МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВАСоціально-економічна сутність маркетингу. Принципи та функції маркетингу. Специфіка маркетингу в індустрії гостинності.Роль маркетингу в економіці. Філософія маркетингу. Хронологія виникнення і розвитку маркетингу. Ціль задачі і функції маркетингу. Підходи до визначення маркетингу. Підходи до визначення маркетингу. Основні поняття і визначення маркетингу: нестаток, потреби, запити, товар, обмін, угода, ринок, види попиту.

Еволюція концепцій маркетингу. Концепція соціально-етичного маркетингу та перспективи її використання у готельному та ресторанному господарстві.Еволюція концепцій маркетингу. Сутність концепцій маркетингу: виробничої, товарної, збутовий, маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Концепції пасивного, організаційного, стратегічного маркетингу. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.

Планування комплексу маркетингу.Загальні концепції планування маркетингу. Структура плану маркетингу. Послідовність розробки плану маркетингу. Аналіз господарчого портфеля. Види стратегій маркетингової діяльності.

Мікросередовище організації та його складові на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.Основні фактори мікросередовища фірми. Внутрішнє середовище фірми. Постачальники. Види маркетингових посередників. Типи клієнтурних ринків. Типи конкурентів. Контактні аудиторії: значимість і види.

Охарактеризувати найважливіші чинники макросередовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу.Аналіз потреб і тенденцій макросередовища. Основні фактори макросередовища фірми і її реакція на них. Макросередовище та його структура. Мікросередовище та технологія дослідження її складових. Роль конкуренції на ринку.

Маркетингові дослідження ринку готельно-ресторанних послуг. Класифікація ринку.Формулювання і проблеми визначення мети дослідження. Первинна і вторинна інформація: ситуаційна обумовленість їх використання. Розробка і реалізація плану дослідження. Види технічних засобів, що використовуються в ході маркетингових досліджень. Методи збирання первинної інформації. Статистичні методи в маркетинговому дослідженні. Прогнозування розвитку ринку.

Класифікація методів маркетингових досліджень в готельно-ресторанному бізнесі та їх зміст.Охарактеризувати методи збору маркетингової інформації, визначити їх переваги й недоліки. Обґрунтувати роль маркетингової інформації в забезпеченні ефективності готельно-ресторанного бізнесу.

Фактори які слід враховувати при аналізі ринкових можливостей підприємств готельно-ресторанного бізнесу? Методи для визначення конкурентоспроможності підприємства готельно-ресторанного бізнесу?Поняття ринку, його особливості та види. Методи аналізу ринкової ситуації. Методи оцінки ринкових можливостей фірми. Стратегії конкурентів на ринку. основні типи конкурентних стратегій підприємств готельно-ресторанного бізнесу на ринку послуг.

Основні етапи здійснення маркетингового дослідження? Мета маркетингових досліджень у сфері готельно-ресторанного бізнесу?Концепція системи маркетингової інформації. Схема маркетингового дослідження у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Методи кількісних досліджень. Дослідження попиту, тенденцій розвитку ринку. Методи якісних досліджень. Дослідження конкурентного середовища. Оцінка інтенсивності конкурентної боротьби. Прогноз маркетингової діяльності.

Що слід розуміти під поняттям «сегментація ринку»? Яка основна мета сегментації ринку товарів і послуг готельно-ресторанного бізнесу?Сегментація як засіб вибору найбільш перспективного цільового ринку в індустрії гостинності. Принципи сегментації ринку. Оцінка привабливості та відбір цільових сегментів ринку.

Основні принципи та критерії вибору сегменту ринку. Які шляхи виходу підприємства готельно-ресторанного бізнесу на ринок?Параметри визначення підприємством найбільш привабливих для себе сегментів ринку. Основні критерії вибору сегменту ринку з їх стислою характеристикою. Альтернативні методи, які використовуються підприємством готельно-ресторанного бізнесу для визначення і задоволення потреб цільового ринку.

Маркетингова інформаційна система (МІС) підприємства готельного та ресторанного господарства.Сутність МІС. Система внутрішньої звітності компанії як основа МІС. Принципи організації МІС на підприємстві.

Види та характеристика методів опитування. Анкета як метод опитування, структура та правила складання. Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети.Методи збирання інформації альтернативних запитань, семантичного диференціалу, шкали Лайкерта, асоціативних запитань. Переваги і недоліки таких видів опитування: телефонного, поштового, особистого інтерв’ю, опитування через мережу Інтернет. Відмінності між опитуванням, спостереженням та експериментом у процесі збирання інформації. Роль у процесі збору інформації анкети. Значення відкритих і закритих запитань анкети.

Товарна політика підприємства готельного та ресторанного бізнесу. Основні напрями та етапи формування товарної політики.Управління структурою послуг, що пропонуються на ринок. Розробка і впровадження на ринок нових товарів (послуг). Забезпечення якості і конкурентоспроможності товарів (послуг). Прийняття рішення про товарну марку.

Назвати етапи життєвого циклу товару (послуги) та цілі маркетингу на кожному з них. Управління життєвим циклом товару (послуги) на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.Етапи життєвого циклу товарів (послуг). Концепція життєвого циклу товару і характеристика основних етапів. Маркетингові заходи на різних етапах життєвого циклу товару.

Нові продукти у маркетинговій діяльності підприємства готельного та ресторанного господарства. Основні етапи розробки та впровадження нового готельного, ресторанного продукту.Управління структурою продуктів, що пропонуються на ринок. Розробка і впровадження на ринок нових товарів (послуг). Забезпечення якості і конкурентоспроможності нових товарів (послуг).

Прийняття рішення про товарну марку на підприємствах ГРБ. Фірмовий стиль підприємства готельного та ресторанного господарства.Сервіс як один з елементів товарної політики. Поняття “товарна марка” та “бренд”: сутність, відмінності. Світові готельні мережі, фірмовий стиль. Оцінка потенціалу бренда.

Характеристика основних етапів розробки цінової політики. Зміни цін. Ініціативне підвищення або зниження цін. Реакції покупців і конкурентів на таку цінову стратегію.Сутність маркетингової цінової політики. Алгоритм маркетингового розрахунку цін. Управління цінами підприємства. Методи прямого ціноутворення. Непряме маркетингове ціноутворення.

Характеристика цінових стратегій підприємства готельного та ресторанного господарства. Фактори, що визначають цінову політику підприємства готельного та ресторанного господарства.Маркетингові стратегії встановлення ціни на новий товар (послугу). Маркетингові стратегії встановлення ціни на наявні на ринку товари і послуги. Маркетингові стратегії, що реалізовуються за географічним принципом. Основні цінові стратегії, використовувані в готельно-ресторанному бізнесі. Стратегія «зняття вершків».

Характеристика учасників каналів розповсюдження готельного, ресторанного продукту. Вертикальні маркетингові системи у збутовій політиці підприємств готельного та ресторанного господарства.Маркетингові системи розподілу товарів (традиційна, вертикальна, горизонтальна, багатоканальна). Комунікаційні стратегії в каналах розподілу. Формування каналів розподілу. Управління каналами розподілу. Оцінка каналів розподілу. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу. Посередницька діяльність у каналах розподілу

Комплекс маркетингових комунікацій готельного та ресторанного підприємства.Основні складові комплексу комунікацій. Розробка комунікаційної стратегії. Оцінка ефективності комунікаційної стратегії в готельно-ресторанному бізнесі. Етапи розробки програми маркетингових комунікацій.

Реклама у комплексі маркетингових комунікацій. Загальна характеристика засобів розповсюдження реклами. Особливості та види реклами у готельному та ресторанному господарстві.Охарактеризувати основні види реклами. Дослідити завдання і функції реклами. Позитивні і негативні сторони реклами. Види реклами на різних етапах життєвого циклу товару (виведення товару чи послуги на ринок, зрілість, спад).

Основні етапи розробки програми стимулювання збуту підприємством готельного та ресторанного господарства.Сутність стимулювання збуту. Стимулювання попиту. Стимулювання пропозиції. Вибір засобів стимулювання збуту. Розробка програми. Оцінка результатів програми стимулювання збуту.

Характеристика методів формування бюджету маркетингу підприємства готельного господарства, ресторанного бізнесу.Вибір структури просування товару. Розробка комплексного бюджету стимулювання і добір елементів комплексу стимулювання.

Стимулювання роботи посередників як один із способів підвищення ефективності роботи підприємств готельно-ресторанного бізнесу.Збут і його роль в діяльності підприємства. Методи та форми організації збуту. Типи посередників і критерії вибору посередників.

Стимулювання кінцевих споживачів як спосіб утримання постійних клієнтів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.Розробка системи стимулювання кінцевих споживачів (дисконтні програми, подарунки тощо); оцінка результатів діяльності роботи із постійними клієнтами, а також програми реалізації стратегій із залученням потенційних клієнтів.

Персональний продаж у комплексі маркетингових комунікацій підприємств готельного та ресторанного господарства.Сутність персонального продажу як одного з дієвих елементів комплексу маркетингових комунікацій. Відмінності персонального продажу від інших видів збутових операцій.

Зв’язки з громадськістю у комплексі маркетингових комунікацій підприємств готельного та ресторанного господарства.Специфіка використання public relation у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Особливості ПР, основні цілі.

Роль служби маркетингу та особливості її функціонування в індустрії гостинності.Організація маркетингу на підприємстві. Контроль маркетингу. Принципи організації маркетингової служби. вимоги, що висуваються до керівників і спеціалістів служби маркетингу. Сильні і слабкі сторони існуючих моделей організації служби маркетингу.

Організація маркетингу на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Управління маркетингом готелів і ресторанів.Поняття і функції управління маркетингом у готельно-ресторанному бізнесі. Форми управління маркетингом. Роль служб маркетингу та особливості їх функціонування в індустрії гостинності.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Сутність підприємства, його види відповідно до Господарського кодексу. Мета і завдання діяльності підприємства.Підприємство як суб’єкт господарювання. Класифікація підприємств відповідно до Господарського кодексу України. Основна мета діяльності підприємств. Завдання економічної діяльності підприємств.

Сутність планування економічної діяльності підприємства, його види. Методи планування основних показників діяльності підприємства.Планування як функція управління підприємством. Стратегічне, тактичне (поточне) та оперативне планування економічної діяльності підприємства. Економіко-статистичні, економіко-математичні методи планування, методи техніко-економічних розрахунків.

Сутність стратегічного планування економічної діяльності підприємства, етапи розробки стратегічних планів, основні стратегічні цілі. Оцінка вибраної стратегії.Поняття стратегії економічного розвитку підприємства. Основні етапи розробки стратегії. Стратегічні цілі розвитку підприємства: маркетингові, фінансово-економічні, інвестиційні, інноваційні та соціальні. Оцінка обраної стратегії на основі матричних методів (ВОСС-аналіз, БКГ-аналіз, PEST-аналіз).

Поняття життєвого циклу підприємства, його етапи та характеристика. Вибір стратегічної моделі розвитку підприємства на основі його життєвого циклу.Поняття і характеристика життєвих циклів підприємства. Основні етапи життєвого циклу підприємства. Вибір стратегічної моделі розвитку підприємства на основі його життєвого циклу.

Виробнича програма підприємства та характеристика її показників.Поняття виробничої програми підприємства. Поняття продукції та послуг. Виробництво як основна економічна функція підприємства. Характеристика натуральних показників виробничої програми. Поняття номенклатури і асортименту продукції (послуг) підприємства. Вартісні показники виробничої програми: валова, товарна, чиста та реалізована продукція.

Сутність поняття реалізації продукції (послуг), фактори, що визначають її обсяг. Значення показника в господарській діяльності. Вартісні та натуральні показники обсягу реалізації продукції (послуг).Сутність понять «продаж», «реалізація», «збут». Вплив обсягу реалізації на основні показники діяльності підприємства. Маркетингові, виробничі, збутові, фінансово-операційні фактори, що визначають обсяг реалізації продукції (послуг) підприємства. Натуральні (штуки, літри, одиниці тощо) та вартісні (у грошових одиницях) показники реалізації продукції (послуг) підприємства.

Сутність матеріально-технічного забезпечення процесу виробництва, характеристика його видів.Поняття матеріально-технічного забезпечення підприємства. Форми МТЗ. Децентралізоване, централізоване та змішане МТЗ.

Джерела матеріально-технічного забезпечення підприємства. Власне виробництво. Постачання сировини і матеріалів підприємствами-виробниками відповідної продукції, через оптове посередництво, товарно-сировинні біржі.

Ресурсний потенціал, види ресурсів та їх характеристика.Поняття ресурсів і ресурсного потенціалу як економічної системи. Характеристика та склад матеріальних, нематеріальних, фінансових та трудових ресурсів підприємства.

Сутність основних фондів підприємства, їх класифікація.Поняття основних фондів підприємства, основні їх ознаки. Класифікація основних фондів за основними ознаками. Основні фонди за видом і призначенням. Основні фонди за приналежністю до власників майна підприємства. Основні засоби за джерелами фінансування та участю у виробничому процесі.

Показники ефективності використання основних фондів підприємства, їх розрахунок та шляхи підвищення.Натуральні показники ефективності використання основних фондів: коефіцієнти інтенсивності та екстенсивності, інтегральний коефіцієнт. Вартісні показники оцінки ефективності використання основних фондів: фондовіддача, фондоємність, фондоозброєність праці, рентабельність. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

Натуральні та вартісні показники оцінки основних фондів, їх значення та розрахунок.Значення оцінки стану та руху основних фондів підприємства. Оцінка основних фондів за видами, станом морального та фізичного зносу. Первісна, відновна, залишкова та ліквідаційна вартість основних фондів. Визначення середньорічної вартості основних фондів підприємства.

Сутність оборотних фондів підприємства, їх класифікація. Поняття оборотних фондів. Основні ознаки віднесення матеріальних ресурсів до оборотних фондів. Характеристика видів оборотних фондів. Виробничі запаси, незавершене виробництва та витрати майбутніх періодів як основні елементи оборотних фондів підприємства.

Показники ефективності використання оборотних фондів. Значення економії оборотних фондів для господарської діяльності підприємства.Абсолютні та відносні показники ефективності використання оборотних фондів підприємства. Коефіцієнт оборотності оборотних фондів, коефіцієнт завантаження фондів в обороті, період оборотності оборотних фондів як основні відносні показники ефективності їхнього використання. Абсолютна економія оборотних фондів та вплив показника на результати господарської діяльності підприємства.

Сутність фінансових ресурсів підприємства, їх види. Управління формуванням фінансових ресурсів на підприємстві.Поняття фінансових ресурсів підприємства. Власні та позикові фінансові ресурси. Основні етапи формування фінансових ресурсів для забезпечення поточної діяльності підприємства.

Сутність нематеріальних ресурсів підприємства та їх значення в економічній діяльності підприємства. Управління формуванням нематеріальних ресурсів на підприємстві.Нематеріальні активи підприємства. Інтелектуальна власність підприємства. Характеристика майнових і прирівняних до них прав. Сутність відстрочених (відкладених) платежів. Поняття гудвілу як нематеріальної вартості підприємства. Значення нематеріальних активів по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства. Основна мета та етапи формування системи управління нематеріальних ресурсів підприємства.

Поняття трудових ресурсів та класифікація персоналу підприємства.Персонал як складова трудових ресурсів підприємства. Характеристика персоналу за рівнем кваліфікації, функціями та характером робіт, що виконуються на підприємстві. Виробничий і адміністративний персонал. Керівники, спеціалісти, службовці та виробничий (обслуговуючий) персонал в системі управління підприємством.

Поняття продуктивності праці та показники її оцінки.Продуктивність праці як основний показник оцінки ефективності використання персоналу підприємства. Напрями підвищення продуктивності праці на підприємстві.

Організація стимулювання праці персоналу на підприємстві.Характеристика основних етапів системи стимулювання праці персоналу. Форми та системи оплати праці. Визначення напрямів нарахування доплат і надбавок до заробітної плати. Види матеріальної та моральної мотивації праці.

Характеристика інвестиційних ресурсів підприємства та оцінювання ефективності їх використання.Поняття інвестицій та інвестиційних ресурсів. Класифікація інвестицій залежно від способу та напрямків вкладання капіталу. Форми інвестицій за рівнем ризику, ліквідністю та дохідністю. Оцінка ефективності інвестицій за строком окупності, внутрішньою нормою та індексом дохідності, чистою приведеною вартістю проекту.

Прибуток та дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства, їх види та методика розрахунку.Поняття доходу як загального показника господарської діяльності підприємства. Валовий та чистий дохід, джерела його формування. Прибуток як основний результат діяльності підприємства. Валовий, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Мінімальний, цільовий та максимальний прибуток підприємства.

Показники оцінки платоспроможності та ділової активності підприємства: методика розрахунку та аналіз показників.Платоспроможність та ліквідність підприємства як основні показники оцінки фінансового стану підприємства. Поняття фінансової стійкості підприємства, її види.

Характеристика і структура персоналу підприємства, планування чисельності і складу персоналу на підприємстві.Характеристика персоналу за рівнем кваліфікації, функціями та характером робіт, що виконуються на підприємстві. Виробничий і адміністративний персонал. Керівники, спеціалісти, службовці та виробничий (обслуговуючий) персонал в системі управління підприємством. Планування чисельності адміністративного та виробничого персоналу нормативним методом. Джерела інформації щодо оцінкиі планування чисельності і складу персоналу.

Сутність собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат, що відносять на собівартість продукції. Методи складання планової (нормативної) собівартості продукції (послуг).Поняття собівартості продукції (послуг). Характеристика поточних витрат, що відносяться на собівартість продукції за економічними елементами, еластичністю до обсягу виробництва та способом перенесення на вартість продукції (послуг).

Показники оцінки прибутковості та ліквідності підприємства, їх значення та розрахунок.Платоспроможність та ліквідність підприємства як основні показники оцінки фінансового стану підприємства. Розрахунок коефіцієнтів покриття, автономії, швидкої та абсолютної ліквідності.

Методи планування коштів на оплату праці, визначення обґрунтування коштів на оплату праці по категоріям працюючих та в цілому.Джерела планування коштів на оплату праці. Основна та додаткова заробітна плата. Визначення тарифних коефіцієнтів та формування тарифної сітки на підприємстві.

Сутність і джерела формування валового доходу підприємства.Поняття валового доходу. Формування доходу від операційної діяльності. Дохід від фінансової діяльності підприємства. Дохід від позареалізаційних операцій та дохід від надзвичайних подій.

Поняття прибутку і рентабельності підприємства, їх види.Прибуток як основний економічний результат господарської діяльності підприємства. Рентабельність як показник оцінки прибутковості. Рентабельність продукції (послуг). Рентабельність майна підприємства. Рентабельність виробництва. Рентабельність підприємства.

Сутність бізнес-плану, мета та інформація забезпечення його розробки. Необхідність та особливості бізнес-планування на підприємствах готельного господарства та туризму Показники оцінки доцільності реалізації бізнес-плану.Поняття бізнес-плану. Зовнішня та внутрішня мета розробки бізнес-плану. Інформаційне поле бізнес-плану. Показники рентабельності, окупності та дохідності бізнес-плану.

Сутність поняття банкрутства, види банкрутства та шляхи його запобігання. Основні симптоми банкрутства. Діагностика ймовірності банкрутства на підприємстві.Поняття банкрутства підприємства. Навмисне, дійсне та приховане банкрутство підприємства. Симптоми банкрутства. Визначення банкрутства за методом Альтмана.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 636; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.210.223.150 (0.008 с.)