Семінарське заняття 7. Календарні обряди українського народу. (2 год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 7. Календарні обряди українського народу. (2 год.) 

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Історія календаря в Україні.

¨ Народний календар зими.

¨ Народний календар весни.

¨ Народний календар літа.

¨ Народний календар осені.

¨ Дні тижня і пов’язана з ними ритуалізація.

 

Рекомендована література:

 

¨ Біляшівський Е.В. Українські писанки. – К., 1968.

¨ Климець Д.Ю. Купальська обрядовість на Україні. – К., 1990.

¨ Курочкін О. Новорічні свята українців. – К., 1980.

¨ Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. – К., 1978.

¨ Пошивайло О.М. Народні системи лічби в гончарстві на Лівобережжі України (ХІХ-ХХ ст.) // НТЕ. – 1988. – № 1.

¨ Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. – М., 1979.

¨ Творун С. Весняні аграрні звичаї та обряди українців Поділля // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 3.

 

Лекція 9. Родинні обряди українців. (4 год.)

 

Тематичний план:

¨ Українська традиційна родина: види, функції.

¨ Форми споріднених родинних зв’язків.

¨ Родильна обрядовість.

¨ Весільна обрядовість.

¨ Поховально-поминальні обряди.

¨ Побратимство.

 

Основні поняття теми:

¨ Ім’янаречення;

¨ Очищення;

¨ Кумівство;

¨ Пострижени;

¨ Сватання;

¨ Умовини;

¨ Дівич-вечір;

¨ Побратимство.

 

Семінарське заняття 8. Родинні обряди українців. (2 год.)

 

План заняття (перелік питань для обговорення):

 

¨ Родильна обрядовість українців.

¨ Українське весілля.

¨ Використання ритуальних і святкових страв у родинних обрядах.

¨ Поховально-поминальна обрядовість.

¨ Побратимство та кумівство.

 

Рекомендована література:

Основна:

¨ Борисенко В.К. Весільні обряди та звичаї на Україні. – К., 1988.

¨ Борисенко В.К. Традиції і життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців). – К., 2000.

¨ Українські народні звичаї в сучасному побуті. – Львів, 1990.

Додаткова:

 

¨ Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов'ян. – Львів; Нью-Йорк, 1998.

¨ Борисенко В.К. Нова весільна обрядовість у сучасному селі (на матеріалах південно-східних районів України). – К., 1979.

¨ Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні (Історико-етнографічне дослідження). – К., 1988.

¨ Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). – К., 1981.

¨ Гаврилюк Н.К. Сліди давньоруських традицій в родильній обрядовості українців кінця XIX – початку XX ст. // Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. – К., 1986.

¨ Гаврилюк Н.К. Київсько-Поліський варіант традиційної сімейної обрядовості на фоні суміжних територій // Київське Полісся (Етнолінгвістичні дослідження). – К., 1989.

¨ Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974.

¨ Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Іст.-етногр. нарис. – К., 1966.

¨ Косвен М.О. Кто такой крестный отец // СЭ. – 1963. – № 3.

¨ Курочкін О.В. 3 історії сватання на Україні // НТЕ. – 1971. – № 4.

¨ Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. – Минск, 1987.

¨ Пономарев А.П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на Украине. – К., 1989.

 

Лекція 10. Дозвілля та розваги українців. (2 год.)

 

Тематичний план:

¨ Осередки громадського дозвілля.

¨ Громадські трапези.

¨ Буденні розваги українців.

¨ Святкове дозвілля.

¨ Молодіжні розваги.

¨ Українські народні танці.

 

Основні поняття теми:

¨ громада;

¨ звичаєве право;

¨ дозвілля;


Семінарське заняття 9. Дозвілля та розваги українців. (2 год.)

 

План заняття (перелік питань для обговорення):

 

¨ Осередки громадського дозвілля українців (їх значення, обряди, пов’язані з ними).

¨ Буденні розваги українців.

¨ Святкові розваги українців.

 

Рекомендована література:

Основна:

¨ Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І Дея. – К., 1978.

Додаткова:

¨ Зяблюк Н. Вечорниці // Рад. шк. – 1989. – № 2.

¨ Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых праздников // Квитка К. Избр тр. в 2-х т. – М., 1971.

¨ Коломийченко Ф. Сільські забави на Чернігівщині // Матеріали до украінсько-руської етнології. – Львів, 1918.

¨ Кувеньова О.Ф. Громадський побут українського селянства. – К., 1966.

¨ Лікарські та господарські порадники XVIII ст. Пам'ятки української мови. – К., 1984.

¨ Украинцы // Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. 1.

¨ Украинцы // Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. – М., 1987.

¨ Украинцы. – М.: Наука, 2000.

¨ Щапов Я.П. О функциях общины в Древней Руси // Общество и государство феодальной России. – М., 1975.

 

 

Лекція 11. Народні знання й усна народна творчість. (2 год.)

 

Тематичний план:

¨ Традиційні народні знання.

¨ Усна народна творчість.

¨ Прозові і поетичні твори.

¨ Класифікація народних пісень.

Основні поняття теми:

¨ Легенда;

¨ Переказ;

¨ Балада;

¨ Казка;

¨ Прислів’я. приказка;

¨ Історична пісня.

 

Семінарське заняття 10. Етика дозвілля та розваг. Народні знання й усна народна творчість. (2 год.)

 

План заняття (перелік питань для обговорення):

 

¨ Українська народна астрономія.

¨ Народна медицина.

¨ Народна педагогіка.

¨ Народна метеорологія.

¨ Народна пісня й українська обрядовість.

 

 

Рекомендована література:

Основна:

¨ Болтарович 3.Є. Народна медицина українців. – К., 1990.

¨ Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І Дея. – К., 1978.

Додаткова:

¨ Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в ХІ-ХVІІ вв. – М., 1960.

¨

¨ Болтарович З.Є. Народне лікування українців Карпат. – К., 1980.

¨ Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых праздников // Квитка К. Избр тр. в 2-х т. – М., 1971.

¨ Круть Ю. Хліборобська обрядова поезія слов'ян. – К., 1973.

¨ Лебедева А.А. Народные знания славян // Этнография восточных славян. – М., 1987.

¨ Лікарські та господарські порадники XVIII ст. Пам'ятки української мови. – К., 1984.

¨ Любар I.Г Народ завбачує погоду. – К., 1990.

¨ Прислів'я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини / Упор. М.М. Пазяк. – К., 1989.

¨ Українські народні пісні: Календарно-обрядова лірика. – К., 1963.

¨ Украинцы // Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. 1.

¨ Украинцы // Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. – М., 1987.

¨ Украинцы. – М.: Наука, 2000.

¨ Федорів О.Р. Народна метеорологія українців Полісся // НТЕ. – 1984. – № 6


Шкала оцінювання

 

 

Оцінка ECTS Значення оцінки Оцінка за шкалою університету За національною шкалою
A Відмінно– відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 90–100 балів відмінно
B Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 82-89 балів добре
C Добре– в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 75-81 балів
D Задовільно–посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 69-74 балів задовільно
E Достатньо– мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 60-68 балів
FX Незадовільно з можливістю повторного складання– незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 35-59 балів Незадовільно
F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 1-34 балів

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

Вид діяльності Максимальна кількість балів за одиницю
  Відвідування лекцій  
  Відвідування практичних (семінарських занять)  
  Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання)  
  Робота на практичному (семінарському) занятті (в тому числі доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії та інше Всього 10, в тому числі за видами
  ІНДЗ  
  Опрацювання фахових видань (в тому числі першоджерел)  
  Написання реферату  
  Виконання модульної контрольної роботи  

 

 


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 568; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.017 с.)