Характеристика рухових умінь і навичок. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика рухових умінь і навичок.Рухове вміння – це такий рівень володіння руховою дією, який характеризується необхідністю детального свідомого контролю за діями, невисокою швидкістю виконання, нестабільністю та не економністю рухів, нестійкістю до дії несприятливих чинників, наявністю зайвих рухів.

Формування рухових вмінь вимагає від учня активної участі в навчальному процесі, привчає аналізувати сутність поставлених завдань, умови виконання, керувати власною розумовою, від чуттєвою і руховою діяльністю.

Рухова навичка – це такий ступінь володіння технікою дії, при якому керування рухами відбувається автоматично, вирізняється високою стабільністю і надійністю, економністю, плавністю.

Стабільна навичка – це така ступінь оволодіння технікою, коли вправа виконується в стандартних умовах. Абсолютна стабільність явище негативне. Потрібно прагнути до варіативної навички.

Варіативна навичка – це така ступінь оволодіння дією, що дозволяє виконувати її у змінних умовах.

Рухові навички можуть мати позитивний або негативнийперенос.

“Позитивний перенос” навичок– це така взаємодія навичок, при якій раніше сформована навичка полегшує формування наступної навички.

“Негативний перенос” навичок– це така взаємодія навичок, при якій раніше сформована навичка ускладнює вивчення наступної навички.

Існують такі групи методів навчання техніки:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний (відтворення);

- проблемний;

- евристичний;

- дослідницько-самостійних.

При навчанні техніки фізичних вправ застосовуємо словесний, наочний та практичний методи.

Планування і контроль як функції управління процесом фізичного виховання.

1. Поняття планування.

Як свідчать енциклопедичні словники, план - це заздалегідь визначений порядок, послідовність здійснення накресленої на конкретний період програми \роботи\ з вказівкою її мети, змісту, об'ємів, методів, матеріальних і фінансових засобів, термінів виховання. Тому функції педагогічного планування фізичного виховання полягають у передбаченні очікуваного результату і логічно-формалізованому "проектуванні" того як буде розгортатися процес фізичного виховання в конкретних умовах на основі загальних закономірностей.

Планування навчально-виховного процесу з предмету фізична культура суттєво відрізняється по своєму змісту від планування по інших навчальних предметах. Це обумовлено специфікою навчання руховим діям і необхідністю поруч з рішенням освітніх та виховних задач цілеспрямовано впливати на фізичний розвиток учнів.

Процес планування фізичного виховання знаходить своє відображення в конкретних документах планування: державних і тих, що складає безпосередньо сам вчитель. Тому в практиці під плануванням розуміють складання методично обгрунтованої документації, що формує систему навчання і виховання. Реальне планування потребує добре організованого обліку.

Функції обліку полягають в об'єктивній оцінці передумов досягнення мети, перевірці змісту, форми побудови і результатів фізичного виховання, порівнянні запланованих і фактично досягнутих результатів, виявленні ступеня відповідності або невідповідності між ними \для внесення необхідних коректив як в сам процес фізичного виховання, так і в параметри плану.

Систематичний облік підказує вчителю найкращу послідовність фізичних вправ, необхідне їх дозування, можливі інтервали відпочинку, оптимальні порції навчального плану - тобто все те, без чого неможливо удосконалювати планування.

Якщо за умови сумлінної реалізації планів кінцеві результати суттєво відрізняються від запланованих, то це свідчить про помилки в системі планування. При цьому перевіряють: - чи всі несприятливі фактори враховані при плануванні; -піддають ревізії систему педагогічного впливу. Оцінюють: - реальність висунутих педагогічних завдань \Б.М.Шиян, 1993\.

Планування завершується підсумковим контролем, що є вихідними даними для планування наступного циклу \навчального року, навчальної четверті, системи уроків\. Таким чином, планування і облік взаємопов'язані дії по забезпеченню ефективності фізичного виховання учнів. Постійний зв'язок планування і обліку обумолюють одну з головних вимог до планування - отже, планування повинно:

Þ забезпечувати можливість оперативного внесення коректив;

Þ спиратися на загальні і методичні принципи ФВ;

Þ бути цілеспрямованим і перспективним;

Þ бути реальним;

Þ бути конкретним;

Þ бути наочним.

 

Сутність системного планування фізичного виховання школярів.

Системний підхід лежить в основі всієї методології наукового пізнання та сучасної соціальної практики. В основі системного підходу знаходиться розглядання об'єктів як систем. Системний підхід потребує розкриття цілесності об'єкту, виявлення всіляких типів зв'язку в ньому та зведення їх в єдину теоретичну картину.

Таким чином системне планування полягає в передбаченні і "проектуванні" всіх факторів, які обумовлюють фізичне виховання як системи. Модельні характеристики фізичного вдосконалення випускників навчально-виховних закладів 3-х ступенів \початкова школа, основна школа, старша школа\ закладені в програмі "Комплексні програми середбньої загальноосвітньої школи. Фізична культура 1-2 класи". \Киів - 1993\, затвердженій Міносвіти.

В процесі навчання руховим діям вирішується завдання забезпечення "базової" рухової підготовки - виховання "школи рухів" \Г.В.Васильков, 1988\, тобто формування певного кола вмінь і навичок, необхідних для повсякденного побуту, праці, оборонної, спортивнрої та інших видів діяльності. Засвоєнні різноманітні фізичні вправи в свою чергу є ефективним засобом зміцнення здоров'я і загартування, тренування і підвищення надійності всіх функцій та систем організму на всі роки життя.

Формування рухових вмінь і навичок - процес довготривалий, який потребує сотень а інколи і тисячі повторень рухових дій. Велике значеність вправ, моторна обдарованість дітей, методика викладання, тощо. Таким чином, в процесі фізичного виховання необхідно керуватися принципом систематичності, передбачивши по станам навачння \початкового розучування, поглибленого, деталізованого розучування, закріплення і подальшого удосконалення рухової дії\ концентрації певних фізичних вправ - учбових завдань на силу, гнучкість, стрибучість і ін. з врахуванням їх прояву в конкретних основних рухових діях \стрибки, метання, лазання і т.д.\

З викладеного виходить, що засвоєння будь-якої нової вправи не повинно починатися з нуля, а з попередньої роботи над серіями спрямованих навчальних завдань по засвоєнню вихідних, проміжних і кінцевих положень засвоєння деяких підводящих вправ, які систематизовані у вигляді "Програм вивчення рухових дій". Програмививчення - це система навчальних завдань, які мають структурну подібність.

При систематичному плануванні недопустимо замикати процес навчання і тренування тільки на уроках фізичної культури. Успіх гарантується добре обгрунтованим зв'язком усіх форм занять: урочних та позаурочних. Спроба поєднати всі форми рухової активності в єдиному документі перспективного планування фізичного виховання в школі зроблена Л.П.Метвєєвим \1991\. Ми розглянемо урочні і позаурочні форми фізичного виховання в наступному питанні лекції.

Здійснення реального планування навчально-виховного процесу з фізичного виховання в загальноосвітній школі з врахуванням принципу систематичного підходу потребує наступних знань:

1) вікові динаміки розвитку різних рухових якостей;

2) рекомендації по об'єму і інтенсивності допустимих фізичних навантажень для учнів різних класів;

3) норми рухової активності по віковим групам;

4) загального режиму для школяра і місцю в ньому рухового режиму \різних форм занять фізичними вправами\;

5) механізмів засвоєння знань, формування рухових вмінь і навичок, технології розвитку рухових якостей;

6) методів організації навчально-виховного процесу, методів навчання, методів виховання;

7) приблизних норм дозування різних вправ: в уроці, в системі уроків;

8) види контролю та критерії успішності, тестів фізичного розвитку і фізичної підготовленості \Г.В.Васильков, 1988\.

Засвоєння цих знань забезпечується вивченням курсу "ТМОФВ школяра" накопиченням студентом різних методичних посібників, розробок, навчальних карток, картотеки літератури \під час семінарських, методичних та практичних занять, самостійної роботи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 508; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.006 с.)