Маржиналізм в Україні. Вітчизняна економіко-математична школа 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Маржиналізм в Україні. Вітчизняна економіко-математична школаНаприкінці 90–на поч. ХХ ст. українські економісти починають схилятися до принципів неокласичної теорії, яка розвивалася на грунті маржиналізму. Дедалі менше залишалось прихильників трудової теорії вартості, особливо в її марксистському варіанті. Наприкінці ХІХ–поч. ХХ ст. найвідомішими представниками суб’єктивно-психологічного напряму в Україні стали:

Р. Орженцький – професор С.-Петербурзького університету, один з перших академіків Української академії наук. У працях „Корисність і ціна: політико-економічний нарис” (1895), „Основні закони цінності і їх практичне застосування” (1904) дослідник у власному оригінальному викладі розвиває ідеї Ф. Візера і Е. Бем-Баверка. Він підтримує критику австрійською школою трудової теорії вартості, і особливо теорії вартості Маркса;

О. Білімович – професор Київського університету, зачинатель „математичної” течії українського маржиналізму, тому що саме він дав найкращий тогочасний опис переваг і недоліків застосування математичних методів в економічних дослідженнях. У 1918 р. О. Білімович емігрував, жив у Югославії, Німеччині, а потім – Стенфордський університет (Каліфорнія), далі сліди загубились. Саме Білімович здійснив найкращу математичну інтерпретацію „Економічної таблиці” Кене і розробив ряд математичних моделей динамічної економічної рівноваги.

Найважливішим українським представником „математичного ” напряму в економіці став вчений із світовим ім’ям, економіст, статистик, математик, професор Київського університету і Комерційного інституту (Київ) Є. Слуцький, який справив величезний вплив на розвиток сучасних економіко-математичних досліджень. В коло досліджуваних ним проблем входили теоретичні засади суб’єктивної граничної корисності, теорія економічної ймовірності і випадковості, проблеми економічної і математичної статистики, економічних циклів відтворення. Проте світову славу йому принесла стаття „ До теорії збалансованого бюджету споживача” (1915). В цій статті вчений показав взаємозв’язок між функцією корисності з одного боку та динамікою цін і грошових доходів споживача з іншого. Таким чином Слуцький розробив математичні методи, які дозволяють досліджувати величини функції корисності і функції попиту залежно від руху цін і зміни доходів споживача. Саме ідеї, викладені в цій праці, започаткували якісно новий етапв розвитку теорії попиту.

М. Туган-Барановський – найвидатніший економіст, вчений із світовим іменем. В 1917 році він повертається із Санкт-Петербурга в Київ, де проводить теоретичну і практичну економічну та господарську роботу на посаді генерального секретаря фінансів Центральної Ради, на кафедрі політекономії Київського університету, очолює соціально-економічний відділ молодої Української академії наук. З його ініціативи створюється інститут кон’юнктури, директором якого він стає. Його перу належить ряд праць, де він висвітлює свої економічні погляди.

Туган-Барановський розробив так звану психологічну теорію цінності (вартості), основи якої виклав у статті „вчення про граничну корисність господарських благ як причину їх цінності” (1890). Тут вчений висловлює думку про те, що теорія граничної корисності австрійської школи є підтвердженням теорії трудової вартості (протистояння цихтеорій грнтується на різних підходах допроблеми цінності (вартості): об’єктивному – у Рікардо і Маркса та суб’єктивному – у Менгера). На цьому грунті український вчений формулює „теорему цінності”, згідно якої граничні корисності благ, що вільно відтворюються, прямо пропорційні їх трудовим вартостям. Тим самим Туган-Барановський висловив ідеї про вплив на величину вартості як об’єктивних факторів (витрат праці), так і суб’єктивних (корисності благ).

Туган-Барановський – фундатор сучасної інвестиційної теорії економічних циклів, основи якої викладені у працях „ Промислові кризи у сучасній Англії, їх причини і вплив на народне життя” (1894) і „Російська фабрика в минулому і сьогодні”(1899). Тут вчений з’ясовує причини циклічності і економічних криз, їх періодичність і неминучість в ринковій економіці. Він робить висновок, що внутрішнім рушієм економічних коливань і економічної активності є рух інвестицій: „Кризи викликаються тим, що у фазі економічного піднесення споживання капіталу відбувається швидше, ніж його утворення…”.

Інвестиційна теорія циклів, яка згодом стала провідною в поясненні економічної циклічності, започаткувала сучасну теорію кон’юнктури. Крім цього, Туган-Барановський висловив ідею мультиплікації інвестицій, яка знайшла продовження в дослідженнях Кейнса. Загальновизнаним є внесок Тугана-Барановського в розробку проблем теорії розподілу і теорії соціалізму. Слід зауважити, що за своїми поглядами український вчений до кінця життя залишався соціалістом реформістського спрямування, порвавши в 90-х роках з ортодоксальним марксизмом. Свої соціалістичні погляди він виклав у працях „Сучасний соціалізм у своєму історичному розвитку” (1906), „Соціалізм як позитивне вчення” (1917). Вчений заперечував революційне насильство, як засіб досягнення соціалістичних перетворень. Стосовно конкретних перспектив соціалізму в Росії, Туган-Барановський стверджував, що „сучасна Росія до соціалізму ще, безумовно, не дозріла”.цікаво, що вчений наголошував, що соціалізм, який приходить на зміну нерозвиненому капіталізму, приречений на жорстоку диктатуру і злидні.

План семінарського заняття

 

1. Селянська реформа на Східній Україні та її вплив на аграрний розвиток.

2. Аграрна реформа на західноукраїнських землях.

3. Промисловий переворот на українських землях.

4. Торгівля і фінансова система.

5. Особливості економічної думки.

 

Теми рефератів, доповідей і контрольних робіт

1. Розвиток банківської сфери.

2. Історіографія Селянської реформи 1861 р.

3. М. Туган-Барановський – вчений-економіст і урядовець.

4. Зародження та розвиток цукровиробництва в Україні.

5. Внутрішня торгівля в Україні у ІІ пол. ХІХ ст.

 

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

1. Охарактеризуйте передумови, основні етапи та наслідки промислового перевороту в Україні. Які його особливості?

2. У чому полягає суть індустріалізації України? Які найважливіші наслідки її до початку першої світової війни?

3. Як вплинули промисловий переворот та індустріалізація на розвиток українських міст?

4. Коли почався і як проходив промисловий переворот на західноукраїнських землях? Чому він не завершився на початку XX cт.?

5. Назвіть характерні риси розвитку аграрних відносин в Україні напередодні 1861 p. На конкретних прикладах і фактах розкрийте підприємницький характер сільського господарства України в першій половині XIX cт.

6. Розкрийте зміст аграрних реформ 1848 і 1861 pp. та порівняйте їх.

7. Які зміни відбулися в українському селі у пореформений період?

8. В чому полягало прогресивне значення столипінської аграрної реформи?

9. Розкрийте передумови виникнення української кооперації, види та найважливіші напрями її діяльності.

10. Розкрийте зміст і покажіть наслідки грошових реформ, проведених російським урядом у XIX cт.

11. Назвіть характерні риси податкової політики Російської та Австро-Угорської імперій.

12. Як розвивалися російська й австро-у горська кредитні системи на українських землях?

13. Проаналізуйте головні форми організації внутрішньої торгівлі в Україні. Яка роль належала Україні в системі світового ринку

14. Порівняйте економічні погляди “легального марксизму” та народництва.

15. У чому полягають відмінності позицій революційного та ліберального народництва?

16. Чи справедливим є визначення “пропагандисти марксизму” щодо М. Зібера та Г. Плеханова?

17. Поясніть основні економічні ідеї М. Туган-Барановського.

18. Поясніть, чи правомірно відносити Є. Слуцького до математичної школи політекономії; до маржиналістського напрямку.

 

Тестові завдання

1. Найвизначнішою в діяльності П. Столипіна була:

а) аграрна реформа,

б) фінансова реформа;

в) бюджетна реформа.

2. Види земельної власності в Україні в XVII cт.

а) селянська, шляхетська, церковна,

б) козацька, колективна, селянська;

в) шляхетська, селянська, колонатна.

3. Аграна реформа в Сх. Україні проведено в:

а) 1861 р., б) 1845 р.;

в) 1848 р.; г) 1868 р.

4. Аграна реформа в Зх. Україні проведено в:

а) 1861 р., б) 1845 р.;

в) 1848 р.; г) 1868 р.

5. Перший етап промислового перевороту в Сх. Україні відбувся в:

а) 20-40 рр. ХІХ ст., б) 30-40 рр. ХІХ ст.;

в) 20-30 рр. ХІХ ст.; г) 50-60 рр. ХІХ ст.

6. У 1863 році розпочалось будівництво першої залізниці від:

а) Балти до Одеси, б) Києва до Харкова;

в) Києва до Одеси; г) Полтави до Донецька.

7. Фундатор сучасної інвестиційної теорії економічних циклів:

а) Туган-Барановський, б) Зібер;

в) Подолинський; г) Слуцький.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 295; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.014 с.)