Лекція 1 Вступ в економічну психологіюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 1 Вступ в економічну психологіюУКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра

“Економіка, організація і управління підприємством”

 

Компанієць В.В., Шраменко О.В.

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Конспект лекцій

 

з дисципліни

 

 

«ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 

Частина 1

 

 

Харків 2012


Компанієць В.В., Шраменко О.В. Економічна психологія Конспект лекцій: -в 3 -х частинах. – Харків: УкрДАЗТ, 2012.- Ч.1 – 80 с.

В конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні і методологічні питання економічної психології. Розкрито детермінанти поведінки людини у т.ч. в економіці з точки зору класичної і християнської психології та економічної теорії, східнослов’янській філософсько-економічній думці. Докладно розкрито зміст та фактори формування економічної свідомості, особливості економічної свідомості сучасних українців. Розглянуто особливості формування економічної поведінки, у т.ч. вплив факторів невизначеності та ризику, колективної дії афективних факторів, особливості стереотипної поведінки, а також особливості економічної поведінки у різних сферах економіки. Також змістовно розглянуто питання управління конфліктами в організації. Широко використано досвід іноземних фахівців, результати досліджень, проведених вітчизняними та російськими вченими, результати авторських досліджень.

Конспект лекцій складається з 3 частин.

В першій частині докладно викладено теоретичні та методологічні основи вивчення економічної психології; особливості бачення людини та її поведінки, у т.ч. в економічній сфері, що сформувались в економічній теорії, класичній психології, християнській психології, східнослов’янській філософсько-економічній думці.

Рекомендується для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання.

Іл. 5, табл. 9 , бібліогр.: 96 назв.

УДК: 159.938

 

Конспект лекцій розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри „Економіка, організація і управління підприємством” від 26 жовтня 2012 р., протокол №4

 

 

Рецензент:

доц. І.Л. Назаренко

 

Зміст

 

 

Вступ
Лекція 1 Вступ в економічну психологію  
1.1 Економічна психологія як наука: еволюція, необхідність появи, місце в системі наук про людину
1.2 Економічна психологія: предмет, об'єкт
1.3 Практична значимість, цілі та завдання економічної психології
1.4 Методологічні принципи економічної психології
1.5 Методи досліджень, які використовують в економічній психології
Лекція 2. Людина в дзеркалі економіки та психології. Психологічні детермінанти поведінки людини    
2.1 Психологічні детермінанти поведінки людини (школи класичної психології)
2.2 Свідоме і несвідоме в регуляції поведінки людини
2.3 Різниця в підходах до людини з боку економічної і соціальної теорії
Лекція 3. Особливості бачення людини в економіці сформовані під впливом християнського світогляду    
3.1 Особливості християнської психології
3.2 Людина в економіці: «історичний, морально-етичний напрям економічної думки вчених східнослов’янської цивілізації»

 

 

ВСТУП

Аналіз процесів, що характеризують життєдіяльність людей в їх індивідуально-особовому і суспільному, соціальному прояві, свідчить про тісний взаємозв'язок економічних та соціально-психологічних процесів.

Стає очевидним, що стан і розвиток економічних об'єктів, процесів, відносин в рівній мірі залежить як від класичних чинників «земля», «праця», «капітал», «підприємницька ініціатива», так і від психологічних детермінант «цілі», «мотиви», «інтереси» виробників, споживачів, управлінців, владних структур і їх морально-етичного наповнення, накопиченого народом духовно-морального капіталу.

Без урахування цього подвійного зв'язку неможливо зрозуміти, пояснити і тим більше спрямувати в потрібну для народу, суспільства сторону соціально-економічну політику, що проводиться світовою спільнотою, державами, регіонами, корпораціями.

З тим, що в економіці роль психологічного чинника збільшується, а його недооцінка має для господарства деструктивні наслідки, згодні майже всі, але дана істина в наших нинішніх умовах потребує конкретизації та відповідної науково-методичної бази.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна психологія» є: сприяння більш глибокому і сучасному розумінню економічних явищ з урахуванням їх психологічної складової; формуванню навиків використання основних економіко-психологічних закономірностей у процесі управління різними сферами і напрямами діяльності підприємства (підприємницької діяльності).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поведінка особистості та її мотиви у процесі економічної (господарської діяльності) на макро- та мікрорівнях.

До структури курсу входить вивчення таких основних питань як: еволюція виникнення, мета, завдання та практична значимість економічної психології, методологічний інструментарій вивчення дисципліни; психологічні детермінанти поведінки людини; уявлення про місце і значення людини в економіці, яке сформувалось в економічній теорії та у економічній психології; теоретичні засади вивчення економічної свідомості; зміна економічної свідомості під впливом соціально-економічних перетворень, особливості економічної психології сучасних українців; теоретичні основи вивчення економічної поведінки; стереотипна економічна поведінка; економічні та психологічні закони в їх взаємозв’язку; особливості споживчої поведінки; особливості податкової поведінки; особливості підприємницької поведінки; управління конфліктами в організації.

Дисципліна базується на вивченні таких дисциплін як «Соціологія», «Основи духовної культури», «Психологія», «Економіка підприємства» використовується у вивченні таких дисциплін як «Моральні основи економіки та підприємницької діяльності», «Економіка вражень», у дипломному проектуванні.


Лекція 1 Вступ в економічну психологію

1.1 Економічна психологія як наука: еволюція, необхідність появи, місце в системі наук про людину.

1.2 Економічна психологія: предмет, об'єкт

1.3 Практична значимість, цілі та завдання економічної психології

1.4 Методологічні принципи економічної психології

1.5 Методи досліджень, які використовують в економічній психології

 

 

Лекція 2. Людина в дзеркалі економіки та психології. Психологічні детермінанти поведінки людини.

2.1. Психологічні детермінанти поведінки людини (школи класичної психології)

2.2. Свідоме і несвідоме в регуляції поведінки людини

2.3. Різниця в підходах до людини з боку економічної і соціальної теорії

Лекція 3. Особливості бачення людини в економіці сформовані під впливом християнського світогляду

3.1. Особливості християнської психології

3.2. Людина в економіці: «історичний, морально-етичний напрям економічної думки вчених східнослов’янської цивілізації»

 

 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра

“Економіка, організація і управління підприємством”

 

Компанієць В.В., Шраменко О.В.

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Конспект лекцій

 

з дисципліни

 

 

«ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 

Частина 1

 

 

Харків 2012


Компанієць В.В., Шраменко О.В. Економічна психологія Конспект лекцій: -в 3 -х частинах. – Харків: УкрДАЗТ, 2012.- Ч.1 – 80 с.

В конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні і методологічні питання економічної психології. Розкрито детермінанти поведінки людини у т.ч. в економіці з точки зору класичної і християнської психології та економічної теорії, східнослов’янській філософсько-економічній думці. Докладно розкрито зміст та фактори формування економічної свідомості, особливості економічної свідомості сучасних українців. Розглянуто особливості формування економічної поведінки, у т.ч. вплив факторів невизначеності та ризику, колективної дії афективних факторів, особливості стереотипної поведінки, а також особливості економічної поведінки у різних сферах економіки. Також змістовно розглянуто питання управління конфліктами в організації. Широко використано досвід іноземних фахівців, результати досліджень, проведених вітчизняними та російськими вченими, результати авторських досліджень.

Конспект лекцій складається з 3 частин.

В першій частині докладно викладено теоретичні та методологічні основи вивчення економічної психології; особливості бачення людини та її поведінки, у т.ч. в економічній сфері, що сформувались в економічній теорії, класичній психології, християнській психології, східнослов’янській філософсько-економічній думці.

Рекомендується для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання.

Іл. 5, табл. 9 , бібліогр.: 96 назв.

УДК: 159.938

 

Конспект лекцій розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри „Економіка, організація і управління підприємством” від 26 жовтня 2012 р., протокол №4

 

 

Рецензент:

доц. І.Л. Назаренко

 

Зміст

 

 

Вступ
Лекція 1 Вступ в економічну психологію  
1.1 Економічна психологія як наука: еволюція, необхідність появи, місце в системі наук про людину
1.2 Економічна психологія: предмет, об'єкт
1.3 Практична значимість, цілі та завдання економічної психології
1.4 Методологічні принципи економічної психології
1.5 Методи досліджень, які використовують в економічній психології
Лекція 2. Людина в дзеркалі економіки та психології. Психологічні детермінанти поведінки людини    
2.1 Психологічні детермінанти поведінки людини (школи класичної психології)
2.2 Свідоме і несвідоме в регуляції поведінки людини
2.3 Різниця в підходах до людини з боку економічної і соціальної теорії
Лекція 3. Особливості бачення людини в економіці сформовані під впливом християнського світогляду    
3.1 Особливості християнської психології
3.2 Людина в економіці: «історичний, морально-етичний напрям економічної думки вчених східнослов’янської цивілізації»

 

 

ВСТУП

Аналіз процесів, що характеризують життєдіяльність людей в їх індивідуально-особовому і суспільному, соціальному прояві, свідчить про тісний взаємозв'язок економічних та соціально-психологічних процесів.

Стає очевидним, що стан і розвиток економічних об'єктів, процесів, відносин в рівній мірі залежить як від класичних чинників «земля», «праця», «капітал», «підприємницька ініціатива», так і від психологічних детермінант «цілі», «мотиви», «інтереси» виробників, споживачів, управлінців, владних структур і їх морально-етичного наповнення, накопиченого народом духовно-морального капіталу.

Без урахування цього подвійного зв'язку неможливо зрозуміти, пояснити і тим більше спрямувати в потрібну для народу, суспільства сторону соціально-економічну політику, що проводиться світовою спільнотою, державами, регіонами, корпораціями.

З тим, що в економіці роль психологічного чинника збільшується, а його недооцінка має для господарства деструктивні наслідки, згодні майже всі, але дана істина в наших нинішніх умовах потребує конкретизації та відповідної науково-методичної бази.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна психологія» є: сприяння більш глибокому і сучасному розумінню економічних явищ з урахуванням їх психологічної складової; формуванню навиків використання основних економіко-психологічних закономірностей у процесі управління різними сферами і напрямами діяльності підприємства (підприємницької діяльності).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поведінка особистості та її мотиви у процесі економічної (господарської діяльності) на макро- та мікрорівнях.

До структури курсу входить вивчення таких основних питань як: еволюція виникнення, мета, завдання та практична значимість економічної психології, методологічний інструментарій вивчення дисципліни; психологічні детермінанти поведінки людини; уявлення про місце і значення людини в економіці, яке сформувалось в економічній теорії та у економічній психології; теоретичні засади вивчення економічної свідомості; зміна економічної свідомості під впливом соціально-економічних перетворень, особливості економічної психології сучасних українців; теоретичні основи вивчення економічної поведінки; стереотипна економічна поведінка; економічні та психологічні закони в їх взаємозв’язку; особливості споживчої поведінки; особливості податкової поведінки; особливості підприємницької поведінки; управління конфліктами в організації.

Дисципліна базується на вивченні таких дисциплін як «Соціологія», «Основи духовної культури», «Психологія», «Економіка підприємства» використовується у вивченні таких дисциплін як «Моральні основи економіки та підприємницької діяльності», «Економіка вражень», у дипломному проектуванні.


Лекція 1 Вступ в економічну психологію

1.1 Економічна психологія як наука: еволюція, необхідність появи, місце в системі наук про людину.

1.2 Економічна психологія: предмет, об'єкт

1.3 Практична значимість, цілі та завдання економічної психології

1.4 Методологічні принципи економічної психології

1.5 Методи досліджень, які використовують в економічній психології

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.22.151 (0.012 с.)