Правовий статус Ради національної безпеки і оборони УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правовий статус Ради національної безпеки і оборони УкраїниЧастина 1 коментованої статті визначає РНБО як координа­ційний орган з питань національної безпеки і оборони при Пре­зидентові України. Таким чином, наголошується, що РНБО не є самостійним органом державної влади, а виконує роль одного з допоміжних органів при главі державі, тобто входить до системи апарату Президента України. Водночас визначається, що цей орган є органом спеціальної компетенції, головне призначення якого полягає в координації діяльності усіх органів державної влади України в єдиній сфері — сфері забезпечення національної безпеки і оборони.

Рада національної безпеки і оборони України є колегіаль­ним органом. її персональний склад формує Президент шляхом видання спеціального указу. При цьому частина членів РНБС включаються до її складу за посадою (їх перелік міститься у ч.:'коментованої статті), інші ж — визначаються особисто Прези­дентом. До складу РНБО за посадою входять посадові особи, компетенція яких безпосередньо стосується забезпечення на­ціональної безпеки і оборони, а саме: Прем'єр-міністр України. Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України. Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. Крім того, членами Ради національної безпеки і оборо­ни України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.

Стаття 3 Закону України «Про Раду національної безпеки їоборони України» визначає три основні функції РНБО: а) внесен­ня пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внут­рішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і обо­рони; б) координація та здійснення контролю за діяльністю орган д виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мир­ний час; в) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненню кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України

Відповідно до зазначених функцій РНБО має такі повнова­ження: розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, як відповідно до Конституції та законів України, Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної докт­рини України належать до сфери національної безпеки і оборо­ни, та подає пропозиції Президентові щодо визначення стратегіч­них національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у полі­тичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологіч­ній, екологічній, інформаційній та інших сферах; вносить про­позиції до проектів державних програм, доктрин, законів Украї­ни, інших нормативних актів та документів з питань національно: безпеки і оборони. Крім того, РНБО має право подавати главі держави пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборо­ни, а також щодо матеріального, фінансового, кадрового, органі­заційного забезпечення виконання заходів у цій сфері. До важ­ливих повноважень Ради національної безпеки і оборони нале­жить попередній аналіз та подання пропозицій главі державі: щодо проекту Закону України про Державний бюджет України за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони, щодо питань оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного ста­ну, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зо­нами надзвичайної екологічної ситуації. РНБО має право залу­чення контрольних, інспекційних та наглядових органів, що функ­ціонують у системі виконавчої влади, до здійснення контролю за своєчасністю та якістю виконання її рішень, введених в дію ука­зами Президента України.

63)Правовий статус Адміністрації Президента України та інших допоміжних органів і служб.Метою забезпечення здійснення повноважень глави держави Президент України утворює постійно діючий орган - Адміністрацію Президента України. Це відповідає положенням п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України.

Адміністрація не являє собою органу державної влади; до її функцій входить створення необхідних умов, без яких неможливі здійснення повноважень глави держави, його зв'язок з іншими ор­ганами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Правову основу діяльності Адміністрації складають: Консти­туція та закони України, укази і розпорядження Президента Ук­раїни, акти Кабінету Міністрів України, а також Положення про Адміністрацію Президента України, затверджене Указом Прези­дента України від 19 лютого 1997 р. № 159/97.

Загальне керівництво Адміністрацією Президента України здійснює Глава Адміністрації, який призначається на посаду і зві­льняється з посади Президентом України.

До складу Адміністрації входять:

Глава Адміністрації Президента України, Перший помічник Президента України, Перший заступник та заступники Глави Адмі­ністрації Президента України, помічники Президента України, рад­ники Президента України, наукові консультанти, консультанти й референти Президента України, Постійний представник Президен­та України у Верховній Раді України, Постійний представник Пре­зидента України в Конституційному Суді України;

управління, служби, відділи та інші структурні підрозділи.

Згідно з Положенням основними завданнями Адміністрації Президента України є організаційне, правове, консультативне, ін­формаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Президента України, зокрема щодо:

реалізації його повноважень як гаранта державного сувереніте­ту, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина;представлення України в міжнародних відносинах, здійснення керівництві її зовнішньополітичною діяльністю, ведення перего­ворів та укладання міжнародних договорів України, визнання іно­земних держав, призначення і звільнення глав дипломатичних представництв України;здійснення ним керівництва у сферах національної безпеки та оборони;визначення стратегії економічного розвитку держави;

вирішення питань, пов'язаних з утворенням, реорганізацією та ліквідацією центральних органів виконавчої влади, забезпечення їх узгодженого функціонування і взаємодії;розв'язання кадрових питань, які належать до його повнова­жень;здійсненням помилування;здійснення ним й інших повноважень, визначених Конституцією України.

Адміністрація Президента України відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

аналізує політичні, економічні, соціальні, культурні та інші процеси, що відбуваються в Україні та світі, готує для Президента України аналітичні висновки, а також пропозиції щодо діяльності глави держави, внутрішньої та зовнішньої політики України, до­держання Конституції України, прав і свобод людини і громадя­нина, забезпечення державної незалежності, державного суверені­тету, територіальної цілісності України, правонаступництва, націо­нальної безпеки та оборони держави, економічного і соціального розвитку, законності й правопорядку, розв'язання проблем охоро­ни довкілля, місцевого самоврядування; здійснює підготування проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інших про­грамних документів; забезпечує відносини Президента України з Верховною Ра­дою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Су­дом України, правоохоронними, іншими державними органами, політичними партіями, а також органами місцевого самовряду­вання, підприємствами, установами, громадськими та іншими

Для здійснення своїх функцій Адміністрація Президента Ук­раїни має право:

запитувати і одержувати в установленому порядку необхідні для виконання своїх завдань матеріали від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організа­цій та посадових осіб;

користуватись в установленому порядку банками даних інших державних органів;

використовувати державні, зокрема урядові, системи зв'язку і комунікацій;

залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт і завдань, до участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, зокрема на договірній основі, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади;

порушувати за дорученням Президента України перед керівни­ками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керів­никами державних підприємств, установ та організацій питання про усунення виявлених порушень чинного законодавства в їхній діяльності;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.008 с.)