати плани проведення

окремих виховних заходів у класі;

- вибирати найбільш ефективні форми, методи і прийоми проведення уроків;

- працювати з методичною літературою, шкільними підручниками,

використовувати дидактичні матеріали, наочні посібники і ТЗН, творчо

відбирати і добирати матеріал до уроків і занять;

- розробляти і оформляти конспекти уроків, позакласних занять і виховних

заходів;

- враховувати особливості фізичного і психічного розвитку дітей

шестирічного віку при виборі форм і методів роботи з дітьми;

- самостійно проводити виховні заходи за планом вчителя початкових класів з активним залученням дітей і підлітків до їх підготовки і проведення.

Всі пробні уроки, позакласні заняття і виховні заходи аналізуються групою студентів спільно з учителем (вихователем), методистом або викладачем педагогіки.

За кожний пробний урок, заняття і захід практиканту виставляється оцінка.

 

В період проходження педагогічної практики практиканти зобов’язані:

1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, розпорядження адміністрації навчально-виховного закладу і керівника практики, суворо дотримуватись правил охорони праці і безпеки життєдіяльності.

2. Бути прикладом ввічливості, організованості, дисциплінованості і працьовитості.

3. Виконувати всі види роботи, що передбачені програмою педагогічної практики.

4. Старанно готуватись до проведення дорученої навчально-виховної роботи з дітьми, вчасно з'являтися на консультації

5. Скласти конспект або розгорнутий план уроку чи заняття, погодити їх з викладачем базового закладу, затвердити у методиста.

6. Бути присутнім на всіх видах педагогічної практики згідно з розкладом.

7. Брати активну участь в аналізі уроків, занять, вести щоденники практики за встановленою формою.

Поради практиканту

1. Пам’ятайте про типові труднощі, які характерні для навчальної

діяльності вчителя:

- недостатнє узгодження навчальних завдань з розвиваючими та

виховними, загальних із конкретними;

- невміння бачити учня як „цілісну особистість”, яка знаходиться в стані становлення та розвитку;

- невміння працювати з навчальним матеріалом за новими програмами,

сліпе копіювання методичних розробок, дії шляхом випробовувань та

помилок;

- основний акцент на відтворюючу діяльність учня, перевантаження його пам'яті;

- перебільшення ролі успішності в оцінці особистості учня.

Практикант повинен концентрувати увагу на розвиток в учня здатності до розуміння навчального завдання, шляхів і наслідків у навчальній діяльності, співставлення декількох способів рішення, виконання різних видів самоконтролю і самооцінки.

2. Приходьте в клас раніше. Перевірте, чи все готово до уроку, чи чиста

дошка, чи підготовлені ТЗН, наочність. Домагайтеся, щоб всі діти вітали вас організовано. Намагайтесь показати дітям красу і привабливість

організованого початку уроку, але прагніть, щоб на це йшло кожен раз все менше і менше часу.

3. Не задавайте дітям запитання: „Чи всі виконали домашнє завдання?”.

Це приводить до думки, начебто невиконання домашнього завдання – справа неминуча. Необхідно вести урок так, щоб кожен учень постійно був зайнятий справою. Пам’ятайте: паузи, неробство – порок дисципліни.

4. Захоплюйте дітей цікавим змістом матеріалу, створенням проблемної

ситуації, розумовим напруженням. Контролюйте темп уроку, допомагайте „слабким” повірити в свої сили. Тримайте в полі зору весь клас.

5. Звертайтесь із проханням і запитанням дещо частіше до тих учнів, які

можуть займатись сторонніми справами.

6. Мотивуйте оцінку знань, покажіть діловий і зацікавлений характер свого

коментарю, вкажіть учневі, над чим йому слід попрацювати, щоб одержати

більш високу оцінку.

7. Закінчуйте урок загальною оцінкою роботи класу і окремих учнів. Нехай

учні відчують задоволення від результату своєї праці. Намагайтесь помітити позитивне в роботі недисциплінованих дітей, але не робіть це надто часто і за невеликі успіхи.

8.Закінчуйте урок вчасно. Нагадайте обов’язки черговим.

9. Пам’ятайте: налагодження дисципліни за допомогою чужого авторитету не

дає користі, а швидше шкодить.

 

Пам’ятка практиканту у підготовці до уроку

1. Завчасно дізнайтеся тему уроку, визначте матеріал підручника з цього уроку, місце в системі уроків до теми.

2. Вивчіть методичну літературу з теми уроку.

3. Відвідайте декілька уроків, які передують вашому, спостерігайте і фіксуйте хід уроку, роботу учнів, відношення учнів до роботи, вчителя, один до одного, виконання завдань уроку. Продумайте взаємозв’язок уроку з попередніми та наступними.

4. Визначте мету уроку, його структуру та основні етапи.

5. Продумайте шляхи реалізації дидактичних принципів.

6. Розробіть зміст уроку. Доберіть матеріал і визначте методи та прийоми навчання на кожному етапі уроку. Сформулюйте завдання та запитання до учнів.

7. Продумайте організаційну структуру і раціонально розподіліть час на всі етапи уроку.

8. Продумайте чергування різних видів роботи учнів, складності матеріалу, співвідношення роботи під керівництвом вчителя та самостійної роботи учнів.

9. Використовуйте, по можливості, прийоми диференціації навчальної роботи, елементи проблемного навчання.

10. Включайте у зв’язку з необхідністю зацікавлюючі вправи, дидактичні ігри, фізкультхвилинки.

11. Розподіляйте навчальний час на окремі етапи уроку у відповідності з метою та змістом роботи.

12. Підготуйте дидактичний та наочний матеріал до уроку, ТЗН, продумайте методику та місце їх використання, оформлення записів учнів у зошитах, вчителя на дошці.

13. Оформіть розгорнутий план-конспект уроку.

 

Пам’ятайте!

1. Кожний урок повинен вчити думати, відчувати, діяти.

2. Головне на уроці – робота учнів.

3. Справжній інтерес учнів до навчання виникає в результаті їх успішної самостійної роботи.

 

Вимоги до сучасного уроку

-точне та творче відтворення програмово-методичних вимог до уроку, грамотне визначення типу уроку, його місце в темі, розділі, особливості кожного уроку;

- врахування реальних навчальних можливостей учнів різного віку, рівня їх вихованості та розвитку, сформованості класного колективу, врахування інтересів, нахилів, потреб, запитів учнів, цілеспрямована ліквідація прогалин у знаннях;

- вибір структури та темпу проведення уроку, які б забезпечили розв’язання поставлених завдань та раціональне використання часу уроку;

- створення реальних можливостей застосування учнями отриманих знань (практична спрямованість уроку);

- використання на уроці оптимального поєднання різних методів, прийомів та форм роботи;

- здійснення на основі діагностики реальних можливостей диференційованого підходу до учнів;

- формування у всіх учнів свідомого та активного відношення до своєї навчальної діяльності, навичок організації навчальної праці;

- спілкування з учнями на основі співпраці, досягнення виховного впливу особистості самого вчителя;

- цілеспрямоване, раціональне і комплексне використання різних засобів навчання;

- дотримання санітарно-гігієнічних та естетичних вимог;

- з'ясування змісту та обсягу домашнього завдання, проведення інструктажу щодо його виконання;

- дотримання плану проведення уроку, уміння при потребі змінити навчальні ситуації, методи, прийоми;

- виявлення в ході самоаналізу результативності уроку.

 

ВимогиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.049 с.)