Маркування вантажів (торговець за договором) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Маркування вантажів (торговець за договором)— юридична чи фізична особа, що уклала з виробником товару чи експортером договір на його продаж на певній території та за обговорених інших умов. Зміна території реалізації здійснюється з письмового дозволу постачальника. Право на продаж буває простим (крім торговця, за договором можуть бути ще продавці), винятковим (торговець за договором — єдиний продавець на даній території), винятковим з обмеженнями. Постачальник товару від свого імені і за свій рахунок купує у виробників товар і продає споживачу. Способи винагороди визначаються залежно від методу встановлення реалізаційних цін: як різниця між ціною реалізації і ціною, установленою постачальником; знижки на перепродаж з фіксованої ціни.

Масова індустрія

— індустрія, для якої характерна наявність невеликого набору можливостей для створення конкурентних переваг; кожна з таких переваг дуже значна і обіцяє великі вигоди від вкладених коштів.

Масовий маркетинг

— використання, по суті, того самого товару, методів стимулювання і розподілу безвідносно до специфічних потреб споживачів.

Матеріали і комплектувальні вироби

— товари промислового призначення, що їх повністю використовують у процесі виробництва виробу. Сюди входять сировинні ресурси, готові матеріали і комплектувальні вироби.

Матриця зростання/частка ринку

— метод планування портфелю, що оцінює стратегічні бізнес-одиниці компанії з погляду темпів зростання їхнього ринку і відносної частки цих підрозділів на ринку. Існує чотири типи СБО: «зірки», «дійні корови», «важкі діти» та «собаки».

Менеджер з виробництва

— відповідає за всі рішення у сфері маркетингу, що стосуються всього виробничого циклу даного виду продукту, починаючи з розроблення щорічного плану з маркетингу, призначеного для забезпечення роботи виробничих ліній, пов’язаних з виготовленням нинішнього чи майбутнього продукту, що користується попитом на ринку.

Менеджер з маркетингу

— посадова особа фірми, що здій-

снює аналіз маркетингової ситуації, реалізацію планів і контрольні функції.

Менеджер з продажу

— контролює угоди, здійснювані представниками фірм з продажу, на регіональному і національному рівнях залежно від повноважень.

Менеджер з реклами

— планує і керує рекламною діяльністю виходячи з цілей клієнтів і їхніх фінансових можливостей; координує діяльність рекламного агентства з розроблення рекламних програм, повідомлень, вибору придатних засобів масової інформації, часу появи реклами.

Менеджмент служби збуту

— аналіз, планування, проведення в життя і контроль діяльності служби збуту. Включає розроблення стратегії і структури служби збуту, пошук і залучення претендентів, відбір, підготовку і винагороду торгових агентів, керування й оцінювання їхньої діяльності.

Мета реклами

— конкретне завдання щодо інформування пев­ної цільової аудиторії протягом певного періоду часу.

Метод конкурентного паритету

— виділення на бюджет просування суми, відповідної витратам конкурентів.

Метод моделювання ринку

— метод, що використовується в основному підприємствами, які виробляють товари промислового призначення, для оцінки ринкового потенціалу міста, регіону або країни на основі виявлення всіх потенційних покупців на ринку і оцінки їх можливих придбань.

Метод обчислення індексу чинників збуту

— метод, що використовується переважно виробниками споживчих товарів для оцінки потенціалу ринків споживчих товарів.

Метод розрахунку в процентах до суми продажу

— розрахунок бюджету просування в певному процентному виразі від поточного виторгу або виторгу, що прогнозується, або як процент від ціни товару.

Метод розрахунку від готівкових коштів

— виділення компанією такої суми на просування товару, яку вона, на її думку, може собі дозволити.

Метод ціноутворення «собівартість плюс надбавка»

— додавання до собівартості товару стандартної надбавки.

Міжнародний відділ

— форма маркетингової міжнародної організації, відповідно до якої філіал здійснює контроль всієї міжнародної діяльності компанії. Фахівці з маркетингу, виробництва, досліджень, планування і персоналу становлять підрозділ за географічною або виробничою ознакою або ж міжнародний філіал, що відповідає за свій власний продаж і прибутки.

Міжринкова сегментація

— формування сегментів споживачів зі схожими потребами і купівельною поведінкою, що живуть в одній або кількох країнах.

Мікромаркетинг

— форма цільового маркетингу, за якої компанія орієнтує свої маркетингові програми на потреби чітко визначених і досить вузьких географічних, демографічних, психографічних і поведінкових сегментів.

Мікросередовище

— чинники, тісно пов’язані з компанією; вони впливають на її здатність обслуговувати клієнтів. До цих чинників належать сама компанія, посередники, постачальники, конкуренти, цільові споживачі і контактні аудиторії.

Мікроструктура ринку

— співвідношення попиту і пропонування якісно-індивідуальних товарів (послуг) конкретних виготовлювачів у рамках даної товарної групи (наприклад, автомобіль даної фірми в межах загального ринку автомобілів). Багато важить у сегментуванні ринку.

Міра готовності покупця до сприйняття товару

— етапи, які зазвичай проходить споживач на шляху до купівлі, включаючи обізнаність, знання, розташування, віддання переваги, переконаність і, нарешті, купівлю.

Мода

— популярний у конкретний час стиль у певній галузі.

Монополістична конкуренція

— має місце на ринку з великою кількістю покупців і продавців і різними цінами на один вид продукції.

Літера "Н "

Нагадувальна реклама

— реклама, що застосовується для того, щоб не дати споживачам забути про товар.

Надбавка за кількість

— завищена ціна, яку платять покупці за велику кількість товару.

Насичення товарного асортименту

— збільшення різновидів товару за рахунок додавання нових моделей до наявних.

Науково-технічне середовище

— сили, що сприяють створенню нових технологій, завдяки яким виникають нові товари і маркетингові можливості.

Невіддільність послуг

— одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що вони одночасно надаються і споживаються. Їх не можна відділити від джерела незалежно від того, надається послуга людиною або машиною.

Невпевнена купівельна поведінка

— тип поведінки споживачів під час прийняття рішення про купівлю в ситуації, коли за високої міри залучення відмінність між різними марками товарів маловідчутна.

Недиференційований маркетинг

— одна зі стратегій охоплення ринку, за якої компанія виходить на весь ринок з єдиною пропозицією, ігноруючи відмінності між сегментами ринку.

Недовговічність послуг

— одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що їх не можна зберігати для подальшого продажу або використання.

Неоднозначне позиціонування

— помилковий підхід до позиціонування, унаслідок якого у споживачів створюється плутане уявлення про дану компанію, її товари і торгові марки.

Неповноцінні товари

— продукти, що не мають ні «миттєвої привабливості», ні переваг у довгостроковій перспективі.

Непостійність якості послуг

— одна з основних характеристик послуг, яка полягає в тому, що їхня якість може дуже сильно змінюватися залежно від того, хто, коли, де і як їх надає.

Нетарифні торгові бар’єри

— обмежувальні заходи в міжнародній торгівлі, зокрема, дискримінація пропозицій іноземної компанії або встановлення виробничих стандартів, дискримінаційних стосовно до товарів іноземної компанії.

Нова закупівля

— ситуація здійснення закупівлі підприємством, за якої покупець купує дані товари або послуги вперше.

Новачок ринкових ніш

— фірма в якій-небудь галузі промисловості, котра обслуговує невеликий сегмент, що його інші фірми випускають з уваги або ігнорують.

Норма запасу

— мінімальна кількість матеріальних ресурсів, що забезпечує безперервність виробництва й обігу.

Носії реклами

— конкретні засоби поширення інформації про товари або послуги, наприклад, певні журнали, телевізійні шоу або радіопередачі.

Літера "О "

Обмін

— акт отримання від когось бажаного об’єкта замість іншого об’єкта.

Образ життя

— поняття, що характеризує особливості повсякденного життя людей і виражається в їхній діяльності, інтересах і поглядах.

Огляд плану маркетингових заходів

— початковий розділ маркетингового плану з коротким викладом основних цілей і рекомендацій, поданий у плані.

Однобічне позиціонування

— помилковий підхід до позиціонування, за якого позиція компанії, будучи доведеною до цільових споживачів, створює у них дуже вузьке уявлення про дану компанію, її товари або торгові марки.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 171; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.38.214 (0.023 с.)