II. Виховна, позакласна і позанавчальна робота.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. Виховна, позакласна і позанавчальна робота.2.1. Кількість учнів в класі, прізвище класовода.

2.2. Кількість проведених виховних годин, їх тематика.

2.3. Робота в гуртках /яких, що робив/.

2.4. Культпоходи /до якого театру, що переглянуто/, екскурсії.

2.5. Робота з батьками учнів і серед населення. Кількість прочитаних лекцій, їх тематика.

2.6. Загальна характеристика і підсумки педпрактики з виховної позашкільної роботи.

 

III. Методична робота.

 

3.1. Скільки і на які теми були проведенні бесіди з практикантами, директором школи, класоводом.

3.2. Скільки разів був на засіданні педради, предметних комісій, які питання розглядались на них.

3.3. Що зроблено з методичної роботи.

3.4. З якими документами школи ознайомився.

3.5. Яку психолого-педагогічну та методичну літературу прочитав під час практики /окремі книги і брошури, статті в журналах і газетах/.

 

IV. Висновки

4.1. Що дала практика.

4.2. Її позитивні моменти, недоліки /конкретний приклад/.

4.3. Пропозиції щодо поліпшення організації та проведення педпрактики в майбутньому.

 

Примітка: Схема звіту практиканта про переддипломну практику з додаткової кваліфікації оформляється аналогічно.

Вимоги до написання звіту

До початку практики детально вивчіть схеми звіту практиканта, перепишіть його. Написання звіту потрібно починати з перших днів практики. Для цього заведіть загальний щоденник, в якому щодня відмічайте виконану роботу, аналізуйте її, робіть педагогічні висновки. Щоденно переглядайте пункти звіту, відмічайте, що потрібно зробити в наступні дні.

Відповідаючи на пункти 1.1 – 1.3; 2.1, 3.1, 3.2 можна обмежитися лише констатацією фактів.

Відповідаючи на решту пунктів потрібно розгорнуто, аналізувати свої дії і робити відповідні висновки.

Так, відповідаючи на пункт 1.4 потрібно детально відповісти про результати викладання кожного предмета, що вдалось, що не вдалось, які виникли труднощі, їх причини. Чому ви навчилися в коледжі на уроках методики, що допомогло в роботі і нащо слід звернути увагу викладачам при підготовці до викладання даного предмета. Що дала пробна практика.

В пункті 1.6 вказати, які наочні посібники і з яких предметів виготовив під час практики. Що допомогло у роботі і нащо слід звернути увагу викладачам при підготовці до викладання даного предмета. Що дала практика. Що допомогло у доборі і виготовленні наочності з даного предмета, чи достатні практичні уміння і навички виготовленя наочності ви одержали на уроках методики, на яких саме. Чи допомогли вам у виготовленні і оформленні наочності знання, одержані на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва.

Вказати, з яких предметів і як часто використовувалась наочність. З яких предметів наочність використовувалась мало, чому не було у цьому потреби?

З яких предметів і нащо слід звернути увагу, на вашу думку, викладачам в питанні добору і виготовленні наочності.

В пункті 2.2 потрібно вказати кількість проведених виховних годин, їх тематику. Проаналізувати, які виховні години викликали інтерес у дітей, мали виховний вплив на них, які – ні, чому? Що вам вдалось і що не вдалось при проведенні цих заходів, чому? Чи достатньо ви підготовлені з цих питаннь. Чи допомогли вам в роботі виховні години, які проводились в коледжі, в групі, що ви взяли з них. Ваші прохання, побажання щодо підготовки з цього питання.

У пункті 3.3 потрібно вказати, яку методичну літературу, рекомендації, поради використано при вивченні предметів і яких тем. З чиїм досвідом роботи ознайомилися, з якого питання вивчено. Що використав у своїй роботі. На що потрібно звернути увагу викладачам педагогіки, психології, методик у підготовці до роботи в школі з цього питання.

 

Аналогічно потрібно давати відповіді на решту пунктів звіту.

 

Схема характеристики практиканта

1. Знання програм школи і змісту навчального матеріалу з них.

 

2. Уміння планувати навчальний матеріал на уроках.

 

3. Уміння здійснювати на уроці зв'язок викладання з життям, впливати на почуття, волю, свідомість дітей.

 

4. Уміння організовувати учнів на роботу, володіти їх увагою і активізовувати їх розумову діяльність, викликати інтерес до матеріалу, який вивчається на уроці, забезпечити при допомозі самостійної тренувальної роботи набуття учнями міцних знань і навичок.

 

5. Уміння здійснювати індивідуальний підхід до учнів і попереджувати у них відставання та неуспішність під час навчальних занять.

 

6. Рівень оволодіння практикантом методикою викладання кожного предмета.

 

7. Уміння проводити позакласну роботу з учнями і культурно-освітню роботу з батьками та населенням.

 

8. Позитивні сторони і основні прогалини в педагогічній підготовці практиканта.

 

9. Робота практиканта з додаткової кваліфікації.

 

10. Ставлення практиканта до роботи і його дисциплінованість.

 

11. Загальна оцінка переддипломної практики за весь період.

 

Характеристику складає учитель класу,

підписує учитель і директор.

 

 

Керівництво педагогічною практикою

Безперервна практика проходить під керівництвом викладачів коледжу /керівників груп практикантів/.

До обов’язків керівників педагогічної практики в групах входить:

 

- розподіл практикантів на робочих місцях, здійснення методичного керівництва і контролю за їх педагогічною діяльністю;

- інструктаж учителів шкіл та інших педпрацівників, які залучаються до роботи з практикантами;

- спостереження, аналіз і оцінювання в погодженні з учителями роботи практикантів, складання разом з педпрацівниками школи характеристик і виставлення оцінок практикантам, складання звіту за наслідками практики.

-

Директор школи:

- забезпечує умови, необхідні для успішного проведення практики і здійснює загальне керівництво нею;

- знайомить практикантів з школою, плануванням навчально-виховної роботи, документацією, правилами внутрішнього розпорядку;

- контролює, як працюють з практикантами вчителі;

- відвідує вибірково уроки і заняття, які проводять практиканти, бере участь в їх обговоренні.

 

Вчителі школи:

 

- знайомлять практикантів з плануванням навчально-виховної роботи;

- проводять окремі уроки і заняття;

- визначають теми уроків і занять, консультують практикантів, перевіряють конспекти уроків і занять, дають погодження на їх проведення;

- присутні на всіх уроках і заняттях, записують кожного дня свої зауваження в щоденник практиканта і ставлять оцінку за кожний урок чи заняття;

- складають характеристики на практикантів і беруть участь в конференції за наслідками практики.


Обов’язки практиканта

1.Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку школи, безпеки життєдіяльності та охорони праці.

2.Виконувати вимоги адміністрації закладу, керівника практики.

3.Своєчасно виконувати всі види діяльності, передбачені програмою практики, вести документацію.

4.Здійснювати самовиховання та самоосвіту, удосконалювати педагогічну майстерність.

5.Дотримуватись культури педагогічної праці, основного креда в роботі педагога „Високий гуманізм та повага до дитини як найвищої цінності держави”.

6.Здати звітну документацію у встановлений строк.

7.Взяти участь у підсумковій конференції.

Оцінка діяльності практиканта

 

Ступінь готовності випускника до педагогічної діяльності базується на принципах:

 

- об’єктивність;

- всебічний облік виконання об’єму роботи, аналіз якості;

- єдність вимог;

- врахування індивідуальних особливостей студентів.

 

Необхідно враховувати теоретичну і практичну підготовку до самостійної педагогічної роботи майбутнього вчителя, практичні вміння і навички, рівень знань основних завдань, зміст і методику навчання та виховання на сучасному етапі, відношення до професійної діяльності, дітей, до школи.

 

Загальна оцінка – комплексна, враховуючи всі види діяльності в період проведення практики.

 

Враховується якість роботи у підготовці до практики. Значну увагу необхідно звернути на аналіз звітної документації.


Орієнтовний перелік

Індивідуальних завдань під час проходження переддипломної практики

 

1. Вивчити і узагальнити досвід роботи вчителів початкової школи. Необхідно зосередити увагу на таких питаннях:

а) загальні відомості про вчителя, його досягнення;

б) провідна педагогічна ідея досвіду;

в) характеристика окремих методів і прийомів навчально-виховної роботи вчителя;

г) індивідуальні особливості педмайстерності вчителя;

д) елементи досвіду, які, на вашу думку, заслуговують на впровадження.

2. Актуальність використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у сучасних закладах освіти.

3. Результативність впровадження досвіду педагогів-новаторів у власній практичній діяльності.

4. Нові педагогічні технології, їх використання.

5. Вимоги до сучасного уроку, їх дотримання в ході до проведення практики.

6. Реалізація функцій процесу навчання.

7. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

8. Основні принципи навчання, їх дотримання в ході практики.

9. Методи навчання, їх результативність.

10. Сучасні засоби навчання.

11. Форми організації навчання.

12. Типи уроків початкової школи.

13. Підготовка вчителя до уроку.

14. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю.

15. Диференційоване навчання в школі.

16. Індивідуальний підхід до учнів.

17. Впровадження в зміст уроків та занять скарбниць народної педагогіки.

18. Інтелектуальне виховання учнів у процесі навчальної діяльності.

19. Пізнавальні інтереси, їх розвиток у молодшого школяра.

20. Використання можливостей уроків для фізичного виховання учнів.

21. Використання можливостей уроків для естетичного виховання учнів.

22. Використання можливостей уроків для трудового виховання учнів.

23. Використання можливостей уроків для екологічного виховання учнів.

24. Діяльність вчителя з питань морального виховання школярів.

25. Роль навчальної діяльності у громадянському становленні особистості.

26. Спілкування з природою, його вплив на ефективність процесу навчання.

27. Роль слова в навчальній діяльності педагога.

28. Формування культури навчальної праці в початковій школі.

29.Увага молодшого школяра, прийоми її зосередження.

30.Особливості сприймання дітей цього віку.

31. Робота над розвитком пам’яті.

32. Особливості мислення, практичні вправи щодо його розвитку.

33. Поведінка, її вплив на результативність навчання.

34. Формування особистості засобами навчання.

35. Досягнення єдності навчального і виховного процесів у практичній діяльності.

36. Наукова організація педагогічної праці.

37. Підготувати повідомлення на тему: „Поняття „активізація навчання”, сутність активізації сприймання учнями нового матеріалу”.

38. На прикладі однієї з тем уроку, обраної вами, стисло розкрийте, як ви розумієте відмінність уроку-монологу та уроку-діалогу стосовно характеристик початку уроку або загального плану уроку.

39. Виконати пошукову роботу на тему: „Особистий контакт як мета і результат спілкування вчителя з учнями в ситуаціях початку уроку. Способи встановлення особистісного контакту”.

40. Розробити і підготувати до презентації власного задуму уроку /тема уроку, клас за вибором/ . Аргументувати власну професійну позицію, визначити умови успішної творчої діяльності в процесі розробки задуму уроку.

41. Повідомлення на тему: „Стратегія взаємодії як засіб розв’язання педагогічної ситуації.

42. Дібрати приклади педагогічних ситуацій, що ілюструють різні стратегії поведінки вчителя, із власного досвіду або літератури.

43. Відвідати урок учителя-майстра і дібрати факти з досвіду його роботи, які свідчать про вміння організувати взаємодію на уроці.

44. Підготувати повідомлення на тему: „Техніка постановки питань учителем на етапі перевірки знань”.

45. Повідомлення на тему: „Шляхи подолання конфліктів в педагогічному процесі”.

46. „Самовиховання – шлях формування професійної майстерності”.

47. „Формування морального обличчя школяра”.


Література :

1. Коджаспірова Г.М. , Педагогічна практика в початковій школі. „Академія”,

2000 р.

2. Наскрізна програма педагогічної практики спеціальності 5.010102 „Початкове навчання”, 2004 р.

3. Положення „Про Проведення практики студентів вищих навчальних закладів, „

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.1993 р.

№ 93.

 


Науково-методичне видання

 

Гавриш Літта Єгорівна

Методичні рекомендації :

комплекс методичного забезпечення
педагогічної практики
з спеціальності 5.010102 „Початкове навчання”

 

Методичний посібник для студентів педагогічних училищ та коледжів,
керівників педагогічною практикою студентів

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)