Суть, значення і основні принципи нормування праці. Види норм праці. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суть, значення і основні принципи нормування праці. Види норм праці.Нормування праці – це науково обґрунтоване встановлення затрат часу або обсягів робіт для конкретної групи працівників.

Нормування праці – це сукупність методів, прийомів і розрахунків за допомогою яких встановлюються обґрунтовані норми праці.

Принципи нормування праці:

  • технічне, економічне й психофізіологічне обґрунтування норм виробітку в умовах застосування раціональної організації праці;
  • єдність і гнучкість при розробці норм виробітку з урахуванням нормо утворювальних факторів;
  • прогресивність норм праці залежно від технології виробництва;
  • нормування допоміжних робіт і робіт обслуговуючого персоналу.

Для нормування праці використовують слідуючи норми праці:

Норма часу – це затрати робочого часу встановлені на виконання одиниці роботи одним чи групою працівників при певних конкретних умовах (при міняють в основному в ремонтних майстернях на будівництві тощо).

Норма виробітку – це обумовлена кількість одиниць роботи (шт., га, ц), які повинен виконати виконавець, чи група працівників за встановлену одиницю часу (год., зміну) при певних умовах (при міняють в основному на польових роботах в рослинництві, садівництві тощо).

Норма обслуговування– визначена кількість об'єктів (число машин, голів худоби), які повинен обслуговувати виконавець чи група працівників за одиницю часу при певних умовах (широко при міняють в тваринництві).


Норма чисельності – визначає число виконавців, які повинні обслуговувати той чи інший об'єкт (агрегат, ферму, кормоцех) при певних умовах.

Нормативи – це вихідні регламентовані величини, на основі яких розраховують норми праці.

Норми праці поділяють на :

· єдині норми виробітку, часу і обслуговування на однотипні роботи, які виконуються у всих галузях народного господарства;

· типові норми праці розраховані на основі типової технології, організації праці і технічного рівня;

· тимчасові норми в процесі примінення уточнюють.

Методи нормування праці і способи вивчення робочих процесів.

Нормування праці – це науково обґрунтоване встановлення затрат часу або обсягів робіт для конкретної групи працівників.

Методи нормування праці – це дослідження трудового процесу за основними його елементами та визначення способу, за допомогою встановлюється норма виробітку.

Існує два методи нормування праці:

Сумарний – норма виробку встановлюється як середня величина роботи декількох агрегатів або групи працівників.

Аналітичний метод –передбачає поділпроцесу праці на окремі складові з наступним детальним вивченням. Він поділяється на два види:


· аналітично-експериментальний;

· аналітично-розрахунковий.

Аналітично-експериментальне нормування включає проведення певних спостережень та досліджень безпосередньо при виконанні того процесу, на який встановлюється норма виробітку.

Суть аналітично-розрахункового методу в тому, що норми виробітку встановлюють за типовими нормативами, диференційованими за природними й організаційно-технічними умовами.

Для вивчення затрат робочого часувикористовують три способи: хронографія (фотографію) робочого дня, хронометраж і фотохронометраж.

Хронографія(фотографія) – спосіб вивчення використання робочого часу шляхом замірів його затрат за операціями та їх елементами в порядку послідовності їх використання з урахуванням всіх нормо утворюючих факторів протягом усього робочого дня. Розрізняють індивідуальну і групову фотографію.

Хронометраж – це вид спостереження при якому вивчаються елементи затрату часу на виконання окремих, часто повторюваних елементів операції, які можуть бути розчленовані до прийомів, дій, рухів.

Фотохронометраж – це комбінований вид спостереження, який включає хронографію і хронометраж.

При обробці результатів спостережень визначають затрати часу з кожного елементу роботи.

Методика розробки норм виробітку на механізовані польові роботи. Нормоутворюючі фактори і нормування праці на різних роботах в окремих галузях виробництва.

Норма виробітку(Нв) на механізовані польові роботи встановлюється за формулою:

Нв = Вр * Vр * То * 0,1,

Вр –ширина захвату тракторного агрегату, м;

Vp –швидкість руху, км/год;

То– час основної роботи протягом зміни, год;

0,1 –постійний коефіцієнт, який вводиться для вирівнювання показників, оскільки ширину захвату визначають у метрах, швидкість руху – в кілометрах, а виробіток – в гектарах.

Нормоутворюючі фактори в рослинництві:

· вимоги агротехніки і якість виконання робіт;

· тип, підтип та механічний склад грунту;

· площа, довжина гону, конфігурація, рельєф поля;

· попередня культура та забур’яненість;

· кліматичні умови;

· врожайність та стан культур, що збираються, на збиральних роботах (вологість, забур’яненість, полеглість хлібів).

Тарифна система, її призначення і складові частини. Тарифікація робіт.

Тарифна система– це сукупність нормативно-правових документів для нарахування оплати праці в залежності від її тяжкості, шкідливості, умінь та навиків виконавців. Вона включає: тарифну сітку, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки.

Тарифна сітка включає шість розрядів послідуючий який показує на скільки послідуючий розряд більший за попередній.

Тарифна ставка– це заробітна плата за норму виробітку по відповідному розряду.

Тарифно-кваліфікаційні довідники –це перелік робіт з в казанням їх тарифного розряду.

Поняття і основні принципи оплати праці. Форми, види і системи оплати праці в с/г в умовах ринкових відносин.

Оплата праці - це грошова ви нагода за відпрацьований час або за кількість одержаної продукції чи за обсяг виконаних робіт.

Види оплати: основна, додаткова, преміальна.

Основна за: обсяг виконаних робіт; кількість виробленої продукції; відпрацьовані людино-години.

Додаткова за: якість виконаних робіт, стислі строки, підвищена оплата на збиранні, кваліфікацію виконавця тощо.

Преміювання за: економію енергоресурсів, збереження техніки, досягнення високих врожаїв і прибутків.

Форми оплати: відрядна і погодинна.

Системи оплати праці: пряма і непряма відрядна, відрядно - преміальна, акордна, акордно-преміальна; погодинна проста, погодинно - преміальна, оплата праці від валового доходу.

Пряма відрядна система – заробіток працівника залежить від індивідуального виробітку згідно з прийнятою в господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку за дану роботу.

Відрядно-преміальна система. Крім зарплати за перевиконання норми виробітку передбачається премія в розмірах, встановленому у господарстві.

Непряма відрядназастосовується при оплаті праці допоміжних робітників, коли їх заробіток в пряму залежить від заробітної плати основних робітників.

Акордно-преміальнасистема оплати праці здійснюється за двома показниками:

· обсяг виконаних робіт (відпрацьований час);

· кількість і якість виробленої продукції.

Перша її частина виступає у формі авансу, друга – це оплата за кінцевий результат виробництва за рахунок коштів збільшення тарифних ставок на 25-50% при визначенні розцінок оплати за продукцію. Розцінка розраховується за формулою

Роп = Т * Кт : В , де

Роп – розцінка оплати за одиницю продукції, грн.;

Т - тарифний фонд оплати праці, грн.;

В- валова продукція, ц, шт., грн.

Проста погодинна система передбачає, що заробіток робітника встановлюється на підставі погодинної тарифної ставки відповідно до кваліфікації робітника і відпрацьованого ним часу. Розрізняють погодинну, щоденну і щомісячну.

Погодинно-преміальна система – до заробітку працівника, крім погодинної включають премію за виконання нормованого завдання.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 365; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.014 с.)