Прадавня історія українських земель та її основні етапи. Княжа доба Русі – України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прадавня історія українських земель та її основні етапи. Княжа доба Русі – України.Модуль 1.

Прадавня історія українських земель та її основні етапи. Княжа доба Русі – України.

Тема 1. Прадавня українська історія.

1б. Вкажіть час існування Трипільської культури на українських землях

б) IV – ІІІ тис. до н.е.

2а. Яке з цих визначень найповніше розкриває зміст поняття „історичні

джерела”:

а) матеріальні і духовні продукти людської діяльності.

 

3в. Встановіть відповідність:

а) давній кам’яний вік 1.неоліт

б) середній кам’яний вік 2.енеоліт

в) новий кам’яний вік 3.палеоліт

г) міднокам’яний вік 4.мезоліт

в\ а-3, б-4, в-2, г-1.

4А. Встановіть відповідність:

а) VI тис.до н.е – IV тис.до н.е 1.енеоліт

б) IV тис.до н.е – III тис.до н.е 2. залізний вік

в) II тис.до н.е 3. бронзовий вік

г) I тис.до н.е 4. неоліт

б\ а-4, б-1, в-3, г- 2.

5А. Найдавніші сліди архантропів на території України було знайдено:

г) у Закарпатті

 

6а,б. Вся територія України була заселена людьми в епоху:

б) мезоліту

7А. До ІV тис. до н. е основні знаряддя праці давніх людей вироблялися з:

г) каменю, дерева, міді

8А. Люди, які населяли землі сучасної України вели привласнююче господарство в епоху:

б) палеоліту і неоліту

9А. Люди, котрі населяли землі сучасної України в епоху ранього палеоліту жили :

г) племенами

10А.Вкажіть територію, заселену племенами Трипільської культури від:

г) Дністра до Південного Бугу

11г.Уперше дослідив поселення носіїв Трипільської культури :

г) В. Хвойко

 

12аНайдавнішими народами на території України були :

а) кіммерійці

13А. Кіммерійці жили на землях України в :

а) кінці ІІ – поч. І тис. до н.е

 

14б. На території сучасної України скіфи проживали у :

б) VІІ – ІІІ ст. до н.е

15А. Із наведених варіантів виберіть правильний :

Худоба і домашне майно у скіфів перебували у володінні:

г) союзу племен

16а. Племена сарматів кочували на території України в :

а) III ст. до н.е – ІІІ ст. н.е

17А. Грецькі міста - держави існували в Північному Причорномор’ї у :

б) VІІ ст. до н.е – ІV ст. н.е

18А. Столицею Боспорського царства було місто:

б) Пантікапей

19А. До остаточного занепаду Грецьких колоній в Північному Причорномор’ї

привела навала:
в) гунів

20А. У писемних джерелах слов’яни згадуються як :

б) венеди, склавини, анти

21А. Прабатьківщиною слов’ян більшість сучасних вчених вважають

територію:

в) басейн Вісли, Прип’яті

22а. Племінний союз антів існував у :

а) ІІІ – ІV ст.

.

 

23в. Вкажіть союз племен, яке не заселяло територію сучасної України :

в) радимичі

 

24в. В V – ІХ ст. східні слов’яни відправляли релігійні обряди в :

в) капищах

25.Б Поставте у відповідність назви племен та місця їхнього проживання:

а) сіверяни 1.Київщина

б) поляни 2.Чернігівщина

в) древляни 3.Волинь

г) дуліби 4.Житомирщина

в\ а-2, б-1, в-4, г-3. .

 

26А. В яку епоху людина приручила всі види домашніх тварин:
г) неолі

 

27А. Поставте у хронологічному порядку народи, що проживали на наших земля

а) поляни 4 в) кіммерійці 1 б) анти 3 г) скіфи 2

 

28А. Коли на українських землях людина використала лук та стрілу:

а) ХІV – Х тис. до н.е

29А. Суть „неолітичної революції” :

в) перехід до відтворюючого господарства

30Б. В основі наукової концепції історії України обгрунтованої

М.Грушевським є:

б) тяглість української істрії

31А.Перший метал який почала використовувати людина є :

б) мідь

32А.Людина навчилась добувати вогонь в епоху :

а) мезоліту

33 Який народ вперше на українських землях почав використовувати залізо?

в\ кіммерійці

34.а первісні люди в епоху палеоліту займалися переважно:

а\збиральництвом і полюванням

35.А Лук і стрілу було вперше використано в епоху:

в\ мезоліту

36.А Перехід від привласнюю чого до відтворюючого господарства відбувся в епоху:

б\ неоліту

37.А В епоху неоліту люди займались:

а\ землеробством і скотарством

38.А Поява керамічних виробів на українських землях пов’язана з епохою:

б\енеоліту .

39.А Найбільше поселення Трипільської культури відкрито археологами на :

а\Закарпатті

40.Б Першим відомим письмовим джерелом на Русі було:

б\Повість минулих літ

41.А Який твір відноситься до літописних джерел:

б\Повість минулих літ

42.А Українська історіографія розпочалась з : а\ кінця ХУ11 ст.

43.Б Який із цих істориків працював у Х1Х ст.:

г\ М.Маркевич

44.а Роки життя М.Грушевського :а\1866 - 1934

45.Б Вперше народ кіммерійців згадує :

а\Гомер

46.Б Поставте у відповідність грецькі поселення у Причорномор’ї:

а\Істрія 1. на о. Березань

б\Борисфенія 2. на Придунавї

в\ Ольвія 3. у пониззі Південного Бугу

г\Понтікапей 4. узбережжя Керченської притоки \2,1,3,4\

г\а-2,б-1,в-3,г-4.

47.А Який автор вперше описав історію словян :

г\ Прокопій Кесарійський

48.Б Поставте у відповідність:

а\Анти 1. західні словяни

б\ Венеди 2. південні словяни

в\ склавини 3 східні словяни

г\ а-3, б-1, в-2.

49.А Головним язичеським богом у словян був:

в\ Перун

50.А Місця поклоніння словянським богам називались:

а\капищами

51а Анти зазнали поразки від :

а\аварів

52.А Кого М.Грушевський назвав безпосередніми предками давніх русів та через них українців:

г\антів

53.Б Який із названих істориків не був учнем М.Грушевського :

б\І.Джиджора

54.Б Хто із цих істориків є представником доби радянської історіографії:

г\Д.Дорошенко

55.Б Хто із названих істориків є представником сучасної української історіографії :

в\В.Смолій

56. Б Автором дунайської теорії походження східних словян був :

а\Нестор літописець

57.А Основною формою господарства східних словян було:

б\землеробство

58.Б Який із цих істориків працював на поч. ХХ ст.

г\С.Томашівський.

59.Б Хто із цих істориків написав перший короткий курс української історії:

б\Д.Бантиш-Каменський .

60.А Словяни будували свої житла в основному із:

б\дерева

Тема 2. Київська Русь

1А.Коли до влади у Києві прийшов князь Олег?:

б) 882 р.

2А.Вкажіть категорію людей часів Київської Русі, які залежали від позикодавця:

г) закупи

3Б.Вкажіть діяльність якого київського князя відобразилось у творі „Слово про закон і благодать.”

в) Ярослава Мудрого

4Б.Встановіть відповідність між історичними творами і короткими

Відомостями їх змісту :
а) ”Поучення”

б) ”Слово о полку Ігоревім”
в) ”Повість минулих літ”

г) ”Слово про закон і благодать”

1.літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти

половців

2.похвала князю Володимиру

3.релігійні правила, життєпис автора

4.історія походження Руської держави

г\ а-2,б-1,в-4,г-3.

5б.Встановіть послідовність князювання таких історичних діячів :

а) Володимир Мономах 4

б) Олег 1

в) Святослав 2

г) Ярослав Мудрий 3

б\ а-4,б-1,в-2,г-3.

6Б.Вкажіть князівство де правив князь , який прославлений автором „Слова о

полку Ігоревім”

б) Чернігово-Сіверське князівство

7Б.Встановіть відповідність між поняттями та їхніми значеннями :

а) смерд 2 б) закуп 3 в) холоп 4 г) ізгой 1

1. людина, що втратила із соєю соціальною групою.

2. вільні селянські виробники, які виконували повинності на користь князя.

3. людина, яка заборгувала позику кредиторові.

4.залежна від пана людина, над якою він мав необмежену владу.

а\ а-2,б-3,в-4,г-1. .

8А.Арабський хроніст ІХ ст. повідомляв про існування у східних слов’ян трьох протодержав – Куявії , Славії, Артанії. Сучасні вчені ідентифікують:

а) Куявію 1 1. з Київською землею

б)Славію 3 2. з Чернігівською землею

в)Артанію 2 3. з Новгородською землею

а\ а-2, б-1,в-3.

9А. За гіпотезою М. Брайчевського Руською землею в VІ – ІХ ст. правила

династія:

а) Києвичів

10А.Зміцнення Руської землі в середині ІХ с пов’язано з ім’ям князів:

б) Аскольда, Діра

11А.Назвіть правителя Руської землі, що у 860 р. зробив похід на Візантію :
а) Аскольд

12А.Об’єднання Руської та Новгородської земель, яким була започаткована

велика держава Київська Русь відбулось :
б) 882 р.

13А. Варяги це - :

б) жителі скандинавії

14А.Коли появилася так звана „нормандська теорія” ? :

в) в ХVІІІ ст.

15Б. ”Володарював цей князь над полянами, древлянами, сіверянами і

радимичами, а з уличами і тиверцями воював ” - цей уривок з літопису

розповідає про :

в) Олега

16А. У 957 р. з дипломатичною місією до Константинополя прибув (ла) :

б)Ольга

17Б. Княгиня Ольга встановила „уроки” – це означало що :

а) визначено розміри повинностей

18А.Печеніги стали господарями степів України після походів руського князя:

б) Святослава

19Б. ”Ти княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив” – ці

слова киян були передані гінцем князеві :

б)Святополку

20в.Встановітьвідповідність
а) Ігор 1 1. 912 – 945 рр.

б) Святослав 3 2. 945 – 964 рр.

в) Ольга 2 3. 964 – 972 рр.

г)Ярополк 4 4. 972 – 980 рр.

в\а-1,б-3,в-2,г-4.

21А.Процес формування території давньоруської держави завершився за князя

г) Володимира Великого

22А. Щорічний похід князя з дружиною по своїх землях з метою збирання

данини називався :

б) полюддям

23А. Місце, яке було центром округи і в якому зупинялися князі під час

збирання данини називалося :

а) погостом

24А. Князем, що покорив радимичів, в’ятичів, приєднав до Русі Червенські

городи був :

а) Святослав

25А. Вчені вважають, що першими вчителями і церковними проповідниками на Русі були :

в) греки

26А. Особливо довго язичництво зберігали і охрещеними були лише в ХІ ст.

жителі :

г) Поділля і Волині

27Б. Святополка Окаянного в боротьбі за престол його батька підтримав :

а) польський король

28А. Ярослав Мудрий правив Київською державою разом з братом Мстиславом до :

г)1036 р.

29Б. Ярослав Мудрий зумів повернути втрачені після смерті Володимира

Великого :

б) Червенські городи

30А.Чи відповідає історичній правді таке твердження :

Ярослав Мудрий заповів свій київський престол своєму внукові Володимиру Великому

б) ні

31Б.Перші карбовані руські монети „златники” з’явилися :

а) в кінці Х ст.

32А. „Отчина” – це :

в) землі, що переходять у спадок

 

33А. У повній особистій залежності від боярина чи князя в Київській Русі

перебували :

в)холопи

34Б. Хто з князів входив у тріумвірат після смерті Ярослава Мудрого:

б) Ізяслав, Святослав, Всеволод

 

 

35А. Поставте у відповідність:

а) Любечський з’їзд князів 1. 1068 р.

б) Київський з’їзд князів 2. 1113 р.

в) Чернігівський з’їзд князів 3. 1097 р.

г\ а-3,б-2,в-1.

36А. Володимир Мономах був автором :

б) Повчання дітям

37А. Політику Володимира Мономаха успішно продовжив :

б) син Мстислав Володимирович

38Б. В 1169 р. відбулось захоплення Києва :

в) Андрієм Боголюбським

39А. Завоювання монголо-татарами території Київської Русі відбулися у :

г) 1239 -1242 рр.

40А. У 882 році в Києві почав правити князь

б\Олег

41А. Останнім правителем Русі до початку династії Рюриковичів був:

б\Аскольд

42А.Як називались народні збори в Київській Русі:

в\віче

43А. Яка із вказаних категорій селян в Київській Русі була Особисто вільною:

а\закупи

44А.В червні 860 р. під стінами Константинополя був руський флот на чолі з князем:

а\Аскольдом

45А. З яким князем пов’язана перша спроба запровадження християнства на Русі:

б\Аскольдом .

46А. На які землі не поширювався термін „Україна” , згаданий в літописі за 1187 рік:

г\Галицькі.

47Б.Коли вперше вжито термін „Україна” стосовно Галицького князівства:

б\1189

48А. Хто із князів знищив Хозарський каганат:

г\ Святослав.

49Б. Коли було розгромлено Хозарський каганат:

а\964 р.

50А. Напади на Русь печенігів припинилися внаслідок їх остаточного розгрому князем:

б\Ярославом Володимировичем

51А. Який князь підписав мирну угоду з Візантією в др. пол. Х ст. :

а\Володимир

52А. Який князь приєднав Червену Русь \західноукраїнські землі\ до Київської Русі:

в\Володимир

53А. За якого князя було здійснено останній похід руських дружин на Візантію:

в\Володимира Мономаха

54А.З якого часу Ярослав Мудрий був одноосібним правителем Русі:

. б\ 1036 р.

55Б. Яка подія пов’язана із битвою під містом Листвен в Х1 ст.:

в\ поразка князя Мстислава.

56А. Перший глава руської церкви Іларіон був призначений в :

в\ 1051 р. .

57А. Чиє князювання в Київській Русі тривало понад 30 років:

б\Володимира Великого

58А. Хто з київських князів здійснював дружні, дипломатичні візити до Константинополя:

г\Ольга.

59А. Яка подія в історії Київської Русі пов’язана з 1051 роком:

в\призначення главою церкви Іларіона

60А.Володимир Мономах правив:

в \12 років

Галицько-Волинська держава.

1А. Галицькі землі відокремилися від Києва \княжого центру\ в :

. б) друга пол. ХІ ст

2А. Історія Галицького князівства почалась в :

б) 1141 р

3А. Першим князем Галицького князівства був :

г)Ростислав

4А. Перша літописна згадка терміну „Україна” відома з :

в) 1187 р

5Б. Нащадки яких „літописних племен” населяли землі Галичини та Волині ? :

г) уличі, білі хорвати, тиверці

6Б. Політичними центрами Галицької землі до початку ХІІ ст. були :

б) Звенигород, Теребовля, Перемишль

в)7А.Значні доходи в ХІ – ХІІ ст. галицькі бояри отримували завдяки :

в) торгівлі сіллю

8Б. Визначіть чи відповідає істинній дійсності таке твердження:

Більшість бояр галицької землі за походженням були з місцевої родової

знаті:а )так

9А. На землі Галицького князівства в ХІ – ХІІІ ст. претендували могутні

сусіди:

а) угорці і поляки

10А. Галицьку та Волинську землі в єдину державу вперше об’днав :

б) Роман Мстиславович

11Б. Серед наведених тверджень про результати політичної діяльності князя Галицько-Волинської землі Романа Мстиславовича виберіть не правильне твердження:

г) прийняв королівську корону від папи римського.

12А. Князя Данила Галицького було короновано в Дорогочині в :

б) 1253 р

13Б. Встановіть відповідність :

а) 1199 – 1205 рр. 1. правління Данила Галицького

б) 1205 – 1264 рр. 2. правління Льва Даниловича

в) 1205 – 1239 рр. 3. правління Юрія І

г) 1264 – 1301 рр. 4. кн.. Василько Романович

д) 1301- 1308(1315) рр. 5. правління Романа Мстиславовича

. б\а-5,б-1,в-4,г-2,д-3

14А. Серед наведених тверджень про результати зовнішньо-політичної діяльності Данила Галицького виберіть не правильні:

в) приєднав до своєї держави частину Угорщини і Литви;

г) брав участь у христовому поході на монголо-татар, організованим папою

Інокентієм ІV

15Б. Який галицький князь називав себе „Король Руський, Волинський і князь, Київський ...”

а) Юрій І

16А. Окрема Галицька митрополія була утворена з ініціативи короля :

в) Юрія Львовича

17А. Підозрівався у намірах запровадити у Галичині католицизм та потуранні чужоземцям і був отруєний боярами князь :

в) Юрій ІІ

18А. Історики вважають, що Галицько-Волинська держава перестала існувати з:

а) 1349 р

19Б. Встановіть відповідність :

а) 1240 р. 1.завоювання Галичини польськими королями

б) 1253 р. 2.коронування князя Данила

в) 1303 р. 3.падіння Києва під навалою татаро-монголів

г) 1349 р. 4.заснування галицької митрополії

а\ а-3,б-2,в-4,г-1. 2.

20Б. Встановіть послідовність таких історичних подій :

а) походи татаро-монгольського хана Бурундая на Галичину і Волинь

б) князювання Володимира Мономаха в Києві

в) об’єднання Галичини і Волині князем Романом

г) татаро-монгольська навала орд Батия на Русь

г\ а-4,б-1,в-2,г-3.

21А. Скільки років тривало монголо-татарське поневолення українського народу ? :

а) 300 р.

22А. Що привело до розпаду Київської держави ? \ Позначте не правильну відповідь. \

в) зростання могутності міст

23А. До якої групи причин роздроблення Київської держави можна віднести: ”утвердження феодальної власності на землю, перехід від умовного землеволодіння до спадкового.”

а) політичних

24Б. Поставте у відповідність час формування основних політичних і соціально-економічних центрів на території Київської Русі.

а) Південно-західні - галицькі та волинські землі. 1) з 1145 р.

б) Північно-західні – турово-пінські землі 2) з 1130 р.

в) Північні - новгородські землі 3) з 1150 р.

г)Північно-східні - ростово-суздальські, московські землі 4) з 1147 р.

а\ а-1,б-3,в-2,г-4.

25Б.З якого року столицею Галицько-Волинського князівства Данило Романович обрав Холм

б) з 1240 р

26А. Хто був останнім князем Галицько-Волинського князівства? :

г) Юрій ІІ Болеслав

27А. Галич став столицею князівства з :

г\1238 р.

28А. Причинами роздроблення Київської Русі були :

, г\ комплекс різних причин.

29А. Перший похід польського короля на Львів відбувся в

а\ 1340 р. .

30А. Після Данила Галицького правителем Галичини став князь :

\Лев , .

31Б. З якою подією пов’язана битва на р. Альта

б\ поразка руських військ від половців

32Б. Яке з цих визначень правильне ?

„Святослав Окаянний а\ син Ярослава Мудрого

33А. Яка подія відбулася в історії Київської Русі в 1097 році?

а\Любечський зїзд князів

34.Поставте вказані події в хронологічну послідовність:

а\Любечський зїзд князів б\Київське повстання міщан

в\ поразка від половців на р. Альта г\прийняття „Правди Ярославичів” у Вишгороді.

г\ в,б,г,а.

35А. Хто запровадив у престолонаслідуванні принцип сеньйорату:

б\Ярослав Мудрий

36А.Принцип сеньйорату – престолонаслідування в Київській Русі це:

б\ перехід влади до старшого брата.

37А. Перша битва монголо-татарського війська з руськими дружинами відбулася в:

в\1223 р.

38А. Автор видатного літературного твору „Повчання дітям” :

в\Володимир Мономах

39А.Князь Андрій Боголюбський пов’язаний з подією, яка відбулася у :

б\ 1168 р

40А. До обєднання з Волинським князівством в Галичині правила династія:

б\Ростиславичів

41А. Хто з цих князів не правив в Галичині у Х111 ст.

в\Ярослав Володимирович

42А. Хто з них був першим галицьким князем?:

г\Володимирко.

43А. За якого князя Галицьке князівство набуло найбільшого піднесення і розквіту:

в\Данила Романовича.

44А.Поставте в хронологічну послідовність князювання:

а\Данило Романович б\Ярослав Володимирович

в\Роман Мстиславович г\ Володимирко Володаревич.

г\ б,в,г,а.

45Б. Поставте у хронологічну послідовність події :

а\битва Д.Галицького під Ярославом б\поїздка Д.Галицького в Золоту орду

в\коронація Данила Галицького г\утворення Галицької митрополії.

в\ а,б,в,г46А.Останнім галицьким князем з династії Романовичів був:

а\ б\Юрій 11 Болеслав .

47Б. Хто з цих князів не входив у тріумвірат Ярославовичів:

б\Вячеслав

48А.Як звали галицького боярина, який був проголошений князем в 1213 р.:

б\Кормильчич.

49А. Хто з цих галицьких князів мав титул короля?:

б\Юрій 1.

50А.Визначте час існування Галицько-Волинської держави:

б\1199-1340 рр.

Тема 4. Українські землі

Державні посади

15А.Перший великий напад на Київ кримських татар очолених ханом Менглі – Гіреєм відбувся в :

в)1482 р

16А. Який з великих князів Литви ХV ст. у своїй політиці спирався на

православних українських та білоруських феодалів :

в)Свидригайло

17Б. Документ, який точно визначав розмір земельної площі селянського господарства, обмежував права переходу селян, встановлював для них перелік повинностей називався

б) „Устава на волоки.”

18А. Мовою ділових документів Литовської держави в ХІV – ХV ст. була :

в) руська мова

19А. До яких країн відійшли українські землі внаслідок роздроблення Київської держави. Позначте не правильну відповідь.

в) Кримського ханства

20Б. Поставте у відповідність події :

а) повстання під проводом Мухи 1) 1591 – 1593рр
б) повстання під проводом Наливайка 2) 1490 – 1492рр

в) повстання під проводом Т.Трясила 3) 1594 – 1596рр

г) повстання під проводом К. Косинського 4) 1630р

б\ а-2,б-3,в-4,г-1

21А. Яка подія в Галичині пов’язана з 1340 р.? Виберіть правильну відповідь

г) завоювання Галичини польським королем

22А. Перше ,серед названих міст, яке отримало Магдебурське право :

В )Львів

23А. Хто очолив литовську опозицію після Кревської унії :

б) Вітовт

24А. Коли Галичина опинилась під зверхністю Угорщини ? :

в) з 1387 р.

25А. З якого часу Волинь стає провінцією Великого Князівства Литовського ? б) з 1452 р.

26А. Ліквідація удільного Київського князівства Олельковичів відбулось в :

б) 1470 р

27А. Перший напад на Київ кримських татар відбувся :

а) 1482 р.

28А.Вперше галицькі землі були приєднані до Польщі королем:

в\Казимиром III

29А. Зруйнування Києва монголо-татарами відбулося :

а) 1240 р

30Б. Поставте історичні події у відповідність:

а\.Остаточне приєднання галицьких земель до Польщі 1. 1434 р.

б\. Скасування Польщею автономії Галичини г. 1490 р.

в\ Перше захоплення Львова поляками 3. 1387 р.

г\.Повстання галицьких селян під проводом Мухи а. 1349 р.

. в\ а-4,б-1,в-3,г-2

31А. Поставте у хронологічну послідовність князювання литовських правителів:

а\Ольгерд б\Міндовг в\Вітовт г\Гедемін.

б\ г,б,а,в

32А.Перший Литовський правитель \князь\ на руських землях:

а\Ольгерд

33А.Переможна битва з монголо-татарською ордою на руських землях відбулася:

в\ на р. Сині Води

34А.Початок звільнення українських земель від монголо-татарського іга:

а\1240 р

35А. Яке військо не прийняло участі у розгромі монголо-татарських орд на Синіх Водах: в\московське

36А. Який литовський князь зайняв Київ у 1362 році?

в\Ольгерд

37А.В другій половині Х1У ст. під владою Литви опинилась така територія українських земель \позначте не правильну відповідь\:

в\Київщина

38А. Велике Князівство Литовсько-Руське існувало в:

б\ в др.пол. XIV ст.

39А. Державною мовою Великого Князівства Литовського була:

б\руська

40А.Яка унія поклала початок новому періодові в історії Литовської держави на українських землях?:

б\Кревська

41А.Який литовський князь вперше чинив опір польському впливу на українські землі?: г\Свидригайло.

42Б.Поставте у відповідність наслідки вказаних уній:

1. Люблінська а\ початок інкорпорації Великого Князівства

Литовського до складу Польщі

2.Городельська б\литовські феодали-католики зрівнялись в

правах з польською шляхтою.

3.Кревська в\ обрання спільних органів влади, проведення

єдиної зовнішньої політики.

4.Віленська г\Велике Князівство Литовське визнавало

васальну залежність від Польщі.

б\ 1-в, 2-б, 3-а, 4-г

43А.Литовський князь Вітовт правив на українських землях в :

б\1392-1430 рр

44А.В якому році не приймались Литовські статути ?:

в\1566р

45А.В якому році був прийнятий IV Литовський статут?:

в\ 1596 р

46А. В якому Литовському статуті зафіксовано право вотчинного суду над селянами? :

в\ в третьому.

47А. Відстоював православ’я , заснував школу, друкарню в Острозі:

а\Констянтин Острозький

48А. Галицька православна митрополія була ліквідована в:

а\1349 р.

49А. Яка з цих ознак литовсько-руської державності не відповідає дійсності:

в\ обрання руського князя.

50А. Яке із названих воєводств не увійшло до складу Польщі після Люблінської унії :

г\Брестське .

В ХVI – п. п. XVII ст.

1А. Серед запропонованих тверджень виберіть те, яке розкриває основний зміст Люблінської унії :

б) на чолі держави стояв монарх, який титулувався королем Польським і

Великим князем Литовським

2А. Люблінська унія заключена між :

б) Польщею і Литвою

3Б. Хто найбільше виступав за створення єдиної польсько - литовської держави за Люблінською унією : г) литовські магнати і шляхта

4А. Дике поле – це :

б) південно - українські степи, неосвоєні землі

5А. Фільварок – це :

б) багатогалузеве господарство феодала

6Б. Українські землі напередодні Люблінської унії 1569 р. перебували у складі:

г) Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Молдови,

Для селян

14Б. Волочна поміра проведена Сигізмундом ІІ Августом згідно з „Уставою на волоки”, мала на меті :

в) упорядкувати селянські наділи й повинності, щоб забезпечити більшу

Тема 7

Українська державність після Б.Хмельницького.

Руїни. Гетьманщина 70 – 80 рр.XVIII ст.

(1657 – 1687)

1.Вкажіть хто з наведених осіб гетьманував в добу Руїни:

В) Ю.Хмельницький, І.Виговський, П.Дорошенко, Д.Апостол;

2.Коли і з ким гетьман І.Виговський уклав Гадяцьку угоду?:

1658 – з Польщею;

3.Коли і з ким відбулася Конотопська битва?:

Г) 1659 - з Москвою.

4.Коли гетьман І.Виговський зрікся булави і хто став його наступником?:

Г) 1659 – Ю.Хмельницький.

5.Коли і хто уклав Слободищенський договір?:

В) 1660 –Ю.Хмельницький;

6.Упізнайте за наведеними фактами історичного діяча. Непримиренний ворог турків і татар, якого 15 разів обирали кошовим отаманом Запорізької Січі. Видатний полководець:

В) І.Сірко

7.Титул ”князя Сарматії та України, володаря війська Запорізького” турки присвоїли:

Г) І.Мазепі.

8.Який гетьман і коли уклав Московські статті:

Б) Ю.Хмельницький – 1659;

9. Хто із гетьманів і коли уклав договір з Москвою - Переяславські статті:

Б) Ю.Хмельницький – 1659;

10. І.Брюховецький втратив гетьманську булаву і заплатив життям за те ,що:

В) Не протистояв московському втручанню у внутрішні справи гетьманщини;

11.Коли Гетьманщина розкололась на два гетьманства Лівобережне і Правобережне?:

Г) 1667.

12. Коли було підписано Андрусівське перемир’я і якими були наслідки?:

В) 1667 –Українські землі було поділено між Москвою і Річчю Посполитою;

13.Який гетьман був одночасно гетьманом Лівобережної і Правобережної України у другій половині XVIII ст?:

) П.Дорошенко;

14.З якою державою уклав договір гетьман П.Дорошенко?:

В) Туреччиною

15.Коли було укладено Бучацький мир і між якими державами?:

В) 1672 – між Туреччиною і Річчю Посполитою;

16.Назвіть суперників П.Дорошенка у боротьбі за владу:

А) І.Брюховецький, Ю.Хмельницький, П.Тетеря;

17.Коли П.Дорошенко зрікся булави і хто гетьманував після нього?:

Г) 1676 – І.Самойлович.

18.Хто із гетьманів і коли уклав з Москвою Глухівські статті?:

В) 1669 – Д.Многогрішний

19.Хто із гетьманів і коли уклав з Москвою Конотопські статті?:

В) 1672 – І.Самойлович

20.Між якими державами і коли було укладено вічний мир?:

В) Річчю Посполитою і Росією – 1686;

21.Хто із гетьманів першим поїхав з візитом до Москви?:

Б) І.Брюховецький;

22.Коли українська православна церква була підпорядкована Московському патріархату?:

Г) 1686.

23.Хто з українських гетьманів був першим відправлений російським царизмом на заслання до Сибіру?:

Б) Д.Многогрішний;

24.Хто був гетьманом Правобережної України у період гетьманства на Лівобережній –І.Брюховецького?:

В) П.Дорошенко

25.Хто із гетьманів першим утворив наймане військо - сердюцькі полки?:

Б) І.Виговський;

26. За яким договором передбачалося створення Великого Руського Князівства?:

Б) Гадяцьким договором;

27.Якого гетьмана обрали спершу без згоди російського царя?:

А) І.Мазепу;

28.З ким воював І.Виговський під Полтавою у 1658році?:;

В) З Я. Барабашем і М.Пушкарем

29.Хто був союзником І.Виговського в битві під Конотопом?:

В) Кримське Ханство;

30.Назвіть гетьманів пропольської орієнтації:

Г) Д.Многогрішний , І.Самойлович.

Тема 8

В) 1687

2. Хто став наступником гетьмана і. Мазепи

В) І.Скоропадський

3. Коли війська російського царя вперше зруйнували Запорізьку Січ

Б) 1700

4. Хто і коли започаткував першу українську політичну еміграцію

В) П.Орлик – 1709

5. Кого було обрано гетьманом на козацькій раді в м.Бендери

Г) П.Орлика

6. Хто із гетьманів уклав із Москвою Коломацькі статті

Б) І.Мазепа

7. Коли було укладено Конституцію П.Орлика

В) 1710

8. Хто підняв козацьке повстання на Правобережній Україні в 1702–1704 рр.

Б) С.Палій

9. Коли було утворено першу Малоросійську Колегію

В) 1722

10. Які статті уклав з Москвою гетьман Д.Апостол

Г) Решительні пункти

11. Скільки років в Україні не було гетьмана після смерті Д.Апостола

В) 16 років

12. Хто із гетьманів перший запровадив державний бюджет

В) Д.Апостол

13. Коли було підготовлено збірник права за якими судиться малоросійський народ

А) 1708

14. Хто був останнім гетьманом України

В) К.Розумовський

15. Кому було передано владу після смерті гетьмана Д.Апостола

Б) П.Полуботку

16. Коли було обрано гетьманом К.Розумовського

Б) 1750

16. Коли було скасовано Гетьманат як систему влади в Україні

В) 1764

17. Коли було запроваджено правління II малоросійської Колегії в Україні

Б) 1764

18. Коли була остаточно знищена Запорізька Січ

В) 1775

19. Який орган управління в Україні очолював князь

О. Шаховський

Б) II – у Малоросійську Колегію

20. Який орган управління в Україні очолював П.Румянцев

А)I – у малоросійську Колегію

21. За якого українського гетьмана Києво – Могилянську Колегію реорганізовано в Академію

Г) К.Розумовського

22. Запорожці повернулись під владу російського імператора і заснували Нову січ у

В) 1734

23. Кого підтримали запорозькі козаки після переходу І.Мазепи на бік КарлаХІІ

А) І. Мазепу

24. Вкажіть чиї інтереси виражав І.Мазепа

Г) Російського царя

25. Коли було ліквідовано слобідські козацькі полки

Г) 1783

26. Коли було закріпачено українське селянство

Г)1783

27. Решительні пункти були прийняті у

В) 1728

28. Адміністративний поділ лівобережної України на полки і сотні було скасовано у

Г) 1781

29.Олешівську Січ запорізькі козаки заснували у

Г) 1734

30. В якому договорі українського гетьмана з Москвою було записано „Народ малоросійський соєдєнить с народом... .

В) Решітельних пунктах

 

 

Тема 9 Українські землі під владою Російської імперії

(кін XVII ст.- поч. ХХ ст.)

Які українські землі увійшли до складу Російської імперії в результаті трьох поділів Речі Посполитої?

Г) Південна Україна і Слобожанщина

2 Кримське ханство увійшло до складу Російської імперії в:

Б) 1783

3.Як називається перший етап національно-визвольного руху в Надніпрянщині в кін. XVIII – перш. половині XIX ст?

В) фольклорно-етнографічний

Який університет було відкрито першим на українських землях в складі Російської імперії?

Б) Харківський

Вихідцями із якого соціального середовища були діячі першого етапу національно-визвольного руху в Україні поч. XIX ст?

Г) Інтелігенції

Коли було відкрито Харківський університет?

А) 1805

Коли було відкрито Київський університет?

В) 1834

. Хто із гетьманів уклав із Москвою Коломацькі статті

Б) І.Мазепа

Хто автор „Історії русів”?

Г) автор невідомий

Хто видав першу збірку українських історичних пісень?

Б) М. Цертелєв

Як називається другий етап національно-визвольного руху в Україні в середині ХІХ ст.?

А) культурницько-літературний

Українські землі у складі Російської імперії було поділено на:

Б) Шість губерній

Кирило-Мефодіївське братство виникло:

Б) На початку січня 1846 р.

Основним автором програмних документів Кирило-Мефодіївського братства був:

Б) Микола Костамаров

Програмові положення Кирило-Мефодіївського братства були викладені у наступному документі

Б) “Книга буття українського народу”

Коли і де було утворено першу “Громаду”

Б) 1859 – Санкт-Петербург

Коли було прийнято Валуївський указ?

Б)1863

Коли було прийнято Ємський указ?

Г) 1876

Метою таємної місії Василя Капніста до пруського короля 1791 року було:

Б) Викласти план відриву України від Росії за допомогою Прусії

Коли було скасовано кріпосне право?

Б) 1861

Кого із названих діячів називали “хлопоманом”?

Б) В. Антоновича

Коли з’явилося перше видання “Кобзаря” Т. Шевченка?

А) 1840

Коли утворено першу українську політичну партію на Східній Україні?

В) 190 0
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 474; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.021 с.)