ІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1401 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

 

КИЇВ-2016


 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

 

Державна атестація підготовки бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» здійснюється Державною екзаменаційною комісією Київського національного університету культури і мистецтв, затвердженою Міністерством культури України, після виконання студентами напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» навчального плану у повному обсязі.

Державна атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетенцій та навичок студентів, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» із застосуванням загальнодержавних методів комплексної діагностики у формі Комплексного державного кваліфікаційного іспиту:


- вирішення тестових завдань;

- комплексне кваліфікаційне завдання.

На Державну атестацію виносяться дисципліни освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідно галузевого стандарту за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», а саме:

Організація ресторанного господарства;

Організація готельного господарства;

Технологія продукції ресторанного господарства;

Економіка підприємства;

Менеджмент готельно-ресторанного господарства;

Маркетинг готельного і ресторанного господарства;

Складання студентами Комплексного державного кваліфікаційного іспиту дозволяє оцінити сформованість відповідних компетенцій бакалавра напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з готельно-ресторанної справи» здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Програма Комплексного державного кваліфікаційного іспиту відображає специфіку напряму підготовки бакалаврів 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», містить питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, які формують необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень майбутніх фахівців. Вона включає питання, вивчення яких демонструє спроможність випускників вирішувати практичні завдання професійної діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу та здійснювати в них організаційні, виробничі, економічні та управлінські процеси.


Під час підготовки до Комплексного державного кваліфікаційного іспиту і в процесі його проведення рекомендується користуватися даною програмою та законодавчими актами, нормативно-технічними документами, що регламентують діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумкова оцінка

За результатами складеного Комплексного державного кваліфікаційного іспиту випускник отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума балів за:

- вирішення тестового завдання;

- виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

Шкала оцінювання:

Іспит (КІ) Тести ( Т ) Комплексне кваліфікаційне завдання Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Ситуаційне завдання ( СЗ ) Завдання 1 (З1 ) Завдання 2 (З2 ) Завдання 3 (З3 )
Максимальна оцінка в балах (10 тестів * 2 бали)

 

Максимальна оцінка в балах – 100 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = Т + (СЗ + З1 + З2 + З3)

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при складанні Комплексного державного кваліфікаційного іспиту переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS відповідно до таблиці:

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 A відмінно зараховано
84 – 89 B добре
74 – 83 C
66 – 73 D задовільно
61 – 65 E
21 – 60 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 20 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

Оцінки «А – Відмінно» заслуговує випускник, який повністю виконав завдання Комплексного державного кваліфікаційного іспиту, а саме: вирішив тестове завдання; безпомилково виконав комплексне кваліфікаційне завдання; продемонстрував відмінний рівень підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи.

Оцінки «В – Дуже добре»заслуговує випускник, який повністю виконав завдання Комплексного державного кваліфікаційного іспиту, а саме: вирішив тестове завдання; безпомилково виконав комплексне кваліфікаційне завдання, але є незначні зауваження.

Оцінки «С – Добре» заслуговує випускник, який повністю виконав завдання Комплексного державного кваліфікаційного іспиту, а саме: вирішив тестове завдання; виконав комплексне кваліфікаційне завдання, але відповідь містить деякі неточності і не повністю відповідає необхідним критеріям знань та практичних навичок.

Оцінки «D – Задовільно» заслуговує випускник, який у вирішенні тестів і при виконанні комплексного кваліфікаційного завдання продемонстрував знання основного матеріалу, але допустився помилок.

Оцінки «Е – Достатньо» заслуговує випускник, який у вирішенні тестів і при виконанні комплексного кваліфікаційного завдання не виявив належного рівня знань, допустився значних помилок.

Оцінки «FХ – Незадовільно» заслуговує випускник, який не виконав тестове та комплексне кваліфікаційне завдання.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Управління персоналом в закладах готельно-ресторанного господарства. Методологічні аспекти управління персоналом. Управління персоналом як соціальна система. Цілі і функції системи управління персоналом. Методологія і проектування системи управління персоналом. Служби управління персоналу: організація та функції.

Стратегія управління персоналом в закладах готельно-ресторанного господарства. Кадрова політика підприємства. Розробка персонал-стратегії у відповідності до стратегії підприємства. Кадрове планування в організації. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом. Організація набору і відбору персоналу.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Сутність підприємства, його види відповідно до Господарського кодексу. Мета і завдання діяльності підприємства.Підприємство як суб’єкт господарювання. Класифікація підприємств відповідно до Господарського кодексу України. Основна мета діяльності підприємств. Завдання економічної діяльності підприємств.

Сутність планування економічної діяльності підприємства, його види. Методи планування основних показників діяльності підприємства.Планування як функція управління підприємством. Стратегічне, тактичне (поточне) та оперативне планування економічної діяльності підприємства. Економіко-статистичні, економіко-математичні методи планування, методи техніко-економічних розрахунків.

Сутність стратегічного планування економічної діяльності підприємства, етапи розробки стратегічних планів, основні стратегічні цілі. Оцінка вибраної стратегії.Поняття стратегії економічного розвитку підприємства. Основні етапи розробки стратегії. Стратегічні цілі розвитку підприємства: маркетингові, фінансово-економічні, інвестиційні, інноваційні та соціальні. Оцінка обраної стратегії на основі матричних методів (ВОСС-аналіз, БКГ-аналіз, PEST-аналіз).

Поняття життєвого циклу підприємства, його етапи та характеристика. Вибір стратегічної моделі розвитку підприємства на основі його життєвого циклу.Поняття і характеристика життєвих циклів підприємства. Основні етапи життєвого циклу підприємства. Вибір стратегічної моделі розвитку підприємства на основі його життєвого циклу.

Виробнича програма підприємства та характеристика її показників.Поняття виробничої програми підприємства. Поняття продукції та послуг. Виробництво як основна економічна функція підприємства. Характеристика натуральних показників виробничої програми. Поняття номенклатури і асортименту продукції (послуг) підприємства. Вартісні показники виробничої програми: валова, товарна, чиста та реалізована продукція.

Сутність поняття реалізації продукції (послуг), фактори, що визначають її обсяг. Значення показника в господарській діяльності. Вартісні та натуральні показники обсягу реалізації продукції (послуг).Сутність понять «продаж», «реалізація», «збут». Вплив обсягу реалізації на основні показники діяльності підприємства. Маркетингові, виробничі, збутові, фінансово-операційні фактори, що визначають обсяг реалізації продукції (послуг) підприємства. Натуральні (штуки, літри, одиниці тощо) та вартісні (у грошових одиницях) показники реалізації продукції (послуг) підприємства.

Сутність матеріально-технічного забезпечення процесу виробництва, характеристика його видів.Поняття матеріально-технічного забезпечення підприємства. Форми МТЗ. Децентралізоване, централізоване та змішане МТЗ.

Джерела матеріально-технічного забезпечення підприємства. Власне виробництво. Постачання сировини і матеріалів підприємствами-виробниками відповідної продукції, через оптове посередництво, товарно-сировинні біржі.

Ресурсний потенціал, види ресурсів та їх характеристика.Поняття ресурсів і ресурсного потенціалу як економічної системи. Характеристика та склад матеріальних, нематеріальних, фінансових та трудових ресурсів підприємства.

Сутність основних фондів підприємства, їх класифікація.Поняття основних фондів підприємства, основні їх ознаки. Класифікація основних фондів за основними ознаками. Основні фонди за видом і призначенням. Основні фонди за приналежністю до власників майна підприємства. Основні засоби за джерелами фінансування та участю у виробничому процесі.

Показники ефективності використання основних фондів підприємства, їх розрахунок та шляхи підвищення.Натуральні показники ефективності використання основних фондів: коефіцієнти інтенсивності та екстенсивності, інтегральний коефіцієнт. Вартісні показники оцінки ефективності використання основних фондів: фондовіддача, фондоємність, фондоозброєність праці, рентабельність. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

Натуральні та вартісні показники оцінки основних фондів, їх значення та розрахунок.Значення оцінки стану та руху основних фондів підприємства. Оцінка основних фондів за видами, станом морального та фізичного зносу. Первісна, відновна, залишкова та ліквідаційна вартість основних фондів. Визначення середньорічної вартості основних фондів підприємства.

Сутність оборотних фондів підприємства, їх класифікація. Поняття оборотних фондів. Основні ознаки віднесення матеріальних ресурсів до оборотних фондів. Характеристика видів оборотних фондів. Виробничі запаси, незавершене виробництва та витрати майбутніх періодів як основні елементи оборотних фондів підприємства.

Показники ефективності використання оборотних фондів. Значення економії оборотних фондів для господарської діяльності підприємства.Абсолютні та відносні показники ефективності використання оборотних фондів підприємства. Коефіцієнт оборотності оборотних фондів, коефіцієнт завантаження фондів в обороті, період оборотності оборотних фондів як основні відносні показники ефективності їхнього використання. Абсолютна економія оборотних фондів та вплив показника на результати господарської діяльності підприємства.

Сутність фінансових ресурсів підприємства, їх види. Управління формуванням фінансових ресурсів на підприємстві.Поняття фінансових ресурсів підприємства. Власні та позикові фінансові ресурси. Основні етапи формування фінансових ресурсів для забезпечення поточної діяльності підприємства.

Сутність нематеріальних ресурсів підприємства та їх значення в економічній діяльності підприємства. Управління формуванням нематеріальних ресурсів на підприємстві.Нематеріальні активи підприємства. Інтелектуальна власність підприємства. Характеристика майнових і прирівняних до них прав. Сутність відстрочених (відкладених) платежів. Поняття гудвілу як нематеріальної вартості підприємства. Значення нематеріальних активів по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства. Основна мета та етапи формування системи управління нематеріальних ресурсів підприємства.

Поняття трудових ресурсів та класифікація персоналу підприємства.Персонал як складова трудових ресурсів підприємства. Характеристика персоналу за рівнем кваліфікації, функціями та характером робіт, що виконуються на підприємстві. Виробничий і адміністративний персонал. Керівники, спеціалісти, службовці та виробничий (обслуговуючий) персонал в системі управління підприємством.

Поняття продуктивності праці та показники її оцінки.Продуктивність праці як основний показник оцінки ефективності використання персоналу підприємства. Напрями підвищення продуктивності праці на підприємстві.

Організація стимулювання праці персоналу на підприємстві.Характеристика основних етапів системи стимулювання праці персоналу. Форми та системи оплати праці. Визначення напрямів нарахування доплат і надбавок до заробітної плати. Види матеріальної та моральної мотивації праці.

Характеристика інвестиційних ресурсів підприємства та оцінювання ефективності їх використання.Поняття інвестицій та інвестиційних ресурсів. Класифікація інвестицій залежно від способу та напрямків вкладання капіталу. Форми інвестицій за рівнем ризику, ліквідністю та дохідністю. Оцінка ефективності інвестицій за строком окупності, внутрішньою нормою та індексом дохідності, чистою приведеною вартістю проекту.

Прибуток та дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства, їх види та методика розрахунку.Поняття доходу як загального показника господарської діяльності підприємства. Валовий та чистий дохід, джерела його формування. Прибуток як основний результат діяльності підприємства. Валовий, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Мінімальний, цільовий та максимальний прибуток підприємства.

Показники оцінки платоспроможності та ділової активності підприємства: методика розрахунку та аналіз показників.Платоспроможність та ліквідність підприємства як основні показники оцінки фінансового стану підприємства. Поняття фінансової стійкості підприємства, її види.

Характеристика і структура персоналу підприємства, планування чисельності і складу персоналу на підприємстві.Характеристика персоналу за рівнем кваліфікації, функціями та характером робіт, що виконуються на підприємстві. Виробничий і адміністративний персонал. Керівники, спеціалісти, службовці та виробничий (обслуговуючий) персонал в системі управління підприємством. Планування чисельності адміністративного та виробничого персоналу нормативним методом. Джерела інформації щодо оцінкиі планування чисельності і складу персоналу.

Сутність собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат, що відносять на собівартість продукції. Методи складання планової (нормативної) собівартості продукції (послуг).Поняття собівартості продукції (послуг). Характеристика поточних витрат, що відносяться на собівартість продукції за економічними елементами, еластичністю до обсягу виробництва та способом перенесення на вартість продукції (послуг).

Показники оцінки прибутковості та ліквідності підприємства, їх значення та розрахунок.Платоспроможність та ліквідність підприємства як основні показники оцінки фінансового стану підприємства. Розрахунок коефіцієнтів покриття, автономії, швидкої та абсолютної ліквідності.

Методи планування коштів на оплату праці, визначення обґрунтування коштів на оплату праці по категоріям працюючих та в цілому.Джерела планування коштів на оплату праці. Основна та додаткова заробітна плата. Визначення тарифних коефіцієнтів та формування тарифної сітки на підприємстві.

Сутність і джерела формування валового доходу підприємства.Поняття валового доходу. Формування доходу від операційної діяльності. Дохід від фінансової діяльності підприємства. Дохід від позареалізаційних операцій та дохід від надзвичайних подій.

Поняття прибутку і рентабельності підприємства, їх види.Прибуток як основний економічний результат господарської діяльності підприємства. Рентабельність як показник оцінки прибутковості. Рентабельність продукції (послуг). Рентабельність майна підприємства. Рентабельність виробництва. Рентабельність підприємства.

Сутність бізнес-плану, мета та інформація забезпечення його розробки. Необхідність та особливості бізнес-планування на підприємствах готельного господарства та туризму Показники оцінки доцільності реалізації бізнес-плану.Поняття бізнес-плану. Зовнішня та внутрішня мета розробки бізнес-плану. Інформаційне поле бізнес-плану. Показники рентабельності, окупності та дохідності бізнес-плану.

Сутність поняття банкрутства, види банкрутства та шляхи його запобігання. Основні симптоми банкрутства. Діагностика ймовірності банкрутства на підприємстві.Поняття банкрутства підприємства. Навмисне, дійсне та приховане банкрутство підприємства. Симптоми банкрутства. Визначення банкрутства за методом Альтмана.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1. Сутність підприємства, його види відповідно до Господарського кодексу. Мета і завдання діяльності підприємства.

2. Сутність планування економічної діяльності підприємства, його види. Методи планування основних показників діяльності підприємства.

3. Сутність стратегічного планування економічної діяльності підприємства, етапи розробки стратегічних планів, основні стратегічні цілі. Оцінка вибраної стратегії.

4. Поняття життєвого циклу підприємства, його етапи та характеристика. Вибір стратегічної моделі розвитку підприємства на основі його життєвого циклу.

5. Виробнича програма підприємства та характеристика її показників.

6. Сутність поняття реалізації продукції (послуг), фактори, що визначають її обсяг. Значення показника в господарській діяльності. Вартісні та натуральні показники обсягу реалізації продукції (послуг).

7. Сутність матеріально-технічного забезпечення процесу виробництва, характеристика його видів.

8. Джерела матеріально-технічного забезпечення підприємства.

9. Ресурсний потенціал, види ресурсів та їх характеристика.

10. Сутність основних фондів підприємства, їх класифікація.

11. Показники ефективності використання основних фондів підприємства, їх розрахунок та шляхи підвищення.

12. Натуральні та вартісні показники оцінки основних фондів, їх значення та розрахунок.

13. Сутність оборотних фондів підприємства, їх класифікація.

14. Показники ефективності використання оборотних фондів. Значення економії оборотних фондів для господарської діяльності підприємства.

15. Сутність фінансових ресурсів підприємства, їх види. Управління формуванням фінансових ресурсів на підприємстві.

16. Сутність нематеріальних ресурсів підприємства та їх значення в економічній діяльності підприємства. Управління формуванням нематеріальних ресурсів на підприємстві.

17. Поняття трудових ресурсів та класифікація персоналу підприємства.

18. Поняття продуктивності праці та показники її оцінки.

19. Організація стимулювання праці персоналу на підприємстві.

20. Характеристика інвестиційних ресурсів підприємства та оцінювання ефективності їх використання.

21. Прибуток та дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства, їх види та методика розрахунку.

22. Показники оцінки платоспроможності та ділової активності підприємства: методика розрахунку та аналіз показників.

23. Характеристика і структура персоналу підприємства, планування чисельності і складу персоналу на підприємстві.

24. Сутність собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат, що відносять на собівартість продукції. Методи складання планової (нормативної) собівартості продукції (послуг).

25. Показники оцінки прибутковості та ліквідності підприємства, їх значення та розрахунок.

26. Методи планування коштів на оплату праці, визначення обґрунтування коштів на оплату праці по категоріям працюючих та в цілому.

27. Сутність і джерела формування валового доходу підприємства.

28. Поняття прибутку і рентабельності підприємства, їх види.

29. Сутність бізнес-плану, мета та інформація забезпечення його розробки. Необхідність та особливості бізнес-планування на підприємствах готельного господарства та туризму Показники оцінки доцільності реалізації бізнес-плану

30. Сутність поняття банкрутства, види банкрутства та шляхи його запобігання. Основні симптоми банкрутства. Діагностика ймовірності банкрутства на підприємстві.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Економіка підприємства

1. Господарський комплекс України // Відомості Верховної ради України. - 2003. - № 18-22

2. Закон України "Про банкрутство" //Нове законодавство України.-К., 1993.

3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06. 1999 № 784-ХІІ.

4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 23.12.2998 № 351-ХІV.

5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України.-1991.-№47.

6. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2001 № 40-ІV.

7. Закон України "Про іноземні інвестиції" // ВВР України.-1992.- № 26.

8. Закон України "Про режим іноземного інвестування" // ВВР Уряд. кур’єр. -1996.-№ 77-78.

9. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95 (з подальшими змінами та доповненнями).

10. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 12.05.1997р. № 283/97-ВР(з подальшими змінами та доповненнями).

11. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 12.12.1993 р.№ 36-88-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

12. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.1990 № 507-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

13. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991 № 1201-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

14. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287с.

15. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.Навчальний посібник. За ред. Ковальчука К.Ф. -К.: Центр учбової літератури, 2012 – 326с.

16. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы - М.: Банки и биржи , 2004. - 215 с.

17. Бондар Н.М. Економіка підприємства: навч. Посіб. – К.: Видавництво А.С.К, 2004. – 400 с.

18. Гриньова В.М., Колода В.О. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424с.

19. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства.2-ге видання. -К.: Центр учбової літератури, 2012 – 302с.

20. Економіка підприємства: Навч. посіб. / О.В. Ареф'єва, В.Г. Сахаєв, О.В. Ареф'єв та ін.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.— 237 с.

21. Економіко-корпопативні основи підприємства / За заг. ред. д.е.н. проф.. І.І.Пилипенко: Навч. посібник. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005.- 378 с.

22. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика. Навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури; 2006.- 468с.

23. Іванілов О.С. Економіка підприємства 2-ге видання. -К.: Центр учбової літератури, 2011 – 728с

24. Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 132 с.

25. Ковтун О. І. Стратегія підприємства. – Л.: Новий світ-2000, 2005 – 385 с.

26. Круш П.В. Економіка підприємства:навч. посібник.- К.: Ельга-Н;КНТ, 2007. - 777 с.

27. Новікова І.В. Маркетинг сфери послуг: Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ, ун-ту, 2004. - 72 с.

28. Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін., Економіка підприємства: Підручник-За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 680 с.

29. Сідун В.А. Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

30. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка.- К. :КНЕУ, 2005. – 234с.

31. Фінанси підприємств: Підручник А.М. Поддєрогін. 5-те вид., перероб. та допов. – К. :КНЕУ, 2004. – 546 с.

32. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 508 с.

ІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.244.12 (0.028 с.)