Семінарське заняття 2. Традиційні види діяльності українців. (2 год. ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 2. Традиційні види діяльності українців. (2 год. )Семінарське заняття 2. Традиційні види діяльності українців. (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Землеробство в Україні – історична ретроспектива.

¨ Розвиток тваринництва та скотарства в Україні.

¨ Традиційні промили українців: рибальство, мисливство, бджільництво.

 

Рекомендована література:

Основна:

¨ Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К., 1986.

¨

Додаткова:

¨ Бехтерев X.Ф. Очерки истории и географии важнейших культурных растений. – М., 1960.

¨ Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – К., 1988.

¨ Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка українців. – К., 1971.

¨ Гошко Ю.Г. Промисли й торгівля в українських Карпатах XV-XIX ст. – К., 1991.

¨ Дяченко М.Т., Прилипко Я.П., Приходько М.П. Сільськогосподарська культура // Українці: Іст.-етнограф. монографія. – К., 1960.

¨ Мандибура М.Д. Полонинське господарство Українських Карпат другої половини XIX – 30-х років XX ст. – К., 1978.

¨ Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX – початку XX ст. – К., 1986.

¨ Полесье. Материальная культура / Под ред. В.К. Бондарчика. – К., 1988.

¨ Рыбаков Б.А. Ремесла Древней Руси. – М., 1946.

Лекція 3. Ремесла та транспорт. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Традиційні українські ремесла.

¨ Традиційні засоби пересування.

Основні поняття теми:

¨ Гончарство.

¨ Гончарний круг.

¨ Бондарство.

¨ Стельмаство.

¨ Теслярство.

¨ Столярство.

¨ Різьбярство.;

Семінарське заняття 3. Ремесла і транспорт (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Традиційні ремесла українців.

¨ Традиційний літній транспорт українців.

¨ Зимовий транспорт;

¨ Човни та пороми в Україні – історична ретроспектива.

 

Рекомендована література:

Основна:

¨ Горинь Г.Й. Художні вироби зі шкіри. – К., 1985.

¨ Жук А.К. Українські народні килими (ХVII – поч. XX ст.). – К., 1966.

¨ Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К., 1986.

Додаткова:

¨ Бодник А. Бойківська прядильно-ткацька техніка і термінологія // НТЕ. – 1969. – № 4.

¨ Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960.

¨ Ґонтар Т.О. Засоби пересування // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1983.

¨ Горинь Г.П. Шкіряні промисли західних областей України. – К., 1986.

¨ Данченко О.С. Народна кераміка Середнього Придніпров'я. – К., 1974.

¨ Данченко О.С. Гутники Львівщини // НТЕ. – 1964. – № 5.

¨ Добрянська І.О. Хатні розписи українців Західних Карпат // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – К., 1954. – Вип. 1.

¨ Жолтовський П.М. Художнє лиття на Україні ХIV-ХVIII ст. – К., 1973.

¨ Жолтовський П.М., Запаско Я.П. Художні металеві вироби західних областей Української РСР XVI-XIX ст. – К., 1959.

¨ Жолтовський П.М. Художній метал. – К., 1972.

¨ Запаско Я.П. Українське народне килимарство. – К., 1973.

¨ Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишивка. – К., 1983.

¨ Кара-Васильєва Т.В. Літургійне шитво України XVII-XVIII ст. – Львів, 1996.

¨ Лащук Ю.П. Українські гончарі. – К., 1968.

¨ Лащук Ю. Художня спадщина і сучасна творча практика в гончарстві України // Українське гончарство. – Опішне, 1993.

¨ Лебедева А.А. Транспорт, переноска и перевозка тяжестей // Этнография восточных славян. – М., 1987.

¨ Матейко К.І Народна кераміка західних областей УРСР. – К., 1959.

¨ Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва. – Львів, 1969.

¨ Петренко М.3. Українське золотарство XVI-XVIII ст. – К., 1970.

¨ Петрякова Ф.С Українське гутне скло. – К., 1975.

¨ Рыбаков Б.А. Ремесла Древней Руси. – М., 1946.

Лекція 4. Традиційне українське житло. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Традиційне українське житло.

¨ Будівництво житла і обряди пов’язані з ним.

¨ Типи українських поселень.

¨ Забудова двору та господарські споруди.

¨ Інтер’єр української хати.

Основні поняття теми:

¨ Закладини;

¨ Новосілля;

¨ Червоний кут;

¨ Типи поселення;

¨ Форми забудови;

Семінарське заняття 4. Традиційне українське житло (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Будівництво житла та звичаї пов’язані з ним.

¨ Типи українських поселень. Регіональні особливості забудови.

¨ Житлові комплекси етнографічних регіонів України.

¨ Інтер’єр українського житла

 

Рекомендована література:

Основна:

¨ Данилюк А.Г.Українська хата. – К. 1991

¨ Косміна Т.В. Поселення та житло // Культура і побут населення України: Навч. посібник для вузів. – К., 1991.

¨ Самойлович В.П. Українське народне житло. – К., 1972.

Додаткова:

 

¨ Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1986.

¨ Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960.

¨ Верговський С. Давнє народне будівництво українського та білоруського Полісся // НТВ. – 1972. – № 2.

¨ Гудченко З.С. Традиційне і сучасне в сільській забудові Середньої Наддністрянщини //НТЕ.- 1978. -№5

¨ Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – початок XX ст. – К., 1994.

¨ Косміна О.Ю. До проблеми екології традиційного житла на Поділлі // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994.

¨ Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець XIX – XX ст. – К., 1980.

¨ Космина Т.В. Особенности освоения традиций в формировании индивидуальных сельских усадеб Украины // Современные этносоциальные процессы на селе. – М., 1986.

¨ Космина Т.В. [Жилище] Украинцы // Этнография восточных славян. Очерки традиционной культур. – М., 1987.

¨ Косміна Т.В. Сільське житло південних районів України // Народна творчість і етнографія. – 1978. – № 2.

¨ Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ – ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження. – К., 1980.

¨ Косміна Т.В. Традиції та інновації в архітектурі народного житла Києва та Київщини // Етнографія Києва і Київщини. Традиції і сучасність. – К., 1986.

¨ Косміна Т.В. Етнічна виразність народного житла // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994.

¨ Лебєдєв Г.О. Художнє оздоблення хат полтавщини //НТЕ – 1978.-№4

¨ Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины. – К., 1989.

¨ Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. – К., 1964.

¨ Юрченко П.Г. Дерев’яна архітектура України. – К. – 1970

 

Лекція 5. Їжа та харчування українців. (2 год.)

 

Тематичний план:

¨ Основні компоненти харчування українців.

¨ Режим харчування. Харчові заборони.

¨ Повсякденні страви.

¨ Обрядові страви.

Основні поняття теми:

¨ режим харчування;

¨ харчові заборони

¨ постування;

¨ ритуал;

 

Семінарське заняття 5. Їжа та харчування українців. (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Основні компоненти їжі.

¨ Режим харчування українців;

¨ Повсякденні страви;

¨ Святкові та ритуальні страви.

 

Рекомендована література:

Основна:

¨ Ґонтар Т.О. Народне харчування українців. – К., 1982.

Додаткова:

¨ Артюх Л.Ф. Їжа та харчування в Київській Русі // Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. – К., 1986.

¨ Артюх Л.Ф. Харчові заборони в українській культурі. Релігійне й етнічне // Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення III Міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996.

 

 

Лекція 6. Український традиційний одяг. (2 год.)

 

Тематичний план:

¨ Одяг доби Київської Русі.

¨ Компоненти козацького одягу.

¨ Український традиційний одяг.

¨ Оздоблення українського традиційного одягу.

 

Основні поняття теми:

¨ обгортка;

¨ плахта;

¨ крайці;

¨ функції одягу

¨ елементи одягу

¨ традиційні комплекси;

¨ строї;


 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

РОЗДІЛ. Духовна культура українського народу

Лекція 7. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах українців (2 год.)

Тематичний план:

¨ Язичницькі погляди слов’ян.

¨ Пантеон слов’янських богів.

¨ Формування християнської традиції у звичаях та обрядах українців.

¨ Світ демонів і духів.

Основні поняття теми:

¨ капище;

¨ ідол;

¨ пантеон;

¨ духи;

¨ демони;

 

Лекція 8. Календарні обряди українського народу. (2 год.)

 

Тематичний план:

¨ Календар. Види календарів.

¨ Історія календаря на Русі.

¨ Цикли народного календаря.

¨ Дні тижня і їх символіка.

¨ Традиційні календарні заборони українців.

Основні поняття теми:

¨ Календар;

¨ Літочислення;

¨ Свято;

 

Лекція 10. Дозвілля та розваги українців. (2 год.)

 

Тематичний план:

¨ Осередки громадського дозвілля.

¨ Громадські трапези.

¨ Буденні розваги українців.

¨ Святкове дозвілля.

¨ Молодіжні розваги.

¨ Українські народні танці.

 

Основні поняття теми:

¨ громада;

¨ звичаєве право;

¨ дозвілля;


Шкала оцінювання

 

 

Оцінка ECTS Значення оцінки Оцінка за шкалою університету За національною шкалою
A Відмінно– відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 90–100 балів відмінно
B Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 82-89 балів добре
C Добре– в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 75-81 балів
D Задовільно–посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 69-74 балів задовільно
E Достатньо– мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 60-68 балів
FX Незадовільно з можливістю повторного складання– незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 35-59 балів Незадовільно
F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 1-34 балів

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

Вид діяльності Максимальна кількість балів за одиницю
  Відвідування лекцій  
  Відвідування практичних (семінарських занять)  
  Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього завдання)  
  Робота на практичному (семінарському) занятті (в тому числі доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії та інше Всього 10, в тому числі за видами
  ІНДЗ  
  Опрацювання фахових видань (в тому числі першоджерел)  
  Написання реферату  
  Виконання модульної контрольної роботи  

 

 


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розділи (обсяг в годинах) Вид контролю Бали Термін виконання (тижні)
Змістовий модуль І. Становлення і розвиток української етнографії. Етнодемографічний розвиток України.
1. Історико-етнографічне районування України (6 год.). Індивідуальна співбесіда   ІІІ
2. Традиційні види діяльності українців (6 год.). Індивідуальна співбесіда   V
Змістовий модуль ІІ. Матеріальна культура українців
3. Ремесла і транспорт (3 год.). Індивідуальна співбесіда   VII
4. Традиційне українське житло (3 год.). Індивідуальна співбесіда   IX
5. Їжа і харчування (3 год.). Індивідуальна співбесіда   X
6. Український традиційний одяг (3 год.). Перевірка письмових робіт   XI
Змістовий модуль ІІІ. Обрядовість українців
7. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах українців. (5 год.). Перевірка письмових робіт   XV
8. Календарні обряди українського народу (5 год.). Індивідуальна співбесіда   XVII
9. Родинні обряди українців (5 год.). Індивідуальна співбесіда   XIX
Змістовий модуль ІV. Дозвілля й розваги українців
10. Дозвілля та розваги (7 год.). Індивідуальна співбесіда   XXI
11. Народні знання й усна народна творчість (8 год.). Індивідуальна співбесіда   XXII
Разом: 54 год. Разом: 55 балів

Шкала оцінювання ІНДЗ

 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 25-30 балів Відмінно
Достатній 20-24 балів Добре
Середній 15-19 балів Задовільно
Низький 1-14 балів Незадовільно

 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Етнографія України».

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

¨ Бойківщина: Іст.-етногр. дослідження / Під ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1983.

¨ Болтарович 3.Є. Україна в дослідженнях польських етнографів. – К., 1976.

¨ Болтарович 3.Є. Народна медицина українців. – К., 1990.

¨ Борисенко В.К. Весільні обряди та звичаї на Україні. – К., 1988.

¨ Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. – К., 1992.

¨ Горленко В.Ф. Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины XIX ст. – К., 1988.

¨ Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К., 1965.

¨ Етнографія Києва і Київщини. Традиції і сучасність / Під ред. В.Ф. Горленка. – К., 1986.

¨ Ковальчук О.В. Українське народознавство. Книга для вчителя. – К.: Освіта, 1992.

¨ Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. – К., 1965.

¨ Наулко В.І. Географічне розміщення народів в УРСР. – К., 1966.

¨ Украинцы. – М.: Наука, 2000.

Додаткова:

¨ Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1977.

¨ Арутюнов С.А. Народы и культуры. – М., 1989.

¨ Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1986.

¨ Бичко З.М. Наддністрянський (опільський) діалект і його відношення до інших говорів південно-західного наріччя української мови: Текст лекцій. – Львів, 1992.

¨ Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960.

¨ Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М., 1978.

¨ Верговський С. Давнє народне будівництво українського та білоруського Полісся // НТВ. – 1972. – № 2.

¨ Восточнославянский этнографический сборник / Под ред. С.П. Толстова. – М., 1956.

¨ Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). – К., 1981.

¨ Ґонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат. – К., 1979.

¨ Головацький Я.Ф. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія. – К., 1991.

¨ Ґонтар Т.О. Народне харчування українців. – К., 1982.

¨ Горинь Г.Й. Художні вироби зі шкіри. – К., 1985.

¨ Горинь Г.П. Шкіряні промисли західних областей України. – К., 1986.

¨ Горлечко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв'язків. – К., 1984.

¨ Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка українців. – К., 1971.

¨ Гошко Ю.Г. Населення українських Карпат XV-XVIII ст. Заселення, міграції, побут. – К., 1976.

¨ Громов Г.Г. Методика полевых этнографических исследований. – М., 1967.

¨ Гуслистий К.Г. До питання про утворення української нації. – К., 1967.

¨ Гуцулщина: Іст.-етногр. дослідження / Під ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1987.

¨ Древняя одежда народов Восточной Европы / Под ред. М.Г. Рабиновича. – М., 1986.

¨ Единение народов — единение культур / Под ред. А.К. Федорука. – К., 1987.

¨ Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974.

¨ Зеленин Д.К. Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России. 1700-1910 гг. // Зап. Имп. Рус. геогр. о-ва по отдел, этнографии. – СПб, 1913. – Т. XI. – Вып. 1.

¨ Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Л., 1974.

¨ Карпатский сборник / Под ред. Ю.В. Бромлея. – М., 1976.

¨ Келар С.П. Доля нащадків огузів (з історії розселення, розвитку мови, культури, освіти та господарювання на українській землі // Відродження. – 1993. – № 5-6.

¨ Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – початок XX ст. – К., 1994.

¨ Косміна О.Ю. До проблеми екологи традиційного житла на Поділлі // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994.

¨ Косміна О.Ю. Етнічна знаковість традиційного вбрання українців // Етнічність в історії та культурі: Матеріали і дослідження. – Одеса, 1998.

¨ Косьміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець XIX – XX ст. – К., 1980.

¨ Космина Т.В. Особенности освоения традиций в формировании индивидуальных сельских усадеб Украины // Современные этносоциальные процессы на селе. – М., 1986.

¨ Космина Т.В. [Жилище] Украинцы // Этнография восточных славян. Очерки традиционной культур. – М., 1987.

¨ Косміна Т.В. Сільське житло південних районів України // НТЕ. – 1978. – № 2.

¨ Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ – ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження. – К., 1980.

¨ Косміна Т.В. Традиції та інновації в архітектурі народного житла Києва та Київщини // Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. – К., 1986.

¨ Косміна Т.В. Поселення та житло // Культура і побут населення України: Навч. посібник для вузів. – К., 1991.

¨ Косміна Т.В. Етнічна виразність народного житла // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994.

¨ Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Іст.-етногр. нарис. – К., 1966.

¨ Круть Ю.3. Хліборобська обрядова поезія слов'ян. – К., 1973.

¨ Кувеньова Л.Ф. Громадський побут українського селянства. – К., 1963.

¨ Кузьминков Л.В., Хачхарджи К.А. К переселению крымских греков в Россию // Греки Украины: История и современность: Материалы научно-практической конференции “Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры” (9-19 февраля 1991 г.). – Донецк, 1991.

¨ Кулинич І.М., Кривець Н.В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні. – К.: НАН України, Інститут історії НАН України, 1995.

¨ Культурно-бытовые процессы на юге Украины / Под ред. Ю.В. Ивановой. – М., 1979.

¨ Курочкін О.В. Новорічні свята українців. – К., 1978.

¨ Левкиевская Е. Мифы русского народа. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2003.

¨ Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. Книга для чтения. – М., «Просвещение», 1974.

¨ Мандибура М.Д. Полонинське господарство Українських Карпат другої половини XIX – 30-х років XX ст. – К., 1978.

¨ Матейко К.І. Український народний одяг. – К., 1977.

¨ Материальная культура компактных этнических групп на Украине. Жилище / Под ред. М.Г. Рабиновича. – М., 1975.

¨ Мишанич С.В. Система жанрів в українському фольклорі // Рад. школа. – 1990. – № 2.

¨ Найман О.Я. Життя прожити...(З історії розселення євреїв на українській землі) // Відродження. – 1993. – № 7.

¨ Народна архітектура українських Карпат. XV-XX ст. / Під ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1987.

¨ Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа. – К., 1977.

¨ Наулко В.І., Перковський А.Л. Етнічна історія Поділля / Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К.: Доля, 1994.

¨ Николаева Т.А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. – К., 1987.

¨ Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. – К., 1987.

¨ Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья / Под ред. В.К. Бондарчика. – Минск, 1987.

¨ Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX – початку XX ст. – К., 1986.

¨ Полесье. Материальная культура / Под ред. В.К. Бондарчука. – К., 1988.

¨ Пономарев А.П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на Украине. – К., 1989.

¨ Приходько М.П. Житло робітників Донбасу. – К., 1964.

¨ Самойлович В.П. Українське народне житло. – К., 1972.

¨ Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины. – К., 1989.

¨ Сборник статистических сведений по Таврической губернии. – Симферополь, 1889. – Т. 9.

¨ Свята та обряди трудящих Киева / Під ред. Б.В. Попова. – К., 1983.

¨ Семейный быт народов СССР / Под ред. Т.А. Жданко. – М., 1990.

¨ Сидорович С.И. Художня тканина західних областей УРСР. – К., 1979.

¨ Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. – К., 1989.

¨ Скурапвський В.Т. Берегиня. – К., 1987.

¨ 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Орфей, 2002.

¨ Супруненко В.П. Народини: Витоки нації; символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя: МП “Берегиня” – СП “ФАЄЗ”, 1993.

¨ Советские традиции праздники, обряды. Слов.-справ. / Под ред. Б.В. Попова. – К., 1988.

¨ Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских украинцев и белорусов. – М., 1979.

¨ Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. – К., 1964.

¨ Струнка М.Л. Організація пошукової роботи з етнографії у шкільних краєзнавчих музеях. – К., 1989.

¨ Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К., 1974.

¨ Титова З.Д. Библиография русских библиографий по этнографии народов СССР (1851-1969). – М., 1970.

¨ Троцюк Т.П. Внесок німців у розвиток духовної культури Волині: Волинь Велика: минуле і сучасність: Матеріали Міжнародної наукової краєзнавчої конференції (жовтень 1994 р.). – Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, 1994.

¨ Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І. Дея. – К., 1978.

¨ Український народний одяг в акварелях Ю. Глоговського. – К., 1988.

¨ Украинские Карпаты. История. – К., 1989.

¨ Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период социализма. – К., 1987.

¨ Украинское народное искусство. Одежда. – К., 1961.

¨ Украинцы // Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. 1.– (Народы мира).

¨ Украинцы // Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. – М., 1987.

¨ Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1994.

¨ Українське народне декоративне мистецтво. – К., 1956.

¨ Українські народні пісні: Календарно-обрядова лірика. – К., 1963.

¨ Хонигсман Я.С., Найман А.Я. Евреи Украины. Краткий исторический очерк. – К., 1993. – Ч. 1.

¨ Чижикова Л.Н. Руссо-украинское пограничье. – М., 1983.

¨ Шмелева М.Н. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области // СЭ. – 1948. – № 2.

¨ Шмелева М.Я. Из истории национального костюма украинцев Закарпатской области // Краткие сообщения Института этнографии АН СРСР. – М., 1950. – Вып. XI.

¨ Шмидт А. Херсонская губерния. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Т. 24, ч. 1, 2. – СПб., 1863.

¨ Шмидт А. Материалы для географии и статистики России. Херсонская губерния. В 2-х частях. – СПб.: Тип. Калиновського, 1863. – Ч. 2.

¨ Шмит А. Что кому из нас сажать в своих садах // Плодоводство. – 1899. – № 4.

¨ Шульгина Л. Бджільництво в с. Старосілки // Матеріали до етнології. – К., 1930. – Вип. III.

¨ Шухевич В. Гуцульщина // МУРЕ. – Львів, 1901. – Т. 2; 1902. – Т. 3; 1904. – Т. 4; 190. – Т. 5.

¨ Щапов Я.I. О функциях общины в Древней Руси // Общество и государство феодальной России. – М., 1975.

¨ Щепотьєва М.О. Розписи хат на Кам'янеччині. – К., 1928.

¨ Щербаківський Д. Український килим. – К., 1927.

¨ Щербш Г.С. Український традиційний одяг і сучасне моделювання // НТЕ. – 1978. – № 4.

¨ Щербій Г.С. Характеристика деяких особливостей українського народного одягу // НТЕ. – 1979. – № 2.

¨ Щербина Ф. Очерки южно-русских артелей и общинно артельных форм. – Одесса, 1881.

¨ Этнография восточных славян очерки традиционной культуры / Под ред Ю.В. Бромлея, К.В. Чистова. – М., 1987.

РЕСУРСИ

1. Українська етнографія: книги і курси лекцій, статті й матеріали, фотоальбоми, мапи. – Режим доступу: http://etno.iatp.org.ua/main/index.html

2. Галицька Україна: мова, фольклор, топологія, Козаччина, Хмельниччина, колонізація, подоляни, міграція етнонімів, антропологія. – Режим доступу: http://www.geocities.com/ukrgalicia/map_people.html

3. Історія України: каталог посилань. – Режим доступу: http://mytop-in.net/rating/ukraine/society_and_politics/history/

4. Етнографія: свята, традиції, обряди, звичаї, фольклор, народні інструменти, національні костюми, декоративні промисли, українська кухня. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/283.htm

5. Етнографія: Вікіпедія – вільна енциклопедія: статті. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

6. Географічне районування України. – Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-755-1.html

7. Етнографія і фольклор: фільми, кадри з фільмів, анотації. – Режим доступу: http://www.cinema.kiev.ua/ukr/ethnography/etn.htm

8. Народна творчість та етнографія: науковий журнал. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/NTE/index.html

9. Життя українських Карпат: карпатський народ, визначні місця, заповідні території. – Режим доступу: http://www.karpaty.lviv.ua/index.html

10. Етнографія давньоруських племен: лекція. – Режим доступу: http://etno.iatp.org.ua/book1/lecture03.html

11. Галицька Україна: карти слов’янських поселень в Україні. – Режим доступу: http://www.halychyna.ukrbiz.net/maps_slov.html

12. Поняття про етнографію. – Режим доступу: http://www.refineua.com.ru/pageid-3375-1.html

13. Етнографія: з історії Нового року; переддень і традиція; матеріали науково-практичної конференції “Буття українців”; етногенетичні процеси в Україні. – Режим доступу: http://www.harmony.com.ua/text_ua.php?division=17

14. Етнічна географія, етнографія, етнологія. – Режим доступу: http://ukr-tur.narod.ru/etno/etno.htm

15. Публікації з етнографії, культури і національної ідеї. – Режим доступу: http://www.mesogaia.il.if.ua/intro.htm

16. Карта "Групування регіонів України за особливостями етнічного складу". – Режим доступу: http://geo.1september.ru/2003/43/3s.htm

17. Історія України: корисні посилання. – Режим доступу: http://on.cen.library.kr.ua

18. Українське реєстрове козацтво: історія, діаспора. – Режим доступу: http://www.kozatstvo.org.ua

19. Українці в Росії. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/content/view/509/29/

20. Демографічна карта розселення українців у Росії. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/content/view/506/29

21. Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво. – Режим доступу: http://www.karpaty.lviv.ua/Autogen/Pages/Administrative%20divisions/boiky.html

22. Етнографія: український костюм, побут, пісні. – Режим доступу: http://www.history.iatp.org.ua/etnography.html

 

 

Семінарське заняття 2. Традиційні види діяльності українців. (2 год.)

План заняття (перелік питань для обговорення):

¨ Землеробство в Україні – історична ретроспектива.

¨ Розвиток тваринництва та скотарства в Україні.

¨ Традиційні промили українців: рибальство, мисливство, бджільництво.

 

Рекомендована література:

Основна:

¨ Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К., 1986.

¨

Додаткова:

¨ Бехтерев X.Ф. Очерки истории и географии важнейших культурных растений. – М., 1960.

¨ Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – К., 1988.

¨ Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка українців. – К., 1971.

¨ Гошко Ю.Г. Промисли й торгівля в українських Карпатах XV-XIX ст. – К., 1991.

¨ Дяченко М.Т., Прилипко Я.П., Приходько М.П. Сільськогосподарська культура // Українці: Іст.-етнограф. монографія. – К., 1960.

¨ Мандибура М.Д. Полонинське господарство Українських Карпат другої половини XIX – 30-х років XX ст. – К., 1978.

¨ Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX – початку XX ст. – К., 1986.

¨ Полесье. Материальная культура / Под ред. В.К. Бондарчика. – К., 1988.

¨ Рыбаков Б.А. Ремесла Древней Руси. – М., 1946.

Лекція 3. Ремесла та транспорт. (2 год.)

Тематичний план:

¨ Традиційні українські ремесла.

¨ Традиційні засоби пересування.

Основні поняття теми:

¨ Гончарство.

¨ Гончарний круг.

¨ Бондарство.

¨ Стельмаство.

¨ Теслярство.

¨ Столярство.

¨ Різьбярство.;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 464; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.8 (0.216 с.)