Кафедра технології та організації ресторанного господарстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра технології та організації ресторанного господарства 

 

Допущено до захисту “___”______________ 200__ р.

Викладач __________ _________________________

підпис прізвище

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Організація готельного господарства”

 

на тему: ______________________________________

_____________________________________________

 

Захищено на оцінку “_______________________” “___”_____________ 200__ р. Склад комісії: _______________ _______________ _______________   Виконав: студент групи ГРС-_ _______________ прізвище, ініціали   Керівник: посада, звання _______________ прізвище, ініціали  

 

 

Полтава 20__

Додаток В

 

Приблизні критерії оцінки знань студентів

під час прийому (захисту) курсових робіт

 

Оцінка “відмінно” виставляється студентові, який виконав завдання роботи, оформив пояснювальну записку відповідно до вимог стандартів, глибоко і міцно засвоїв матеріал, послідовно, грамотно й логічно його виклав, у відповіді якого тісно пов’язується теорія з практикою. При цьому студент правильно відповідає на запитання, демонструє знання з дисципліни.

Оцінка “добре” виставляється студентові, який виконав завдання теми роботи за графіком, оформив пояснювальну записку відповідно до вимог стандартів. Знає матеріал з теми і по суті викладає його. Він допускає неістотні неточності у відповіді на запитання.

Оцінка “задовільно” виставляється студентові, який виконав завдання теми, оформив пояснювальну записку, має знання тільки основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допустив відхилення від стандартів при оформленні пояснювальної записки, допускає не досить правильні формулювання при відповіді.

Оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не виконав завдання теми роботи, або при оформленні пояснювальної записки і в розрахунках допустив істотні помилки, або не виконав усі частини і не надав за графіком виконану роботу на перевірку керівнику.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань, модульного контролю.

 

 

Шкала нарахування підсумкових балів

Оцінка за системою ECTS Оцінка за шкалою ПУСКУ Оцінка за національною шкалою Якісні критерії оцінки знань
А 86-100 5 (відмінно) Глибокі знання, можлива незначна кількість помилок
B 71-85 4 (добре) Міцні знання з можливими кількома помилками
D 60-70 3 (задовільно) Непогані знання, але значна кількість помилок
Е 35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання Недостатні знання, слабо засвоєний матеріал, невміння самостійно викласти його зміст
F 0-34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни Невміння осмислити зміст теми і публічно чи письмово представити його

Додаток Д

Зразок змісту курсової роботи

Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ПРИЙОМУ І РОЗМІЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "Б"

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади організації обслуговування споживачів готельних послуг

1.1. Характеристика послуги готельного господарства та її особливості

1.2. Процес обслуговування в готелі та характеристика видів послуг, що надаються

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Дослідження процесів обслуговування та організації роботи служби прийому та обслуговування в готелі “Б”

2.1.Структура та завдання служби прийому та обслуговування готелю "Б"

2.2.Організація роботи служби прийому та обслуговування

Висновки до розділу 2

Розділ 3.Організація надання додаткових послуг в готелі. 3.1.Удосконалення організації роботи служби прийому та обслуговування в готелі

3.2.Розробка програми заходів щодо оптимізації роботи служби прийому та обслуговування

Висновки до розділу 3

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

 

Додаток Ж

1. Форми статистичної та бухгалтерської звітності

1.1. Для великих готельних підприємств:
Ф. № 1-готель "Звіт про роботу готелю"
Ф. № 1-послуги "Звіт про обсяг реалізацій платних послуг населення"
Ф. № 3-торг "Звіт про товарообіг"
Штатний розклад підприємства
Ф. № 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання"
Прейскурант цін на номерний фонд:
6.1 Для України
6.2 Для громадян СНД
6.3 Для громадян іноземних
Прейскурант цін на додаткові послуги
Прейскурант цін на послуги підсобних підрозділів
Договір оренди на житлові (не житлові) приміщення
1.2. Для великих туристичних підприємств:
Ф. № 1-тур "Звіт про діяльність туристичної організації"
Штатний розклад підприємства
Ф. № 2- "Звіт про фінансові результати та їх використання"
Договір оренди на житлові (не житлові) приміщення
1.3. Для малих підприємств:
Ф. № 1-тур "Звіт про діяльність туристичної організації"
Ф. № 1-готель "Звіт про роботу готелю"
Ф. № 2 "Звіт про фінансові результати"
2. Прайс-листи на тури за основними напрямками (видами діяльності)

Додаток К

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел з курсової роботи: Один автор 1. Шкляр, В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір ). Два автори 2. Матяш, І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). Три автори 3. Акофф, Р. Л. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. : пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. Чотири автори 4. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. П’ять і більше авторів 5. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 

 

Список рекомендованої літератури

1. Закон України “Про туризм” в редакції від 18 листопада 2003 р. №1281-IV

2. Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001р. 2408-ІІІ

3. Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001р. 2406-ІІІ

4. Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17 травня 2001р. 2407-ІІІ

5. Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 року №3164-IV

6. Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки та збори" від 20 березня 2003 р. № 641-ІV

7. Закон України “Про захист прав споживачів” від 1 грудня 2005 року №3161-IV

8. Постанова КМУ від 19 березня 2003р. №358 “Про внесення змін до переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності і розроблення технічних регламентів”

9. Постанова КМУ від 17 серпня 2002р. №1136 "Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без громадянства"

10. Постанова КМУ від 29 квітня 2002р. №583 "Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки"

11. Постанова КМУ “Про затвердження Правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері від 11 квітня 2002року №485

12. Постанова КМУ “Про порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)” від 15 березня 2006 року №297

13. Розпорядження КМУ від 27 червня 2003р. №390-р) "Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму"

14. Національні стандарти:
- ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні Класифікація готелів" (розроблено Держтурадміністрацією спільно із ДП НДІ “Система”, м. Львів. Введено в дію у липні 2004 року) ;
- ДСТУ 4268:2003 "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги» (розроблено Держтурадміністрацією спільно із ДП НДІ “Система”, м. Львів. Введено в дію у липні 2004 року);
- ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення»;
- ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація”
- ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення”.

15. Міждержавні стандарти:
- ГОСТ 28681.1-95 "Туристско-екскурсионное обслуживание. Проектирование услуг",
- ГОСТ 28681.2-95 "Туристско-екскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования",
- ГОСТ 28681.3-95 "Туристско-екскурсионное обслуживание. Требования по
обеспечению безопасности туристов и экскурсантов",
- ГОСТ 30335-95 "Услуги населению. Термины и определения",
- ГОСТ 30390-95 "Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия",
- ГОСТ 30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования",
- ГОСТ 30524-97 "Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу".

16. Наказ Держспоживстандарту “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні” від 01.02.2005 №28 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 травня 2005 року за №466/10746 (Держтурадміністрація, як ЦОВВ на який покладені функції технічного регулювання подає до Держстандарту пропозиції щодо переліку послуг у галузі туризму, які підлягають обов’язковій сертифікації на вимоги безпеки).

17. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (затверджені наказом Держтурадміністрації від 16.03.2004 року №19, зареєстрований в Мін’юсті 02.04.2004р. №413/9012)

18. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг (наказ Держстандарту від 27.01.1999р. №37, зареєстрований у Мін'юсті 15 квітня 1999р. за №236/3529) На даний час спільно з Держспоживстандартом вносяться доповнення та зміни.

19. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування (наказ Держстандарту від 27.01.1999р. №37, зареєстрований у Мін'юсті 15 квітня 1999р. за №235/3528)

20. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. (Наказ Мінекономіки від 24.07.2002р. №219, зареєстровані у Мін'юсті 20 серпня 2002р. за №680/6968).

21. Порядок провадження торгівельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення (постанова КМУ від 15 червня 2006 р. №833)

22. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство ОБР : организация, управление, обслуживание : учеб. пособие / С.И. Байлик , 2008 – с.352

23. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство : учебник / С.И. Байлик . - 2-е изд., перераб. и доп . - К. : Дакор , 2009. - 368 с.

24. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес : Как достичь безупречного сервиса / Е.А. Балашова . - М. : Вершина , 2005. - 176 с.

25. Бойко М.Г. Кон'юнктура мiжнародного ринку готельних i туристичних послуг : Опорний конспект лекцiй / уклад. М.Г. Бойко. - М. : ЦПНМВ КНТЕУ , 2004. - 110 с.

26. Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / Г.А. Бондаренко . - М. : Новое знание , 2006. - 365 с.

27. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов : Учеб. пособие / Ю.Ф. Волков . - Ростов-на-Дону : Феникс , 2003. - 352 с.

28. Дорогунцов С.I. Управлiння сучасним готельним комплексом: навч. посiбник / за ред. С.I. Дорогунцов - К. : Лiра-К , 2005.

29. Дурович А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / А.П. Дурович . - 2-е изд., стер . - М. : Новое знание , 2006. - 632 с.

30. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : Учеб. пособие / Н.И. Кабушкин ; Г.А. Бондаренко . - 2-е изд. . - М. : Новое знание , 2001. - 216 с.

31. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : Учебник / Н.И. Кабушкин ; Г.А. Бондаренко . - 4-е изд., стер . - М. : Новое знание , 2003. - 368 с. - (Экономическое образование

32. Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учеб. пособие / А.Б. Косолапов ; Т.И. Елисеева . - М. : КноРус , 2007. - 200 с.

33. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания : Учебник / И.Ю. Ляпина . - 2-е изд., стереотип . - М. : Изд. центр "Академия" , 2002. - 208 с.

34. Ляпина И.Ю. Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов : Учебник / И.Ю. Ляпина ; Т.Л. Игнатьева ; С.В. Безрукова . - М. : Изд. центр "Академия" , 2004. - 256 с.

35. Нечаюк Л.I. Готельно-ресторанний бiзнес : Менеджмент: Навч. посiбник / Нечаюк Л.I.; Нечаюк Н.О.. - К.: Центр навчальної лiтератури , 2006. - 348 с. -

36. Мальська М.П. Готельна iндустрiя / / Основи туристичного бiзнесу: навч. посiбник / Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.I. - К., 2004. - С.54-66.

37. Медлик С. Гостиничный бизнес : Учебник: Пер. с англ / С. Медлик ; Х. Инграм . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2005. - 239 с.

38. Мусакин А.А. Малый отель : с чего начать и как преуспеть / А.А. Мусакин . - СПб. : Питер , 2008. - 320 с.

39. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: отели и рестораны / Г.А. Папирян. - М. : Экономика , 2000. - 207 с.

40. Поплавський М.М. Менеджмент готельно-ресторанного бiзнесу : навч. посiбник / за ред. М.М. Поплавський; за ред. О.О. Гаца; Г.Б. Мунiн; Ю.О. Карягiн; Х.Й. Роглєв ; С.I. Руденко . - К. : Кондор , 2008. - 460 с. -

41. Пуцентейло П.Р. Економiка i органiзацiя туристично-готельного пiдприємництва : навч. посiбник / П.Р. Пуцентейло . - К. : ЦУЛ , 2007. - 344 с.

42. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : навч. посiбник / Роглєв Х.Й. - К. : Кондор , 2005. - 408 с.

43. Сенин В.С. Гостиничный бизнес : классификация гостиниц и других средст размещения : учеб. пособие / В.С. Сенин ; А.В. Денисенко , 2007. - 144 с.

44. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах : Учеб. пособие / Сорокина А.В.. - М. : ИНФРА-М , 2007. - 304 с.

45. Тарасенко I.I. Устаткування у готельному та ресторанному господарстві: Опорний конспект лекцiй / уклад. I.I. Тарасенко. - М. : ЦПНМВ КНТЕУ , 2005. - 77 с.

46. Турковский Марек Маркетинг гостиничных услуг : учеб.-метод. пособие / Марек Турковский . - М. : Финансы и статистика , 2006. - 296 с.

47. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство : Учебник / под ред. А.Д. Чудновский . - М. : Ассоциация авторов и издателей "Тандем", Изд-во ЭКМОС , 2001. - 400 с.

48. Шматько Л.П. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. пособие / под ред. Л.П. Шматько . - 3-е изд., испр. и доп . - Ростов-на-Дону : ИЦ "МарТ" , 2007. - 352 с. -

49. Щетинина Е.Б. Менеджмент гостиничных услуг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Б. Щетинина - Москва : Равновесие , 2006. – 296 с.

50. Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хозяйства : Учеб. пособие / Г.А. Яковлев . - М. : Изд-во РДЛ, 2005. - 224 с.

51. Revell Rod Higly Recommended. English for the Hotel and Catering Industry = Student's book / Rod Revell ; Trish Scott . - Oxford : Oxford University Press , 1997. - 110 с.

52. www.autokatalog.net/prezent

53. www.infoceek.pl

54. www.kamcity.ru

55. http://www.1001hotels.ru/

56. http://www.holiday.by/travel_hotel.php

57. www.all-hotels.com

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.012 с.)