ТОП 10:

Еколого-правова наукова школа Національного університету «Одеська юридична академія» (персоналії та наукові доробки).Ілля Іванович КАРАКАШ - завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, професор

У різних найменуваннях кафедра аграрного, земельного та екологічного прав існує вже більше 45 років, з них останні 13 років у складі академії, а тепер у складі Національного університету «Одеська юридична академія». Протягом 20 років (1966-1986) кафедру у складі Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова очолював її засновник – доктор юридичних наук, професор Середа Іван Омелянович. Він, як мудрий вчений і талановитий організатор, доклав багато зусиль та енергії для формування складу і забезпечення функціонування кафедри на тривалу перспективу. Принципи і традиції, закладені професором Середою І.Є. в основи формування кафедри, до теперішнього часу застосовуються у її діяльності. В подальшому кафедру очолювали професори Стависский П.Р., Павлович З.А. і Погрібний О.О., які також внесли свій вагомий внесок у її розвиток. З лютого 2003 року по даний час кафедру очолює один з учнів професора Середи І.Є. кандидат юридичних наук, професор Каракаш Ілля Іванович.

На кафедрі у даний час працює п’ятнадцять штатних викладачів і три сумісника, з яких один професор, дев’ять доцентів, один ст. викладач та сім асистентів. Структурно кафедра включена до складу факультету цивільної та господарської юстиції. Проте вона забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів у всіх навчальних підрозділах академії. Ця підготовка полягає у викладанні чотирьох основних (нормативних) предметів навчального плану за спеціальністю «Правознавство» – «Аграрне право України», «Земельне право України», «Природноресурсове право Україну» та «Екологічне право України». Безумовно, пріоритетними з них у сучасний період розвитку вітчизняного правознавства є земельне та екологічне право. Зазначені дисципліни викладаються з урахуванням формування ринку землі та забезпечення екологічної безпеки в Україні. Аналогічний зміст вкладається й у викладання інших навчальних курсів та спецкурсів, які забезпечуються кафедрою.

З метою науково-методичного забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри професорсько-викладацький склад постійно працює над підготовкою та виданням навчально- наукової літератури. Так, під редакцією професорів Погрібного О.О. та Каракаша І.І. виданий за

грифом МОН України підручник «Земельне право України» (Київ, 2009). Під керівництвом Каракаша І.І. авторський колектив викладачів кафедри підготував і видав навчальний посібник «Природноресурсове право України» (Київ, 2005), яке досі залишається єдиним виданням в Україні.

На 2011 рік кафедрою заплановано видання підручника «Екологічне право України». Крім того, доценти Гавриш Н.С., Гуревскій В.К., Каракаш І.І., Степская (Глотова) О.В., Черемнова А.І. і Харитонова брали участь у написанні відповідних розділів другого видання «Введене в украинское

право» (Одесса, 2009).

Професорсько-викладацьким складом кафедри під керівництвом його завідувача написані та видані два комплексних навчальних посібники: «Екологічне право України» [Каракаш І.І., Черемнова А.І., Чумаченко І.Є., Юрескул В.О.] – Одеса, 2010 та «Земельне право України» [Каракаш І.І., Годованюк А.Й., Платонова Є.О., Степська О.В., Харитонова Т.Є.] – Одеса, 2010 загальним обсягом понад 20 п/л. Ці видання найбільш затребувані студентами денної та заочної форм навчання.

Викладачами кафедри прокоментована значна частина Земельного кодексу України, який зазнав декілька перевидань українською та російською мовами (Харків – 2002, 2004, 2005, 2007 і 2009) та прокоментовані більше десяти глав науково-практичного коментаря «Земельний кодекс України» (Київ, 2005), що стали настільними книгами для юристів-практиків. Крім того, викладачі кафедри брали активну участь у підготовці науково-практичного коментаря «Цивільний кодекс України» (Одеса, 2006 та Київ, 2008) українською та російською мовами.

У 2006-2007 навчальному році за рекомендацією кафедри і рішенням Вченої ради академії у навчальні плани введені і успішно читаються нові спецкурси з актуальних проблем основних навчальних дисциплін та наукової спеціальності, зокрема: «Набуття і реалізація прав на землю в Україні» (Каракаш І.І.); «Правове забезпечення управління земельним фондом в Україні» (Степская О.В., Харитонова Т.Є.); «Соціально-правові проблеми екології в Україні» (Каракаш І.І., Черемнова А.І.). А у 2009-2010 навчальному році введено факультативної спецкурс «Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища», який читає доцентЮрескул В.А. англійською мовою.

Кафедра забезпечує наукові дослідження за двома основними напрямками: правові основи реформування аграрно-земельних відносин та правове забезпечення екологічної безпеки в Україні.

Перший напрямок досліджують доценти Гавриш Н.С., Годованюк А.І., Гуревскій В.К., Платонова (Іванова) Є.О., Степская (Глотова) Є.В. і Харитонова Т.Є., асистенти Гоштинар С.Л., Палій Н.І. і Погорєлова О.М., аспіранти Березняк А.А., Гальчинська Н.Ю., Караханян К.М., Макаренко А.Ю., Терлецька Л.М. іШвець Є.І., за другим напрямом працюють - доценти Каракаш І.І., Локтєва- Макашова Н.В., Черемнова А.І. іЮрескул В.А., викладачі Бабин Л.А., Колишук Л.А. і Чумаченко І.Є., аспіранти Березинський П.А. і Фролова Н.В. За 2006 - 2010 роки викладачами, аспірантами і здобувачами кафедри підготовлено та опубліковано 256 найменувань друкованих видань загальним обсягом понад 130 п / л. З них: чотири монографічних видання - Каракаш І.І.«Правове регулювання аграрно-земельних і природоресурсові- екологічних відносин» - Одеса, 2007; Антологія юридичної думки «Вибрані навчально-наукові праці професора Середи Івана Омеляновича». - Одеса, 2008; Гавриш Н.С. Правова охорона ґрунтів в Україні. - Львів, 2008; Глотова О.В. «Правове регулювання Угод Із земельними ділянками в Україні».

- Одеса, 2008. У спеціалізованих журналах та збірниках наукових праць опубліковано 202 статті та наукових доповіді обсягом 56,7 п / л. Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри брали участь у формуванні чотирьох збірників наукових праць академії «Актуальні проблеми держави та права», а саме: вип. 30 (2007); вип. 37 (2008); вип. 46 (2009) та вип. 52 (2010).

На кафедрі зберігається традиція підготовки науково-педагогічних кадрів як для академії та її підрозділів в інших містах, так для ВНЗ м. Одеси та південного регіону України. В даний час на кафедрі ведеться підготовка восьми аспірантів і шести претендентів за спеціальністю 12.00.06 - аграрне, земельне, природоресурсове і екологічне право. Так, за останні роки кандидатські дисертації захистили: аспірантка Іванова (Платонова) Є.О. на тему: «Правове регулювання використання земель житлової та Громадської забудови у містах України» - Харків, 2007, науковий керівник доцент Каракаш І.І.; здобувач Арнаут А.Г. тему: «Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аналіз законодавства» - Київ, 2007, науковий керівник доцент Каракаш І.І.; аспірантка Бежнар (Єрмілова) А.М. на тему: «Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» "Київ, 2007, науковий керівник доцент Гуревскій В.К.; аспірантка Локтєва Н.В. на тему: на тему: «Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейн» - Київ, 2007, науковий керівник доцент Каракаш І.І.; аспірант Годованюк А.І. на тему: «Правовий режим земель природно- заповідного фонду» - Київ, 2008, науковий керівник доцент Гуревскій В.К.; аспіранткаЮрескул В.А. на тему: «Правове регулювання поводження з побутових відходами в Україні» - Київ, 2008, науковий керівник доцент Каракаш І.І.; здобувач Гоштинар С.Л. на тему: «Правове регулювання ведення державного земельного кадастру в Україні» - Київ, 2008, науковий керівник доцент Гуревській В.К.; здобувач Ріпенко А.І. на тему: «Правове регулювання використання земель житлової та Громадської забудови для благоустрою» - Київ, 2010, науковий керівник доцент Каракаш І.І.; аспірантка Фролова Н.В. на тему: «Правова охорона водно-болотних угідь загальнодержавного та міжнародного значення" - Донецьк, 2010, науковий керівник доцент Гуревскій В.К.

В даний час прийняті до захисту кандидатські дисертації: здобувача Колішук Л.А.на тему:

«Юридичні Способи Захисту екологічних прав громадян України» - Донецьк, 2011, науковий керівник доцент Черемнова А.І.; аспірантки Гальчинський Н.Ю. на тему: «Правовий режим земель промислових зон в Україні» - Харків, 2011, науковий керівник доцент Гуревській В.К.; здобувача Палій Н.І. на тему: «Правове регулювання використання та охорони земель рекреаційного призначення» - Київ, 2011, науковий керівник доцент Каракаш І.І та аспіранта Макаренко А.Ю. на тему: «Правовий режим земель наданих для використання Надр» - Донецьк, 2011, науковий керівник доцент Каракаш І.І.Успішно працюють над кандидатськими дисертаціями: аспіранти Бабій Л.А., Березинський П.А., Березняк А.А., Данилко Н.І., Караханян К.М. і Терлецька Л.М., а також шукачі Погорєлова О.М. і Чумаченко І.Є. Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри є учасниками численних Регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій і симпозіумів, які проводяться у вищих навчальних закладах та наукових установах Донецька, Києва, Львова, Одеси та Харкова, а також у країнах СНД (Росії, Білорусі, Молдові). Представлені ними статті та доповіді містять конкретні пропозиції щодо вдосконалення аграрного, земельного та екологічного законодавства і практики його застосування.

Ряд пропозицій щодо розроблення нових законопроектів і підзаконних нормативних актів щодо вдосконалення правового регулювання аграрних, земельних, природоресурсових і екологічних відносин було внесено викладачами кафедри в Інститут законодавства Верховної Ради України.

Концептуальні проекти і окремі пропозиції з реформування аграрних і земельних відносин були опубліковані в журналі «Юридичний віснику», збірниках наукових робіт академії «Актуальні проблеми держави та права» і «Наукові праці Одеської національної юридичної академії»

Викладачі та аспіранти кафедри виступали з науковими статтями в журналах «Право України», «Держава І право», «Суспільство, держава І права» і «Причорноморський Екологічний бюлетень», «Земльне право: теорія і практика», «Землевпорядний вісник» та інших спеціалізованих періодичних виданнях. Кафедра підтримує активні творчі зв'язки з однойменними кафедрами Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Львівського національного університету ім. І. Франка, Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Національного університету біоресурсів і природокористування при Кабінеті Міністрів України, а також секторами і відділами Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.006 с.)