Vіі. Індивідуальна навчально-дослідна робота 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Vіі. Індивідуальна навчально-дослідна роботаМета ІНДЗ: поглибити знання студента з предмету «Етнографія України».

 

Зміст ІНДЗ:.

 

Види ІНДЗ та система їх оцінювання:

¨ Індивідуальна, творча, наукова робота. (30 балів);

¨ Електронна презентація теми (30 балів)

Орієнтовна структура ІНДЗ:

¨ Вступ;

¨ основна частина;

¨ висновки;

¨ список використаних джерел і літератури

¨ додатки (за потребою)

Критерії оцінювання ІНДЗ:

 

№ зп Опис критерію Максимальна кількість балів
1. самостійність викладу  
2. відповідність змісту обраній темі  
3. послідовність, логічність викладу.  
4. посиланнями на наукову літературу й опубліковані документальні джерела  
5. наявність підсумків до розділів і висновків до роботи в цілому  
Разом 30 балів

 

Шкала оцінювання ІНДЗ

 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 25-30 балів Відмінно
Достатній 20-24 балів Добре
Середній 15-19 балів Задовільно
Низький 1-14 балів Незадовільно

 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Етнографія України».

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

¨ Бойківщина: Іст.-етногр. дослідження / Під ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1983.

¨ Болтарович 3.Є. Україна в дослідженнях польських етнографів. – К., 1976.

¨ Болтарович 3.Є. Народна медицина українців. – К., 1990.

¨ Борисенко В.К. Весільні обряди та звичаї на Україні. – К., 1988.

¨ Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. – К., 1992.

¨ Горленко В.Ф. Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины XIX ст. – К., 1988.

¨ Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К., 1965.

¨ Етнографія Києва і Київщини. Традиції і сучасність / Під ред. В.Ф. Горленка. – К., 1986.

¨ Ковальчук О.В. Українське народознавство. Книга для вчителя. – К.: Освіта, 1992.

¨ Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. – К., 1965.

¨ Наулко В.І. Географічне розміщення народів в УРСР. – К., 1966.

¨ Украинцы. – М.: Наука, 2000.

Додаткова:

¨ Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1977.

¨ Арутюнов С.А. Народы и культуры. – М., 1989.

¨ Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1986.

¨ Бичко З.М. Наддністрянський (опільський) діалект і його відношення до інших говорів південно-західного наріччя української мови: Текст лекцій. – Львів, 1992.

¨ Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960.

¨ Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М., 1978.

¨ Верговський С. Давнє народне будівництво українського та білоруського Полісся // НТВ. – 1972. – № 2.

¨ Восточнославянский этнографический сборник / Под ред. С.П. Толстова. – М., 1956.

¨ Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). – К., 1981.

¨ Ґонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат. – К., 1979.

¨ Головацький Я.Ф. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія. – К., 1991.

¨ Ґонтар Т.О. Народне харчування українців. – К., 1982.

¨ Горинь Г.Й. Художні вироби зі шкіри. – К., 1985.

¨ Горинь Г.П. Шкіряні промисли західних областей України. – К., 1986.

¨ Горлечко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв'язків. – К., 1984.

¨ Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка українців. – К., 1971.

¨ Гошко Ю.Г. Населення українських Карпат XV-XVIII ст. Заселення, міграції, побут. – К., 1976.

¨ Громов Г.Г. Методика полевых этнографических исследований. – М., 1967.

¨ Гуслистий К.Г. До питання про утворення української нації. – К., 1967.

¨ Гуцулщина: Іст.-етногр. дослідження / Під ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1987.

¨ Древняя одежда народов Восточной Европы / Под ред. М.Г. Рабиновича. – М., 1986.

¨ Единение народов — единение культур / Под ред. А.К. Федорука. – К., 1987.

¨ Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974.

¨ Зеленин Д.К. Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России. 1700-1910 гг. // Зап. Имп. Рус. геогр. о-ва по отдел, этнографии. – СПб, 1913. – Т. XI. – Вып. 1.

¨ Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Л., 1974.

¨ Карпатский сборник / Под ред. Ю.В. Бромлея. – М., 1976.

¨ Келар С.П. Доля нащадків огузів (з історії розселення, розвитку мови, культури, освіти та господарювання на українській землі // Відродження. – 1993. – № 5-6.

¨ Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – початок XX ст. – К., 1994.

¨ Косміна О.Ю. До проблеми екологи традиційного житла на Поділлі // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994.

¨ Косміна О.Ю. Етнічна знаковість традиційного вбрання українців // Етнічність в історії та культурі: Матеріали і дослідження. – Одеса, 1998.

¨ Косьміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець XIX – XX ст. – К., 1980.

¨ Космина Т.В. Особенности освоения традиций в формировании индивидуальных сельских усадеб Украины // Современные этносоциальные процессы на селе. – М., 1986.

¨ Космина Т.В. [Жилище] Украинцы // Этнография восточных славян. Очерки традиционной культур. – М., 1987.

¨ Косміна Т.В. Сільське житло південних районів України // НТЕ. – 1978. – № 2.

¨ Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ – ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження. – К., 1980.

¨ Косміна Т.В. Традиції та інновації в архітектурі народного житла Києва та Київщини // Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. – К., 1986.

¨ Косміна Т.В. Поселення та житло // Культура і побут населення України: Навч. посібник для вузів. – К., 1991.

¨ Косміна Т.В. Етнічна виразність народного житла // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994.

¨ Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Іст.-етногр. нарис. – К., 1966.

¨ Круть Ю.3. Хліборобська обрядова поезія слов'ян. – К., 1973.

¨ Кувеньова Л.Ф. Громадський побут українського селянства. – К., 1963.

¨ Кузьминков Л.В., Хачхарджи К.А. К переселению крымских греков в Россию // Греки Украины: История и современность: Материалы научно-практической конференции “Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры” (9-19 февраля 1991 г.). – Донецк, 1991.

¨ Кулинич І.М., Кривець Н.В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні. – К.: НАН України, Інститут історії НАН України, 1995.

¨ Культурно-бытовые процессы на юге Украины / Под ред. Ю.В. Ивановой. – М., 1979.

¨ Курочкін О.В. Новорічні свята українців. – К., 1978.

¨ Левкиевская Е. Мифы русского народа. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2003.

¨ Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. Книга для чтения. – М., «Просвещение», 1974.

¨ Мандибура М.Д. Полонинське господарство Українських Карпат другої половини XIX – 30-х років XX ст. – К., 1978.

¨ Матейко К.І. Український народний одяг. – К., 1977.

¨ Материальная культура компактных этнических групп на Украине. Жилище / Под ред. М.Г. Рабиновича. – М., 1975.

¨ Мишанич С.В. Система жанрів в українському фольклорі // Рад. школа. – 1990. – № 2.

¨ Найман О.Я. Життя прожити...(З історії розселення євреїв на українській землі) // Відродження. – 1993. – № 7.

¨ Народна архітектура українських Карпат. XV-XX ст. / Під ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1987.

¨ Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа. – К., 1977.

¨ Наулко В.І., Перковський А.Л. Етнічна історія Поділля / Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К.: Доля, 1994.

¨ Николаева Т.А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. – К., 1987.

¨ Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. – К., 1987.

¨ Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья / Под ред. В.К. Бондарчика. – Минск, 1987.

¨ Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX – початку XX ст. – К., 1986.

¨ Полесье. Материальная культура / Под ред. В.К. Бондарчука. – К., 1988.

¨ Пономарев А.П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на Украине. – К., 1989.

¨ Приходько М.П. Житло робітників Донбасу. – К., 1964.

¨ Самойлович В.П. Українське народне житло. – К., 1972.

¨ Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины. – К., 1989.

¨ Сборник статистических сведений по Таврической губернии. – Симферополь, 1889. – Т. 9.

¨ Свята та обряди трудящих Киева / Під ред. Б.В. Попова. – К., 1983.

¨ Семейный быт народов СССР / Под ред. Т.А. Жданко. – М., 1990.

¨ Сидорович С.И. Художня тканина західних областей УРСР. – К., 1979.

¨ Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. – К., 1989.

¨ Скурапвський В.Т. Берегиня. – К., 1987.

¨ 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Орфей, 2002.

¨ Супруненко В.П. Народини: Витоки нації; символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя: МП “Берегиня” – СП “ФАЄЗ”, 1993.

¨ Советские традиции праздники, обряды. Слов.-справ. / Под ред. Б.В. Попова. – К., 1988.

¨ Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских украинцев и белорусов. – М., 1979.

¨ Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. – К., 1964.

¨ Струнка М.Л. Організація пошукової роботи з етнографії у шкільних краєзнавчих музеях. – К., 1989.

¨ Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К., 1974.

¨ Титова З.Д. Библиография русских библиографий по этнографии народов СССР (1851-1969). – М., 1970.

¨ Троцюк Т.П. Внесок німців у розвиток духовної культури Волині: Волинь Велика: минуле і сучасність: Матеріали Міжнародної наукової краєзнавчої конференції (жовтень 1994 р.). – Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, 1994.

¨ Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І. Дея. – К., 1978.

¨ Український народний одяг в акварелях Ю. Глоговського. – К., 1988.

¨ Украинские Карпаты. История. – К., 1989.

¨ Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период социализма. – К., 1987.

¨ Украинское народное искусство. Одежда. – К., 1961.

¨ Украинцы // Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. 1.– (Народы мира).

¨ Украинцы // Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. – М., 1987.

¨ Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1994.

¨ Українське народне декоративне мистецтво. – К., 1956.

¨ Українські народні пісні: Календарно-обрядова лірика. – К., 1963.

¨ Хонигсман Я.С., Найман А.Я. Евреи Украины. Краткий исторический очерк. – К., 1993. – Ч. 1.

¨ Чижикова Л.Н. Руссо-украинское пограничье. – М., 1983.

¨ Шмелева М.Н. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области // СЭ. – 1948. – № 2.

¨ Шмелева М.Я. Из истории национального костюма украинцев Закарпатской области // Краткие сообщения Института этнографии АН СРСР. – М., 1950. – Вып. XI.

¨ Шмидт А. Херсонская губерния. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Т. 24, ч. 1, 2. – СПб., 1863.

¨ Шмидт А. Материалы для географии и статистики России. Херсонская губерния. В 2-х частях. – СПб.: Тип. Калиновського, 1863. – Ч. 2.

¨ Шмит А. Что кому из нас сажать в своих садах // Плодоводство. – 1899. – № 4.

¨ Шульгина Л. Бджільництво в с. Старосілки // Матеріали до етнології. – К., 1930. – Вип. III.

¨ Шухевич В. Гуцульщина // МУРЕ. – Львів, 1901. – Т. 2; 1902. – Т. 3; 1904. – Т. 4; 190. – Т. 5.

¨ Щапов Я.I. О функциях общины в Древней Руси // Общество и государство феодальной России. – М., 1975.

¨ Щепотьєва М.О. Розписи хат на Кам'янеччині. – К., 1928.

¨ Щербаківський Д. Український килим. – К., 1927.

¨ Щербш Г.С. Український традиційний одяг і сучасне моделювання // НТЕ. – 1978. – № 4.

¨ Щербій Г.С. Характеристика деяких особливостей українського народного одягу // НТЕ. – 1979. – № 2.

¨ Щербина Ф. Очерки южно-русских артелей и общинно артельных форм. – Одесса, 1881.

¨ Этнография восточных славян очерки традиционной культуры / Под ред Ю.В. Бромлея, К.В. Чистова. – М., 1987.

РЕСУРСИ

1. Українська етнографія: книги і курси лекцій, статті й матеріали, фотоальбоми, мапи. – Режим доступу: http://etno.iatp.org.ua/main/index.html

2. Галицька Україна: мова, фольклор, топологія, Козаччина, Хмельниччина, колонізація, подоляни, міграція етнонімів, антропологія. – Режим доступу: http://www.geocities.com/ukrgalicia/map_people.html

3. Історія України: каталог посилань. – Режим доступу: http://mytop-in.net/rating/ukraine/society_and_politics/history/

4. Етнографія: свята, традиції, обряди, звичаї, фольклор, народні інструменти, національні костюми, декоративні промисли, українська кухня. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/283.htm

5. Етнографія: Вікіпедія – вільна енциклопедія: статті. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

6. Географічне районування України. – Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-755-1.html

7. Етнографія і фольклор: фільми, кадри з фільмів, анотації. – Режим доступу: http://www.cinema.kiev.ua/ukr/ethnography/etn.htm

8. Народна творчість та етнографія: науковий журнал. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/NTE/index.html

9. Життя українських Карпат: карпатський народ, визначні місця, заповідні території. – Режим доступу: http://www.karpaty.lviv.ua/index.html

10. Етнографія давньоруських племен: лекція. – Режим доступу: http://etno.iatp.org.ua/book1/lecture03.html

11. Галицька Україна: карти слов’янських поселень в Україні. – Режим доступу: http://www.halychyna.ukrbiz.net/maps_slov.html

12. Поняття про етнографію. – Режим доступу: http://www.refineua.com.ru/pageid-3375-1.html

13. Етнографія: з історії Нового року; переддень і традиція; матеріали науково-практичної конференції “Буття українців”; етногенетичні процеси в Україні. – Режим доступу: http://www.harmony.com.ua/text_ua.php?division=17

14. Етнічна географія, етнографія, етнологія. – Режим доступу: http://ukr-tur.narod.ru/etno/etno.htm

15. Публікації з етнографії, культури і національної ідеї. – Режим доступу: http://www.mesogaia.il.if.ua/intro.htm

16. Карта "Групування регіонів України за особливостями етнічного складу". – Режим доступу: http://geo.1september.ru/2003/43/3s.htm

17. Історія України: корисні посилання. – Режим доступу: http://on.cen.library.kr.ua

18. Українське реєстрове козацтво: історія, діаспора. – Режим доступу: http://www.kozatstvo.org.ua

19. Українці в Росії. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/content/view/509/29/

20. Демографічна карта розселення українців у Росії. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/content/view/506/29

21. Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво. – Режим доступу: http://www.karpaty.lviv.ua/Autogen/Pages/Administrative%20divisions/boiky.html

22. Етнографія: український костюм, побут, пісні. – Режим доступу: http://www.history.iatp.org.ua/etnography.html

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 370; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.31.134 (0.051 с.)