Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами— підприємство роздрібної торгівлі з широкою номенклатурою дорогих ходових марочних товарів за зниженими цінами.

Крамниця зі зниженими цінами

— підприємство роздрібної торгівлі, яке продає стандартний набір продукції за низькими цінами через низькі націнки і високі обсяги продажу.

Крамниця товарів повсякденного попиту

— невелика крамниця, розташована поблизу житлового району, яка працює з ранку і допізна без вихідних і пропонує обмежений асортимент ходових товарів повсякденного попиту.

Крива досвіду

— графічне зображення зниження середніх витрат на одиницю продукції, яке супроводжується нагромадженням виробничого досвіду.

Кругообіг роздрібної торгівлі

— концепція розвитку роздрібної торгівлі. Вона полягає в тому, що нові роздрібні торговці зазвичай починають свою діяльність з торгових операцій нижчого рівня, котрі характеризуються низьким прибутком і низькою ціною, а згодом включаються в торгові операції з вищими цінами і більшим набором послуг, стаючи, по суті, такими самими традиційними роздрібними торговцями, як і ті, кого вони замінили.

Культура

— сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством, яка розвивається історично.

Купівельна поведінка

— поведінка кінцевих споживачів, які придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Купони

— сертифікати, що допомагають заощаджувати гроші під час купівлі певних товарів.

Літера "Л "

Лідер ринку

— фірма, яка має найбільшу частку на ринку; звичайно вона виступає ініціатором зміни цін, виробництва нових продуктів, збільшення ринкової частки і витрат на просування товарів.

Ліцензійна марка

— товар або послуга, які використовують марочну назву, запропоновану ліцензіату власником торгової марки за певну плату або роялті.

Ліцензування

— спосіб виходу на зарубіжний ринок, за якого компанія укладає угоду з ліцензіатом на зарубіжному ринку, надаючи йому право на використання процесу виробництва, торгової марки, патенту, торгового секрету або чогось іншого за відповідну винагороду або ліцензійну плату.

Літера "М "

Макросередовище

— головні зовнішні чинники, що впливають на мікросередовище загалом: демографічні, економічні, технологічні, політичні і культурні.

Макроструктура ринку

— співвідношення попиту і пропонування за товарними групами, тобто видами товарів (послуг), об’єднаним спільністю функціонального призначення і під впливом суспільного поділу праці, що виокремилися в самостійні виробництва і спеціалізовані підприємства (взуття, одяг, меблі, житло, продукти харчування та ін.). Термін застосовується також до фінансового, кредитного і грошового ринків.

Марка

— назва, поняття, знак, символ, дизайн або комбінація згаданих властивостей, призначена для ідентифікації товарів, що їх пропонує продавець (група продавців), або послуг, а також для встановлення їхніх відмінностей від товарів і послуг конкурентів.

Марка виробника (національна марка)

— марка, створена виробником товару або послуги, що належить йому.

Маркетинг

— наукова концепція, а також заснована на ній система керування виробничою і збутовою діяльністю підприємства, що забезпечує виявлення потреб споживачів, виробництво відповідних цим потребам продукції і послуг, просування товарів до споживачів і одержання завдяки цьому максимального прибутку. Маркетинг включає такі основні елементи: 1) дослідження ринку; 2) сегментування і добір цільових ринків; 3) розроблення комплексу маркетингу; 4) реалізацію маркетингових заходів.

Маркетинг відносин

— процес створення, підтримки і розширення міцних, взаємовигідних відносин зі споживачами або іншими зацікавленими особами.

Маркетинг внутрішній

— реалізація товарів і послуг в одній країні. Історично був першим, оскільки на зовнішній ринок фірма виходить після досягнення певних результатів на вітчизняному ринку. Проте у світовій практиці є фірми, що спеціалізуються в основному на зовнішній діяльності.

Маркетинг диференційований

— маркетингова діяльність, в основі якої — участь фірми в кількох сегментах ринку з розробленням окремого комплексу пропозицій за кожним із цих сегментів.

Маркетинг експортний

— 1) вивчення зарубіжного ринку: покупців, збутової діяльності, товару, конкурентоспроможності; 2) маркетингова діяльність фірми, пов’язана з додатковим дослідженням нових іноземних ринків збуту, створенням зарубіжних збутових служб і т. д.

Маркетинг з усвідомленням своєї місії

— принцип поінфор­мованого маркетингу, відповідно до якого компанія має визначити свою місію не у вузьких виробничих поняттях, а в широкому соціальному значенні.

Маркетинг за видами товарів і послуг (нетоварний маркетинг)

— дослідження дрібних деталей і особливостей організації ефективного продажу і забезпечення прибутковості підприємницької діяльності підприємств різного профілю залежно від властивостей продукції, що випускається, здійснюваних видів робіт чи наданих клієнтам послуг.

Маркетинг за каталогом

— метод прямого маркетингу з застосуванням каталогів товару, які розсилаються покупцям поштою або продаються в крамницях.

Маркетинг завойовницький

— маркетинг, розрахований на поглинання одних фірм іншими.

Маркетинг інтенсивний

— стратегія, за якої встановлюються високі ціни і великі витрати на стимулювання збуту. Дозволяє швидко входити в ринок, забезпечуючи при цьому високу прибутковість продажу. М. і. ефективний у разі протидіючої конкуренції для формування ліпшого споживацького ставлення до товару.

Маркетинг конверсійний

— маркетинг за умов негативного попиту на товар або послугу, коли більшість найважливіших сегментів потенційного ринку відкидають даний товар чи послугу і для запобігання їхній появі на ринку навіть готові нести витрати. Сутність М. к. зводиться до виявлення причин негативного попиту, розроблення заходів з нейтралізації цих причин, а потім формування і розвитку попиту на відповідні товари (послуги).

Маркетинг масовий

— маркетингова діяльність, пов’язана з масовим виробництвом, поширенням і стимулюванням збуту того самого товару для всіх покупців.

Маркетинг міжнародний

— маркетинг товарів і послуг за межами країни, в якій розташована організація.

Маркетинг на рівні ринкових ніш

— формування компанією пропозицій товарів і послуг, більшою мірою пристосованих до специфічних потреб споживачів одного або кількох підсегментів ринку, що часто характеризуються меншим ринком конкуренції.

Маркетинг науково-технічний

— специфіка продажу й купівлі результатів науково-технічної діяльності, патентів і ліцензій, що змінює характер маркетингової роботи, яка пов’язана з підготовкою ліцензійних і патентних матеріалів для продажу, із завданнями вивчення напрямків НТП, патентного права відповідних країн і т. д.

Маркетинг недиференцій ований

— звернення фірми з тією самою пропозицією до всього ринку відразу на противагу зосередженню зусиль на одному ринковому сегменті. При цьому фірма орієнтується на пересічного споживача і зменшує витрати на маркетингову діяльність. М. н. не дає можливості широко охопити ринок.

Маркетинг одноступінчастий

— пряме укладання угоди купівлі-продажу за телефоном, за допомогою використання купона чи поштою. За такої угоди позитивною відповіддю на торгову пропозицію є акт купівлі.

Маркетинг пасивний

— установлення низької ціни і незначних витрат на маркетинг. Ця стратегія виправдана, якщо рівень попиту залежить в основному від ціни, за незначної конкуренції, великої місткості ринку і доброї поінформованості покупців, котрі віддають перевагу даному товару.

Маркетинг підтримувальний

— маркетингова діяльність у разі повного (повноцінного) попиту. М. п. потребує збереження достатнього рівня попиту в повсякденній діяльності, а також постійної уваги до тих чинників, що можуть змінити попит. При цьому зважуються тактичні завдання, пов’язані з правильною політикою цін, станом збуту, обслуговуванням споживача тощо.

Маркетинг пробний

— аналіз нарощування ринків, коли сукупний майбутній збут оцінюється на базі короткострокового, географічно обмеженого продажу нового товару чи послуги. При цьому компанія зазвичай презентує їх на одному або кількох ринках протягом короткого періоду часу.

Маркетинг промисловий

— взаємодія фірми з організаціями-споживачами, що отримують товари і послуги для дальшого виробництва, використання в рамках організації чи перепродажу іншим споживачам.

Маркетинг протидіючий

— маркетингова діяльність за умов нераціонального попиту, яку потрібно звести до нуля. На відміну від демаркетингу, спрямованого на зменшення надмірного попиту, М. п. має зупинити споживання даного товару (послуги) цілком, бо вони суперечать інтересам суспільства (наприклад наркотики). М. п. сприяє припиненню випуску товару, його вилученню, проведенню кампанії, спрямованої проти даного товару.

Маркетинг прямих інвестицій

— вивчення умов зарубіжної інвестиційної діяльності, більш глибокий і всебічний аналіз можливостей роботи нового підприємства і його збутової активності, а також специфіки організації продажу на зовнішньому ринку з підприємства, що виражає інтереси материнської компанії, але функціонує за законами країни, де воно розташовано.

Маркетинг розвиваючий

— маркетинг за умов попиту, що формується, на товари (послуги), коли потреба покупців у даному товарі не реалізується в їхній платоспроможний попит. М. р. покликаний схилити покупця до прийняття рішення про купівлю і сформувати адекватну модель купівельної поведінки.

Маркетинг стимулюючий

— маркетингова діяльність за умов нульового попиту. Виділяють три форми М. с.: 1) прив’язка даного товару чи послуги до якої-небудь з потреб у випадках, коли товари сприймаються покупцями як такі, що втратили всяку цінність; 2) зміна об’єктивних умов з таким розрахунком, щоб додати товару споживчої цінності на даному ринку; 3) поширення інформації про товар чи розповсюдження самого товару тоді, коли нульовий попит викликаний браком товару на ринку або коли ринок не підготовлений до сприйняття даного товару.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.019 с.)