Основні цілі та принципи маркетингу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні цілі та принципи маркетингуУ сучасну епоху запити споживачів швидко зростають й стають надзвичайно індивідуалізованими, а ринки – різноманітними структурами

Головна мета маркетингу орієнтація на споживача. Компанії (підприємства) досягають на ринку успіху господарської та комерційної діяльності тільки тоді, якщо їх метою стає задоволення потреб споживача. Разом з тим завдання маркетингу – не лише збільшити попит, але й намагатися впливати на нього, щоб він відповідав пропозиції.

Перед сучасним маркетингом як ринковою концепцією управління стоять такі цілі:

· ретельно й всебічно вивчати ринок, попит, смаки та бажання споживачів;

· пристосувати виробництво до цих вимог, випускати товари, які відповідатимуть попиту;

· впливати на ринок і авторитетний суспільний попит в інтересах фірми.

Ці завдання маркетингу визначають її основні функції :

· комплексне вивчення ринку;

· планування товарного асортименту;

· формування попиту, організація реклами й заходів із стимулюванням збуту;

· планування збутових операцій;

· управління пересуванням товарів;

· формування цін.

Маркетинг як спосіб діяльності підприємців і специфічний підхід до господарювання за ринкових умов ґрунтується на відповідних принципах. Принципи маркетингу, на перший погляд, здаються простими, однак їхня реалізація вимагає величезних зусиль. Серед них насамперед треба назвати такі:


Свобода вибору, тобто пошуку і визначення власної мети, завдань, стратегії і тактики функціонування та розвитку, сфер діяльності, цільових ринків та методів їх освоєння, асортименту і номенклатури своїх товарних пропозиції тощо. Безумовно, така свобода є обмеженою (регулювальна політика держави, економічні, технологічні, екологічні, конкурентні чинники навколишнього бізнес-середовища, ресурси підприємства), але саме наявність різноманітних потенційних варіантів діяльності, можливостей їх використання робить маркетинг реальним, породжує попит на нього.

Направленість на споживачів. Цей принцип означає, з одного боку, пристосування підприємницької діяльності до реальних потреб, побажань і в цілому поведінки споживачів, намагання розв'язати їх проблеми, а з другого - активний цілеспрямований вплив на споживачів з метою формування належного попиту на товари чи послуги. Останнє особливо важливе в сучасному та інноваційному маркетингу.

Спрямованість на кінцевий результат виробничо-збутової діяльності,на прибуток і водночас на тривалу перспективу розвитку підприємства. Таке поєднання означає, що маркетингова діяльність має базуватися передовсім на відповідних стратегічних рішеннях щодо освоєння цільових ринків, запровадження нових видів товарів та послуг, формування стійкого і достатнього попиту на них. На початкових етапах реалізації таких стратегій прибутку може і не бути. Але згодом, у тому разі, коли перспективу буде визначено правильно, підприємство може розраховувати на достойне місце на ринку.


Активна політика. Маркетингова діяльність передбачає постійний пошук нових ринків і товарів, сфер діяльності, наступальні стратегії розвитку, випереджання конкурентів тощо, тобто такий стиль підприємницькоїдіяльності, коли той, хто атакує, завжди виграє.

Науковий підхід до розв'язання маркетингових проблем. Цей принцип має особливе значення в маркетинговій діяльності. Його використання через систему маркетингових досліджень обґрунтовує відповідні рішення щодо маркетингових алгоритмів та дій, створює реальні передумови досягнення підприємствами своїх бізнесових цілей.

Комплексність дій. Різні маркетингові стратегії, політики та інструменти мають бути взаємопов'язані, узгоджені для досягнення ефекту синергії, сама маркетингова діяльність має стати органічною частиною загальної стратегії підприємства.

Оптимальне поєднання централізації та децентралізації управління маркетинговою діяльністю. Маркетингові організаційні структури, які діють у складі підприємств, виконують ряд специфічних функцій, що потребують творчого ставлення виконавців, їх ініціативи, наукового пошуку. Така ситуація передбачає більшу, ніж в інших організаційних структурах, децентралізацію управління, хоч і не виключає необхідності управління з одного центру.

Гнучкість у досягненні поставлених цілей. Оскільки маркетинг передбачає пристосування підприємства до впливу чинників навколишнього бізнес-середовшца, а останнє завжди є досить мінливим, то така діяльність потребує розроблення відповідних варіантів досягнення поставлених цілей, їх своєчасного використання, відповідних організаційних структур, здатних до швидкої трансформації.

Висока вартість. Маркетинг потребує значних коштів на проведення досліджень, підготовку і перепідготовку кадрів, проведення рекламних кампаній, стимулювання збуту, розробку нових товарів тощо. Продуманість таких витрат, правильне використання виділених коштів може значно зменшити зусилля підприємства для збуту продукції.

Наявність відповідної інфраструктури та фахівців.Маркетинг може дати позитивні наслідки тільки тоді, коли створено відповідні системи інформації, консалтингових, рекламних та дослідницьких фірм, коли наявні фахівці, озброєні відповідними знаннями та досвідом.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 501; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.21.70 (0.008 с.)