Державна мова – мова професійного спілкування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державна мова – мова професійного спілкуванняДержавна мова – мова професійного спілкування

Теоретична частина:

1. Українська мова – державна мова в Україні. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.

2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

3. Поняття мовної норми. Види мовних норм.

4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Практична частина:

1. Запишіть максимальну кількість українських прислів’їв і приказок про слово, мову, мовлення, спілкування та прокоментуйте їх.

2. Схарактеризуйте сутність і складники поняття „мовна компетенція фахівця”.

На особистісному рівні спілкування буває відкрите та замкнене, а на рівні техніки складається з уміння говорити та слухати. Обидва вони знаходяться у вічному, непримиренному протиборстві. Дійсно, важко або навіть неможливо пояснити, що важливіше у спілкуванні – особистісні якості чи володіння технікою проведення бесіди. Можна лише стверджувати, що кожен рівень має свою мету: на особистісному – можливості виявляються, а на технічному – реалізуються. Такі особистісні якості комуніканта, як уміння переходити від рольового до інтимного спілкування, від монологічного до діалогічного потенційно є виявом його мовної освіченості. Техніка спілкування є показником його, так би мовити, виконавської майстерності, здатності реалізувати свій особистісний потенціал.

3. Користуючись „Словником паронімів української мови” та „Словником труднощів української мови”, з’ясуйте значення поданих слів, складіть із ними словосполучення: абонент, абонемент; мимохідь, мимохіть; церемонія, церемоніал; процес, процесія; особовий, особистий; тактовний, тактичний; рідкий, рідкісний.

4. Проаналізуйте подані словосполучення. Урахувавши значення слів іншомовного походження, відредагуйте випадки тавтології (багатослів’я, повторень).

Вільна вакансія, дублювати двічі, власноручний автограф, експонат виставки, перший дебют, навчальна аудиторія, перспектива на майбутнє, дивний парадокс, ностальгія за Батьківщиною, місцевий абориген, урочиста інавгурація, повчальна нотація, окремі епізодичні явища, фальшива підробка, імпорт із-за кордону, примусова депортація, необізнаний дилетант.

5. Відредагуйте запропоновані мовні конструкції: Першим ділом треба вирішити це питання; треба братися за роботу; ми намітили слідуючі міроприємства; ми підрахували всі можливості; на протязі року була велика нагрузка; невільно приходить на думку слідуюче; я настоюю на тому, щоб...; приступаєм до обговорення; получили заказний лист; принесли лист не по адресу; запрошення висилаємо по пошті; прийміть наші самі щирі вітання; вибачаюсь за прикре непорозуміння; працює менеджером по рекламі; діяти згідно закону „Про мови”.

6. Подані нижче іменники поставте у формі родового відмінка. Запишіть і поясніть правопис закінчення.Акредитив, буклет, відсоток. аудитор, дивіденд, бюджет, цінник, вексель, продаж, надлишок, брокер, кадастр, фонд, банк.

Ужгород, Кривий Ріг, Дністер, Стир, Сахалін, В’єтнам, Памір.

7. Прокоментуйте таке твердження:

Мова – універсальна, але користування нею вкрай індивідуальне (П. Мовчан).

8. Замініть визначення синонімами – словами іншомовного походження. Поясніть їх написання. 1. Збройний напад однієї чи кількох держав на іншу державу для захоплення її території, політичного чи економічного підпорядкування її народу. 2. Форма керівництва яким-небудь колективом, при якому забезпечується активність і широка участь цього колективу в здійсненні всіх заходів. 3. Рівність, однакове становище, рівноправність сторін. 4. Чужоземець, який прибув у іншу державу на постійне чи тривале проживання. 5. Незалежність держави від інших держав у зовнішній і внутрішній політиці. 6. Група осіб усередині якогось товариства, організації, партії, що провадять політику протидії, опору більшості. 7. Сукупність нерівностей земної поверхні, а також дна світового океану. 8. Глава уряду, керівник кабінету міністрів. 9. Логічний доказ, що наводиться для підтвердження, обґрунтування чого-небудь. 10. Міжнародний договір або угода з якого-небудь спеціального питання. 11. Дипломатичний документ з викладом суті питань, які обговорюються, звичайно додається до ноти (офіційного дипломатичного письмового звернення одного уряду до іншого).

Чи відомо Вам, що…

· ми говоримо щодня в середньому одну годину, за все життя – два з половиною роки;

· найскладнішими серед близько 3000-6000 мов, налічуваних у світі, є мова чиппева (північноамериканських індійців), яка має найбільшу кількість дієслівних форм – до 6 тисяч; ескімоська мова, в якій існує 63 дієслівні форми теперішнього часу, а іменники однини мають 252 флексії; китайська мова, яка має близько 50 000 ієрогліфів;

· найпростішою мовою за своїм складом є гавайська: в ній тільки 6 приголосних і 5 голосних. Через цю простоту вона є надзвичайно важкою.

 

Практичне заняття № 2

Основи культури української мови

Теоретична частина:

1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

2. Комунікативні ознаки культури мови.

3. Комунікативна професіограма фахівця.

Практична частина:

1. Розкрийте поняття „культура мовлення” (Зверніться до праці Сербенської О. А. Культура усного мовлення. Практикум : Навч. посіб. – К. : ЦНЛ, 2004. – С.180).

2. Поміркуйте, від чого залежить рівень мовленнєвої культури людини.

3. Що таке суржик, і чому він, на вашу думку, існує в Україні.

4. Відредагуйте словосполучення: У даний час; в минулому році; у випадку необхідності; через відсутність доказів; як можна швидше; коротше кажучи; обставини співпадають; по крайній мірі; по понеділках; запрошуються бажаючі; тим не менше; вільна вакансія; хворіє грипом; підписка на газети; не мішало б записати; по всіх правилах.

5. Послуговуючись словником, з’ясуйте різницю між значеннями запропонованих слів, складіть із ними словосполучення.

Лексика, театр, спілка, боксер, підготовленість, хор, організація, творчість, знання, спілкування.

5. Утворіть словосполучення, добираючи до поданих прикметників сполучувані з ними іменники. Скористайтеся „Словником-довідником з українського літературного слововживання” С. І. Головащука (К., 2010).

(Писемний, письмовий, письменний) пам’ятка, стиль, розпорядження, іспит, джерело, народ, мовлення, стіл, різновид літературної мови, чоловік.

6. Користуючись „Фразеологічним словником української мови”, поясніть значення та визначте стилістичне забарвлення поданих виразів. З’ясуйте походження вирізнених крилатих слів за енциклопедичним словниковим виданням „Крилаті слова в українській літературній мові” А. Коваль, В. Коптілова (К., 2011).

Скуштувати гарбузової каші, злий геній, топтати ряст, увінчувати лаврами, замилювати очі, ставити крапку, брати курс, з роси та з води, многії літа, одним миром мазані, тримати марку, власть імущі, тримати в полі зору, їсти чужий хліб, альма-матер, яблуко незгоди, притча во язицех, фата-моргана, сьоме небо.

7. З’ясуйте, які є словникові видання з вашого фаху, визначте їх тип. Яку інформацію в них можна знайти?

8. Запропоновані числівники поєднайте з іменниками, що подані в дужках; поставте наголоси. Із чотирма сполученнями слів складіть речення. Три, два, чотири (товариш, шлях, директор, паспорт, слюсар, учитель, приятель, колір, хліб, росіянин, болгарин, громадянин, осетин).

9. Знайдіть і виправте помилки. Поясніть, які норми сучасної української літературної мови порушено в поданих словосполученнях.

У відповідності до ст. 10 конституції України; згідно чинного законодавства; по відношенню до працівників бізнесу; не дивлячись на протести; у порівнянні з минулим місяцем.

Вірна відповідь; приймати (прийняти) міри; прийняти до уваги; заключити договір; виражати думки; тимчасово призупинити співпрацю з партнером.

Існуюче законодавство; існуючі ціни; виконуючий обов’язки директора; страйкуючі на майдані люди; головуючий (зборів, засідання), організуючий центр; біжучий рядок.

Андрій, Анатолій, Богдан, Борис, Валентин, Валерій, Віктор, Володимир, В’ячеслав, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігор, Ілля, Інна, Людмила, Максим, Марина, Марія, Микола, Михайло; Надія Олександрівна, Наталія Василівна, Оксана Степанівна, Олег Петрович, Олександр Георгійович, Орест Назарович, Петро Миколайович, Світлана Юріївна, Сергій Володимирович, Юлія Романівна.

5. Знайдіть помилки у поданих мовних формулах, правильні ва­ріанти запишіть. З'ясуйте, в яких етикетних ситуаціях ними послуговуються.

1. Я вибачаюсь. 2. Моя фамілія Кузьменко. 3. Даруйте, але Ви не відповіли на питання. 4. Я до Вас по такому ділу. 5. До зустрічі через пару днів. 6. Скажіть, будь ласка, скільки годин. 7. Ви вірно вчинили. 8. Ви, безперечно, праві. 9. Я розділяю Вашу стурбованість. 10. Вибачаюсь, але тут Ви не праві. 11. Усього Вам самого найкращого. 12. Чи можна Вас поспитати? 13. Ви перепутали адрес. 14. Я задаю Вам питання.

6. Запишіть, який комплімент Ви можете сказати:

a) після тривалих перемовин, що завершилися для Вас вдало;

b) коли розмова закінчилася з успіхом;

c) співробітникові під час роботи;

d) вчителеві після відвідання його уроку;

e) співробітникові, який без допомоги нотатника, назвав необхідні відомості.

7. Змоделюйте ситуацію: Ви прийшли на наукову конференцію і хочете познайомитися з незнайомим Вам доповідачем. Як Ви це зробите, якими етикетними формулами скористаєтеся?

8. Прокоментуйте в контексті обраної професії та проілюструйте прикладами формулу ділового успіху, зокрема й у спілкуванні, яку запропонували західні спеціалісти: „Успіх = професіоналізм + порядність”.

 

Чи відомо Вам, що…

· для сприйняття звучання і змісту слова людини необхідно не більше однієї секунди. Якщо слова невідомі, необхідно 3-5 секунд. Для повного розуміння питання - не менше 14-15 секунд;

· співрозмовники виявляють більшу критичність до звучання голосу, ніж до зовнішності, манер тощо;

· чоловіки в розмові перебивають жінок вдвічі частіше, оскільки люблять слухати самих себе;

· у деяких мовах (наприклад, японській, корейській) існує граматично оформлена категорія ввічливості;

· найбільш поширеною формою вітання в діловому світі є потиск руки – традиційний символ довіри. У далекому минулому простягнута рука демонструвала відсутність зброї та дружні наміри.

Практичне заняття № 5

ІІІ. Коректна ода ворогам

Мої кохані, милі вороги!

Мені смакує ваш ажіотаж.

Людина від спокійного життя

Якщо я маю біцепси душі -

Бережіть снагу.

І чемно попередить вас дозвольте:

З'ясувати - довідуватися, природа - матеріал - суть, запрошувати - припрошувати, інструкція - порада - напоумлення, укладати - пакувати - упорядковувати, хист - уміння - Божа іскра, висловлювати - вимовляти - виговорювати, копія - дублікат - подобизна, ідея - міркування - головна думка.

4. Серед наведених словосполучень виокремте стилістично неправильні, зредагуйте їх, правильні варіанти запишіть.

Пропуск в інститут, вимкнути світло, кризисна ситуація, в силу обставин, немає потреби, вжити всіх зусиль, перегорнути сторінку, запланувати міроприємства, звернутися з проханням, думки співпадають, податкові пільги, говорити на українській мові, всі без виключення, широким планом, дійсне лице, наступна зупинка, в любий час.

5. Зредагуйте словосполучення, запишіть правильні варіанти.

Вдруг з'ясувалося, віроятніше за все, другим разом, творчість Василя Симоненко, на слідуючій неділі, самий активний студент, треба платити налог, заключити договір, обжалувати рішення, служба безопасності, крайня необхідність, скласти думку, скласти план, спокійної ночі, співпадіння об­ставин, немає смислу, підпис завіряю, при необхідності.

6. Виправте стилістичні помилки у поданих реченнях.

1. Підвівши підсумки виступів, голова зборів подякував усіх.

2. Із-за хвороби Іван пропустив концерт.

3. Просимо повідомити на ваші товари найнижчі ціни по прейскуранту.

4. Він знаходився у виключно важких умовах.

5. Кожне слово вона висловлювала повільно.

6. Студенти мало надають уваги нормативному слововживанню.

7. Присутні отримали насолоду від зустрічі з Ліною Костенко.

8. Вичерпуються запаси природних ресурсів.

9. Ні в якому випадку не можна приймати до уваги такі висловлювання.

10.Учні успішно здали екзамен з історії України.

11.Присутні задали питання гостям студії.

12.Взагалі кажучи, це мене не торкається.

7. На основі наведених прислів’їв сформулюйте правила мовленнєвого етикету.

1. Або розумне казати, або зовсім мовчати.

2. Від красних слів язик не відсохне.

3. Дорожчий привіт, ніж обід.

4. Коли хочеш щось сказати, то подумай, як почати.

5. М’які слова і камінь рушать.

 

Практичне заняття № 6

Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності (2 год)

Теоретична частина:

1. Поняття тексту. Основні одиниці тексту.

2. Види текстів, їх специфічні риси. Монологічні та діалогічні тексти.

3. Основні ознаки тексту: зв’язність, цілісність, членованість, інформативність, завершеність.

4. Види зв’язку елементів тексту.

Практична частина:

1. Прочитайте уважно наведені мікротексти та визначте їх проблеми, за якими спрогнозуйте та сформулюйте назви до кожного з них. Виберіть, обґрунтувавши, найточніші варіанти назв.

І.Тексти наукового стилю(НС) містять наукову інформацію, яка здобувається в результаті пошуку причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами дослідження в ході цілеспрямованих експериментів. У лексичному плані НС використовує терміни відповідних наук, як природничих, технічних, так і гуманітарних.

Оскільки терміни мають переважно форму іменників, то в цьому стилі переважає іменний характер висловлювання і тексти насичені абстрактною лексикою. У цьому стилі широко вживаються дієслівно-іменникові конструкції, які є теж вираженням термінологічної функції дієслів як виразника процесуальної ознаки. Емоційна та експресивна лексика науковим текстам невластива (особливо для природничих наук); щодо гуманітарних наук, наприклад, літературознавства, то тут трапляються подекуди емоційно-експресивні елементи, які виконують функцію термінів і є формою вираження спеціальних понять. Для синтаксису НС характерне вживання ускладнених конструкції, розгорнутих складних речень, активне функціонування дієприслівникових та порівняльних зворотів, вставних і вставлених конструкцій, відокремлених та однорідних членів речення(М. Зарицький).

ІІ.Активний словникце запас слів, які мовець активно використовує в усній та писемній мові. Слова активного словника не мають ознак застарілості чи незвичної новизни. Залежно від рівня освіченості, кола інтересів, роду занять люди послуговуються від 1000 до 5000 слів (пор.: тлумачний 11-томний „Словник української мови” містить близько 140 000 слів).

До активного словника належать: а) загальновживані слова, зрозумілі всім мовцям: хліб, вода, білий, жити, добре, п’ять, ми; б) широковживані в різних галузях науки, мистецтва і техніки терміни й професіоналізми: мартен, акварель, джинси, морфема та ін.

Гідність

Є така тонка і ніжна, сильна й мужня, недоторкана і незламана річ – гідність людської особистості. В житті людина зустрічається з красою і підлістю, радістю і горем; в її духовному житті бувають години торжества і години страждання; душу її стрясає всепоглинаюча любов і відчуття мерзенності; бувають такі повороти і збіги обставин, коли треба відмовитися від задо­волення й піти на жертву в ім'я блага рідної, близької людини; особливо гараздів дружини і дітей, треба підвестися силою своїх думок, переконань над почуттям і емоційним пориванням.

Усе це вимагає гідності. Треба з гідністю жити, працювати, користуватися літературними і духовними благами, на які ти маєш право, з гідністю переживати радість і горе, з гідністю хворіти і зустрічати свою останню го­дину. У найважчій ситуації – навіть тоді, коли життя здається нестерпним, не можна переступати ту межу, за якою закінчується владарювання розуму над нашими вчинками і починається темна стихія інстинктів і егоїстичних бажань. Бережи, утверджуй, розвивай, піднось всю людську гідність! Корінь твоєї гідності – у благородних переконаннях і думках.

Гідність – це мудра влада тримати себе в руках. Шляхетність твоєї людської особистості виявляється в тому, наскільки мудро і тонко ти зумів визна­чити, що є гідне і що є негідне. Гідне має стати самою суттю твоєї духовної культури, негідне нехай викликає в тебе презирство і огиду(В. Сухомлинський).

 

3. Назвіть текст і поділіть його на абзаци. Поясніть, як досягається логічність мовлення.

Діалогічна мова є основою такої форми ділового спіл­кування, як бесіда, від майстерності проведення якої за­лежить успіх справи й репутація фахівця, який брав у ній участь. Через бесіду реалізується прагнення однієї людини або групи людей спонукати співрозмовника або співроз­мовників до дій, які б вплинули на певну ситуацію, що іс­нує на момент спілкування, або налагодили б чи зміцнили відносини між учасниками бесіди. Ділові бесіди відігра­ють важливу роль як у зовнішній діяльності установи, так і у внутрішній. Ділова бесіда належить до міжособистісного типу спілкування і передбачає різноманітні способи мовного і немовного взаємовпливу учасників.

4. Із поданих ознак виберіть ті, які характеризують діалогічне мо­влення.

Значна тривалість у часі; відбувається обмін інфор­мацією між двома учасниками; швидкий обмін репліками; наявність випадкових слухачів; важлива роль невербальних засобів комунікації; однобічний характер висловлювання; непідготовленість спілкування; можли­вість зміни теми висловлювання; небажання слухати та сприймати інформацію; наявність трьох і більше спів­розмовників.

5. Доберіть два види тексту – монологічний і діалогічний, схарактеризуйте їх.

6. Прочитайте текст, назвіть види зв’язку між елементами і компонентами тексту.

Однією з рис, конче необхідних менеджеру, є впевненість у собі. Це – особлива якість характеру особистості, що визначає загальну спрямова­ність всієї її діяльності та ціннісних орієнтацій і виступає як регулятор свідомості та поведінки. Впевнені в собі люди говорять спокійно, чітко, ніколи не кричать, дивляться в очі співрозмовнику і не перебивають його, дотримуються оптимальної дистанції між собою та співрозмовником. Вони вміють говорити про свої почуття та бажання, свої претензії, висловлюють власну думку, часто використовують займенник «я», вміють, якщо треба, твердо сказати «ні». Невпевнена в собі людина намагається уникнути будь-якого самовиявлення. Вона не хоче і не може розкрити свої думки, бажан­ня потреби, бо це їй неприємно, або не знає, як це зробити, або взагалі вважає, що інші її однаково не зрозуміють. їй заважають бути впевненою у собі нечітке уявлення про те, що вона хоче зробити, побоювання за нега­тивні наслідки, занижена самооцінка. Така людина із задоволенням дає можливість іншим приймати рішення за себе, тому рідко досягає бажаної мети. Якщо невпевнена в собі людина розпочинає якусь справу, то перші труднощі легко її можуть зламати. Більше того, якщо така людина працює керівником організації, то її особистісна невпевненість зашкодить усій ор­ганізації(Г. Чайка).

 

7. Скориставшись тлумачним словником, визначте стилістичні умови використання та значення слів текстовийі текстуальний.

Література

1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л.: Світ, 2003.

3. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К.: «АртЕк», 1999.

4. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність.– К.: Рідна мова, 1998.

5. Гах Й. М. Етика ділового спілкування. – К: Центр навч. літ-ри, 2005. – 160 с.

6. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери : Навчальний посібник. – К. : Арій, 2009.

7. Дороніна М. С. Культура мовлення ділових людей: Посібник для студентів гуманітарних фак-тів вищих навч. закладів.– К., 1997. – 192 с.

8. Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – 400 с.

  1. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994.
  2. Коваль А. П. Ділове спілкування: Посібник. – К. : Либідь, 1992.
  3. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : Навч. посібник з етикету для студентів. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2002.
  4. Культура української мови: Довідник. –К. : Либідь, 1990. – 304 с.

13. Культура фахового мовлення: Навч. посібник / а ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці, 2005.

14. Максимовский М. Этикет делового человека. – М.: Дидакт, 1994. – 124с.

15. Масенко Л. Мовна політика // Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 131-157.

16. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування : Навчальний посібник. — К. : Каравела, 2008. — 352 с.

17. Мацько Л. ., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

18. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування. – К.: ВД “Професіонал”, 2005.

19. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : Навчальний посібник. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 312 с.

20. Плющ Н. П. Формули ввічливості у системі українського етикету // Українська мова і сучасність. – К., 1991. – С. 92–98.

21. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – С. 25-35, 60-98.

22. Радевич-Винницький Я. Костенко В. Етикет: Кодекс добрих манер і правил поведінки. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

23. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації. – К. : Ін-т української мови, 1993.

24. Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 204 с.

25. Стахів М. Український комунікативний етикет: Навч посібник. — К. : Знання, 2008.

26. Томан І. Мистецтво говорити. – К. : Політвидав України, 1986. – 239 с.

27. Українська мова : Енциклопедія. — К. : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. (Статті «Мовна політика» і «Мовна ситуація»).

28. Чак Є. Мовленнєвий етикет: “Щасливенько” // Дивослово.– 1998.– №10. – С.14–20.

29. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007.

30. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010. – 696 с.

 

Державна мова – мова професійного спілкування

Теоретична частина:

1. Українська мова – державна мова в Україні. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.

2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

3. Поняття мовної норми. Види мовних норм.

4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Практична частина:

1. Запишіть максимальну кількість українських прислів’їв і приказок про слово, мову, мовлення, спілкування та прокоментуйте їх.

2. Схарактеризуйте сутність і складники поняття „мовна компетенція фахівця”.

На особистісному рівні спілкування буває відкрите та замкнене, а на рівні техніки складається з уміння говорити та слухати. Обидва вони знаходяться у вічному, непримиренному протиборстві. Дійсно, важко або навіть неможливо пояснити, що важливіше у спілкуванні – особистісні якості чи володіння технікою проведення бесіди. Можна лише стверджувати, що кожен рівень має свою мету: на особистісному – можливості виявляються, а на технічному – реалізуються. Такі особистісні якості комуніканта, як уміння переходити від рольового до інтимного спілкування, від монологічного до діалогічного потенційно є виявом його мовної освіченості. Техніка спілкування є показником його, так би мовити, виконавської майстерності, здатності реалізувати свій особистісний потенціал.

3. Користуючись „Словником паронімів української мови” та „Словником труднощів української мови”, з’ясуйте значення поданих слів, складіть із ними словосполучення: абонент, абонемент; мимохідь, мимохіть; церемонія, церемоніал; процес, процесія; особовий, особистий; тактовний, тактичний; рідкий, рідкісний.

4. Проаналізуйте подані словосполучення. Урахувавши значення слів іншомовного походження, відредагуйте випадки тавтології (багатослів’я, повторень).

Вільна вакансія, дублювати двічі, власноручний автограф, експонат виставки, перший дебют, навчальна аудиторія, перспектива на майбутнє, дивний парадокс, ностальгія за Батьківщиною, місцевий абориген, урочиста інавгурація, повчальна нотація, окремі епізодичні явища, фальшива підробка, імпорт із-за кордону, примусова депортація, необізнаний дилетант.

5. Відредагуйте запропоновані мовні конструкції: Першим ділом треба вирішити це питання; треба братися за роботу; ми намітили слідуючі міроприємства; ми підрахували всі можливості; на протязі року була велика нагрузка; невільно приходить на думку слідуюче; я настоюю на тому, щоб...; приступаєм до обговорення; получили заказний лист; принесли лист не по адресу; запрошення висилаємо по пошті; прийміть наші самі щирі вітання; вибачаюсь за прикре непорозуміння; працює менеджером по рекламі; діяти згідно закону „Про мови”.

6. Подані нижче іменники поставте у формі родового відмінка. Запишіть і поясніть правопис закінчення.Акредитив, буклет, відсоток. аудитор, дивіденд, бюджет, цінник, вексель, продаж, надлишок, брокер, кадастр, фонд, банк.

Ужгород, Кривий Ріг, Дністер, Стир, Сахалін, В’єтнам, Памір.

7. Прокоментуйте таке твердження:

Мова – універсальна, але користування нею вкрай індивідуальне (П. Мовчан).

8. Замініть визначення синонімами – словами іншомовного походження. Поясніть їх написання. 1. Збройний напад однієї чи кількох держав на іншу державу для захоплення її території, політичного чи економічного підпорядкування її народу. 2. Форма керівництва яким-небудь колективом, при якому забезпечується активність і широка участь цього колективу в здійсненні всіх заходів. 3. Рівність, однакове становище, рівноправність сторін. 4. Чужоземець, який прибув у іншу державу на постійне чи тривале проживання. 5. Незалежність держави від інших держав у зовнішній і внутрішній політиці. 6. Група осіб усередині якогось товариства, організації, партії, що провадять політику протидії, опору більшості. 7. Сукупність нерівностей земної поверхні, а також дна світового океану. 8. Глава уряду, керівник кабінету міністрів. 9. Логічний доказ, що наводиться для підтвердження, обґрунтування чого-небудь. 10. Міжнародний договір або угода з якого-небудь спеціального питання. 11. Дипломатичний документ з викладом суті питань, які обговорюються, звичайно додається до ноти (офіційного дипломатичного письмового звернення одного уряду до іншого).

Чи відомо Вам, що…

· ми говоримо щодня в середньому одну годину, за все життя – два з половиною роки;

· найскладнішими серед близько 3000-6000 мов, налічуваних у світі, є мова чиппева (північноамериканських індійців), яка має найбільшу кількість дієслівних форм – до 6 тисяч; ескімоська мова, в якій існує 63 дієслівні форми теперішнього часу, а іменники однини мають 252 флексії; китайська мова, яка має близько 50 000 ієрогліфів;

· найпростішою мовою за своїм складом є гавайська: в ній тільки 6 приголосних і 5 голосних. Через цю простоту вона є надзвичайно важкою.

 

Практичне заняття № 2

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 291; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.013 с.)