Предмет та завдання курсу «Банківська статистика»(бс). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предмет та завдання курсу «Банківська статистика»(бс).Предмет та завдання курсу «Банківська статистика»(бс).

Предметом бс є кількісна сторона масових явищ та процесів б д-ті у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною.

Кількісна сторона - к-ть явищ (к-ть ком б-ків, обс капіталу, статут фонду та ін.)

Якісна сторона - виявленні в процесі аналізу закономірності та тенденції розвитку явища під впливом осн. факторів внутр.. та зовн середовища.

Якісна сторона слугує для обгрунтування управл рішень і супроводження їх виконання.

Ці тенденції розвитку, які виявл в процесі аналізу не можна виявити на прикладі окремих одиниць спостереження( на поведінці окремого клієнта б). Їх можна прослідкувати лише на певній сукупності, в цьому випадку говорять про масові явища, тому відповідні узагальнення роблять на основі узагальнених середніх велечин.

Завдання бс:

1. контроль за викон план п-ків б та додержання нормативів НБУ;

2. аналіз якості план-ня та нормування б д-ті;

3. своєчасне виявлення внутр. часткових диспропорцій у д-ті окремих б установ;

4. виявлення внутрішньо банк резервів підвищення ефективності д-ті, зокрема зіставлення його п-ків з п-ми провідних банк установ;

5. забезпечення органів упр-ня різних рівнів та держ статистики даними про д-ть б-ків;


6. організація і проведення одноразових обстежень за допомогою вибіркового методу;

7. одержання та обробка інформації про д-ть вітчизняних та зарубіжних банк установ, проведення порівняльного аналізу;

Сутність та склад пасивних операцій банку,

Пасивні операції банків — операції, за допомогою яких банки форм свої ресурси для здійснення активних операцій.

Ресурси поділяються: 1. власні рес ( банківського капіталу), належать статутний, резервний та інші фонди, а також нерозподілений прибуток поточного і минулого років.

2. Залучені кошти банку — це сукупність коштів на поточних, депозитних та інших рахунках банк клієнтів (юр та фіз осіб), на рахунках громадських організацій, різноманітних суспільних фондів.

3. позичені кошти банку — це позики на грошовому ринку, які залучаються у формі міжбанківських кредитів і кредитів центрального банку (НБУ), операцій з цінними паперами на вторинному фондовому ринку, а також позик на ринку євродоларів.

Пасивні депозитні операції можна класифікувати:

за категорією вкладника:

1. операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб на поточні, бюджетні та депозитні рахунки;

2. операції із залучення тимчасово вільних коштів фізичних осіб на поточні, депозитні рахунки;

3. операції із залучення тимчасово вільних коштів банків-кореспондентів на кореспондентські та депозитні рахунки;


за строком:

1. операції із залучення тимчасово вільних коштів на рахунки до запитання (поточні, бюджетні, кореспондентські) з метою подальшого використання для проведення поточних розрахунків;

2. операції із залучення тимчасово вільних коштів на строкові депозитні рахунки для зберігання протягом обумовленого договором періоду.

Пасивні кредитні операції — це операції КБ, пов’язані з отриманням кредитів на міжбанківському ринку (в межах КБ та в НБУ). Комерційні банки в Україні можуть отримувати кредит в межах банків на визначених договорами умовах строком від одного дня до кіль­кох місяців. Крім власне міжбанківських кредитів, КБ можуть звертатися до кредитора в останній інстанції — НБУ, що надає ломбардні кредити та продає кредити через кредитні аукціони.

Пасивні інвестиційні операції — це операції КБ, пов’язані з випуском і розміщенням власних незабезпечених боргових зобов’язань.
Банки можуть емітувати облігації, що поповнюють банк капітал коштами інвесторів на строк обігу цих цінних паперів.

Аналіз складу та динаміки залучених коштів банку.

Залучені кошти — кошти на поточних, депозитних та інших рахунках банківських клієнтів, кошти, отримані від інших кредиторів, і кредити, отримані від інших банків.

Порівняльний якісний аналіз структури залучених і запозичених коштів за певний період дає змогу оцінити роботу банку із залучення нових джерел коштів. При формуванні залучених коштів банк має дуже обережно підходити до різноманітних джерел, оскільки майже всі залучені кошти є платними для банку. Залучені кошти банку є одночасно його кредитними ресурсами, тому доцільно залучати таку суму коштів, яку в подальшому можна розмістити в активах як кредити. Значне перевищення залучених коштів над кредитами може призвести до збитковості кредитних операцій КБ.

Залучені кошти, з точки зору платності, можна поділити на “дешеві” і “дорогі”. Найбільш дешевими є депозити до вимоги (клієнтські рахунки), але передбачити використання клієнтами грошей з цих рахунків неможливо, тому більш надійними є строкові депозити, а особливо юридичних і фізичних осіб. Вони дають можливість банкам виходячи із строків вкладів, видавати кредити.

Оптимальним вважається обсяг строкових депозитів 65% структури залучених коштів, а 80% - це вже банкрутство, в таких випадках % сплачені по них не покривають % одержані по кредитам.

До “дорогих” відносяться МБК. Якщо в структурі залучених коштів на частину МБК припадає 50%, така структура є неефективною і ризикованою. Склад і структура залучених і запозичених коштів аналізується в таблиці: види залучених коштів, минулий рік (грн. %), звітний рік (грн.%), темп зміни в %.

 

Сутність і склад доходів

Під дох б розуміють заг суму грош коштів, отрим від здійснення акт операцій.

Дох — це збільш ек вигод протягом зв пер у формі припливу або зростання активів або зменш зобов’яз, що спричин збільш капіталу та не є внес­ками акціонерів.

Усі дох діл на: банк(безпосер пов’я­зані з б д-стю, визнач ЗУ «Про б і б д-сть».); небанк операційн(ін дох, що не віднос до осн д-сті б, але забезпеч здійсн б д-сті)і;непередбачені.

Банк дох поділ на: %; коміс; торгов; інші бі опер дох.

До процентних відносяться доходи, що обчислюються пропор­ційно до часу і суми та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик.

Проценти та прирівняні до них комісійні складають основну частину банківських доходів. Проценти за користування кредитами мають найбільшу питому вагу в доходах банку. Після доходів за кредитами наступними за значенням виступають надход­ження за інвестиційними цінними паперами, процентний кре­дит за міжбанківськими позиками (без забезпечення та під забезпечення державних цінних паперів).

Cтруктура

1. Процентні доходи:

за коштами, розміщеними в НБУ;

за коштами, розміщеними в інших банках;

за кредитами суб’єктам господарської діяльності;

за кредитами органам загального державного управління;

за кредитами фізичним особам;

за цінними паперами;

за операціями з філіями та іншими установами банку;

інші процентні доходи.

2. Коміс дох: за опер з б-ми;за оп з кл;за оп з філіями та ін уст б. 3. Результат від торговельних операцій. 4. Інші б опер дох: дивідендний дох;за операціями з філ та ін устан б; ін б опер дох.

5. Ін неб операц дох: за операціями з філ та іншими установами банку; ін небі операц доходи.

6. Зменшення резервів за заборгованістю. 7. Непередбач. доходи.

Осн джер дох КБ є %, отрим від над позик.Вони залеж від рівня % ставок по кред та сер залишків на позич крах-ах.% доходи:W=Pкр*КР, Ркр-%ставки,КР-залишки на позичк рах-ах

Заг приріст % доходів:

За рах дин-ки % ставок:

За рах дин-ки обсягу кред вкладень:

Також розрах-ся частка 5 дох за рах обсягу кред вкладень та частка % дох за рах дин %ставок аг приросту % доходу.

В ході ан %дох по кред здійсн порівн. Ан структ та дин-ки окрем складових % дох-ів.

Самост аспектом анал є вивч впливу на зміну % дох % ставок та обс кред вкладень в розрізі горизонт та вертик ан.

Гориз розріз-% дох характ роль % ставок та кред вкладень в форм-нні % дох по окрем установ б та в сер по б-у.

Верт розріз- ан хар-є частку окрем б установи у форм аг приросту % дох в т.ч. за рах окрем факторів.Натс аспектом ан % дох є форм-ння їх в розрізі міжбанк та не банк ринках, в розр по груп операц по позиках з ю о та ф о.

Для форм-ння % пол.-ки необх інформ про форм сер %ставки по б-ку під вплив дин-ки цього рівня по крем видах позик в установах б-у, структури позик по цих установах та розподілу між банк установами.Цю інф можне отрим за доп багатофакт індексн аналізу.

Розглядається вплив на дин-ку сер % ставки 2 видів розподілів:- по регіон установах

-в розр терміну надан позик

Cтруктура

1. Процентні доходи: -за кош, розміщеними в НБУ; за кош, розміщ в ін банках; за кред суб госп ді, ф.о., за ц.п.;

2. Комісійні доходи:-за операціями з банками; за опер з клієнтами; -з філіями та ін. уст банку.

3. Результат від торговельних операцій.

4. Інші банківські операційні доходи:

-дивідендний дохід; - за операціями з філ. та ін установами банку;

5. Інші небанківські операційні доходи:

6. Зменшення резервів за заборгованістю.

7. Непередбачені доходи.

Процентні доходи доцільно класифікувати за такими критеріями:

- строковість; резидент/нерезидент; фінансовий інструмент (депозити, кредити чи цінні папери).

Комісійні — це доходи за усіма послугами, надані контрагентам, окрім комісійних, які подібні за природою до процентів.

До категорії комісійних належать:

- комісійні за гарантії розміщ позик від імені ін кредиторів і за операції з ін паперами;

- від операцій за РКО кред рахунків, за зберігання цінностей та здійснення операцій з ц.П.; - коміс за проведення операцій з іноз вал

Торговельні прибутки — це чисті прибутки від операцій купів­лі-продажу різних фінансових інструментів. До них належать: - чисті прибутки від діял на валютному ринку та ринку банк металів; ч приб від опер з ц п на продаж;

Непередбаченими вважаються доходи, що за змістом відповідають таким ознакам:

- виникають у разі надзвич подій та мають однор характер — прибуток буде визначений тільки за фактором подій; які виникли через зміни у правилах бухг обміну активів і пасивів тощо.

До основних напрямів статистичного аналізу доходів комерційних банків належать:

І. Структура доходів:

ІІ. Порівняльний аналіз доходів від різних операцій:

1) від кредитних операцій;2) від операцій з цін пап з метою спрямування
коштів на більш вигідні операції.

Аналіз здійснюється за такими розподілами коштів банку: 1) між кредитними операціями та операціями з цін пап; 2) між кред, надан на банк і небанк ринках; 3) по галузях, видах діял, термінах надання, регіонах.

 

 

Стат моделі приб кап банку

Відношення чистого прибутку до капіталу І є прибутковістю кап. Приб кап характер здібність банку отрим приб що особл важл для акціонерів

В окремому банку відношення прибутку до сер вартості акт може бути порівн. невисоким , а приб кап значним. В банку низька частка власн кап і висока залуч коштів. Цей банк ставить під небезпеку надання депозитів і ризикує припинити свою діяльність через банкрутство.

Факторна модель приб кап банку

Р/К=(t/k((ia-in)Ap/K+in*Sc/K)+(Po-Wn)/K-R/K)(1-rn)=ROE

t- трив досл пер в днях

k- кількість днів в розр пер

K- капітал банку

ia- сер дох акт опер

in- сер варт залуч засобів

Ap- сума прац активів

Sc- сума вл засоб, яка викор в акт опер

Po- інші опер дох

Wn- непроц витрати

R- сума рез на покриття можл збитків

rn- ставка на под. на приб

 

Предмет та завдання курсу «Банківська статистика»(бс).

Предметом бс є кількісна сторона масових явищ та процесів б д-ті у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною.

Кількісна сторона - к-ть явищ (к-ть ком б-ків, обс капіталу, статут фонду та ін.)

Якісна сторона - виявленні в процесі аналізу закономірності та тенденції розвитку явища під впливом осн. факторів внутр.. та зовн середовища.

Якісна сторона слугує для обгрунтування управл рішень і супроводження їх виконання.

Ці тенденції розвитку, які виявл в процесі аналізу не можна виявити на прикладі окремих одиниць спостереження( на поведінці окремого клієнта б). Їх можна прослідкувати лише на певній сукупності, в цьому випадку говорять про масові явища, тому відповідні узагальнення роблять на основі узагальнених середніх велечин.

Завдання бс:

1. контроль за викон план п-ків б та додержання нормативів НБУ;

2. аналіз якості план-ня та нормування б д-ті;

3. своєчасне виявлення внутр. часткових диспропорцій у д-ті окремих б установ;

4. виявлення внутрішньо банк резервів підвищення ефективності д-ті, зокрема зіставлення його п-ків з п-ми провідних банк установ;

5. забезпечення органів упр-ня різних рівнів та держ статистики даними про д-ть б-ків;

6. організація і проведення одноразових обстежень за допомогою вибіркового методу;

7. одержання та обробка інформації про д-ть вітчизняних та зарубіжних банк установ, проведення порівняльного аналізу;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.02 с.)