Роздрібні крамниці, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роздрібні крамниці, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки— великі крамниці з низьким рівнем обслуговування, які пропонують дуже великий асортимент товару і надають знижки на велику партію товару.

Роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслуговуванням

— роздрібні крамниці, які пропонують покупцям обмежений спектр послуг.

Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням

— роздрібні крамниці, які пропонують покупцям повний набір послуг.

Роздрібні торговельні підприємства самообслуговування

— роздрібні крамниці, які пропонують дуже маленький перелік послуг або не пропонують їх узагалі; покупці самостійно шукають, порівнюють і підбирають товар.

Розповсюдження зразків

— пропонування споживачам невеликої кількос ті товару на пробу.

Розповсюдження товару в незмінному вигляді

— збут товару на зарубіжному ринку без будь-яких змін.

Розподільний центр

— великий автоматизований склад, призначений для того, щоб приймати товари від різних підприємств і постачальників, приймати замовлення, ефективно їх опрацьовувати і якнайшвидше постачати товари замовникам.

Розрахунок ціни за методом «прямі витрати плюс прибуток»

— нарахування стандартної націнки на собівартість товару.

Розрахунок ціни на підставі принципу беззбитковості

— ціноутворення виходячи з витрат на виробництво, маркетинг і розподіл товару з урахуванням одержання бажаного прибутку.

Розроблення нових товарів

— створення оригінальних товарів, випуск нових торгових марок силами науково-дослідного відділу компанії.

Розширення асортименту

— збільшення кількості товарів, що випускаються.

Розширення марки

— стратегія, за допомогою якої відома товарна марка поширюється на нову продукцію.

Розширення меж використання марки

— використання успішної торгової марки для випуску нового або зміненого товару в новій категорії.

Розширення меж ринку

— діяльність фірми зі збільшення збуту за рахунок впровадження наявних чи нових товарів на нові ринки.

Розширення сімейства марки

— застосування торгової марки, яка має успіх, для пропонування під тією самою марочною назвою додаткових якостей товару певної категорії, наприклад, нові смакові якості, форма, колір, додаткові інгредієнти або змінені розміри упаковки.

Роль людини

— це сукупність дій, що їх, на думку оточення, повинен виконувати даний індивід.

Літера "С "

Самосприйняття

— уявлення людини про себе.

Сегмент ринку

— група покупців, яка однаково реагує на певний набір спонукальних стимулів маркетингу.

Сегментація ринку

— розподіл ринку на окремі групи покупців із загальними вимогами, характеристиками або поведінкою, яким потрібні певні види товарів або особливий маркетинговий комплекс.

Сегментований маркетинг

— формування компанією пропонування товарів і послуг, значною мірою пристосованих до специфічних потреб споживачів, що належать до одного або кількох сегментів ринку.

Сегментування за географічним принципом

— розподіл ринку на різні географічні об’єкти: країни, штати, регіони, округи, міста, мікрорайони.

Сегментування за демографічним принципом

— розподіл ринку на споживчі групи за такими демографічними ознаками, як вік, стать, розмір сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї, рівень прибутків, рід занять, освіта, віросповідання, раса і національність.

Сегментування за мотивами для здійснення купівлі або використання товару

— розподіл ринку на групи на підставі тих мотивів, які супроводжували виникнення ідеї про придбання товару, фактичне придбання товару або використання придбаного раніше товару.

Сегментування за ознакою статі

— розподіл ринку на різні групи споживачів за ознакою статі.

Сегментування за поведінковим принципом

— розподіл ринку на групи споживачів за їхнім рівнем знання товару, ставленням до товару, характером його використання або за реакцією на товар.

Сегментування за рівнем прибутків

— розподіл ринку на групи споживачів, які відрізняються рівнем прибутку.

Сегментування на підставі врахування віку

— розподіл ринку на різні групи залежно від віку споживачів.

Сегментування на підставі врахування етапів життєвого циклу

— формування пропонування товарів або маркетингових підходів, яке виходить з визнання того факту, що з переходом споживачів з одного етапу життєвого циклу на інший їхні потреби також зазнають змін.

Сегментування на підставі шуканих вигід

— розподіл ринку на групи відповідно до вигід, які споживач бажає отримати від товару, що придбавається.

Сезонна знижка

— зниження ціни для покупців, що здій-

снюють міжсезонні купівлі товарів або послуг.

Селективний розподіл

— співпраця більше ніж з одним, але не з усіма посередниками, що бажають продавати даний товар.

Середовище зовнішнє

— зовнішні умови здійснення підприємницької діяльності, що не залежать від фірми (підприємства, організації), але які мають обов’язково враховуватися під час розроблення стратегії її розвитку, бізнес-плану і т. д.

Сила впливу

— якісна величина, що оцінює міру впливу звернення, поданого за допомогою даного засобу поширення.

Система надання споживчої цінності

— система, що складається з ланцюжків цінності конкретної компанії, а також її постачальників, дистриб’юторів і в кінцевому підсумку споживачів.

Системи даних одного джерела

— електронні системи спостереження, які допомагають виявити зв’язок між реакцією покупців на телевізійну рекламу (визначається за допомогою піплметра) і тим, що вони купують в магазинах (визначається за допомогою сканерів для читання штрихового коду).

Складна купівельна поведінка

— тип поведінки споживачів під час прийняття рішення про купівлю в ситуації, коли висока міра залучення супроводжується істотними відмінностями між різними марками товару.

«Собаки»

— напрям діяльності й товари з низькою швидкістю зростання і невеликою часткою ринку, які можуть приносити достатній прибуток для підтримки самих себе, але не обіцяють стати більш серйозними джерелами прибутку.

Соціально-етичний маркетинг

— принцип поінформованого маркетингу, відповідно до якого компанія має приймати рішення у сфері маркетингу з урахуванням бажань споживачів, вимог компанії, довгострокових інтересів споживачів і довгострокових інтересів суспільства загалом.

Спекулятивне позиціонування

— спроба створити у споживачів перебільшене уявлення про можливості компанії, переваги її товарів і торгових марок.

Спеціалізована індустрія

— індустрія, в рамках якої існує багато можливостей для створення конкурентних переваг, що можуть досягати величезних розмірів і забезпечують високий рівень повернення вкладених коштів.

Спеціалізована крамниця

— роздрібна крамниця, яка пропонує вузьку групу товарів з великою глибиною асортименту.

Спеціальні заходи

— заходи, що їх уживають з метою донесення до цільової аудиторії конкретних повідомлень, наприклад, прес-конференції, церемонії урочистих презентацій.

Спільна марка

— практика використання двома різними компаніями сталих марочних назв одного товару.

Спільна підприємницька діяльність

— вихід на зарубіжні ринки способом об’єднання з іноземними компаніями з метою виробництва або збуту тих чи тих товарів або послуг.

Спільне володіння

— спільне підприємство, в якому компанія об’єднується з інвесторами на зарубіжному ринку з метою створення місцевого п ідприємства. Компанія є співвласником цього підприємства і бере участь у керуванні ними.

Споживча цінність

— оцінна думка споживача про здатність товару задовольнити його потребу.

Споживча цінність, що надається

— різниця між сукупною споживчою цінністю і сукупними витратами споживача в разі придбання даного товару; «вигода» споживача.

Споживчий ринок

— окремі особи і сім’ї, що придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Спостереження

— збір первинних даних під час спостереження за людьми і подіями, які інтересують дослідника.

Сприйняття

— процес, завдяки якому людина відбирає, організовує й інтерпретує інформацію, формуючи у своїй свідомості картину навколишнього світу.

Стан купівельної готовності

— стан, через який звичайно проходить покупець до моменту прийняття рішення про купівлю: обізнаність, знання, схильність, перевага, переконаність і здій-

снення купівлі.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.035 с.)