МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

XVII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Факультет іноземної філології

перекладознавства

 

Кафедра світової літератури та культури

імені проф. О. Мішукова

 

Спеціальність Філологія (англійська, німецька мова і література);

Філологія (німецька, англійська мова і література);

Філологія (іспанська, англійська мова і література);

Філологія (французька, англійська мова та література);

Філологія (англійська мова та література)

Спеціалізація: турецька мова

Філологія (англійська мова та література)

Спеціалізація: польська мова

 

Курс 3

 

Форма навчання денна

Херсон – 2012

 

Плани та методичні рекомендації до семінарських занять

для студентів 361, 351, 391 груп факультету іноземної філології

та 351, 371, 381 груп факультету перекладознавства

1. Під час підготовки до семінарських занять необхідно прочитати вказаний художній текст, зробити відповідні нотатки та занести інформацію в читацький щоденник.

Вимоги до читацького щоденника: читацький щоденник заповнюється від руки. В щоденнику вказується ім’я автора, назва твору, П.І.Б. перекладача. В щоденник заноситься основний зміст твору, тема, ідея, проблематика, характеристика головних героїв та другорядних персонажів. Ведення читацького щоденника не є обов’язковим, замість нього можна використовувати робочий зошит.

2. Необхідно ознайомитись із рекомендованою літературою або іншими літературно-критичними матеріалами. Недостатнім є використання лише одного підручника. Не припустимо використання реферативного матеріалу з інтернету. Обов’язковим є використання літературознавчого словника.

3. В зошиті повинні бути записані відповіді на всі пункти плану. Відповіді можна писати стисло або у формі тез. Додатково можна використовувати ксерокопії або роздруківки електронних версій підручників.

4. Питання та завдання виконуються тільки письмово. Терміни і поняття можна заносити в термінологічний словник або в робочий зошит.

 

ХУДОЖНІ ТЕКСТИ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЧИТАННЯ:

1. П. Кальдерон. Життя – це сон

2. Л. де Гонгора. Поезія

3. Дж.Донн. Поезія

4. Н. Буало. Мистецтво поетичне

5. П. Корнель. Сід

6. Ж.Б. Мольєр. Міщанін-шляхтич, Тартюф

7. Вольтер.Кандід

8. Д. Дідро. Племінник Рамо

9. Д.Дефо. Робінзон Крузо

10. Й. Гете. Фауст

11. М. Карамзін. Бедная Лиза

12. Е.-Т.-А. Гофман. Золотий горщик. Малюк Цахес.

13. Г. Гейне. Книга пісень.

14. Дж.Г. Байрон.Паломництво Чайльд Гарольда.

15. В. Скотт. Айвенго.

16. Е.А. По. Падіння дому Ашерів. Овальний портрет. Вільям Вільсон. Золотий жук.

Крук. Улялюм. Аннабель Лі. Місто серед моря.

17.О. Пушкін.

«Погасло дневное светило...». «Свободы сеятель пустынный…». Элегия. «Вновь я посетил…». Пророк. К морю. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Лицинию. Вольность. Деревня. К Чаадаеву. В Сибирь. Арион. Анчар. Кинжал. К другу стихотворцу. Разговор книгопродавца с поэтом. Поэт и толпа. Осень. Отцы-пустынники. Интимная лирика.

Евгений Онегин.

18. М. Лермонтов.

«Выхожу один я на дорогу...». «Как часто пестрою толпою окружен…». «И скучно, и грустно…». «Тучки небесные…». Парус. Желанье. Узник. Пленный рыцарь. Дума. Пророк. Журналист, читатель и писатель. Смерть поэта. Поэт. Мой ангел. «Когда волнуется желтеющая нива...». Молитва. Благодарность. «Прощай, немытая Россия...». Родина.

Демон. Мцыри.

Герой нашего времени.

19. М. Гоголь.

Вечера на хуторе близ Диканьки (Ночь перед Рождеством).

Миргород (Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем).

Петербургские повести (Нос. Портрет. Шинель).

Мертвые души.


Семінарське заняття № 1. Бароко і драма П. Кальдерона «Життя- це сон»

1. Втілення світоглядних і художніх принципів бароко в драмі «Життя – це сон». Які барочні думки стверджуються в п’єсі?

2. Філософська та моральна проблематика:

– сенс буття,

– моральна основа життя, конфлікт драми,

– фатум,

– християнська мораль,

– проблема вибору,

– проблема свободи,

– проблема ідеального монарху, та ін.

3. Образ Сехісмундо, духовна еволюція героя.

4. Стильові особливості драми (контраст і антитеза, символи і алегорії, універсалізм, метафоричність). Наведіть приклади з тексту.

 

Література:

1. История зарубежной литературы ХVІІ в.: Учебник для филол. спец. вузов (под. ред. З.И. Плавскина). – М., 1987. (електрон. версія)2. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы 17-18 вв.: Учебно-методическое пособие. – М., 1996. (електрон. версія)3. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв.: Учебник для вузов. – М., 1988.4. Шалагінов Б. Зарубіжна література. Від античності до початку ХІХ сторіччя. – Київ, 2007.5. Наливайко Д.С.Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.6. Наливайко Д. Бароко і драма Кальдерона «Життя – це сон» // Тема. – 2000. – №1.7. Штейн А.Л. История испанской литературы. – М., 1994.8. Штейн А. Литература испанского барокко. – М., 1983.9. Білоусова Н. Культура доби бароко // Зарубіжна література. - 2001.- 17 трав.10. Ніколенко О.М. Бароко і класицизм як художні системи 17 ст.: Матеріал до уроку-огляду // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002.- 11.11. Коваленко Т.І. Матеріал до планування уроків зарубіжної літератури за програмами 2001 року: Доба бароко як новий етап у розвитку світової культури. Іспанське бароко і Педро Кальдерон. 9 кл., урок 28-29 // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002.- 12.12. Шалагінов Б.Б. Естетика і поетика літератури Бароко // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003.- 12.13. Шалагінов Б.Б. Творчість письменників Бароко // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004.- 1.14. Гинзбург Л. Немецкая поэзия барокко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2004.- №7.15. Андроник А.В. Победить в себе зверя (Материалы к урокам по изучению пьесы П.Кальдерона «Жизнь есть сон») // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 1998. – № 11.

Семінарське заняття № 2.П’єр Корнель і Жан Расін — творці класицистичної трагедії. «Висока комедія» Ж.-Б. Мольєра («Тартюф»)

1. Принципи класицистичної трагедії в «Мистецтві поетичному» Буало (законспектувати основні положення трактата «Мистецтво поетичне»)).2. П’єса Корнеля «Сід» і художні принципи французького класицизму;– особливості конфлікту;– система персонажів;– елементи поетики. «Три єдності».3. Жанр «високої» комедії в творчості Мольєра. Відхилення від канонів класицистичної поетики в комедії «Тартюф».- Концепція героя і своєрідність конфлікту- Схематизм образів — виразників певних вад, їх належність до конкретного соціального середовища- Засоби творення комічного у п’єсах Мольєра. Література:1. История зарубежной литературы ХVІІ в.: Учебник для филол. спец. вузов (под. ред. З.И. Плавскина). – М., 1987. (електрон. ресурс)2. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы 17-18 вв.: Учебно-методическое пособие. – М., 1996. (електрон. ресурс)3. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв.: Учебник для вузов. – М., 1988.4. Шалагінов Б. Зарубіжна література. Від античності до початку ХІХ сторіччя. – Київ, 2007.5. Наливайко Д.С.Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.6. Леонов С.А. Литература классицизма в школьном изучении. – М., 1997.7. Шалагінов Б.Б. Класицизм у французькій літературі // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 2.8. Бахмутский В. Время и пространство во французской классической трагедии XVII века // Бахмутский В. В поисках утраченного. М., 1994.9. Козлова Н. П. Ранний европейский Классицизм (XVI – XVII вв.) / Литературные манифесты западноевропейских классицистов. - М., 1980. (електрон. ресурс)10. Бордонов Ж. Мольер. – М., 198311. Ніколенко О.М. Король комедії. Система уроків вивчення п’єси Ж.Б.Мольєра «Міщанин-шляхтич» у культурологічному контексті // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. –№ 5.12. Скуратівський В. Мольєр // Всесвіт. – 1972 – №3.13. Булгаков М.А. Жизнь господина де Мольера – Спб., 2002.14. Жованик Л. Основні проблеми й конфлікти п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич» // Зарубіжна література. – 2006. – № 45.15. Шалагінов Б.Б. Жан-Батіст Мольєр // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 2.

Семінарське заняття № 3. Англійський просвітницький роман. Д. Дефо «Робінзон Крузо»

1. Історія створення та джерела роману «Робінзон Крузо».2. Жанрові особливості роману Д.Дефо:- «шахрайський» роман, - мемуарна література, - «література подорожей».3. Просвітницька концепція Д. Дефо в романі «Робінзон Крузо»:- Локк «tabula rasa»;- Руссо «природна людина»;- раціоналізм Декарта;- емпіризм Бекона.4. Образи Робінзона і П’ятниці як протиставлення цивілізації та природи.5. *Традиція «робінзонад» в світовій літературі.

 

Література:

1. История зарубежной литературы ХVІІ в.: Учебник для филол. спец. вузов (под. ред. З.И. Плавскина). – М., 1987. (електрон. ресурс)2. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы 17-18 вв.: Учебно-методическое пособие. – М., 1996. (електрон. ресурс)3. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв.: Учебник для вузов. – М., 1988.4. Шалагінов Б. Зарубіжна література. Від античності до початку ХІХ сторіччя. – Київ, 2007.5. Наливайко Д.С.Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.6. Аникин Г., Михальская Н. История английской литературы. М., 1988.7. Урнов Д. Вехи традиции в английской литературе. М., 1986.

8. Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещения. М., 1966.

9. Катеринчук О.М. «Робінзон Крузо» як сюжетна модель світової робінзонади // Всесвітня література. – 2004. – № 10.10. Пригодій С.М. Модель ідеального суспільства. Яка вона? Компаративне дослідження моделі в романах Д. Дефо «Робінзон Крузо», Дж. Свіфта «Мандри Гулівера та ін. українських, американських різножанрових просвітницьких текстах // Всесвітня література. – 2000. –№ 12.11. Фурсова Л.О. Уроки з вивчення роману Д. Дефо «Робінзон Крузо» та повісті «Пурпурові вітрила» О. Гріна // Зарубіжна література. – 2004. – № 7.12. Штигайло В. Подорож на острів Відчаю. Підсумковий урок за романом Д. Дефо «Робінзон». // Зарубіжна література. – 2003. – № 48.

Семінарське заняття № 4. Філософська трагедія Й.В.Ґете«Фауст»

1. Джерела сюжету «Фауста» Гете. Переосмислення відомого сюжету в дусі просвітницьких та гуманістичних ідей.

2. Жанрово-композиційні особливості трагедії. Філософська проблематика трагедії. Роль «Прологу в театрі» і «Прологу на небі».

3. Система образів трагедії.

- Шлях пошуків Фауста, його еволюція.

- Ідейно-композиційне значення образу Мефістофеля.

- Маргарити в духовних пошуках Фауста.

- Вагнер і Фауст. Смисл зіставлення. Концепція наукового пізнання.

- Біблійні, міфологічні образи, алегоричні фігури, їх функції в творі Гете.

4. Смисл фіналу твору.

 

Література:

1. История зарубежной литературы ХVІІ в.: Учебник для филол. спец. вузов (под. ред. З.И. Плавскина). – М., 1987. (електрон. ресурс)2. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы 17-18 вв.: Учебно-методическое пособие. – М., 1996. (електрон. ресурс)3. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв.: Учебник для вузов. – М., 1988.4. Шалагінов Б. Зарубіжна література. Від античності до початку ХІХ сторіччя. – Київ, 2007.5. Наливайко Д.С.Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.6. Аникст А. «Фауст» Гете. - М., 1980.7. Максимова Л. «Мислити і діяти, діяти і мислити, діяти і мислити» (Тези до уроків, присвячених вивченню «Фауста» Гете) // Вікно в світ. – 1999. – № 3.8. Маркіна Л. Пізнати світ: Методичні нотатки до першої частини «Фауста» Гете // Вікно в світ. – 1999. – № 3.9. Тарасова Н. Образ Фауста у світовій літературі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 2.10. Угрин А. Конфликт добра и зла в изображении человеческой природы (Опорная схема к «Фаусту» Гете // Вікно в світ. – 1999. – № 3.11. Шалагінов Б.Б. Й.В.Гете // Вікно в світ. – 1999. – № 1.12. Шалагінов Б. «Фауст» Й.В. Гете: людина поміж Богом і дияволом // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 12.13. Бич В. Історія життєвих шукань Фауста // Зарубіжна література. – 2004. – № 46.14. Шалагінов Б.Б. Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість. Посібник для вчителя. – Харків, 2003.

Семінарське заняття № 5. Романтичне двосвіття в новелах Е.-Т.-А. Гофмана «Малюк Цахес» і «Золотий горщик».

 

1. Двосвіття в житті та творчості Е.-Т.-А. Гофмана.

2. Подвійність жанрово-композиційної структури новел.

3. Реалізація романтичного двосвіття в образній системі творів.

4. Образи Бальтазара та Ансельма, їх спорідненість та відмінність.

5. Образ Цахеса, його універсальний характер.

6. Іронія, гротеск і сатира, їх роль у створенні образів.

7. Романтичні образи-символи в новелі, їх функції.

 

Література:

1. Гофман Е.Т.А. Малюк Цахес. Золотий горщик (будь-яке видання).

2. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб., 1996.

3. Зарубежная литература XIX века: Практикум [отв. ред. В.А. Луков] – М., 2002.

4. История всемирной литературы. В 9-ти т. – М., 1989. – Т.6. – С.51-65.

5. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А. Соловьевой. – М., 1991.

6. Карельский А. Э.Т.А. Гофман // Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В 6 т. – Т.1. – М., 1991. – С.5–26.

7. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2003.

8. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: підручник. – Тернопіль, 2008.

9. Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература. Романтизм: Учебное пособие. – М., 2002.

 

 

Семінарське заняття № 6. Художня специфіка та мотивний комплекс творчості Е.А. По.

1. Реалізація поетологічних концепцій Е.А. По у його художній творчості («Ворон», «Улялюм», «Аннабель Лі», «Місто серед моря»):

- тема смерті, тема влади мертвих над живими, минулого над теперішнім;

- реалізація романтичної категорії Піднесеного;

- концепція «ідеального кохання».

2. Художня специфіка поезії Е.А. По: сугестивність, метафоричність, символізм, музикальність.

3. Тематика, проблематика та художня своєрідність «страшної новели» Е. По «Падіння дому Ашерів»: реалізація тем смерті та жаху, емотивність, кольорова палітра. Функції фігури оповідача та образів природи.

4. Інтерпретація двійництва в новелі «Вільям Вільсон». Двійник як втілення совісті.

5. Тема мистецтва і митців в новелі «Овальний портрет».

6. Риси романтичної поетики в новелістиці Е.А.По.

 

Завдання:законспектувати есе Е.А. По «Філософія творчості» за поданим планом:

1. Принципи побудови сюжету твору. Мета статті.

2. Обсяг твору.

3. Вибір враження / ефекту, що має бути досягненим за допомогою віршу.

4. Сутність поняття «прекрасне».

5. Вибір поетичної інтонації.

6. Пошуки домінуючого художнього прийому віршу, його звукове оформлення.

7. Вибір предмету поетичного твору.

8. Композиція і кульмінація твору.

9. Техніка віршування та прагнення до оригінальності.

10. Хронотоп віршу.

11. Роль суггестивності.

 

Література:

1. По Э. Собрание сочинений: в 4-х т. – М., 1993.

2. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. – М., 1972.

3. Зарубежная литература XIX века: Практикум [отв. ред. В.А. Луков] – М., 2002.

4. Зверев А. Вдохновенная математика Едгара По // По Э.А. Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима. Эссе: Пер. с англ. / Э.А. По. - М.: НФ «Пушкинская библиотека», 2ООО; «Издательство ACT», 2003 // http://www.kulichki.com/moshkow/INOFANT/POE/poe0_2.txt

5. История всемирной литературы: В 9 т. – М., 1989. – Т. 6. – С. 571-577.

6. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А. Соловьевой. – М., 1991.

7. Ковалев Ю.В. Эдгар Алан По. Новеллист и поэт. – Л.,1984.

8. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2003.

9. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: підручник. – Тернопіль, 2008.

10. Пригодій С.М., Горенко О.П. Американський романтизм. Полікритика: Навч. посібник. – К., 2006.

11. Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература. Романтизм: Учебное пособие. – М., 2002.

 

Семінарське заняття № 7. Специфіка відображення дійсності і концепція особистості в романі О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

1. Своєрідність жанру «Євгенія Онєгіна» – «роман у віршах». Творча історія.

2. Автор в романі. Своєрідність авторської оцінки персонажів.

3. Особистість і доля Онєгіна. Розвиток характеру головного героя, пошуки власного «Я».

4. Романтична концепція особистості Лєнського, його протиставлення Онєгіну.

5. Образ Тетяни – спроба створення національного народного характеру.

6. Своєрідність композиції. Значення відкритого фіналу. Стилістична своєрідність роману.

Завдання:законспектувати статті В. Белінського, присвячені роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (статті восьму та дев’яту).

 

Література:

1. Пушкин А.С. Евгений Онегин (будь-яке видання).

2. Благой Д.Д. Душа в заветной лире: Очерки жизни и творчества А.Пушкина. – М., 1983.

3. Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. – СПб.: Искусство-СПБ, 1995.

4. Кошелев В.А. «Онегина воздушная громада». СПб., 1999.

5. Манн Ю.В. Русская литература первой половины XIX в. (Эпоха романтизма). – М., 2001.

6. Фризман Л. Г. Семинарий по Пушкину. — Харьков: Энграм, 1995.

7. Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература. Романтизм: Учебное пособие. – М., 2002.

 

 

Семінарське заняття № 8. Соціально-філософська проблематика роману М. Лермонтова «Герой нашого часу».

 

1. Епоха 30-х років та її вплив на задум роману. Співвідношення роману з віршем «Дума» М. Лермонтова.

2. Специфіка композиційної побудови та нарративних стратегій роману.

3. Печорін в системі образів роману:

–Печорін і Максим Максимович;

–Печорін і світ «природних» людей (Бела, контрабандисти);

–Печорін и княжна Мері.

4. Художні прийоми розкриття образу Печоріна: передмова автора, спостереження оповідача, стосунки з героями, саморефлексія персонажа (щоденник), «двійники» Печоріна.

5. Філософська проблематика глави «Фаталіст»: тема долі, проблема Сходу та Заходу.

Література:

1. Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени (будь-яке видання).

2. Манн Ю.В. Русская литература первой половины XIX в. (Эпоха романтизма). – М., 2001.

3. Марченко А.М. Печорин: знакомый и незнакомый // «Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели. – М., 1988.

4. Удодов В.Т. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». – М., 1989.

5. Шеховцева Т.В. Михаил Лермонтов. – Х., 2003.

6. Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература. Романтизм: Учебное пособие. – М., 2002.

 

 

Семінарське заняття № 9. Художній світ повістей М. Гоголя.

1. Розвиток сюжету та конфлікту в «Ночи перед Різдвом». Особливості образної системи. Елементи карнавалізації. Гоголівська реалізація романтичного двосвіття.

2. «Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем»: источники сюжету, своєрідність конфлікту. Специфіка харакетристики персонажів, засоби створення образів.

3. Образ Башмачкіна з повісті «Шинель» як «маленької людини»: типовість та гуманістичний пафос. Засоби створення образу. Риси романтичного героя в образі Акакія Акакійовича.

4. Специфіка фантастичного в повістях М. Гоголя:

- стихія народної демонології в «Ночи перед Різдвом»;

- дивне та неочікуване на рівні описів та оповіді в «Повісті про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем»;

- фантастика епілога та нефантастична фантастика в повісті «Шинель».

6. Специфіка художньої манери М. Гоголя.

 

Література:

1. Ветловская В.Е. Повесть Гоголя «Шинель» (Трансформация пушкинских мотивов) // Рус. лит. – 1988. – № 4.

2. Манн Ю.В. Русская литература первой половины XIX в. (Эпоха романтизма). – М., 2001.

3. Манн Ю.В. «Сквозь видный миру смех». – М., 1994.

4. Манн Ю.В. В поисках живой души. – М., 1984.

5. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. – М., 1988.

6. Машинский С.И. Художественный мир Гоголя. – М., 1979.

7. Маркович В. Петербургские повести Н.В.Гоголя. – Л., 1988.

8. Мацапура В.И. Н.В. Гоголь: художественный мир сквозь призму поэтики. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 304 с.

 

МОДУЛІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

На самостійну роботу студентів навчальним планом передбачено 34 години.

На підготовку тем, що винесені на самостійне опрацювання, передбачено 8 годин (2 год. на кожну тему).

На вивчення віршів напам’ять передбачено 12 годин (по 1 год. на кожен вірш).

На конспектування літературно-критичних матеріалів передбачено 14 годин.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв.: Учебник для вузов. – М., 1988.

2. Буранок О.М. Русская литература XVIII века: Учебно-методический комплекс. – М., 2002.

3. Зарубежная литература XIX века: Практикум [отв. ред. В.А. Луков] – М., 2002.

4. История всемирной литературы: В 9 т. – Т.5, 6. – М.,1989.

5. История зарубежной литературы / под ред. Н.А. Соловьевой. – М.,1991.

6. История зарубежной литературы ХVІІ в.: Учебник для филол. спец. вузов (под. ред. З.И. Плавскина). – М., 1987. (електрон. версія)

7. История зарубежной литературы ХІХ века / под ред. Н.П. Михальской. Ч.1-2. – М.,1991.

8. История русской литературы ХI - ХIХ веков: Учеб. пособие для студентов: В 2 ч. - М., 2000. -Ч. I.

9. История русской литературы. В 4-х томах. Том 3. – Л., 1980 (електрон. ресурс).

10. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века: Учебник. – М., 2000. (електрон.ресурс).

11. Луков В.А.История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2003.

12. Манн Ю.В. Русская литература XIX в.: Эпоха романтизма. – М., 2001.

13. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: підручник. – Тернопіль, 2008.

14. Ніколенко О.М. Романтизм у поезії. Г. Гейне, Дж.Г. Байрон, А. Міцкевич, Г. Лонгфелло: Посібник для вчителя. – Х., 2003.

15. Орлов П.А. История русской литературы XVIII века: Учебник для университетов. –М., 1991 (електрон. ресурс).

16. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы 17-18 вв.: Учебно-методическое пособие. – М., 1996. (електрон. версія)

17. Поспелов Г.Н. История русской литературы ХІХ века (1840-1860-е годы). – М., 1981.

18. Пригодій С.М., Горенко О.П. Американський романтизм. Полікритика: Навч. посібник. – К., 2006.

19. Ревякин А.И. История русской литературы XIX в. (первая половина). – М., 1985.

20. Русская литература XVIII века: Словарь-справочник / Под. ред. В.И.Федорова. – М., 1997.

21. Сидорченко Л.В. и др. История зарубежной литературы XVIII века: Учеб. для филол. спец. вузов / Под ред. Л. В. Сидорченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк.; 2001. 22. Шалагінов Б. Зарубіжна література. Від античності до початку ХІХ сторіччя. – Київ, 2007.

23. Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература. Романтизм: Учебное пособие. – М., 2002.

Додаткова література

1. Английская лирика первой половины XVII века (составление, общая редакция А.Н. Горбунова) – М., 1989. (роздруківка на кафедрі).2. Аникин Г., Михальская Н. История английской литературы. – М., 1988.3. Бахмутский В. Время и пространство во французской классической трагедии XVII века // Бахмутский В. В поисках утраченного. М., 1994.

4. Безвершук Ж.О. Історія і теорія світової та вітчизняної культури. – К., 1991.

5. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – М., 1973.

6. Благой Д.Д. Душа в заветной лире: Очерки жизни и творчества А.Пушкина. – М., 1983.

7. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. – М., 1972.

8. Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. – М., 1999.

9. Виппер Ю. Б. Драматургия Расина / Виппер Ю. Б. Творческие судьбы и история. (О западноевропейских литературах XVI - первой половины XIX века). - М., 1990 (електрон. ресурс)

10. Висковатов П.М. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. – М., 1987.

11. Гей Н.К. Проза А.С. Пушкина. – М., 1989.

12. Гинзбург Л. Немецкая поэзия барокко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2004.- №7.

13. Гиршман М.М. Анализ поэтических произведений Пушкина и Лермонтова, Тютчева. – М., 1981.

14. Глущенко В.А. «Служіння добру – найшляхетніший путь…» Система уроків вивчення творчості Байрона в 9 класі // Відродження. – 1993. – № 2. – С. 48-52.

15. Гоголь: история и современность. – М., 1985.

16. Горбунов А. H. Джон Донн и английская поэзия XVI—XVII веков.— М., 1993.17. Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо). — М., 1995.

18. Дьяконова Н. Лирическая поэзия Байрона. – М., 1975.

19. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. – М., 1978.

20. Европейская поэзия XIX века. – М., 1977.

21. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – Л., 1978.

22. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб., 1996.

23. Журавлева А.И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. – М., 2002.

24. Забабурова Н.В. Французский психологический роман (Эпоха Просвещения и романтизм). – Ростов, 1992.

25. Западов А.В. Державин и поэтика русского классицизма // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. – Л., 1983.

26. Западов А.В. Поэтический путь Державина. – М., 1983.

27. Зарубежные писатели: Биобиблиографический сл.: В 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. – М., 1997 (2003).

28. Затонський Д. Що таке романтизм // Слово і час. – 1988. – № 4-5. – С. 70-73.

29. Карельский А. Э.Т.А. Гофман // Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В 6 т. – Т.1. – М., 1991. – С.5–26.

30. Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. Вып. 1: Французская литература XIX века. – М., 1998.

31. Карельський А. Революция социальная и революция романтическая // Вопросы литературы. – 1992. – № 2. – С. 187-226.

32. Катеринчук О.М. «Робінзон Крузо» як сюжетна модель світової робінзонади // Всесвітня література. – 2004. – № 10.

33. Ковалев Ю.В. Эдгар Алан По. Новеллист и поэт. – Л., –1984.

34. Козлова Н. П. Ранний европейский Классицизм (XVI – XVII вв.) / Литературные манифесты западноевропейских классицистов. - М., 1980. (електрон. ресурс)

35. Кошелев В.А. «Онегина воздушная громада». – СПб., 1999.

36. Ладыгин М.Б. Романтический роман. – М., 1981.

37. Левінська С.Й. Із суцвіття блискавиць та ясної райдуги: Матеріали до вивчення «Кримських сонетів» А. Міцкевича // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. – № 12. – С. 26-28.

38. Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981.

39. Лімборський І.В. Вольтер і Україна // Зарубіжна література. – 1999. – № 3.

40. Ломинадзе С.В. Поэтический мир Лермонтова. – М., 1985.

41. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – М., 1988.

42. Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий /. – СПб., 1995.

43. Максимова Л. «Мислити і діяти, діяти і мислити, діяти і мислити» (Тези до уроків, присвячених вивченню «Фауста» Гете) // Вікно в світ. – 1999. – № 3.

44. Манн Ю.В. «Сквозь видный миру смех». – М., 1994.

45. Манн Ю.В. В поисках живой души. – М., 1984.

46. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. – М., 1988.

47. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. – М., 2007.

48. Маркович В.М. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. – Л., 1989.

49. Марченко А.М. Печорин: знакомый и незнакомый // «Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели. – М.:, 1988.

50. Наливайко Д. Бароко і драма Кальдерона «Життя – це сон» // Тема. – 2000. – №1.

51. Наливайко Д.С. Німецький романтизм // Вікно в світ. – 1999. – № 1. – С.90-162.

52. Наливайко Д.С.Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.

53. Непомнящий В. С. Лирика Пушкина как духовная биография. – М., 2001.

54. Ніколенко О.М. Бароко і класицизм як художні системи 17 ст.: Матеріал до уроку-огляду // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002.- 11.55. Ніколенко О.М. Король комедії. Система уроків вивчення п’си Ж.Б.Мольєра «Міщанин-шляхтич» у культурологічному контексті // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. –№ 5.

56. Орлов П.А. Русская сентиментальная повесть. – М., 1979.

57. Павличко С. Байрон. – К., 1989.

58. Павлович С.Е. Пути развития русской сентиментальной повести XVIII века. – Саратов, 1974.

59. Пахсарьян Н. Т. Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690-1760-х годов. – Днепропетровск, 1996.

60. Петров С.М. «Горе от ума» комедия А.С. Грибоедова. – М., 1981.

61. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина. – Л., 1987.

62. Пискунова С. Золотой век испанской поэзии // Поэзия испанского Возрождения. – М., 1989.

63. Подольская И.И. М.Ю. Лермонтов. – М., 1993.

64. Поэзия немецких романтиков. М., 1985.

65. Пригодій С.М. Модель ідеального суспільства. Яка вона? Компаративне дослідження моделі в романах Д. Дефо «Робінзон Крузо», Дж. Свіфта «Мандри Гулівера та ін. українських, американських різножанрових просвітницьких текстах // Всесвітня література. – 2000. –№ 12.

66. Ружевич Т.М. Романтизм як напрям // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1997. – № 11. – С. 32-33.

67. Руссова С. Романтизм як літературний напрям // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 2. – С. 28-29.

68. Руссова С. Специфіка англійського романтизму і творчість Дж. Байрона // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 6. – С. 31-35.

69. Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». – М., 1987.

70. Смольников И.Ф. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». – М., 1986.

71. Соколов В. Рядом с Пушкиным. – Харьков, 1991.

72. Тарасова Н. Образ Фауста у світовій літературі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 2.

73. Теплінський М.В. «Кримські сонети» – чисте золото поезії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 12. – С. 19-20.

74. Томашевский Б.В. Пушкин. В 2-х т. – М., 1990.

75. Тураев С.В. Концепция личности в литературе романтизма // Контекст. – 1977. – М., 1978.

76. Угрин А. Конфликт добра и зла в изображении человеческой природы (Опорная схема к «Фаусту» Гете // Вікно в світ. – 1999. – № 3.

77. Удодов Б.Т. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». – М., 1989.

78. Фомичев С.А. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: комментарий. – М., 1983.

79. Фризман Л. Г. Семинарий по Пушкину. – Х., 1995.

80. Фурсова Л.О. Уроки з вивчення роману Д. Дефо «Робінзон Крузо» та повісті «Пурпурові вітрила» О. Гріна // Зарубіжна література. – 2004. – № 7.

81. Ходанен Л.А. Поэмы М.Ю. Лермонтова: Поэтика и фольклорно-классические традиции. – Кемерово, 1990 // http://feb-web.ru/feb/lermont/critics/xod/xod-001-.htm

82. Шалагінов Б. «Фауст» Й.В. Гете: людина поміж Богом і дияволом // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 12.83. Шалагінов Б.Б Література «просвітницького раціоналізму» у Франції // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 2.84. Шалагінов Б.Б Література «просвітницького раціоналізму» у Франції // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 2.85. Шалагінов Б.Б. Естетика і поетика літератури Бароко // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003.- 12.86. Шалагінов Б.Б. Жан-Батіст Мольєр // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 2.87. Шалагінов Б.Б. Й.В.Гете // Вікно в світ. – 1999. – № 1.88. Шалагінов Б.Б. Класицизм у французькій літературі // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 2.89. Шалагінов Б.Б. Німецька література XVIII ст. / Вікно в світ. – 1999. – № 1.90. Шалагінов Б.Б. Сентименталізм у Франції. Руссо. // Зарубіжна література. – 2004. – №.6.91. Шалагінов Б.Б. Творчість письменників Бароко // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004.- 1.92. Шалагінов Б.Б. Усе на краще в цьому найкращому зі світів? // Зарубіжна література. – 2004. – № 12.93. Шалагінов Б.Б. Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість. Посібник для вчителя. – Харків, 2003.

94. Шеховцева Т.В. Михаил Лермонтов. – Х., 2003.

95. Штейн А.Л. История испанской литературы. – М., 1994.Інтернет- ресурси1. Библиотека Альдебаран http://lib.aldebaran.ru/news/

2. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/

3. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/

4. Библиотекарь.ру http://bibliotekar.ru/index.htm5. Биография.Ру http://www.biografia.ru/index.html6. Е-бібліотека «Чтиво»http://chtyvo.org.ua/

7. Зарубежная литература. Анализ произведений зарубежных авторов. http://www.licey.net/lit/foreign

8. Интернет-библиотека Алексея Комарова http://ilibrary.ru/

9. Либрусек http://lib.rus.ec/

10. Русская литература http://www.fplib.ru/id/russian/

11. Русский филологический портал http://www.philology.ru/literature.htm

12. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) http://feb-web.ru/

13. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/zarub.shtml14. AeLib: Бібліотека світової літератури. http://ae-lib.org.ua/15. Durov.com http://www.durov.com/library.htm16. Infolio: электронная библиотека http://www.infoliolib.info/17. Литература Западной Европы 17 века http://17v-euro-lit.niv.ru/18. Литература эпохи Просвещения http://lit-prosv.niv.ru/19. Литература Западной Европы 19 века http://19v-euro-lit.niv.ru/

ДОДАТКИ

Г. Гейне

«Не знаю, що стало зо мною…»


Не знаю, що стало зо мною,

Сумує серце моє,—

Мені ні сну, ні спокою

Казка стара не дає.

 

Повітря свіже — смеркає,

Привільний Рейн затих;

Вечірній промінь грає

Ген на шпилях гірських.

 

Незнана красуня на кручі

Сидить у самоті,

Упали на шати блискучі

Коси її золоті.

Із золота гребінь має,

I косу розчісує ним,

I дикої пісні співає,

Не співаної ніким.

 

В човні рибалку в цю пору

Проймає нестерпний біль,

Він дивиться тільки вгору —

Не бачить ні скель, ні хвиль.

 

Зникають в потоці бурхливім

I човен, і хлопець з очей,

I все це своїм співом

Зробила Лорелей.


(Переклад Л. Первомайського)

 

Лорелей


Не знаю, о чем я тоскую.

Покоя душе моей нет.

Забыть ни на миг не могу я

Преданье далеких лет.

 

Дохнуло прохладой. Темнеет.

Струится река в тишине.

Вершина горы пламенеет

Над Рейном в закатном огне.

 

Девушка в светлом наряде

Сидит над обрывом крутым,

И блещут, как золото, пряди

Под гребнем ее золотым.

 

 

Проводит по золоту гребнем

И песню поет она.

И власти и силы волшебной

Зовущая песня полна.

 

Пловец в челноке беззащитном

С тоскою глядит в вышину.

Несется он к скалам гранитным,

Но видит ее одну.

 

А скалы кругом все отвесней,

А волны - круче и злей.

И, верно, погубит песней

Пловца и челнок Лорелей.

(Перевод С. Маршака)


 

Вільям Блейк

Лондон


Но вольным улицам брожу,

У вольной издавна реки.

На всех я лицах нахожу

Печать бессилья и тоски.

 

Мужская брань и женский стон

И плач испуганных детей

В моих ушах звучат, как звон

Законом созданных цепей.

Здесь трубочистов юных крики

Пугают сумрачный собор,

И кровь солдата-горемыки

Течет на королевский двор.

 

А от проклятий и угроз

Девчонки в закоулках мрачных

Чернеют капли детских слез

И катафалки новобрачных.

(Перевод С. Маршака)


 

Дж. Г. Байрон

З єврейських мелодій

 


Мій дух, як ніч. О, грай скоріш:
Я ще вчуваю арфи глас.
Нехай воркує жалібніш
І тішить слух в останій час.
Як ще надія в серці спить,
Її розбудить любий спів.
Як є сльоза - вона збіжить,
Поки мій мозок не згорів.
Але суворо й смутно грай,
Додай жалю в свій перший звук.
Молю тебе, заплакать дай.
Бо розпадеться серце з мук.
Воно в собі терпить давно,
Вже в йому вщерть тяжких образ;
Як не поможе спів, воно
Від мук страшних порветься враз.

(Переклад В. Самійленка)


 


Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!

Вот арфа золотая.

Пускай персты твои, промчавшися по ней,

Пробудят в струнах звуки рая.

И если не навекПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.074 с.)