ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА Служба УКРАЇНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА Служба УКРАЇНИДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА Служба УКРАЇНИ

Національний університет ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра фінансового права

 

“Затверджую”

Проректор з навчальної та

методичної роботи

_____________М.М.Касьяненко

“______” ______________ 20__ р.

Методичні вказівки

для організації самостійної роботи

З курсу «Банківське право»

для підготовки фахівців заочної форм навчання

галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 7.03040101 «Право»

(на базі другої вищої освіти)

 

Ірпінь 2011


Методичні вказівки до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми курсу «Банківське право», затвердженої в 2009 році.

Автори А.В. Гарбінська-Руденко, старший викладач кафедри фінансового права

 

 

РецензентО.П. Мельник, к.ю.н., доцент кафедрифінансового права

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового права, протокол № __ від «___» ________20__ р.

 

Завідувач кафедриЛ.М.Касьяненко, к.ю.н., доцент

 

Декан заочного факультетуВ.В.Бриштіна, к.е.н., доцент

В.о. зав. навчально-методичного відділуЄ.В. Козятинська

Реєстраційний номер __________________________
ЗМІСТ

 

Передмова………………………………………………...………………………….5 Тематичний план ……………………………………………………………………7 Методичні вказівки до тем………………………………………………………….8 Форми і засоби контролю………………………………………………………….45 Перелік питань з курсу…………………………………………………..................46 Рекомендована література........................................................................................48  

Рецензія


на методичні вказівки для організації самостійної роботи

для підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право»

спеціальність 7.03040101 «Право»

 

 

Укладач: Гарбінська-Руденко А.В., старший викладач кафедри фінансового права

 

Важливою складовою змін, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, в тому числі здійснюваних економічних перетворень, є розвиток банківської системи ринкового типу, формування її правових засад як обов’язкової умови ефективної економіки.

Враховуючи зазначене вище викладання курсу «Банківське право» є обґрунтованим та виправданим при підготовці бакалаврів.

Представлені методичні вказівки за своїм змістом і орієнтовним розподілом годин повністю відповідають вимогам до даного курсу. Матеріали структуровано таким чином, що охоплюються основні види учбового процесу – передача інформації, її засвоєння, опрацювання та перевірка набутих знань. Запропоновані теми курсу дозволять студентам реалізувати основну мету даної дисципліни: оволодіти необхідним категоріальним апаратом та навичками і усвідомити основні структурні зміни, які потребують налагодження ефективних правовідносин.


Дані методичні вказівки дають можливість гнучкого моделювання учбового процесу; доповнення в разі необхідності актуальними та проблемними питаннями світового і вітчизняного розвитку банківського законодавства.

У методичних вказівках передбачено форми, засоби та критерії оцінювання знань студентів, наведений перелік питань для самостійної роботи та надано їх короткий опис.

В цілому методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Банківське право» складені на належному рівні, відповідають навчально-методичним вимогам і заслуговують на впровадження у навчальний процес.

 

Рецензент: к.ю.н., доцент О.П. Мельник


передмова

 

Актуальність курсу. Докорінні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, складні процеси трансформації держави, її переходу до ринкових відносин вимагають глибокого політичного, соціально-економічного та наукового усвідомлення об’єктивності цих процесів, реформування системи всіх сфер соціально-економічного життя, побудови правової держави.

Важливою складовою здійснюваних економічних перетворень є розвиток банківської системи ринкового типу, формування її правових засад, як обов’язкової умови ефективної економіки.

Банківська система як важливий елемент економіки сучасної держави, справляє значний і різнобічний вплив на суспільство. Вона не тільки акумулює вільні кошти та залучає їх у обіг, але й перерозподіляє грошовий капітал – цей важливий елемент розрахунково-платіжного механізму господарської системи країни.

Банківська система та банківське законодавство України знаходяться в процесі становлення, їхнє вивчення й аналіз мають важливе теоретично-пізнавальне і практичне значення для сучасної юридичної науки.

Система банківського права будується на підставі поділу її норм на групи залежно від особливостей регульованих нею окремих видів суспільних відносин. Загальна частина включає норми, які закріплюють загальні, принципові положення банківського права і його статутні інститути (поняття, принципи, джерела банківського права, правове становище національного банку України та інших банків, сутність і функції банківської системи України). До особливої частини належать норми, що регулюють основні функціональні інститути банківського права, за допомогою яких безпосередньо здійснюється банківська діяльність. Особлива частина банківського права об’єднує такі інститути: договір банківського рахунку, банківське кредитування, охорона банківської таємниці, валютні операції банків та ін. Як інструмент вивчення фінансово-кредитного механізму банківське право спрямоване на забезпечення раціонального і ефективного функціонування банківської системи в державі, сприяння розвитку кредитної системи, становлення правових основ розрахунків та валютних відносин на території України.

Предметом вивчення дисципліни є суспільні відносини, які виникають у процесі організації, функціонування і розвитку банківської системи України, охоплюють банківську діяльність і банківську справу, якою безпосередньо займається Національний банк України, банки та фінансово-кредитні установи, а також відносини, що регулюються нормами права в інтересах громадянина, банків та держави.

Метою курсу є формування у студентів комплексу професійних знань з теоретичних основ сучасного правового регулювання банківської діяльності в України; усвідомлення сутності основних понять і категорій банківського законодавства; набуття і закріплення умінь використання методів, способів та інструментів регулювання банківських правовідносин.

Завдання курсу – вивчення основних принципових положень банківського права, ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між суб’єктами банківського права, набуття навичок застосування правових норм з урахуванням специфіки основних напрямів комерційної діяльності безпосередньо в сфері банківських правовідносин.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

- загальні положення про банківське право України;

- шляхи вдосконалення функціонування банківської системи;

- правове положення національного банку України та інших банків;

- правові засади грошового обігу і розрахунків;

- особливості регулювання кредитних правовідносин;

- загальну характеристику національного валютного законодавства;

- особливості оподаткування банківської діяльності.

Студент, оволодівши основами банківського права, повинен вміти:

- орієнтуватися у фінансово-правових актах, які врегульовують діяльність банків та фінансово-кредитних установ;

- вміло тлумачити чинне банківське законодавство;

- правильно застосовувати норми банківського права;

- складати правові документи та ділову документацію в галузі банківського права.

Зв’язок з іншими курсами. Курс «Банківське право» розглядається як комплексна галузь права яка тісно взаємопов’язана з іншими правовими дисциплінами, наприклад, такими як «Фінансове право», «Податкове право».


 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З курсу «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»

(ПСЗ-31в-33в, ПССЗ-41в, ПСГЗ-42в, ПССЗ-43в, ПСФЗ-44в)

№ п/п Перелік тем Кількість годин
всього лекції Семінарські заняття Самостійна робота
Тема. 1 Загальні положення про Банківське право України
Тема. 2 Норми банківського права та банківські правовідносини - -
Тема. 3 Банківська система України, її структура та завдання - -
Тема. 4 Правове положення Національного банку України
Тема. 5 Правовий статус банків в Україні - -
Тема. 6 Правове регулювання кредитних правовідносин - -
Тема. 7 Правове регулювання грошового обігу та розрахунків - -
Тема. 8 Правове регулювання валютних операцій - -
Тема. 9 Правові засади здійснення банківського нагляду в Україні - -
Разом годин з курсу
Форма підсумкового контролю – залік

МетодидИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ

Самостійна робота

1. Поняття банківського права.

2. Предмет банківського права.

3. Метод банківського права і його неоднорідність.

4. Міжгалузевий зв’язок банківського права.

5. Джерела банківського права.

 

Рекомендована література:

1. Основна: 1,2,3,4,6,7,10

2. Додаткова: 8,10,20

Закони України: 1,3,5,6

 

Самостійна робота

1. Характеристика загальних принципів банківського права.

2. Спеціальні принципи банківського права.

3. Норми банківського права , їх характеристика.

4. Класифікація норм банківського права.

5. Зміст банківських правовідносин.

Рекомендована література:

1. Основна: 1,2,3,4,6,10

2. Додаткова: 1,8,10,20

Закони України: 1,3,5,6

 

 

Тема 3. Банківська система України, її структура та завдання

В умовах ринкової економіки банківське право відіграватиме дедалі більш значну й активну роль у державі. Як інструмент вивчення фінансово-кредитного механізму воно спрямоване на забезпечення раціонального й ефективного функціонування банківської системи в державі, сприятиме розвитку кредитної системи, встановленню правових основ розрахунків та валютних відносин на території України.

В основі вивчення дисципліни „Банківське право” лежить банківська система України. Ця система є внутрішньо організована, взаємопов'язана, має загальну мету та завдання різних видів банків та банківських інститутів.

Банківська система будь-якої держави — це сукупність банківських установ, які створені та діють на території відповідної держави згідно з її законодавством у сфері залучення грошових коштів населення та юридичних осіб, надання кредитів та ведення рахунків клієнтів. Розрізняють однорівневу та дворівневу банківські системи.

Однорівнева банківська система передбачає переважно горизон­тальні зв'язки між банками, універсалізацію їх операцій і функцій. У межах такої системи всі кредитні установи, в тому числі центральний банк, знаходяться на одному ієрархічному рівні, виконуючи аналогічні функції у кредитно-розрахунковому обслуговувані клієнтів. Така сис­тема притаманна країнам з адміністративно-командною економікою.

Дворівнева банківська система будується на взаємовідношеннях між банками у двох площинах — по вертикалі та по горизонталі. По ве­ртикалі — відносини підлеглості між центральним банком як керівним, керуючим та низовими ланками — комерційними банками; по горизон­талі — відносини рівного партнерства між будь-якими низовими ланками. Фінансово-кредитна система та банківська система співвідно­сяться як загальне та часткове, тобто остання с частиною першої.

В Україні банківська діяльність розпочалася в середині XVIII ст., її розвиток відбувався водночас із становленням банківської системи Росії. Банківська система України у період існування Радянського Сою­зу була однорівневою.

Тепер банківська система України складається з двох рівнів: На­ціонального банку України та комерційних банків.

Специфіка банківської системи проявляється в її функціях, а саме:

а) створення грошей і регулювання грошової маси;

б) трансформаційна функція;

в) стабілізаційна функція.

Функція створення грошей і регулювання грошової масиполягає в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. У виконанні цієї функції беруть участь усі ланки банківської системи (НБУ і комерційні банки), вона стосується всіх напрямів банківської діяльності.

Трансформаційна функція полягає в тому що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб'єктів господарювання і передаючи їх іншим суб'єктам, мають можливість змінювати (трансформувати) величину й терміни грошових капіталів та фінансові ризики.

Стабілізаційна функція забезпечує сталість банківської діяльності та грошового ринку. Враховуючи, що для банківської діяльності характерні високі ризики, що банки працюють в умовах постійної і підвищеної загрози втрати грошей та банкрутства, боротьба з ризиками є важливим завданням не лише окремих банків, а й усієї банківської системи. Банки, виступаючи посередниками грошового ринку, беруть на себе відповідальність перед інвесторами за банківський ризик своїх позичальників. Стабілізаційна функція банківської системи забезпечується шляхом прийняття законів та інших нормативних актів, що регламентують діяльність усіх її ланок, та створення належного механізму контролю й нагляду за дотриманням як чинного законодавства, так і діяльності банків.

На сьогодні розвиток банківської системи країни пов'язаний із серйозними труднощами, що уповільнюють її функціонування і впливають на формування повноцінних ринкових засад. На розвиток банківської системи України впливають різні фактори. По-перше, суперечливі політичні, економічні й соціальні перетворення в країні, відсутність обґрунтованої та загально визначеної концепції розвитку національної банківської системи і, звичайно, відсутність досвіду побудови національної банківської системи в умовах ринкової економіки.

Крім того, серед економічних факторів, які впливають на розвиток банківської системи, можна назвати: низькі темпи приватизації; рівень інфляції, нерозвиненість ринків капіталу і нерухомості в країні, зниження обсягів виробництва, що зумовлює зменшення кількості клієнтів банків, повільний розвиток малих підприємств і важкий податковий тягар.

На процес функціонування банківської системи впливають також організаційні фактори: нечітка кредитна політика, неможливість передбачити ризик, нестача кваліфікованих банківських кадрів збільшення Національним банком статутного капіталу для комерційних банків, значні витрати (зокрема, на рекламу, інфраструктуру та ін.). Для нормальної діяльності банківської системи країни велике значення має існування належної законодавчої бази, яка б регулювала правовий статус банків і банківську діяльність у відповідних сферах.

До недоліків нормативного регулювання слід віднести нестабільність чинного банківського законодавства, відсутність регулятивних норм для багатьох видів банківських операцій, чітких бухгалтерських стандартів тощо.

 

Самостійна робота

1. Роль банківської системи у функціонуванні держави.

2. Структура банківської системи України, її характеристика.

3. Характеристика функцій банківської системи

4. Проблеми, які існують в сучасній банківській системі.

5. Фактори, що впливають на функціонування банківської системи.

6. Основні напрямки функціонування банківської системи України.

Рекомендована література:

1. Основна: 2,3,4,6,7,9

2. Додаткова: 8,12,17,22

Закони України: 1,3,5,6,16

 

 

Самостійна робота

1. Організаційна структура Національного банку України.

2. Органи управління та організація роботи НБУ.

3. Основні завдання і функції Національного банку України.

4. Суть грошово-кредитної політики, яку здійснює НБУ.

5. Застосування заходів впливу Національним банком України до банків за порушення ними банківського законодавства.

6. Незалежність центрального банку держави як умова стабільності національної грошової одиниці.

7. Принципи організації діяльності НБУ.

Рекомендована література:

1. Основна: 1,3,4,6,7,8,10

2. Додаткова: 1,6,8,11,13

Закони України: 1,2,3,5,6,12,13,16,17

Самостійна робота

1. Класифікація банківських установ.

2. Сутність банківської діяльності як підприємницької діяльності. Роль банківських установ у розвитку економіки країни.

3. Порядок реєстрації банку. Документи, необхідні для реєстрації банку.

4. Припинення діяльності банків.

5. Органи управління та структура банку.

6. Класифікація банківських операцій.

Рекомендована література:

1. Основна: 1,3,4,5,6,7,10

2. Додаткова: 1,2,3,4,5,9,10,14,15,19,21,23

Закони України: 3,4,5,6,7,8,9,14,15,18,19,22

Самостійна робота

1. Поняття кредитних правовідносин, їх об’єкт, суб’єкт, принципи.

2. Призначення, функції та види кредиту.

3. Правова природа кредитного договору.

4. Формування кредитного портфелю банківської установи.

5. Умови надання та підстави відмови у наданні кредиту. Порядок погашення кредиту.

Рекомендована література:

1. Основна: 2,3,4,5,6,7

2. Додаткова: 2,4,5,7,9,14,16,18,19,23

Закони України: 3,6,7,16

Самостійна робота

1. Поняття і зміст розрахункових правовідносин.

2. Сутність банківського рахунку .

3. Порядок відкриття і закриття рахунку в банку.

4. Правова природа договору банківського рахунку і банківського вкладу.

5. Характеристика безготівкових розрахунків.

6. Організація роботи з готівкою.

7. Примусове стягнення коштів з рахунку клієнта банку.

 

Рекомендована література:

1. Основна: 1,2,4,6,7,10

2. Додаткова: 2,5,8,10,11,18,19,21

Закони України: 3,5,6,8,14,17,21,22

Самостійна робота

1. Характеристика валютних цінностей.

2. Система органів, що здійснюють валютне регулювання.

3. Правовий режим валютних операцій.

4. Валютний контроль.

5. Суть поняття «валютне регулювання» і «валюта».

6. Функції НБУ у сфері валютного регулювання.

7. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

8. Здійснення контролю за проведенням валютних операцій органами державної податкової служби України.

Рекомендована література:

1. Основна: 3,4,6,7,10

2. Додаткова: 1,2,8,11,14,19,23,25

Закони України: 1,3,4,5,6,14,21,22

Самостійна робота

1. Зміст і суть банківського нагляду, його завдання.

2. Система банківського нагляду в Україні.

3. Організація, форми і методи банківського нагляду.

4. Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки банків за системою CAMELS.

5. Мета та основні види інспекційних перевірок банків.

6. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду.

Рекомендована література:

1. Основна: 4,5,7,8,10,11

2. Додаткова: 7,11,13,20

Закони України 1,6,16,21

Форми і засоби

Перелік питань

З курсу «Банківське право»

1. Поняття банківського права.

2. Характеристика суспільних відносин, що складають предмет банківського права.

3. Неоднорідність методу банківського права.

4. Норми банківського права , їх характеристика.

5. Класифікація норм банківського права.

6. Загальна характеристика змісту банківських правовідносин.

7. Структура банківської системи України, її характеристика.

8. Характеристика функцій банківської системи

9. Фактори, що впливають на функціонування банківської системи.

10. Основні напрямки функціонування банківської системи України.

11. Характеристика банківських об’єднань в Україні.

12. Основні періоди становлення банківської системи України в новій історії.

13. Місце асоціації українських банків в розвитку банківської системи України.

14. Організаційна структура Національного банку України.

15. Правовий статус філій НБУ.

16. Органи управління та організація роботи НБУ.

17. Основні завдання і функції Національного банку України.

18. Суть грошово-кредитної політики, яку здійснює НБУ.

19. Методи грошово-кредитного регулювання з боку НБУ.

20. Санкції, які застосовується НБУ за порушення банківського законодавства.

21. Правовий статус Національного банку України. Суть терміну «банк».

22. Класифікація банківських установ.

23. Сутність банківської діяльності як підприємницької діяльності.

24. Порядок реєстрації банку. Документи, необхідні для реєстрації банку.

25. Порядок відкриття філіалів та представництв банків.

26. Особливості ліцензування банків.

27. Умови призначення тимчасової адміністрації.

28. Реорганізація та реструктуризація банку.

29. Функції та повноваження ліквідаційної комісії.

30. Органи управління та структура банку.

31. Класифікація банківських операцій.

32. Значення активних та пасивних операцій в діяльності банку.

33. Посередницькі (розрахункові) операції банку.

34. Поняття банківської таємниці.

35. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу.

36. Правовий статус філій, відділень, представництв комерційного банку.

37. Порядок ліцензування банків.

38. Зміст та елементи кредитних правовідносин.

39. Суть поняття кредит.

40. Характеристика форм та видів кредиту.

41. Принципи за якими здійснюється банківське кредитування.

42. Порядок укладення кредитної угоди.

43. Суть поняття кредитний портфель.

44. Структура типової форми кредитного договору.

45. Діяльності банку щодо здійснення оцінки фінансового стану і кредитоспроможності позичальника.

46. Контрольна функція НБУ щодо надання кредитів банками.

47. Суть трастових операцій.

48. Лізинг, його переваги над іншими формами економічних зв’язків.

49. Особливості здійснення іпотеки в Україні.

50. Характеристика міжнародного банківського кредиту.

51. Особливості банківського споживчого кредиту за допомогою кредитних карток.

52. Характеристика розрахункових правовідносин.

53. Поняття банківського рахунку .

54. Порядок відкриття і закриття рахунку в установах банку.

55. Правова природа договору банківського рахунку і банківського вкладу.

56. Правові засади здійснення безготівкових розрахунків.

57. Форми безготівкових розрахунків.

58. Суть платіжної вимоги доручення.

59. Арешт коштів та зупинення операцій на рахунках клієнтів.

60. Характеристика системи гарантування банківських вкладів в Україні.

61. Суть поняття «валютне регулювання» і «валюта».

62. Характеристика валютних цінностей.

63. Характеристика операцій, що належать до валютних.

64. Органи, що здійснюють валютне регулювання на території України.

65. Функції НБУ у сфері валютного регулювання.

66. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

67. Здійснення контролю за проведенням валютних операцій органами державної податкової служби України.

68. Валютні обмеження встановлені законодавством України.

69. Характеристика операцій з купівлі та продажу іноземної валюти готівкою.

70. Особливості функціонування банківських систем розвинених країн.

71. Завдання банківського нагляду.

72. Структура банківського нагляду.

73. Особливості адміністративного регулювання банківської діяльності.

74. Індикативне регулювання.

75. Характеристика банківських ризиків.

76. Оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

77. Мета та основні види інспекційних перевірок банків.

78. Світовий досвід організації банківського нагляду.

79. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду.


Рекомендована література

 

1. ОСНОВНА:

1. Алексєєва Д.Г. Банковское право: Схемы и коментарии. – М., 2003 р.

2. Банківське право України: Навчальний посібник / За загал. ред . А.О.Селіванова. – К.: Видавничий дім «Ін Юре». 2000. – 384 с.

3. Банки и банковское право: Учебное пособие/ Под ред. Проф. И.Т. Балабанова. – СПб., 2001 р.

4. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

5. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській ст\праві. Навчальний посібник. – К.: Алетра, 2004. – 478 с.

6. Костюченко О.А. Правові основи банківської діяльності: Підручник. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 400 с.

7. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 332 с.

8. Леончук І.Д. Операцій центрального банку: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 143 с.

9. Орлюк О.П. Банківська система України: правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003 р.;

10. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

11. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. Банківський нагляд: Навчальний посібник. 2-ге вид., стеретипне. - Львів:Новий Світ-2000, 2007. – 472 с.

 

2. ДОДАТКОВА:

 

1.Банки Львова: минуле і сучасне / За ред. Я.В. Грудзевича і З.М. Комаринської. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002 р.;

2.Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Знання, 2000 р.;

3.Васюренко О.В. банківський менеджмент. – К.: Академія, 2001р.;

4.Вітлінський В.К. Кредитний ризик коменційного банку. – К.: Знання, 2000 р.;

5.Влада, банки, бізнес: політекономія взаємодії та розвитку. – К.: Атіка, 2002 р.;

6.Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Національний банк в системі влади. – К., 1997 р.;

7.Іванов В.М., Софішенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП, 2001 р.;

8.Карманов Е.В. Банковское право Украины. – Х.: Консум, 2000 р.;

9.Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засади повернення. – К.: Знання, 2001 р.;

9. Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір. – К.: Парламентске видавництво, 2004 р.;

10.Качан О.О. Банківське право. – К.: Юрінком Інтер, 2000 р.;

11.Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище, функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001 р.;

12.Кураков Л.П., Тимиресев В.Г., Кураков В.Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. – М.: Гелиос, 2000 р.;

13.Кротюк В.Я. Національний банк – центр банківської системи України. – К.: Ін Юре, 2000 р.;

14.Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навч. посібник – К.: Знання, 2004 р.

15.Матвієнко В. Роздуми банкіра. – К.: Наукова думка, 2002 р.;

16.Масленников Ю.С., ТавасиевА.М., Банковский партнер предприятия. – М.: Юнити, 2000 р.;

17.Масленников А.В. Зарубежные банковские системы. – М.: Элит, 2001 р.;

18.Мишкін Ф.С. Еконгміка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К.: Основи, 1999 р.;

19.Опереції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук та ін. – 2-е вид. – Львів, 2001 р.;

20.Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003 р.;

Національний банк і грошово-кредитна політика / За ред. А.М. Мороза. – КНЕУ, 1999 р.;

21.Споры с участвием банков, Об. документов. - М., 2000 р.;

22.Фролов С.Ф., Деркач М.А. Банківська справа: навч. посібник. – Суми, 2001 р.;

23.Челноков В. Банки и банковские операции. – М., 1998 р.;

24.Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: КНЕУ, 2001 р.;

25.Ющенко В., Міщенко В. Управління валютними ризиками. – К.: Знання, 1998 р.

Закони України

 

1.Конституція України: Закон України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР;

2.Бюджетний кодекс України: Закон України від 21.06.2001, № 2542-III;

3.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV;

4.Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001, № 2341-Ш;

5.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV;

6.Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000, № 2121-III;

7.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-XII;

8.Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22.11.1996;

9.Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р.;

10.Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р.;

11.Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України: Закон України від21.11.96р. № 537/96-ВР;

12.Про державну податкову службу: Закон України від 24.12.1993, № 509/12;

13.Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII;

14.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV;

15.Про кредитні спілки в Україні: Закон україни від 20.01.2001 (20.12.2001 № 2299-ІІІ);

16.Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999, № 679/14;

17.Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р.;

18.Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.92р. № 2132-ХІІ;

19.Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997, № 851/12 (28.12.94 № 334/94 ВР);

20.

21.Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р.;

22.Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 № 185/94-ВР;

23.Про систему оподаткування: Закон України 18.02.97. № 1251-ХІІ;

24.Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон україни від 20.09.2001 р.;

25.Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року № 1201-XII.

26. Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон України № 639-VI

 

ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНІ АКТИ

 

1.Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р.;

2.Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Національного банку України від 21.01.2004, № 22 ;

3.Інструкція про касові операції в банках України: затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337 (зі змінами, внесеними ППНБУ від 04.12.2004 № 593);

4.Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: затверджена Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 № 69 (зі змінами, внесеними ППНБУ від 18.02.2004 № 62);

5.Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001, № 368 (із змінами від 10.08.2004, № 377);

6.Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (із змінами від 23.06.2004, № 295);

7.Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275;

8.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004 № 485;

9.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004р. № 484;

10.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004 № 483;

11.Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджено постановою правління Національного банку України від 24 вересня 1999 р. №479. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1999 р. за №802/4095;

12.Положення про валютний контроль: постанова Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49 (із змінами від 16.02.2005, № 51);

13.Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено Постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 508;

14.Положення про порядок створення і державної реєстарції банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2001, № 375 ( із змінами від 17.03.2004, № 111);

15.Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів в іноземній та національній валюті України): постанова Правління Національного банку України від 04.06.2003, № 231.

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА Служба УКРАЇНИ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.088 с.)