Підзаконні нормативні акти: 1,2,3,4,7,8,9,14 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підзаконні нормативні акти: 1,2,3,4,7,8,9,14 


Форми і засоби

Поточного та підсумкового контролю

Основним завданням контролю знань студентів є оцінювання засвоювання ними теоретичних знань з дисципліни „Банківське право”.

При цьому контрольні заходи мають стимулювати:

- систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення набутих теоретичних знань;

- прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого часу.

Контроль роботи студента є необхідним компонентом навчального процесу, який має за мету визначення реального рівня професійної підготовки студента, а також надання необхідних рекомендацій, що сприяють подальшому розвитку творчої особистості студента. Логічним завершенням процесу контролю є процедура оцінювання.

При виборі системи контролю й методики оцінювання, викладач, у першу чергу, орієнтується на отримані в ході занять теоретичні знання студента, практичні вміння та навички, а також на спроможність застосувати ці компоненти на практиці.

Основним завданням контролю знань студентів є оцінювання засвоювання ними теоретичних знань з дисципліни „Банківське право”. При цьому контрольні заходи мають стимулювати:


- систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення набутих теоретичних знань;

- прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого часу.

Контроль роботи студентів є необхідним компонентом навчального процесу, який має за мету визначення реального рівня їх професійної підготовки, а також надання необхідних рекомендацій, що сприяють подальшому розвитку теоретичних знань. Логічним завершенням процесу контролю є процедура оцінювання.

При усному та письмовому опитуваннях студентів та при складанні заліку викладач керується такими критеріями:

- «зараховано» виставляється студентові, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених питань;

- «незараховано» виставляється студентові, який не знає суті поставлених питань, при викладенні навчального матеріалу допускає грубі помилки.

 


Перелік питань

З курсу «Банківське право»

1. Поняття банківського права.

2. Характеристика суспільних відносин, що складають предмет банківського права.

3. Неоднорідність методу банківського права.


4. Норми банківського права , їх характеристика.

5. Класифікація норм банківського права.

6. Загальна характеристика змісту банківських правовідносин.

7. Структура банківської системи України, її характеристика.

8. Характеристика функцій банківської системи

9. Фактори, що впливають на функціонування банківської системи.

10. Основні напрямки функціонування банківської системи України.

11. Характеристика банківських об’єднань в Україні.

12. Основні періоди становлення банківської системи України в новій історії.

13. Місце асоціації українських банків в розвитку банківської системи України.

14. Організаційна структура Національного банку України.

15. Правовий статус філій НБУ.

16. Органи управління та організація роботи НБУ.

17. Основні завдання і функції Національного банку України.

18. Суть грошово-кредитної політики, яку здійснює НБУ.

19. Методи грошово-кредитного регулювання з боку НБУ.

20. Санкції, які застосовується НБУ за порушення банківського законодавства.

21. Правовий статус Національного банку України. Суть терміну «банк».

22. Класифікація банківських установ.

23. Сутність банківської діяльності як підприємницької діяльності.

24. Порядок реєстрації банку. Документи, необхідні для реєстрації банку.

25. Порядок відкриття філіалів та представництв банків.

26. Особливості ліцензування банків.

27. Умови призначення тимчасової адміністрації.

28. Реорганізація та реструктуризація банку.

29. Функції та повноваження ліквідаційної комісії.

30. Органи управління та структура банку.

31. Класифікація банківських операцій.

32. Значення активних та пасивних операцій в діяльності банку.

33. Посередницькі (розрахункові) операції банку.

34. Поняття банківської таємниці.

35. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу.

36. Правовий статус філій, відділень, представництв комерційного банку.

37. Порядок ліцензування банків.

38. Зміст та елементи кредитних правовідносин.

39. Суть поняття кредит.

40. Характеристика форм та видів кредиту.

41. Принципи за якими здійснюється банківське кредитування.

42. Порядок укладення кредитної угоди.

43. Суть поняття кредитний портфель.

44. Структура типової форми кредитного договору.

45. Діяльності банку щодо здійснення оцінки фінансового стану і кредитоспроможності позичальника.

46. Контрольна функція НБУ щодо надання кредитів банками.

47. Суть трастових операцій.

48. Лізинг, його переваги над іншими формами економічних зв’язків.

49. Особливості здійснення іпотеки в Україні.

50. Характеристика міжнародного банківського кредиту.

51. Особливості банківського споживчого кредиту за допомогою кредитних карток.

52. Характеристика розрахункових правовідносин.

53. Поняття банківського рахунку .

54. Порядок відкриття і закриття рахунку в установах банку.

55. Правова природа договору банківського рахунку і банківського вкладу.

56. Правові засади здійснення безготівкових розрахунків.

57. Форми безготівкових розрахунків.

58. Суть платіжної вимоги доручення.

59. Арешт коштів та зупинення операцій на рахунках клієнтів.

60. Характеристика системи гарантування банківських вкладів в Україні.

61. Суть поняття «валютне регулювання» і «валюта».

62. Характеристика валютних цінностей.

63. Характеристика операцій, що належать до валютних.

64. Органи, що здійснюють валютне регулювання на території України.

65. Функції НБУ у сфері валютного регулювання.

66. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

67. Здійснення контролю за проведенням валютних операцій органами державної податкової служби України.

68. Валютні обмеження встановлені законодавством України.

69. Характеристика операцій з купівлі та продажу іноземної валюти готівкою.

70. Особливості функціонування банківських систем розвинених країн.

71. Завдання банківського нагляду.

72. Структура банківського нагляду.

73. Особливості адміністративного регулювання банківської діяльності.

74. Індикативне регулювання.

75. Характеристика банківських ризиків.

76. Оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

77. Мета та основні види інспекційних перевірок банків.

78. Світовий досвід організації банківського нагляду.

79. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду.


Рекомендована література

 

1. ОСНОВНА:

1. Алексєєва Д.Г. Банковское право: Схемы и коментарии. – М., 2003 р.

2. Банківське право України: Навчальний посібник / За загал. ред . А.О.Селіванова. – К.: Видавничий дім «Ін Юре». 2000. – 384 с.

3. Банки и банковское право: Учебное пособие/ Под ред. Проф. И.Т. Балабанова. – СПб., 2001 р.

4. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

5. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській ст\праві. Навчальний посібник. – К.: Алетра, 2004. – 478 с.

6. Костюченко О.А. Правові основи банківської діяльності: Підручник. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 400 с.

7. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 332 с.

8. Леончук І.Д. Операцій центрального банку: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 143 с.

9. Орлюк О.П. Банківська система України: правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003 р.;

10. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

11. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. 2-ге вид., стеретипне. - Львів:Новий Світ-2000, 2007. – 472 с.

 

2. ДОДАТКОВА:

 

1.Банки Львова: минуле і сучасне / За ред. Я.В. Грудзевича і З.М. Комаринської. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002 р.;

2.Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Знання, 2000 р.;

3.Васюренко О.В. банківський менеджмент. – К.: Академія, 2001р.;

4.Вітлінський В.К. Кредитний ризик коменційного банку. – К.: Знання, 2000 р.;

5.Влада, банки, бізнес: політекономія взаємодії та розвитку. – К.: Атіка, 2002 р.;

6.Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Національний банк в системі влади. – К., 1997 р.;

7.Іванов В.М., Софішенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП, 2001 р.;

8.Карманов Е.В. Банковское право Украины. – Х.: Консум, 2000 р.;

9.Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засади повернення. – К.: Знання, 2001 р.;

9. Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір. – К.: Парламентске видавництво, 2004 р.;

10.Качан О.О. Банківське право. – К.: Юрінком Інтер, 2000 р.;

11.Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище, функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001 р.;

12.Кураков Л.П., Тимиресев В.Г., Кураков В.Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. – М.: Гелиос, 2000 р.;

13.Кротюк В.Я. Національний банк – центр банківської системи України. – К.: Ін Юре, 2000 р.;

14.Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навч. посібник – К.: Знання, 2004 р.

15.Матвієнко В. Роздуми банкіра. – К.: Наукова думка, 2002 р.;

16.Масленников Ю.С., ТавасиевА.М., Банковский партнер предприятия. – М.: Юнити, 2000 р.;

17.Масленников А.В. Зарубежные банковские системы. – М.: Элит, 2001 р.;

18.Мишкін Ф.С. Еконгміка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К.: Основи, 1999 р.;

19.Опереції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук та ін. – 2-е вид. – Львів, 2001 р.;

20.Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003 р.;

Національний банк і грошово-кредитна політика / За ред. А.М. Мороза. – КНЕУ, 1999 р.;

21.Споры с участвием банков, Об. документов. - М., 2000 р.;

22.Фролов С.Ф., Деркач М.А. Банківська справа: навч. посібник. – Суми, 2001 р.;

23.Челноков В. Банки и банковские операции. – М., 1998 р.;

24.Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: КНЕУ, 2001 р.;

25.Ющенко В., Міщенко В. Управління валютними ризиками. – К.: Знання, 1998 р.

Закони України

 

1.Конституція України: Закон України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР;

2.Бюджетний кодекс України: Закон України від 21.06.2001, № 2542-III;

3.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV;

4.Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001, № 2341-Ш;

5.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV;

6.Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000, № 2121-III;

7.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-XII;

8.Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22.11.1996;

9.Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р.;

10.Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р.;

11.Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України: Закон України від21.11.96р. № 537/96-ВР;

12.Про державну податкову службу: Закон України від 24.12.1993, № 509/12;

13.Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII;

14.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV;

15.Про кредитні спілки в Україні: Закон україни від 20.01.2001 (20.12.2001 № 2299-ІІІ);

16.Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999, № 679/14;

17.Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р.;

18.Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.92р. № 2132-ХІІ;

19.Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997, № 851/12 (28.12.94 № 334/94 ВР);

20.

21.Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р.;

22.Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 № 185/94-ВР;

23.Про систему оподаткування: Закон України 18.02.97. № 1251-ХІІ;

24.Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон україни від 20.09.2001 р.;

25.Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року № 1201-XII.

26. Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон України № 639-VI

 

ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНІ АКТИ

 

1.Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р.;

2.Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Національного банку України від 21.01.2004, № 22 ;

3.Інструкція про касові операції в банках України: затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337 (зі змінами, внесеними ППНБУ від 04.12.2004 № 593);

4.Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: затверджена Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69 (зі змінами, внесеними ППНБУ від 18.02.2004 № 62);

5.Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001, № 368 (із змінами від 10.08.2004, № 377);

6.Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (із змінами від 23.06.2004, № 295);

7.Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275;

8.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004 № 485;

9.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004р. № 484;

10.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004 № 483;

11.Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджено постановою правління Національного банку України від 24 вересня 1999 р. №479. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1999 р. за №802/4095;

12.Положення про валютний контроль: постанова Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49 (із змінами від 16.02.2005, № 51);

13.Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено Постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 508;

14.Положення про порядок створення і державної реєстарції банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2001, № 375 ( із змінами від 17.03.2004, № 111);

15.Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів в іноземній та національній валюті України): постанова Правління Національного банку України від 04.06.2003, № 231.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.019 с.)