Національний університет ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національний університет ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИКафедра фінансового права

 

“Затверджую”

Проректор з навчальної та

методичної роботи

_____________М.М.Касьяненко

“______” ______________ 20__ р.

Методичні вказівки

для організації самостійної роботи

З курсу «Банківське право»

для підготовки фахівців заочної форм навчання

галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 7.03040101 «Право»

(на базі другої вищої освіти)

 

Ірпінь 2011


Методичні вказівки до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми курсу «Банківське право», затвердженої в 2009 році.

Автори А.В. Гарбінська-Руденко, старший викладач кафедри фінансового права

 

 

РецензентО.П. Мельник, к.ю.н., доцент кафедрифінансового права

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового права, протокол № __ від «___» ________20__ р.

 

Завідувач кафедриЛ.М.Касьяненко, к.ю.н., доцент

 

Декан заочного факультетуВ.В.Бриштіна, к.е.н., доцент

В.о. зав. навчально-методичного відділуЄ.В. Козятинська

Реєстраційний номер __________________________
ЗМІСТ

 

Передмова………………………………………………...………………………….5 Тематичний план ……………………………………………………………………7 Методичні вказівки до тем………………………………………………………….8 Форми і засоби контролю………………………………………………………….45 Перелік питань з курсу…………………………………………………..................46 Рекомендована література........................................................................................48  

Рецензія


на методичні вказівки для організації самостійної роботи

для підготовки фахівців галузі знань 0304 «Право»

спеціальність 7.03040101 «Право»

 

 

Укладач: Гарбінська-Руденко А.В., старший викладач кафедри фінансового права

 

Важливою складовою змін, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, в тому числі здійснюваних економічних перетворень, є розвиток банківської системи ринкового типу, формування її правових засад як обов’язкової умови ефективної економіки.

Враховуючи зазначене вище викладання курсу «Банківське право» є обґрунтованим та виправданим при підготовці бакалаврів.

Представлені методичні вказівки за своїм змістом і орієнтовним розподілом годин повністю відповідають вимогам до даного курсу. Матеріали структуровано таким чином, що охоплюються основні види учбового процесу – передача інформації, її засвоєння, опрацювання та перевірка набутих знань. Запропоновані теми курсу дозволять студентам реалізувати основну мету даної дисципліни: оволодіти необхідним категоріальним апаратом та навичками і усвідомити основні структурні зміни, які потребують налагодження ефективних правовідносин.


Дані методичні вказівки дають можливість гнучкого моделювання учбового процесу; доповнення в разі необхідності актуальними та проблемними питаннями світового і вітчизняного розвитку банківського законодавства.

У методичних вказівках передбачено форми, засоби та критерії оцінювання знань студентів, наведений перелік питань для самостійної роботи та надано їх короткий опис.

В цілому методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Банківське право» складені на належному рівні, відповідають навчально-методичним вимогам і заслуговують на впровадження у навчальний процес.

 

Рецензент: к.ю.н., доцент О.П. Мельник


передмова

 

Актуальність курсу. Докорінні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, складні процеси трансформації держави, її переходу до ринкових відносин вимагають глибокого політичного, соціально-економічного та наукового усвідомлення об’єктивності цих процесів, реформування системи всіх сфер соціально-економічного життя, побудови правової держави.

Важливою складовою здійснюваних економічних перетворень є розвиток банківської системи ринкового типу, формування її правових засад, як обов’язкової умови ефективної економіки.

Банківська система як важливий елемент економіки сучасної держави, справляє значний і різнобічний вплив на суспільство. Вона не тільки акумулює вільні кошти та залучає їх у обіг, але й перерозподіляє грошовий капітал – цей важливий елемент розрахунково-платіжного механізму господарської системи країни.

Банківська система та банківське законодавство України знаходяться в процесі становлення, їхнє вивчення й аналіз мають важливе теоретично-пізнавальне і практичне значення для сучасної юридичної науки.

Система банківського права будується на підставі поділу її норм на групи залежно від особливостей регульованих нею окремих видів суспільних відносин. Загальна частина включає норми, які закріплюють загальні, принципові положення банківського права і його статутні інститути (поняття, принципи, джерела банківського права, правове становище національного банку України та інших банків, сутність і функції банківської системи України). До особливої частини належать норми, що регулюють основні функціональні інститути банківського права, за допомогою яких безпосередньо здійснюється банківська діяльність. Особлива частина банківського права об’єднує такі інститути: договір банківського рахунку, банківське кредитування, охорона банківської таємниці, валютні операції банків та ін. Як інструмент вивчення фінансово-кредитного механізму банківське право спрямоване на забезпечення раціонального і ефективного функціонування банківської системи в державі, сприяння розвитку кредитної системи, становлення правових основ розрахунків та валютних відносин на території України.

Предметом вивчення дисципліни є суспільні відносини, які виникають у процесі організації, функціонування і розвитку банківської системи України, охоплюють банківську діяльність і банківську справу, якою безпосередньо займається Національний банк України, банки та фінансово-кредитні установи, а також відносини, що регулюються нормами права в інтересах громадянина, банків та держави.

Метою курсу є формування у студентів комплексу професійних знань з теоретичних основ сучасного правового регулювання банківської діяльності в України; усвідомлення сутності основних понять і категорій банківського законодавства; набуття і закріплення умінь використання методів, способів та інструментів регулювання банківських правовідносин.

Завдання курсу – вивчення основних принципових положень банківського права, ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між суб’єктами банківського права, набуття навичок застосування правових норм з урахуванням специфіки основних напрямів комерційної діяльності безпосередньо в сфері банківських правовідносин.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

- загальні положення про банківське право України;

- шляхи вдосконалення функціонування банківської системи;

- правове положення національного банку України та інших банків;

- правові засади грошового обігу і розрахунків;

- особливості регулювання кредитних правовідносин;

- загальну характеристику національного валютного законодавства;

- особливості оподаткування банківської діяльності.

Студент, оволодівши основами банківського права, повинен вміти:

- орієнтуватися у фінансово-правових актах, які врегульовують діяльність банків та фінансово-кредитних установ;

- вміло тлумачити чинне банківське законодавство;

- правильно застосовувати норми банківського права;

- складати правові документи та ділову документацію в галузі банківського права.

Зв’язок з іншими курсами. Курс «Банківське право» розглядається як комплексна галузь права яка тісно взаємопов’язана з іншими правовими дисциплінами, наприклад, такими як «Фінансове право», «Податкове право».


 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З курсу «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»

(ПСЗ-31в-33в, ПССЗ-41в, ПСГЗ-42в, ПССЗ-43в, ПСФЗ-44в)

№ п/п Перелік тем Кількість годин
всього лекції Семінарські заняття Самостійна робота
Тема. 1 Загальні положення про Банківське право України
Тема. 2 Норми банківського права та банківські правовідносини - -
Тема. 3 Банківська система України, її структура та завдання - -
Тема. 4 Правове положення Національного банку України
Тема. 5 Правовий статус банків в Україні - -
Тема. 6 Правове регулювання кредитних правовідносин - -
Тема. 7 Правове регулювання грошового обігу та розрахунків - -
Тема. 8 Правове регулювання валютних операцій - -
Тема. 9 Правові засади здійснення банківського нагляду в Україні - -
Разом годин з курсу
Форма підсумкового контролю – залік

МетодидИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.01 с.)