Факторний аналіз формування прибутку банкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Факторний аналіз формування прибутку банкуПрибуток хар-є кінц результат д-сті б. Його одержання є обов’язк умовою розшир відтворення б, однією з гол умов його самофінансування та зміцнення конкурентоспроможності на р.

Фактори, що вплив на прибуток:

співвіднош дох і витрат б;

динаміка обсягу кред операцій;

динаміка % кред ставки на небанк та банк кредитів;

сер дохідність акт операцій;

вартість залуч рес;

ступінь ризику активів б;

витрати з обслуговування вкладів;

співвідношення власн і залуч коштів.

Кількісно прибуток як ек пок-к являє собою різ­ницю між дох і витр, пов’яз з банк д-тю. Прибуток виконує низку функцій:

1. Оцінна ф-я. Прибуток кб використ як оціночний пок-к, що хар-є ефект його господ д-сті. Виконання цієї ф-ї повною мірою можливе тільки за умов ринк ек-ки.

2. Розподільча ф-я. Її зміст поляг в тому, що приб використ як інструм розподілу чист дох сусп.

3. Стимулювал ф-я. Викон цієї ф-ії визнач тим, що приб є джерелом ф-ння різних фондів стимулюв (фонд нагромадження, фонд виробн та соц розвитку, фонд виплати дивід акціонерам, фонд споживання та ін.). Прибуток як економічний показник дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, банку, його працівників. Розв’язання цього з-ння перш за все пов’яз з пропорціями в розподілі та використ прибутку. Об ек інтересів держ є част приб, що виплач як податки та обов’язк платежі. Ек інтерес узагальнюється в обсязі прибутку, що залиш в розпорядженні п-ва і використ для виріш виробн та соц питань його розвитку. Ек інтерес робітників б пов’яз з розміром приб, котрий спрям на мат заохочення, соц виплати, соц розвиток.

Управління прибутковістю передбачає розподіл сукуп прибутку б за 3 напрямками отримання:

операц приб (збит) — приб, утв на основі % дох з позик за винятком сплачених процентні;

приб від операцій з цп — різниця між дох від операцій з цп та витратами на їх здійснення;

прибуток від неоперац д-сті — різниця між приб, одерж у результаті форм дох за комісією, стягування плати за доставку цінностей та обслуговування рахунків, отримання штрафів тощо, і витратами з забезпечення функц д-сті (витр на утрим апарату упра-ння, госп витр, амортизац відрахув та ремонт ОЗ), а також інш витр (виплачена комісія, штрафи сплач, поштові та телеграф витр тощо).

Дял визнач ЧП від д-сті б у дослідж пер з ЧДохоху від його д-сті віднім рез на покриття збитків по кред та інш можлив резерви.

Півсля цього отрим результату віднім розрахов податок на приб

Факторна модель прибутку б-у:

Р={t/k[ia-ik)Ap*in*Sc]+P0- -R}(1- )

t-трив дослідж пер

k- к-сть розрах у днях за дослідж пер(рік)

- сер дохідн акт опер б-ку

-сер варт залуч засобів

Ар-сума працююч активів

Sc-сума власн засобів, яка використ в акт оп б-у

P0-інш опер дох

-непроцентні витрати

R- сума резервів на покриття можливих збитків

- ставка подку на прибуток

Шляхом ділення цього виразу на суму активів можна отримати залежність прибутковості активів від відпов чинників

11) Активні операції банку — це оп, за доп яких б розміщ власн та залуч капітали. Вони включ:

надання позик;

придбання цінних паперів;

вкладання засобів до комерційних проектів;

лізингові та факторингові операції;

операції з векселями.

Активи банку відрізняються за ступенем ліквідності, прибутковості та ризикованості.

Метою упр-ння актив-ми є захищеність акц.-рів та вкладн-ів, підтримка лікв-сті на рівні достатньому для потреб у грош потоках;упр-ння розривом між %-ми акт-ми та пасивами з метою максим-ії дох-ів; підтримка дост для погаш ризиків капіталу;реальна оцінка б. продуктів з мет макс-ії дох-ів.

З-ння стат аналізу акт операцій:

аналіз структури акт операцій б та зміни в часі;

аналіз структури кред портфеля;

зіставлення структури акт операцій б;

аналіз участі власних кошт б в розміщенні його рес;

оцінка виконання нормативів обов’язкових мін резервів;

оцінка якості активів, зокрема визнач кред ризику як фактора фін стану б;

групування активів за рівнем ліквідності.

Стат забезпеч акт-ми б-у застос різні методи упр-ння.С/д них найб пошир-ми є:

1.м заг фонду: всі рес б-у обєдн з наст розміщ їх у відповідності з пріоритетами. В ході стат аналізу в першу чергу дослідж структури і використ рес-ів виділенням напрямків використання,які принос прибуток.Недолік мет:не врах необх-сть узгодженнями за термінами рес та їх використання, тому його доц. використ лише в пер надлишку кошт.

2.м …. В кого в зош написано???

Форм-ння акт здійсн в зал-сті не тільки від заг суми,але і від структ-и залуч коштів. За цим мет передбач узгодж-сть термінів структури залуч коштів з термінами, структ-рою розміщ-ня кошт за цією ознакою. Ьільша част кошт, мобіліз на рах-ах дор запит-ня пов розміщ в першочерг активи- короткостр позики.

Вибір з 2-ох мет упр-ння акт-ми здійсн на осн стат анал, в зал джерел, від напр. використ, взамозв, швидкості обороту окрем джерел,рес-ів та їх розміщ за напр.-ми

При відсутн стат анал обор-сті названих складових або їх сезон коливань по окерм б-ах в середині б-у, зокремо відносно поп на кредит застосув цього мет упр може бути недоцільн.

3.м. упр-ння акт-ми:м лінійн програмування. Модель передбач максимізацію прибутку з одночасн мініміз-єю ризиків та витрат.

Сутність і склад доходів

Під дох б розуміють заг суму грош коштів, отрим від здійснення акт операцій.

Дох — це збільш ек вигод протягом зв пер у формі припливу або зростання активів або зменш зобов’яз, що спричин збільш капіталу та не є внес­ками акціонерів.

Усі дох діл на: банк(безпосер пов’я­зані з б д-стю, визнач ЗУ «Про б і б д-сть».); небанк операційн(ін дох, що не віднос до осн д-сті б, але забезпеч здійсн б д-сті)і;непередбачені.

Банк дох поділ на: %; коміс; торгов; інші бі опер дох.

До процентних відносяться доходи, що обчислюються пропор­ційно до часу і суми та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик.

Проценти та прирівняні до них комісійні складають основну частину банківських доходів. Проценти за користування кредитами мають найбільшу питому вагу в доходах банку. Після доходів за кредитами наступними за значенням виступають надход­ження за інвестиційними цінними паперами, процентний кре­дит за міжбанківськими позиками (без забезпечення та під забезпечення державних цінних паперів).

Cтруктура

1. Процентні доходи:

за коштами, розміщеними в НБУ;

за коштами, розміщеними в інших банках;

за кредитами суб’єктам господарської діяльності;

за кредитами органам загального державного управління;

за кредитами фізичним особам;

за цінними паперами;

за операціями з філіями та іншими установами банку;

інші процентні доходи.

2. Коміс дох: за опер з б-ми;за оп з кл;за оп з філіями та ін уст б. 3. Результат від торговельних операцій. 4. Інші б опер дох: дивідендний дох;за операціями з філ та ін устан б; ін б опер дох.

5. Ін неб операц дох: за операціями з філ та іншими установами банку; ін небі операц доходи.

6. Зменшення резервів за заборгованістю. 7. Непередбач. доходи.

Осн джер дох КБ є %, отрим від над позик.Вони залеж від рівня % ставок по кред та сер залишків на позич крах-ах.% доходи:W=Pкр*КР, Ркр-%ставки,КР-залишки на позичк рах-ах

Заг приріст % доходів:

За рах дин-ки % ставок:

За рах дин-ки обсягу кред вкладень:

Також розрах-ся частка 5 дох за рах обсягу кред вкладень та частка % дох за рах дин %ставок аг приросту % доходу.

В ході ан %дох по кред здійсн порівн. Ан структ та дин-ки окрем складових % дох-ів.

Самост аспектом анал є вивч впливу на зміну % дох % ставок та обс кред вкладень в розрізі горизонт та вертик ан.

Гориз розріз-% дох характ роль % ставок та кред вкладень в форм-нні % дох по окрем установ б та в сер по б-у.

Верт розріз- ан хар-є частку окрем б установи у форм аг приросту % дох в т.ч. за рах окрем факторів.Натс аспектом ан % дох є форм-ння їх в розрізі міжбанк та не банк ринках, в розр по груп операц по позиках з ю о та ф о.

Для форм-ння % пол.-ки необх інформ про форм сер %ставки по б-ку під вплив дин-ки цього рівня по крем видах позик в установах б-у, структури позик по цих установах та розподілу між банк установами.Цю інф можне отрим за доп багатофакт індексн аналізу.

Розглядається вплив на дин-ку сер % ставки 2 видів розподілів:- по регіон установах

-в розр терміну надан позикПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.01 с.)