Товар короткочасного користування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Товар короткочасного користування— товар широкого споживання, який, як водиться, споживається за один або кілька разів.

Товар наявний

— товар, який треба прийняти чи поставити в результаті укладання наявного контракту (на відміну від ф’ю­черсного).

Товар-новинка

— товар, послуга або ідея, що сприймається потенційним покупцем як щось нове.

Товар у реальному виконанні

— рівень якості, набір властивостей, зовнішнє оформлення, назва марки, упаковка та інші властивості, що в сукупності визначають вигоду від придбання основ­ного товару.

«Товар-ринок»

— збутова система, за якої попит покупця перекриває пропонування, а продавець незалежно від вимог ринку до товару виробляє його і без особливих додаткових витрат і зусиль продає. Така збутова система ефективна за умови «ринку продавця», коли успіх продавця переважно залежить від належного використання ринкової кон’юнктури, масовості й обсягів продажу.

Товари взаємозамінні

— група товарів, що задовольняють приблизно ті самі потреби покупця, якому байдуже, який з товарів вибрати. Прикладами взаємозамінних товарів можуть бути сатин і ситець, цукерки і цукор, сир і сирні сирки і т. п. Якщо знижується ціна на один із взаємозамінних товарів, то, як звичайно, попит на інший зменшується, і навпаки.

Товари виробничого призначення

— товари, що придбаваються приватними особами або організаціями для дальшої переробки або використання в господарській діяльності.

Товари заставні

— імпортовані товари, за які треба платити мито; зберігаються в заставному складі, поки не буде сплачене мито чи їх не реекспортують.

Товари імпульсивного попиту

— товари, рішення про придбання яких покупець приймає не заздалегідь, а в крамниці під впливом реклами чи іншого імпульсу. Звичайно такі товари намагаються продавати всюди, і споживачу не треба їх розшукувати. Так, нерідко сірники і чай у пачках у продовольчих крамницях викладають поруч з касою в розрахунку на те, що інакше покупець може і не подумати про їхнє придбання.

Товари обов’язкові

— товари, що обов’язково є у великій кількості у крамницях у певний сезон, коли попит на них особливо великий.

Товари особливого попиту

— товари широкого вжитку з унікальними характеристиками або певної марки, заради придбання яких велика частина покупців готова докласти додаткових зусиль.

Товари пасивного попиту

— товари широкого вжитку, про які споживач не знає (або знає, але зазвичай не замислюється про їхню купівлю).

Товари повсякденного попиту

— товари, які споживач купує часто, без роздумів і з мінімальними зусиллями на їхнє порівняння і саму купівлю.

Товари попереднього вибору

— товари, що їх споживач у процесі вибору і купівлі, як водиться, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни і зовнішнього оформлення.

Товари престижні

— товари, що придбаваються в основному через їхню високу ціну, і володіння якими допомагає створити престижний імідж (наприклад, коштовності, автомобілі певних марок і т. д.).

Товари тривалого користування

— вироби, що витримують багаторазове використання і задовольняють потреби власників протягом багатьох років.

Товари широкого вжитку

— товари, що придбаваються кінцевим споживачем для особистого користування.

Товари, що доставляють задоволення

— продукти, які роблять споживачеві велику миттєву приємність, але можуть і завдати йому клопоту в довгостроковій перспективі.

Товарна номенклатура

— сукупність усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонує покупцям конкретний продавець.

Товарний асортимент

— група товарів, тісно пов’язаних між собою схожими принципами функціонування, продажем однаковим групам покупців, маркетинговим способом просування на ринок або належністю до того самого діапазону цін.

Товарно-орієнтована структура служби збуту

— організація служби збуту, за якої кожний торговий агент спеціалізується на продажу тільки деяких видів продукції, що виробляє його компанія, або продуктових ліній.

 

Товарообмінний залік

— зниження ціни на новий товар за умови здавання старого.

Товарорух (маркетингова логістика)

— діяльність з планування, виконання і фізичного переміщення матеріалів, готових виробів та інформації, що їх стосується, від місця їхнього виробництва до місця споживання з метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку.

Торги (тендери) міжнародні

— конкурсна форма розміщення замовлень на закупівлю на світовому ринку устаткування чи залучення підрядників для спорудження комплексних об’єктів, виконання інших робіт, вклю чаючи надання інжинірингових послуг. Умови конкурсу оголошуються заздалегідь.

Торги відкриті публічні

— міжнародні торги, до участі в яких запрошуються всі бажаючі фірми й організації. Інформація про проведення таких торгів публікується в періодичній пресі. Звичайно залучають велику кількість учасників, що загострює конкуренцію і дозволяє розмістити замовлення на більш вигідних для замовників умовах.

Торги закриті

— міжнародні торги, до участі в яких запрошується обмежена кількість фірм і консорціумів.

Торги негласні

— міжнародні торги, під час яких тендерні комітети не розкривають пропозицій у присутності учасників торгів і не публікують відомості про те, яка фірма чи який консорціум одержали замовлення.

Торгівля

— 1) форма обміну продуктами праці і послугами, історично обумовлена виникненням і розвитком товарного виробництва; 2) галузь народного господарства, що забезпечує обіг товарів, їхній рух зі сфери виробництва у сферу споживання.

Торгівля внутрішня

— галузь народного господарства, що реалізує товарну продукцію на внутрішньому ринку країни. Т. в. охоплює обіг засобів виробництва і предметів особистого споживання. Включає оптову і роздрібну торгівлю.

Торгівля двостороння

— торгівля між двома державами на підставі угоди про збалансованість товарних потоків і платежів (кліринг).

Торгівля зовнішня

— торгівля між країнами, що складається з вивезення (експорту) і ввезення (імпорту) товарів і послуг. Т. з. здійснюється переважно через комерційні справи, оформлені зовнішньоторговельними контрактами.

Торгівля зустрічна

— зовнішньоторговельні операції, умови яких передбачають зустрічні зобов’язання експортерів закупити в імпортерів товари на частину чи повну вартість експортованих товарів. Однією з головних ознак Т. з. є фіксація зобов’язань імпортерів купити товар і зустрічних зобов’язань експортерів у єдиному документі — угоді чи контракті. Основні форми — бартерні угоди, компенсаційні угоди.

Торгівля комерційна

— особливий вид державної торгівлі; являє собою продаж товарів населенню за підвищеними, комерційними цінами.

Торгівля компенсаційна

— система торгівлі, за якої експортер товару дає свою згоду на одержання за рахунок платежу за нього товарів із країни-імпортера.

Торгівля консигнаційна

— вид торгівлі, що передбачає постачання продавцем (консигнантом) товарів масового попиту на склад посередника (консигнатора) для реалізації на ринку протягом визначеного періоду. При цьому продавець не здобуває права власності на товари, що він продає, а оплачує їх у міру реалізації. Непродані товари посередник може повернути. У цьому разі консигнант кредитує посередника на середній термін реалізації товару. Т. к. прискорює терміни постачання, допомагає реалізувати через посередника маловідоме устаткування і продукцію, у швидкому продажу якої продавець не впевнений.

Торговельні комплекси

— величезні крамниці, що поєднують у собі універсам, крамницю знижених цін і крамницю-склад. Крім продуктів харчування, торгують меблями, електропобутовими приладами, одягом і безліччю інших виробів.

Торговець

— будь-яка особа, що укладає угоди, у тому числі і спекулянти.

Торговець оптовий

— 1) банк, брокер, дилер, що має справу з іншими кредитно-фінансовими інститутами, а не з клієнтурою, роздрібними інвесторами; 2) великий посередник і учасник процесу товароруху. Основна функція Т. о. — закупівля товарів і організація товаропостачання роздрібних торговців. На відміну від інших посередників, Т. о. звичайно є власником товару. Його дохід формується за рахунок різниці між закупівельною і продажною цінами товару.

Торговий агент

— особа, що працює на компанію і виконує одну або кілька з таких дій: пошук і розвідка, поширення відомостей, обслуговування, збирання інформації.

Торгові квоти

— стандарти, що встановлюються для торгових агентів і що визначають загальний обсяг продажу і його розподіл за різними видами продукції компанії.

Традиційні канали розподілу

— канали, що складаються з одного або більше незалежних виробників, оптових і роздрібних торговельних фірм. Кожний з них є окремим підприємством, яке прагне отримати максимальний прибуток, навіть на шкоду прибутку системи загалом.

Тупикова індустрія

— індустрія, що виробляє переважно сировину й напівфабрикати і характеризується невеликим набором можливостей для створення конкурентних переваг, причому кожна з таких переваг незначна.

Літера "У "

«Убивця» товарних категорій

— новий напрям якнайагресивнішої ринкової торгівлі за зниженими цінами, коли дуже дешево продають товари відомих марок чітко визначеної категорії.

Угода торговельна

— до У. т. належать усі угоди, пов’язані з обміном товарами в матеріально-речовинній формі і з наданням послуг як основних, так і таких, що забезпечують міжнародний товарообіг.

Угода торговельна пряма

— операція між безпосередніми виробниками і споживачами товарів, робіт, послуг. Переваги таких угод: 1) можливість покупця одержати саме той товар, що йому потрібний; 2) зв’язки між продавцем і покупцем установлюються на стадії науково-дослідних чи проектних робіт, що дозволяє вчасно вносити корективи в здійснювану угоду; 3) покупець установлює безпосередні зв’язки з учасниками чи постачальниками основного продавця, особливо за складних замовлень.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.014 с.)