Необхідність і важливість економічних, комерційних і технологічних знань для спеціалістів сільського господарства. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Необхідність і важливість економічних, комерційних і технологічних знань для спеціалістів сільського господарства.Необхідність і важливість економічних, комерційних і технологічних знань для спеціалістів сільського господарства.

Процес розбудови в Україні відкритої аграрної економіки ринкового типу набув незворотного характеру, що дозволяє наблизити с.-г. виробництво до рівня економічно розвинутих країн. Реформування аграрного сектору, стимулювання державою підприємницької діяльності, прийняття нового Земельного кодексу – все це вимагає значного підвищення рівня підготовки економічних кадрів. Адже нинішній аграрій повинен володіти не тільки досконало знаннями технологічних процесів вирощування с.-г. культур, а й добре розумітися на питаннях економічного і комерційного характеру.

При вивченні курсу "Організації с.-г. виробництва" студенти можуть отримати необхідні знання з організації і планування виробництва, зберігання і переробки с.-г. продукції, проявити діловитість та підприємливість у практичній роботі.

Сучасний стан аграрного сектору України та об’єктивні причини його реформування.

На даний час с.-г переживає велику економічну кризу про що свідчать ряд факторів:

- зменшилася частка сільського господарства у валовому доході країни (у 1990р. вона становила 25% у 2000 році - 12%);


- скорочення посівних площ с.-г. культур, майже на третину;

- недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення, високі ціни на енергоносії;

- різке скорочення внесення добрив, мінеральних у 7-8 разів, органічних – у 5-6 разів;

- інновація техніки становить близько 1 відсотка;

- неконтрольовані ціни на промислову продукцію і с.-г. сировину;

- високі банківські відсотки за кредити;

- відсутність ринків збуту на сільськогосподарську продукцію.

Всі ці фактори спонукали до рішучих дій, необхідно було прийняти термінові зміни, провести в аграрному секторі реструктуризацію, спрямовану на реконструкцію й оновлення виробництва, стабілізацію фінансово-економічного стану з метою досягнення ефективного функціонування с.-г. підприємств, та його конкурентоспроможності на ринку. Тому було прийняте рішення про реформування аграрного сектору.

 

 

Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі, завдання їх становлення і умови правильного поєднання.

Формування аграрного ринку передбачає функціонування різних організаційних форм сільськогосподарських підприємств.

Акціонерним товариствомє підприємство створене на засадах угоди юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їх майна та ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості.


Акціонерне товариство може бути двох видів:

- відкрите, акції якого розповсюджуються без обмежень для придбання;

- закрите, акції якого розповсюджуються тільки між засновниками.

Товариство з обмеженою відповідальністю – це підприємство створене на засадах угоди юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їх майна та ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, яке має статутний фонд, поділений на частки в розмірах, визначених установчими документами. Товариство з обмеженою відповідальністю доцільно створювати за наявності відносно мало чисельної групи власників (близько 10-20 осіб) і йому характерна триступенева структура управління (загальні збори – голова товариства – виконавча дирекція, голосування відповідно до розмірів частки учасника в статутному фонді).

Товариство з додатковою відповідальністю- підприємство створене на засадах угоди юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їх майна та ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, яке має статутний фонд, поділений на частки у визначених установчими документами розмірах. Характеристикою даного товариства є додаткова відповідальність його учасників, тобто останні відповідають за зобов’язаннями товариства своїми внесками до статутного фонду, а при їх нестачі – додатково власним майном в однаковому розмірі для всіх учасників.

Командитне товариство - підприємство створене на засадах угоди юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їх майна та ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, яке включає одного або більше учасників з повною відповідальністю та одного або більше учасників з обмеженою відповідальністю (вкладників).

Повним товариствомє підприємство створене на засадах угоди юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їх майна та ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) –це юридична особа, утворена об’єднанням фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов’язкової участі в процесі виробництва.

Членом кооперативу може бути фізична чи юридична особа, яка зробила вступний внесок у передбачених статутом розмірах.

Майносільськогосподарського виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на неподільнийіпайовий фонди.

Неподільний фонд утворюються за рахунок вступних внесків членів кооперативу. Пайовий фонд кооперативу формується з пайових майнових внесків членів кооперативу та його асоційованих членів.

Приватне підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, що є юридичною особою, має самостійний баланс, власні основні й оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в банках, укладає угоди бути засновником або членом асоціацій, інших об’єктів.

До земель приватного підприємства належать землі, придбані ним у приватну власність, одержані в постійне користування, а також взяті в оренду в колишніх членів КСП, інших юридичних та фізичних осіб.

Для здіснення всіх видів діяльності приватне підприємство може створювати статутний і резервний фонди, фонд соціального розвитку і фонд матеріального стимулювання працівників підприємства за кінцевими результати діяльності.

 

Зміст, складання і затвердження статуту підприємства. Загальні його положення.

Статут підприємства– це зареєстрований і затверджений згідно чинного законодавства документ, в якому міститься комплекс положень та правил діяльності юридичної особи, що визначають організаційно-правову форму підприємства, види його діяльності, права та зобов'язання, а також взаємовідносини з іншими особами і державними органами.

Статут підприємства має такі розділи:

- загальні положення;

- мета та завдання;

- правовий статус;

- організація господарської діяльності;

- організація управління;

- права членів підприємства;

- обов'язки членів підприємства;

- збори засновників;

- правовий статус ради;

- повноваження керівника підприємства;

- статутний фонд;

- майно;

- ліквідація та механізм припинення діяльності пі ті підприємства;

- заключні положення.

Статут набуває чинності з моменту державної його реєстрації, діє протягом всієї діяльності підприємства. Один його примірник зберігається в реєстраційних органах.

Система матеріально-технічного постачання і виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств.

Система матеріально-технічного забезпечення сільського господарства в умовах ринкових перетворень повинна бути гнучкою і максимально зорієнтована безпосередньо на споживача.

Нормативи потреби в с.-г. техніці

Види та марки машин Кількість на 1000 га
Трактори:  
В еталонному вимірі 11,73
У фізичному вимірі 13,6
Плуги 6,7
Сівалки зернові і комбіновані 8,7
Картоплесаджалки 43,5
Культиватори для міжрядного обробітку 11,2
Зернозбиральні комбайни 8,3

 

Власні

· грошові засоби отримані від випуску та реалізації акцій та облігацій;

· резервний капітал, який утворюється внаслідок відрахувань від прибутку та їх інвестування у виробництво;

· пайові внески членів трудового колективу;

· частина статутного капіталу, який складається із внесків засновників в оборотні фонди;

· відрахування від чистого доходу.

Залучені

· капітал, який утворюється за рахунок банківського довготермінового кредиту;

· кошти отримані від випуску облігацій;

· орендовані підприємством засоби виробництва.

ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Складові Зміст
1. Титульний лист А. Повна назва та адреса фірми Б. Імена та адреса засновників
2. Зміст бізнес-плану А. Перелік основних розділів Б. Перелік таблиць, рисунків
3. Резюме 2-3 стор. Тексту, де узагальнено ключові положення бізнес-плану
4. Галузь, підприємство та його продукція А. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі Б. Підприємство і концепція його поведінки в галузі В. Опис продукції (послуг) Г. Стратегія зростання підприємства
5. Дослідження ринку та маркетинг-план А. Покупці, місткість і динаміка росту Б. Конкуренція. Оцінка обсягу продажу В. Маркетингова стратегія Г. Політика ціноутворення і торгова політика, реклама
6. План виробництва А. Виробничий процес Б. Приміщення, обладнання В. Постачальники сировини і матеріалів
7. Організаційний план А. Форми організації бізнесу (організаційно-правова форма бізнесу) Б. Власники фірми і керівники В. Організаційна схема і розподіл обов’язків Г. Планування чисельності персоналу
8. Оцінка ризику і програма управління ним А. Перелік можливих ризиків і проблем Б. Шляхи мінімізації ризиків
9. Фінансовий план А. План доходів і витрат Б. Розрахунок беззбитковості В. Рух грошової готівки Г. Баланс підприємства
10. Інвестиційний план А. Потреба у фінансуванні Б. Використання фондів В. Повернення коштів інвесторам
11. Додатки А. Технічні дані про продукцію Б. Схеми виробничих потоків В. Організаційна схема

Бізнес-план дає можливість:

  • економічно обґрунтувати напрями розвитку фірми;
  • обчислити очікувані фінансові результати діяльності, насамперед обсяги продажу і прибутку;
  • визначити джерела фінансування;
  • визначити ресурси, щоб реалізувати цей проект;
  • визначити ризики та шляхи запобігання їм.

Кожне завдання плану може бути реалізованим тільки у взаємозв’язку з іншими. Матеріал у бізнес-плані викладається чітко й зрозуміло, він має бути доступним навіть для тих, хто має обмежені знання в цій галузі.

Необхідність і важливість економічних, комерційних і технологічних знань для спеціалістів сільського господарства.

Процес розбудови в Україні відкритої аграрної економіки ринкового типу набув незворотного характеру, що дозволяє наблизити с.-г. виробництво до рівня економічно розвинутих країн. Реформування аграрного сектору, стимулювання державою підприємницької діяльності, прийняття нового Земельного кодексу – все це вимагає значного підвищення рівня підготовки економічних кадрів. Адже нинішній аграрій повинен володіти не тільки досконало знаннями технологічних процесів вирощування с.-г. культур, а й добре розумітися на питаннях економічного і комерційного характеру.

При вивченні курсу "Організації с.-г. виробництва" студенти можуть отримати необхідні знання з організації і планування виробництва, зберігання і переробки с.-г. продукції, проявити діловитість та підприємливість у практичній роботі.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.012 с.)