Норма часу на виконання контрольних операцій в цеху №3 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Норма часу на виконання контрольних операцій в цеху №3(контроль теплонакалювання)

№ п/п Операції контролю % вибірко-вості контролю Добова програма випуску, шт. Осн. частина виконання контрольних операцій Коеф-т, що враховує час на обслугову-вання
1. Зовнішній огляд 1,2 550000+1000N 0,02+0,001N 1,33
2. Перевірка розмірів 0,4 550000+1000N 0,13+0,001N 1,33
3. Перевірка на міцність 0,4 550000+1000N 0,02+0,001N 1,33
4. Зважування 0,4 550000+1000N 0,16+0,001N 1,33

 

 

Таблиця 3.5.5

Норми часу на виконання контрольних операцій в цеху №4

(контроль цоколів)

№ п/п Операції контролю % вибірко-ості контролю Добова програма випуску, шт Осн. частина виконання контрольних операцій Коефіцієнт що враховує час на обслуговування
1. Зовнішній огляд 1,7 475000+1000N 0,03+0,001N 1,39
2. Перевірка розмірів 0,3 475000+1000N 0,14+0,001N 1,39
3. Перевірка різьби 1,7 475000+1000N 0,08+0,001N 1,39
4. Перевірка товщини цинкового покриття 0,7 475000+1000N 0,5+0,001N 1,39

 

КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ

Дана лабораторна робота потребує виконання порівняно значного обсягу рутинних арифметичних обчислень, які можна з успіхом виконати у табличних процесорах Microsoft Excel, Supercalc, Quattro Pro тощо. Для цього студентам необхідно створити відповідний файл і ввести в нього шаблон таблиці, в якій здійснюватимуться розрахунки. Крім того, потрібно ввести дані, наведені у табл. 3.5.1-3.5.5 п. 3.5.2. Після цього, шляхом створення відповідних формул для обчислення шуканих величин та їх копіювання у задані комірки забезпечується автоматичний розрахунок норм часу на здійснення контрольних операцій, їх трудомісткості, а також кількості контролерів у кожному цеху та на підприємстві загалом. При введенні формули для обчислення кількості контролерів слід забезпечити автоматичне округлення отриманої величини до більшого цілого значення.

За допомогою Microsoft Word слід підготувати доповідну та розпорядження з дотриманням стандартних вимог до таких документів (поля, шрифт, інтервал, форматування тощо).


3.6. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 ”Вибір та застосування стилів керівництва”

 

Мета роботи: вивчення та застосування стилів керівництва і форм влади керівниками різних рівнів управління.

Технічні засоби: комп’ютер, форми для заповнення, графічні засоби.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1.Характеристика посадових обов’язків менеджера відповідного рівня управління (згідно заданого варіанту).

2.Оцінка стилю керівництва менеджера з позиції співвідношення демократичних і авторитарних факторів.

3.Вибір і застосування форм влади менеджером відповідного рівня.

4.Вибір і застосування стилів керівництва менеджером відповідного рівня.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1.Викладач коротко нагадує студентам сутність, поняття та загальну характеристику стилів керівництва і форм влади.

2.Згідно заданого викладачем варіанту (додаток 3.6.1) студенти описують функції та посадові обов’язки менеджера відповідного рівня управління.

3. Викладач проводить тестування, за допомогою якого студенти оцінюють стиль керівництва менеджера згідно заданого варіанту.

Для цього студентам пропонується 40 тверджень, які відображають різні фактори стилю керівництва (додаток 3.6.2).

Студенти оцінюють своє ставлення до цих тверджень і поведінку, уявляючи себе на місці менеджера (згідно заданого варіанту), а також проставляють біля кожного з порядкових номерів тверджень одну з наступних букв:

С - явище спостерігається систематично (80-100% випадків);

Ч - явище спостерігається часто (60-80% випадків);

І - явище іноді спостерігається (40-60% випадків);

Р - явище спостерігається рідко (20-40% випадків);

Н - явище майже не спостерігається (0-20% випадків).

Після відповідей на всі 40 тверджень здійснюється підрахунок результатів:

1) обводяться кружком порядкові номера 7, 10, 16, 17, 22, 24, 29, 34.

2) ставляться одинички (1) поряд з тими обведеними номерами, на які відповідалось “рідко” - Р або “ніколи” - Н.

3) також ставляться одинички поряд з тими порядковими номерами, на які відповідалось “систематично” - С або “часто” - Ч.

4) обводяться кільцем вже не порядкові номери, а ті одинички, які були поставлені поряд з номерами: 1; 3; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 31; 39.

5) підраховується кількість обведених одиниць і записується Л = ___

6) підраховується кількість не обведених одиниць і записується В = ___

7) отримані значення Л і В наносяться на відповідні осі графіка (мал.1); з цих точок проводяться перпендикуляри до осей і знаходиться точка перетину цих перпендикулярів на графіку.

 

Значення Л кількісно відображає орієнтованість менеджера в процесі керівництва на людські відносини, на людей. Значення В кількісно відображає орієнтованість на досягнення виробничих цілей.

Після проведення тесту студенти характеризують стиль керівництва менеджера (згідно заданого варіанту).

 

 

  Л            
  0.20     20.20  
      10.10    
           
  0.0     20.0 В

 

 

4. На основі вивчення підходів до керівництва студенти вибирають ті стилі, які доцільно було б застосовувати менеджерам відповідного рівня, обгрунтовують свій вибір і характеризують вплив конкретного стилю керівництва на працівників. Так заповнюється табл. 3.6.1.

5. На засадах вивчення форм влади студенти обгрунтовують вибір відповідного рівня і визначають вплив форм влади на працівників, заповнюючи табл. 3.6.2.

 

Таблиця 3.6.1

Вибір та застосування менеджером стилів керівництва

Підхід до визначення стилю керівництва Стиль керівництва Обгрунтування вибору стилю керівництва Вплив керівництва на працівників
       
       

 

Таблиця 3.6.2

Вибір та застосування менеджером форм влади

Форми влади Обгрунтування вибору конкретної форми влади Вплив конкретної форми влади на працівників
     
     

 

Додаток 3.6.1

Перелік посадових осіб

№ варіанту Назви посадової особи
  Директор МП
  Начальник ПЕВ
  Начальник відділу кадрів
  Головний бухгалтер
  Технічний директор
  Заступник директора з виробництва
  Начальник цеху
  Заступник директора з економіки
  Начальник відділу маркетингу
  Начальник ВОП і З
  Начальник відділу постачання
  Директор підприємства середніх розмірів
  Заступник директора з питань ЗЕД
  Заступник директора з кадрових питань
  Начальник відділу збуту
  Начальник фінансового відділу
  Головний механік
  Старший майстер
  Начальник відділу ЗЕД
  Начальник відділу реклами
  Начальник планово-виробничого відділу
  Головний енергетик
  Начальник виробничої дільниці
  Заступник директора з маркетингу
  Начальник технологічного відділу
  Головний конструктор
  Начальник відділу контролю за якістю продукції
  Головний технолог
  Головний інженер
  Начальник відділу економ. Аналізу
  Начальник диспетчерського відділу
  Начальник відділу цін і собівартості
  Директор середнього підприємства
  Начальник відділу інформаційного забезпечення

 

Додаток 3.6.2

Тест “Стиль керівництва”

1.В критичних ситуаціях здійснюю аналіз соціально-економічного клімату, думок, настроїв людей (серед спеціалістів, зовнішніх консультантів тощо).

2.В роботі колективу використовуються (де необхідно) стандартні правила, методичні вказівки, інструкції та інші управлінські документи.

3.Я відстоюю думку колективу (якщо впевнений в її справедливості) перед вищим керівництвом.

4.Детально планую роботу апарату управління.

5.Прикладаю всі зусилля, щоб добитися від підлеглих виконання плану.

6.Мої підлеглі чітко знають свої та спільні задачі, що стоять перед організацією.

7.Я особисто вирішую, що і як повинно робитись у колективі для досягнення виробничих цілей, надаючи підлеглим виконавчі функції.

8.Допускаю в роботі підлеглих проявлення високого рівня ініціативи і самостійності у виборі способів досягнення цілей, що стоять перед ними.

9.Допускаю це не тільки у виборі способів, але і в самому процесі формування цілей при умові, що підлеглі доведуть їх важливість.

10.Мені, як керівнику, доводиться, незважаючи на встановлений графік, виходити на роботу у вихідні дні.

11.Для забезпечення контролю за досягненням планів і дисципліною вимагаю, щоб підлеглі інформували мене про виконану ними роботу.

12.Допускаю, щоб підлеглі встановлювали свій темп, режим і порядок виконання роботи, якщо це не позначається негативно на кінцевих результатах.

13.Здійснюючи керівництво, консультуюсь і раджусь в розумних межах з підлеглими.

14.Намагаюсь підтримувати в колективі певний діловий етикет, стиль і поведінку. Слідкую, щоб підлеглі їх дотримувались.

15.Планую службовий ріст підлеглих так, щоб люди знали перспективи свого просування.

16.Вважаю, що в умовах НТП кращі результати у виробництві та управлінні досягаються тоді, коли людина або колектив працюють в умовах примусового режиму, що задається ззовні машинами, технологією або загальною організацією трудового процесу.

17.В роботі колективу, яким я керую, бувають збої і зриви.

18.Інформую колектив про події, які відбуваються в ньому, і ситуацію, яка складається в системі управління.

19.Підтримую свій зовнішній вигляд, одяг, порядок в кабінеті, манеру поведінки на необхідному рівні.

20.Оплата і стимулювання праці в колективі здійснюються у відповідності з реальним внеском кожного в кінцевий результат.

21.Як керівник я втілюю в життя довготермінову кадрову політику (дотримуюсь на практиці визначених, відомих колективу принципів найму, просування, звільнення працівників).

22.Аналізуючи роботу своїх підлеглих, приходжу до висновку, що вони не вельми добрі працівники, їм бракує ініціативи, діловитості та інших необхідних якостей.

23.В керівництві використовую власний позитивний приклад як засіб вплинути на підлеглих і створити сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі.

24.В колективі, яким я керую, бувають конфлікти.

25.Створюю умови, при яких підлеглі мають можливість висловлювати свою думку і реально впливати на виробничий процес.

26.В керівництві використовую розподіл повноважень (залишаю за собою вирішення найважливіших питань, а вторинні делегую на нижчі рівні).

27.Читаю книги і слухаю лекції про те, як працювати з людьми в процесі виробничо-господарської діяльності.

28.Як керівник дотримуюсь на практиці відомих мені теоретичних і прикладних рекомендацій для роботи з людьми.

29.Вважаю, що для підвищення віддачі від людей в сфері управління провідну роль повинні відігравати організаційно-технічні фактори (технічні засоби, накази, регламенти, інструкції тощо), а на другому плані повинні знаходитись соціально-психологічні (довіра, свідомість, морально-психологічний клімат тощо).

30.Виробничі результати колективу, яким я керую, бувають високими.

31.Як керівник, я створюю умови для забезпечення фізичного здоров’я підлеглих на роботі і в побуті, заохочуючи їх зміцнювати своє здоров’я.

32.Для забезпечення високих виробничо-господарських результатів створюю в колективі умови для виявлення творчості, новаторства, ініціативи.

33.Вимагаю від підлеглих точних обгрунтувань при формуванні планів і заходів з вдосконалення виробництва і управління.

34.Заради виробничо-господарської необхідності доводиться відсувати на другий план вирішення таких питань розвитку колективу, як аналіз і покращення соціально-психологічного клімату, підтримання загального порядку в організації тощо.

35.Докладаю зусиль, щоб добитися від підлеглих забезпечення високої трудової дисципліни і виконання прийнятого розпорядку дня.

36.Робота в колективі здійснюється на засадах чіткого балансу прав, обов’язків, функцій, відповідальності і їх справедливого розподілу між підрозділами і членами колективу.

37.Для досягнення високих виробничих результатів в колективі здійснюється професійне навчання і заохочується самостійна робота з підвищення кваліфікації.

38.Велику увагу, як керівника, я приділяю контролю за діями підлеглих, підтриманні високого темпу і якості їх роботи.

39.Стиль керівництва, якого я дотримуюсь, має позитивний вплив на поведінку членів колективу, їх ставлення до роботи і загальний соціально-психологічний клімат.

40.Стиль керівництва, якого я дотримуюсь, позитивно впливає на виробничо-господарські результати колективу.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 627; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.04 с.)