Customs and Traditions in England 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Customs and Traditions in EnglandМета:─ вдосконалювати навички аудіювання та усного мовлення з теми;

─ формувати навички читання і непідготовленого ММ по темі «Britain»;

─ розвивати учнівську спостережливість, аналітичне та критичне мислення;

─ розвивати пізнавальний інтерес до теми, вміння вести дискусію з проблемних питань даної теми.

 

Хiд уроку

Органiзацiя класу, Привiтання.

Підготовка до іншомовного мовлення

Фонетична і мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку

 

a) Перевiрка домашнього завдання – « Traditions and Customs»

b) Аудiювання запису 33 стор. 164 i виконання вправи 22 стор. 112 – read the text in the book and say what is wrong in it:

Britain - America teaspoon – teacups

America – Asia 1750 – 1760

1610 – 1510 at home – at clubs

1658 – 1668 a pound – a kilo

c) Вправа 23 стор. 112 – listen to the text 34 page 164 and choose the pictures that match them Apple Spas and Epiphany.

d) Вправа 24 стор. 112 – 113: Changing of the Guard and Mounting the Guard – the most colorful traditional ceremonies in London.

e) Text for supplementary reading (hand – outs)

 

Do you know John Bull?

There is no such person as John Bull. He stands for the people of England just as Uncle Sam stands for the people of the USA. But in his picture he does not look at all like Uncle Sam. He is always short and stout. He wears leather breeches, high boots and a funny flat hat. Often he has a club in one hand and a bulldog beside him.

Words and phrases:

Lawyers – юристи

a legal paper - офiцiйний документ

look like – бути схожим

at all – зовсiм

short and stout – невисокий на зрiст i повний

leather breeches – шкiрянi брюки

high boots – чоботи

flat hat – капелюх з плоскими полями

a club – палиця

 

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:переказати текст етапу е.

Пiдсумки уроку.Вчитель пiдводить пiдсумки уроку та оцiнює роботу учнiв.


Урок 69

Тема:Great Britain and Ukraine. Customs and Traditions.

Roman and Arabic numerals. Fractions.

Мета:─ вдосконалювати навички усного та писемного мовлення з теми;

─ навчити учнів правильному вживанню римських та арабських числівників, а також простих і десяткових дробів;

─ формувати позитивне ставлення до вивчення іноземних мов, розвивати мовну здогадку, елементи логічного та аналогічного мислення.

 

Хiд уроку

Органiзацiя класу. Привiтання.

Пiдготовка до iншомовного мовлення

Фонетична і мовленнєва зарядка.

  1. Основна частина уроку

a) Перевiрка домашнього завдання: Customs and Traditions in England.

b) Виконання завдання « Study Skills» стор. 113 – We know Arabicand Roman numerals. Can you work out the missing Arabic or Roman numerals and England words in the table? Do it in your copybook.

c) У простих дробах чисельником є кiлькiсний числiвник, а знаменником – порядковий. Якщо чисельник бiльший вiд одиницi, то знаменник має закiнчення – S. Мiж цiлою і дробовою частинами вживається сполучник – and:

- a half (one half) - two thirds

- a third (one third) - five sixths

- two and one third

- three and two fifths

 

У десяткових дробах цiла частина вiдокремлена вiд дробової не комою, а крапкою, яка читається point. Нуль читається naught або zero. Якщо число цiлих дорiвнює нулю, воно часто не читається. Кожна цифра як цiлої, так i дробової частини десяткового дробу читається окремо:

 

0,1 – naught point one або point one

2.37 – two point three seven

25.01 – twenty five point naught one або two five point naught one

 

d) Звернiть увагу: page 20 – page twenty, room 5 – room five. Якщо перед порядковим числiвником вживається неозначений артикль, цей числiвник набуває додаткового значення “ще один”:

We bought a second chair.

 

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:вправа 9 стор. 114

Пiдсумки уроку.Вчитель пiдводить пiдсумки уроку та оцiнює роботу учнiв.

 


Урок 70

Тема:Great Britain and Ukraine.

Check Up Your Spelling and Vocabulary!

Мета:─вдосконалювати навички аудіювання, читання та усного мовлення;

─ вчити учнів правильно виконуватилексико-граматичні завдання, уважному ставленню до кожної лексичної одиниці в реченні;

─ вчити аналітичній систематизації отриманої інформації.

 

Хiд уроку

Органiзацiя класу. Привiтання.

  1. Пiдготовка до iншомовного мовлення.

Фонетична і мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку

a) Повторення: кiлькiснi та порядковi числiвники, простi та десятковi дроби.

b) Перевірка домашнього завдання: вправа 9стор. 114 – There is a mistake in every line. Find the mistake and correct it. Get one point for each correct answer:

· argly – ugly pure – poor

· were – wear ckemists – chemists

· rabit – rabbit throut – throat

· yunger – younger

· maks – marks

· espeshially – especially

· storeys – stories

· herous – heroes

· gerl – girl

c) Hand-outs: match the British words with their American equivalents:

British English American English

1 autumn a) apartment

2 car b) automobile

3 flat c) cab

4 form d) elevator

5 Goodbye e) fall

6 lift f) gas

7 lorry g) grade

8 pavement i) restroom

9 petrol j) sidewalk

10 post k) So long!

11 shop l) store

12 taxi m) subway

13 toilet n) truck

14 undergound

d) Лексична гра “False Homophones” учні прослуховують і записують в зошити наступні фрази, які вчитель повинен вимовити дуже швидко і повторити декілька разів. Діти пропонують свої записані варіанти.

boy is back in gown – voice of working town - a flock of sea-gulls – a block of cigars

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:додаткове читання «The Sword in the Stone»

Пiдсумки уроку.Вчитель пiдводить пiдсумки уроку та оцiнює роботу учнiв.


Урок 71

 

Тема: From the British History: King Arthur.

Мета:─ формувати навички читання незнайомого тексту з повним охопленням змісту прочитаного і писемного мовлення за темою;

─ навчити учнів правильному та чіткому виконанню вказівок вчителя;

─ вчити логічному висловлюванню при виконанні проблемних завдань;

─ сприяти розвитку логічного і аналітичного мислення, спостережливості, фантазії та уяви.

 

Хід уроку

Органiзацiя класу. Привiтання.

Пiдготовка до iншомовного мовлення.

Фонетична і мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку

 

Контроль розуміння прочитаного оповідання і виконання учнями різнорівневих завдань:

А: Write down the Ukrainian tranlation of the whole story

B: Write down the Ukrainian tranlation of the text and give English equivalents of the following word – combinations:

· Але ніхто не називав його по імені.

· Він приносив воду кухареві замка Ектора.

· Ектор злякався старого чаклуна.

· Переможець повинен стати королем всієї Англії.

· Артур був мудрим і знав багато речей.

С: complete the sentences using the vocabulary of the text:

· ………….that’s why Wart was always tired.

· Kay’s favorite place for …………………...

· The big fish wanted to …………………….

· But still nobody understood why…………..

· ……………….. because he was only a page

· Poor page forgot ……………………………

· ………………. back to the tournament field

· …………………….... and his brave knights

D: write down the English rendering of the story.

 

Заключна частина уроку

Домашнє завдання: Прочитати вправу «It’s interesting to know» стор. 118 – 119

Підсумки уроку. Вчитель підводить підсумки і оцінює роботу учнів

 


Урок 72

Тема:Some Interesting Facts about Britain.

Мета:─ вдосконалювати навички читання, аудіювання та усного мовлення з теми;

─ навчити учнів елементам самостійного непідготовленого висловлювання з даної теми з використанням мовленнєвих штампів;

─ сприяти розвитку самостійного мислення при виконанні завдань проблемно-пошукового характеру;

─ розвивати логічне мислення, спостережливість та кмітливість.

Хід уроку

Організація класу. Привітання.

Підготовка до іншомовного мовлення.

Фонетична і мовленнєва зарядка.

Основна частина уроку.

a) Виконання завдання «Сulture Corner» 1 – 5 стор. 118 – 119

b) Awareness Quiz on Britain:

- What is the official name of Great Britain? (the UK)

- What parts does Great Britain consist of?

(England, Scotland, Wales and Northern Ireland)

- What separates this country from Europe? (The English Channel)

- What is tartan? (Scottish national fabric)

- How many languages are spoken in Wales? (English and Welsh)

- Where did the Beatles come from? (Liverpool)

- One Queen of Britain was on the throne for only 9 days. (Lady Jane Grey)

- What is the kilt and who invented it? (Scottish man’s skirt, by Englishmen)

c) Multiple Choice Test: Great Britain:

1. What is the Union Jack?

a) The national flag of the UK b) Monument c) Business organization

2. What is the name of the present British Queen?

a) Elizabeth I b) Mary c) Elizabeth II

3. What is the capital of Wales?

a) Glasgow b) Cardiff c) Edinburgh

4. Which street in London is called “newspaper street”?

a) Oxford street b) Fleet street c) Downing street

5. What is the national musical instrument in Scotland?

a) bagpipe b) trumpet c)guitar

d) CuriousRoyalty. Royal Curiosities. Do you know that

… King George I couldn’t speak a word in English. His native tongue was German; he communicated with his cabinet in French.

…Queen Elizabeth I was completely bald. She lost her hair after suffering smallpox at the age of 29. After that she always wore a wig.

… Prince Philip opened a building with the words, “I declare this thing open, whatever it is.”

… Prince Charles gave this unforgettable piece of gardening advice, “To get the best result you must talk to your vegetables.”

….Queen Elizabeth II likes corgies as her favorite dogs.

…Prince Edward joined up with the Royal Marines when he was 18.

Заключна частина уроку.

Домашнє завдання:Повторити утворення Past Perfect Active I вживання дієслів

(2 – 8 граматичного довідника)

Підсумки уроку.Вчитель підводить підсумки і оцінює роботу учнів.


Урок 73

 

Тема:Grammar: Past Perfect Active Voice. Past Simple and Past Perfect Compared. Modal Verbs.

Мета:─ формувати і вдосконалювати граматичні навички учнів;

─ практикувати у вживанні нових лексико-граматичних структур у словосполученнях і реченнях з теми;

─ розвивати увагу, спостережливість, мовну здогадку, вміння знаходити правильні шляхи вирішення проблемних ситуацій.

 

Хід уроку

Організація класу.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)