ДЕРЖАВНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯДЕРЖАВНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Теоретичний блок

1. Мова як суспільне явище. Основні функції мови.

2. Українська національна та літературна мова. Види мовних норм.

3. Нормативно-правова база утвердження української мови як державної в Україні.

4. Українська мова серед інших мов світу.

Практичний блок

1. Повторіть правила вживання м’якого знака та апострофа.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Уставте, де потрібно, апостроф або м'який знак. Поясніть написання слів.

З...явитися, транс...європейський, людс…кість, торф…янистий,
дзв…якнути, Лук...ян, дикан…с…кий, цв...ях, м...яч, Ужв...юк, між...ярусний, різдв...яний, мен…ший, під...їхати, сузір...я, пів...ящика,чотир…ма, Карп...юк, В…ячеслав, зв…язок, Уман…щина, св…ятковий.

Вправа 2. Перекладіть українською мовою, уникаючи калькування.

В значительной мере, быть на хорошем счету, работать на общественных началах, рассматривать следующие вопросы, самый лучший результат, профессиональный уровень, на протяжении семестра.

Вправа 3. Доберіть та запишіть 5 висловлювань про мову відомих учених та письменників.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2010.– 624 с.


2. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування / А.В. Корж. – К., 2009.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

4. Михайлик В. Українська мова професійного спілкування / В. Михайлюк. –К., 2005.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні, Інститут української мови. – К., 2007.

6. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник /С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

Теоретичний блок

1. Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення.

2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

3. Мистецтво аргументації.

4. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

 

Практичний блок

Повторіть правила вживання великої літери.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Підготуйте промову на одну з тем, використовуючи різні способи переконування:

Чи потрібна нам незалежність?

– Чи потрібна в Україні друга державна мова?

– Кому потрібна вища освіта?

– Народні звичаї – день учорашній?

– Чому розлучаються двоє?

– Кому розв'язувати екологічні проблеми?

– Про користь і шкоду комп’ютерів.


– Чи порятує світ Краса?

– Верховенство права і право верховенства.

Вправа 2.Запишіть правильно і поясніть уживання великої літери.

(П, п)резидент (У, у)країни, (П, п)рем’єр-міністр (У, у)країни, (В, в)іце-президент, (Г, г)олова (В, в)ерховної (Р, р)ади, (К, к)обзар,
(М, м)іністерство (О, о)світи і (Н, Н)ауки (У, у)країни, (П, п)олтавський (Н, н)аціональний (Т, т)ехнічний (У, у)ніверситет (І, і)мені (Ю, ю)рія
(К, к)ондратюка, (Р, р)ектор (У, у)ніверситету, (Г, г)олова (К, к)онституційного (С, с)уду, (Г,г)енеральний (П, п)рокурор (У, у)країни, (М, м)едаль„(З,з)а (В, в)ідвагу”, (С, с)пілка (П, п)исьменників (У, у)країни, (К, к)абінет (М, м)іністрів, (Ч, ч)лен-кореспондент, (Ф, ф)ранкфурт-(Н, н)а-(М, м)айні, (П, п)ерун, (Г, г)еркулес, (Н, н)овий (Р, р)ік, (Е, е)йфелева (В, в)ежа, (П, п)олярна (З, з)ірка, „(П, п)овість (П, п)олум’яних (Л, л)іт”, газета „(Д, д)ень”.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамович С.Д. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – Львів, 2001.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2005.

3. Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К., 1990.

4. Культура української мови: довідник / за ред. В. Русанівського. – К., 1990.

5. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / за ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005.

6. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

7. Мацько Л.І. Риторика: навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К., 2006.

8. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради / О. Пономарів – К., 2001.

9. Сагач Г.М. Риторика: навч. посіб. / Г.М. Сагач – К., 2000.

10. Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посібн. / Ф.І. Хміль – К., 2006.

11. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка – К., 2002.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ІНДИВІДУАЛЬНІ І КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Теоретичний блок

1. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

2. Етикет телефонної розмови. Етичні питання використання мобільних телефонів.

3. Мистецтво перемовин.

4. Збори як форма прийняття колективного рішення.

 

Практичний блок

Повторіть правила подвоєння та подовження приголосних на письмі, спрощення у групах приголосних, зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ськ- . Які зміни відбуваються у фонетичному складі слова?

Буг, Кагамлик, Перемишль, Ніжин, Золотоноша, солдат, Кривий Ріг, Умань, таджик, завод, Париж, француз, викладач, Прилуки, Волга, Оболонь, Бахмач, журналіст, козак, Одеса, Рига, Сиваш, Ірпінь, Овруч, комендант, Запоріжжя, Кавказ, Гадяч, гігант, Ятрань, Полісся.

Вправа 2. Відредагуйте словосполучення.

Розроблено міроприємство, досягнення в області машинобудування, на протязі двох місяців, працювати по сумісництву, проживаючий по адресу, охорона оточуючого середовища, переслідувати мету, не дивлячись на обставини, триматися в стороні.

Вправа 3. За орфоепічним (орфографічним) словником визначте наголоси у поданих словах і складіть із ними речення:

Полтавщина, квартал, завдання, діалог, сантиметр, експерт, одинадцять, мережа, перепис, середина, центнер.

Література

 

1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2005.

2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К., 1990.

3. Культура української мови: довідник / за ред. В. Русанівського. – К., 1990.

4. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / за ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005.

5. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

6. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради / О. Пономарів – К., 2001.

7. Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посібн. / Ф.І. Хміль – К., 2006.

8. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка – К., 2002.

9. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ІНДИВІДУАЛЬНІ І КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Теоретичний блок

1. Форми організації дискусій.

2. „Мозковий штурм”. Технологія його проведення.

3. Особливості проведення різних видів нарад.

4. Візитна картка. Особливості оформлення.

Практичний блок

Повторіть особливості відмінювання та правопису числівників. Зв’язок числівника з іменником.

Виконайте вправи.

Вправа 1. Провідміняйте числівники семеро, багато, 861, 367-ий.

Вправа 2. Запишіть цифри словами у сполученнях.

У 90 питаннях із 100; запросити 25 студентів; вручити мандати 478 делегатам; користуйтесь 9 джерелами; на 136-ому маршруті автобуса; добратися до 60-ого кілометра.

Вправа 3.Створіть за допомогою текстового редактора Microsoft Word власні візитні картки: стандартну, представницьку. Поясніть роль візитної картки у налагоджуванні ділового контакту.

Література

 

1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2005.

2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К., 1990.

3. Культура української мови: довідник / за ред. В. Русанівського. – К., 1990.

4. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / за ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005.

5. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

6. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради / О. Пономарів – К., 2001.

7. Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посібн. / Ф.І. Хміль – К., 2006.

8. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка – К., 2002.

9. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ДОКУМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

 

Теоретичний блок

1. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови: становлення та розвиток. Кліше.

2. Особливості використання мовних засобів у офіційно-діловому стилі.

3. Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. Класифікація та реквізити документів.

4. Вимоги до тексту документа і його оформлення.

 

Практичний блок

Повторіть правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни чоловічого роду.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Назвіть способи оформлення дати. Виправте помилки, де це потрібно, й запишіть правильно.

23 грудня 2010 року; 5.Х.05.; 04.07.06.; 06 липня 2010 р.; 13.10.2010.; 18.8.09; 27 лютого 09 року.

Вправа 2. Виправте, де потрібно, помилки в оформленні реквізиту „підпис”.

1). Ректор ПолтНТУ (підпис) Онищенко В.О.

2) Декан будівельного факультету (підпис) доц. Нестеренко М.П.

3) Декан гуманітарного факультету, доц. (підпис) І.О. Іваницька.

Вправа 3. Поставте в родовому відмінку однини іменники.

Курс, факультет, колектив, товариш, ювілей, план, мільйон, успіх, керівник, декан, імпульс, стандарт, актив, спеціаліст, розвиток, прапор, внесок, учасник, футбол, благоустрій, пошук, ступінь, чемпіонат, маршрут, Київ, Крим, Буг, спосіб, студент, процес.

ЛІТЕРАТУРА

1. Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності: навч. посіб. / В.В. Жайворонок, В.М. Бріцин, О.О. Тараненко. – К: Вища школа, 2006. – 431 с.

2. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк, 2007.

3. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування / А.В. Корж. – К., 2009.

4. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

5. Пентилюк М. Культура мови і стилістика / М. Пентилюк . – К., 1994.

6. Пономарів О. Стилістика сучасної української літературної мови / О. Пономарів. – К., 1993. – 243 с.

7. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Теоретичний блок

1.Заява. Види заяв.

2. Особливості викладу відомостей про особу в автобіографії.

3. Резюме. Типи та структура резюме.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Вправа 1.Складіть зразок заяви (на вибір): а) про втуп до вищого навчального закладу; б) про дозвіл бути відсутнім на занятті; в) про надання академвідпустки; г) про надання матеріальної допомоги.

Вправа 2.Напишіть резюме про себе для участі в конкурсі та автобіографію.

Вправа 3.Напишіть російські прізвища та географічні назви українською мовою, поясніть їх правопис.

Железноводск, Лермонтов, Рощин, Муравьев, Золотарев, Звонарев, Щипачев, Тимирязев, Грачев, Пермь, Зеленогорск, Семенов, Артемов, Голицин, Бугаев, Потемкин, Енисей, Сергеев, Нестеров, Зайцев, Череповец, Гуляев, Ильин, Беляев, Лесков, Рощин, Пушкин.

ЛІТЕРАТУРА

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К., 2005.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2005.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посіб. / А.Н. Діденко – К., 2000.

4. Загнітко А. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Загнітко, І. Данилюк. – Донецьк, 2007.

5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків, 2001.

6. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

7. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

8. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1999.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Теоретичний блок

1. Характеристика. Основні вимоги до написання. Реквізити характеристики.

2.Види наказів щодо особового складу. Особливості укладання.

3. Трудовий договір, контракт, трудова угода: призначення, особливості оформлення.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Вправа1.Запишіть правильно і поясніть.

Трудо/день, п’яти/хвилинка, держ/бюджет, світло/водо/лікування, пів/острів, віце/президент, міні/диск, інженер/будівельник, шлако/блок, пів/Європи, тонно/кілометр, напів/сон, вище/згаданий, соціал/демократичний, абсолютно/сухий військово/політичний, східно/слов’янський, північно/західний, право/бережний, машино/будівний, всесвітньо/відомий, фінансово/економічний, семи/годинний, жовто/гарячий, південно/кримський.

Вправа 2.Напишіть характеристику свого товариша (подруги) по навчанню.

Вправа 3.Підготуйте проект наказу про нагородження туристичними путівками кількох студентів за особливі успіхи у громадській, науковій роботі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К., 2005.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2005.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посіб. / А.Н. Діденко – К., 2000.

4. Загнітко А. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Загнітко, І. Данилюк. – Донецьк, 2007.

5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків, 2001.

6. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

7. Михайлюк В. Українська мова професійного спілкування / В. Михайлюк. – К., 2005.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

9. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1999.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Теоретичний блок

1.Прес-реліз. Види прес-релізів.

2. Особливості оформлення звітів.

3. Службові записки. Реквізити службових записок. Правила оформлення.

4. Протокол, витяг з протоколу.

5. Типи службових листів. Реквізити листів та їх оформлювання.

6. Особливості оформлення доручення та розписки.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Вправа 1.Напишіть зразок пояснювальної записки і доручення.

Вправа 2.Поставте імена в кличному відмінку. Утворіть моделі офіційних звертань.

Марія, директор, Володимир, машиніст, професор, Степан, Олександра, юнак, Сергій, гончар, Ігор, Михайло, Леонід, Євген, Ярослав, Валентина, Микола, Оксана, Григорій, Остап, Олена, Пилип.

Вправа 3.Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Василь, Сергій, Юрій, Ілля, Лука, Микола, Григорій, Лев, Кузьма, Сава, Анатолій, В’ячеслав, Євген, Гордій, Степан.

ЛІТЕРАТУРА

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К., 2005.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2005.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посіб. / А.Н. Діденко – К., 2000.

4. Загнітко А. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Загнітко, І. Данилюк. – Донецьк, 2007.

5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків, 2001.

6. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

7. Михайлюк В. Українська мова професійного спілкування / В. Михайлюк. – К., 2005.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

9. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1999.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Теоретичний блок

1. Особливості наукового стилю сучасної української літературної мови.

2. Оформлення результатів наукової діяльності:

а) план, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці;

б) анотування і реферування наукових текстів.

3. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Вправа 1.Напишіть анотацію до одного з фахових видань.

Вправа 2.Перекладіть українською і поясніть написання слів.

Дизель, силуэт, Сан-Франциско, Антарктида, Греция, бизнес, Каир, Цюрих, Сирия, Тибет, Вашингтон, Корсика, Рио-де-Жанейро, жюри, финансы, визави, аксиома, Сочи, Крит, Чили, Кордильеры, парашют, бильярд, бульвар, бюджет, бюллетень, дюйм, интервью, интерьер, карьера, конферансье, курьер, миллиардер, Ньютон, премьера, пьедестал.

Вправа 3.До поданих ненормативних слів та словосполучень, які вживаються в наукових текстах, доберіть нормативні.

Відзив, в деякій мірі, в кінці кінців, підготовити, область виробництва, рішити проблему, рахувати що, в залежності, добавити, доказувати, навик, намітити, перечислити, не дивлячись на.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2010.– 624 с.

2. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич – К., 2005.

3. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови / Г. Онуфрієнко. – К., 2006.

4. Пономарів О. Стилістика сучасної української літературної мови / Пономарів О. – К., 1993.

5. Семеног О.Г. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.Г. Семеног. – К., 2010.

6. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П. Грищенка. – К., 2002.

7. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк – К., 2008.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

Теоретичний блок

1. Основні вимоги до виконання та оформлення курсової, дипломної та магістерської робіт.

2. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення покликань.

4. Вимоги до оформлення цитат у науковій роботі.

 

Практичний блок

Виконайте вправи.

Вправа 1.Утворіть прикметники від поданих далі географічних назв.

Велика Березовиця, Нові Санжари, Володимир-Волинський, Скала Подільська, Золотий Потік, Маріїна Гора, Переяслав-Хмельницький, Чорний Острів, Світловодськ, Семидуби, Липова Долина.

Вправа 2. Зробіть короткий бібліографічний огляд на тему „Фахові знання – гарант професійного успіху”. Складіть тезовий план.

Вправа 3. Відредагуйте словосполучення. Прокоментуйте виправлені помилки.

Вважати необхідним, в загальному випадку, відволікати увагу, вклад в науку, включити питання, в найближчий час, в подальшому, в порядку виключення, в разі необхідності, всі бажаючі, гостра необхідність, давати добро, добитися результатів, доля істини, заключається в тому, заключити договір, заслуговує уваги, звернутися за допомогою, звідси слідує, регістрація учасників, прийняти чиюсь сторону, являти собою, предвзяте ставлення, приходить на думку, управляючий, в якості секретаря.

ЛІТЕРАТУРА

1.Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2003.

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков . – Харків, 2001.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

4. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови / Г. Онуфрієнко. – К., 2006.

5. Пономарів О. Стилістика сучасної української літературної мови / О. Пономарів. – К., 1993.

6. Семеног О.Г. Культура наукової української мови: навчальний посібник / О.Г. Семеног. – К., 2010.

7. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К., 2008.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

Теоретичний блок

1. Основні етапи становлення і розвитку української термінології.

2. Термін та його ознаки. Термінологія як система.

3. Види та структура термінів.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Вправа 1.Поясніть значення термінів за допомогою словників. Розподіліть їх на загальнонаукові та вузькоспеціальні.

Документ, закон, теорія, інвестиційні ресурси, комерційний банк, ідея, гіпотеза, будівельні норми, містобудування, процес, формула, еквівалент, газовий конденсат, бітумні мінерали, аналіз, синтез, неправдиве свідчення, конденсатор, запобіжник, експеримент, проблема.

Вправа 2.Складіть і запишіть речення в науковому стилі з такими вставними словами та словосполученнями.

Сподіваюсь, дозвольте, на нашу думку, на жаль, очевидно.

Вправа 3.Перекладіть словосполучення українською мовою, складіть із ними прості речення, використовуючи двокрапку або тире.

Текучесть кадров, штатное расписание, принять срочные меры.

ЛІТЕРАТУРА

1.Власенко Л.А. Фахова українська мова / Л.А. Власенко, В.В. Дубічинський, О.М. Крилець. – К., 2008.

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків, 2001.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2008.

4. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови / Г.С. Онуфрієнко – К., 2006.

5. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів, 1994.

6. Російсько-український загальнотехнічний словник: 113000 термінів / уклад. Л.І. Мацько, І.Г. Трегуб, В.Ф. Христенок, І.В. Христенок. – К., 1994.

7. Тур О.М. Українська мова: навч. посібн. / О.М. Тур. – Кременчук, 2010.

8. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

9. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

ТЕРМІНОЛОГІЯ ВИБРАНОГО ФАХУ

Теоретичний блок

1. Джерела та способи творення термінів певного фаху.

2. Сучасні проблеми української термінології.

3. Українські електронні словники.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Вправа 1. Складіть перелік перекладних, енциклопедично-довідкових, тлумачно-перекладних словників Вашого майбутнього фаху.

Вправа 2.Доберіть по 5-10 термінів з Вашого фаху, які ілюстрували б способи творення (вторинна номінація, словотвірний, синтаксичний способи, запозичення).

Вправа 3.Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними. Поставте потрібні розділові знаки.

На підприємстві створено спеціальну службу для контролю за роботою персоналу.

Нагадуємо Вам про необхідність повернення боргу нашій фірмі.

Наведені вище факти підтверджують необхідність реконструкції заводу.

ЛІТЕРАТУРА

1.Власенко Л.А. Фахова українська мова / Л.А. Власенко, В.В. Дубічинський, О.М. Крилець. – К., 2008.

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків, 2001.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2008.

4. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови / Г.С. Онуфрієнко – К., 2006.

5. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів, 1994.

6. Російсько-український загальнотехнічний словник: 113000 термінів / уклад. Л.І. Мацько, І.Г. Трегуб, В.Ф. Христенок, І.В. Христенок. – К, 1994.

7. Тур О.М. Українська мова: навч. посіб. / О.М. Тур. – Кременчук, 2010.

8. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

9. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

Теоретичний блок

1. Форми і види перекладу.

2. Типові помилки під час перекладу наукової літератури українською мовою.

3. Особливості редагування текстів наукового стилю.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Вправа 1.Запишіть переклад тексту українською мовою. Доповніть його власними міркуваннями про переваги i недоліки машинного перекладу.

Перевод деятельность, заключающаяся в передаче содержания текста на одном языке средствами другого языка, а также результат такой деятельности. Ее теоретическим осмыслением и оптимизацией занимается дисциплина, называемая наукой о переводе и включающая в себя несколько направлений, среди которых выделяются теория перевода, анализ перевода, методика обучения переводу. Особое место занимает машинный перевод научная и одновременно технологическая дисциплина, связанная и с наукой о переводе, и с компьютерной лингвистикой. Как и многие другие разделы прикладной лингвистики, перевод по существу междисциплинарен он связан не только с наукой о языке, но и с литературоведением, когнитивными науками.

Вправа 2.Перекладіть подані словосполучення українською мовою, звертаючи увагу на вживання прийменника по.

Работать по новой схеме; действия по предупреждению; отсутствовать по болезни; по усмотрению начальства; отправить по почте; по возможности; пропустил по уважительной причине; комиссия по составлению резолюции; по образцу; по неосторожности; находиться по этому адресу; бюро по трудоустройству; мероприятия по дальнейшему усилению; по собственному желанию; называть по имени; по ошибке; по понедельникам.

ЛІТЕРАТУРА

1. Власенко Л.А. Фахова українська мова / Л.А. Власенко, В.В. Дубічинський, О.М. Крилець. – К., 2008.

2. Кунець І.В. Вступ до перекладознавства: навчальний посібник / І.В. Кунець. – Вінниця, 2008.

3. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця: практичний посібник / М.С. Тимошик. – К., 2005.

4. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посіб. / О. Пономарів. – К., 1999.

5. Різун В.В. Літературне редагування: підручник для університетів / В.В. Різун. – К., 1996.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

 

 

ДЕРЖАВНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Теоретичний блок

1. Мова як суспільне явище. Основні функції мови.

2. Українська національна та літературна мова. Види мовних норм.

3. Нормативно-правова база утвердження української мови як державної в Україні.

4. Українська мова серед інших мов світу.

Практичний блок

1. Повторіть правила вживання м’якого знака та апострофа.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Уставте, де потрібно, апостроф або м'який знак. Поясніть написання слів.

З...явитися, транс...європейський, людс…кість, торф…янистий,
дзв…якнути, Лук...ян, дикан…с…кий, цв...ях, м...яч, Ужв...юк, між...ярусний, різдв...яний, мен…ший, під...їхати, сузір...я, пів...ящика,чотир…ма, Карп...юк, В…ячеслав, зв…язок, Уман…щина, св…ятковий.

Вправа 2. Перекладіть українською мовою, уникаючи калькування.

В значительной мере, быть на хорошем счету, работать на общественных началах, рассматривать следующие вопросы, самый лучший результат, профессиональный уровень, на протяжении семестра.

Вправа 3. Доберіть та запишіть 5 висловлювань про мову відомих учених та письменників.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2010.– 624 с.

2. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування / А.В. Корж. – К., 2009.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

4. Михайлик В. Українська мова професійного спілкування / В. Михайлюк. –К., 2005.

5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні, Інститут української мови. – К., 2007.

6. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник /С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 958; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.084 с.)