Тема 1.Предмет, метод і завдання історії економіки та економічної думкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.Предмет, метод і завдання історії економіки та економічної думкиЕтапи розвитку економіки й основні напрямки економічної думки. Предмет i метод "Історії економіки та економічної думки". Методи історії економіки та економічної думки. Функції історії економіки та економічної думки.

Проблеми періодизації історії розвитку економіки і економічних вчень. Методи історичного дослідження економіки і економічної думки. Місце історії економіки і економічної думки в системі економічних наукзагалом та економічної теорії зокрема. Цивілізаційний підхід до періодизації господарського розвитку.

 

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

 

Етапи господарської еволюції первісного суспільства. Основні риси господарства первісних суспільств. Привласнювальне господарство. Розвиток землеробства і скотарства, суспільного поділу праці та відтворювального господарства.

«Неолітична цивілізація» і основні риси її господарства. Виникнення і визначальні риси господарства ранніх цивілізацій. Відмінності та еволюція способу виробництва давньосхідної та античної цивілізацій.

Особливості розвитку соціально-економічних відносин і господарства стародавнього Сходу (Єгипту, Месопотамії, Китаю, Індії). Визначальна роль зрошувального землеробства і державного управління господарством.

Виникнення економічної думки. Особливості економічної думки періоду ранніх цивілізацій. Східна і антична економічна думка та їх особливості. Відображення явищ і процесів господарського життя у давньоєгипетських пам’ятках економічної думки, кодексах законів Хаммурапі та Хетського царства. Біблія як джерело економічних знань.

Конфуціанство, легізм, моїзм і даосизм як основні течії давньокитайської суспільної думки та їх господарський аспект. Трактат «Гуань-цзи». Відображення господарського життя у брахманських і буддистських релігійних трактатах стародавньої Індії. «Закони Ману». Економічні ідеї Каутільї у трактаті «Артхашастра».

Господарський розвиток українських земель. Економіка «трипільської цивілізації».

 

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.)

 

Характерні риси економічного розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Розвиток економічної думки Античного Світу. Економічний розвиток східнослов'янських племен.

Зародження «античного» способу виробництва у суспільстві кріто-мікенської цивілізації. Основні етапи розвитку полісного господарства стародавньої Греції. Натуральний і товарний сектори економіки. Сільське господарство як основа античного господарства.

Причини кризи «античного» способу виробництва. Особливості економіки стародавнього Риму. Основні форми організації виробництва.Руйнація «античної» господарської системи.

Кіммерійська і скіфська матеріальні культури. Античні міста-держави. Господарство давніх слов’ян.

Антична економічна думка. Економічні погляди давньогрецьких мислителів Ксенофонта, Платона і Арістотеля. Особливості економічної думки Стародавнього Риму. Економічні ідеї раннього християнства.

 

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V‑ХV ст.)

 

Характерні риси європейського господарства періоду середньовіччя. Економічні погляди середньовіччя у Західній Європі. Економічні погляди середньовікового Сходу. Економічний розвиток Українських земель (V-XV ст. ). Економічна думка України періоду середньовіччя.

Характерні риси європейського господарства періоду середньовіччя. Становлення західноєвропейської цивілізації і «германського» способу виробництва. Основні риси та етапи розвитку європейського аграрно-ремісничого господарства. Роль християнства в розвитку господарських форм. Корпоративний характер суспільних відносин. Еволюція земельної власності, виникнення марки, алоду, бенефіцій і феоду. Натуралізація феодального господарства. Розвиток і форми феодальної ренти. Роль середньовічного міста у розвитку товарно-грошових відносин. Характеристика вотчини, ремісничих цехів і купецьких гільдій. Цехово-ремісничий спосіб виробництва і проста кооперація праці. Аграрний переворот XIV – XV століть у Європі. Виникнення східної (мусульманської) цивілізації і особливості її господарського укладу.

Економічні погляди середньовіччя у Західній Європі. Історичні передумови і особливості економічної думки доби європейськогосередньовіччя. Пам’ятки економічної думки Франкської держави. Цехові регламенти. Економічні погляди каноністів і Томи Аквінського. Нікола Орем про суть і природу грошей. Єресі і Реформація. Ранні соціально-економічні утопії.

Економічні погляди середньовікового Сходу. Відображення постулатів ісламу в економічній думці арабських мислителів. Концепція «соціальної фізики» Ібн Хальдуна.

Економічний розвиток Українських земель (V-XV ст.). Економічний розвиток східнослов’янських племен і Київської Русі. Формування і види феодального землеволодіння. Феодальна рента. Вотчина і селянське господарство. Соціально-економічні відносини. Організація ремесла і торгівлі. Економічна роль міст. Формування фінансово-грошової системи. Господарство українських земель періоду феодальної роздробленості. Господарський розвиток Галицько-Волинської держави. Соціально-економічні наслідки татаро-монгольської навали і васальної залежності українських земель від Золотої Орди. Господарський розвиток українських земель під владою Литви і Польщі. Феодальний маєток і селянське господарство. Закріпачення українських селян.

Економічна думка України періоду середньовіччя. Пам’ятки економічної думки Київської Русі. «Руська правда». «Ізборник Святослава». «Повість врємєнних літ». «Слово о полку Ігоревім». «Моління Даниїла Заточника». Економічна думка на українських землях періоду литовсько-польського панування. «Литовський статут» і «Устав на волоки».

 

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVI – перша половина ХVІІ ст.)

 

Вплив великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи. Сутність і особливості первісного нагромадження капіталу у провідних країнах світу. Теорії раннього та пізнього меркантилізму. Економічний розвиток Запорізької Січі та економічні погляди Б.Хмельницького.

Формування новоєвропейсько-північноатлантичної цивілізації та її господарського устрою. Прискорення науково-технічного прогресу та його господарське значення. Соціально-економічні передумови і наслідки Нідерландської революції 1566-1609 рр. Виникнення торговельно-купецького і промислового капіталу. Становлення мануфактурного виробництва. Поява перших акціонерних товариств. Утвердження та панування на українських землях феодально-кріпосницьких відносин у XVI – на початку XVII століть. Формування фільваркової системи і знеземелення селян. Розвиток дрібнотоварного ремісничого виробництва і поява мануфактур.

Господарство Запорізької Січі. Скотарство, ремесло і промисли. Внутрішня і зовнішня торгівля. Фінансовий устрій. Утворення української козацької держави і особливості її господарського розвитку. Економічна політика Б.Хмельницького. Еволюція форм землеволодіння.

Значення Англійської революції 1640-1660 рр. для економічного і соціального розвитку Англії та інших країн. Розкладення феодального господарства і становлення ринкової економіки у передових європейських країнах на основі так званого «первісного нагромадження капіталу». Перехід до підприємницького товарного виробництва і формування ринкового сільського господарства. Розвиток товарно-грошових відносин.

Особливості господарського розвитку Лівобережної України у складі Російської імперії. Вплив економічної політики Петра І. Формування елементів ринкового господарства. Розвиток мануфактурного виробництва і ремесла. Виникнення нових міст і зростання міського населення. Розвиток національного ринку, внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Об’єднання фінансової системи з російською. Відновлення кріпосницьких відносин у сільському господарстві. Реставрація приватної власності на землю української шляхти, козацької старшини і церкви. Реставрація феодально-кріпосницької та фільварково-панщинної системи господарства Правобережної і Західної України під владою Польщі.

Меркантилізм – перша в історії економічна школа і форма економічної політики. Основні принципи меркантилізму. Характеристика раннього монетарного і пізнього меркантилізму. Теорії грошового і торговельного балансу. Державний економічний протекціонізм. Особливості меркантилізму у різних країнах. Поява терміну «політична економія». Прогресивне значення і обмеженість економічного вчення меркантилізму.

Меркантилістичні мотиви універсалів, «стверджувальних грамот» та міжнародних угод Б.Хмельницького періоду існування української козацької держави. Економічні аспекти у творчості українських публіцистів-полемістів (І.Вишенський та ін.) ХVII ст. «Літопис Самовидця». Літописці козацької старшини і шляхетства. Меркантилістичні погляди Ф.Прокоповича.

 

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина ХIХ ст.)

 

Промисловий переворот і його соціально-економічні наслідки. Загальна характеристика ранньої класичної політекономії. Зріла класична політекономія. Пізня класична політекономія. Ідеї реформізму, прагматизму, апологетизму. Західноєвропейський утопічний соціалізм. Виникнення та розвиток марксистської економічної теорії. Стара історична школа Німеччини. Господарський розвиток України та економічні погляди її мислителів у другій половині XVII – першій половині ХІХ ст.

Соціально-економічні передумови і наслідки буржуазних революцій кінця XVIII століття у США і Франції.

Передумови, особливості і соціально-економічні наслідки промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині і США. Індустріалізація і становлення фабричного способу виробництва та національних моделей аграрного розвитку. Утвердження розвиненого ринкового господарства. Виникнення криз надвиробництва і економічного циклу. Формування нової соціальної структури суспільства. Загострення конфлікту праці і капіталу. Розвиток національних фінансово-кредитних систем і вільної торгівлі. Початки формування системи світового ринкового господарства.

Світове економічне лідерство Великої Британії. Особливості розвитку ринкової економіки у Франції, Німеччині і США у ХІХ столітті.

Криза феодально-кріпосницької системи на українських землях у складі Російської та Австро-Угорської імперій у першій половині ХІХ століття. Реформи австрійського імператора Йосифа ІІ та їх значення для господарського розвитку Буковини і Галичини.

Розвиток промисловості та особливості промислового перевороту у Східній і Західній Україні. Посилення товарності сільського господарства. Знеземелення селянства та еволюція форм земельної ренти.

Історичні передумови виникнення класичної політичної економії. Характеристика концепції економічного лібералізму – основи класичної політичної економії. Загальні характерні ознаки класичної політичної економії та основні етапи її еволюції.

Зародження класичної політичної економії. Виникнення теорії трудової вартості. Теорії В.Петті, П.Буагільбера, Р.Кантильйона, Д.Юма, Ф.Галіані.

Історичні і економічні передумови виникнення вчення фізіократів. Теорії Ф.Кене як фундатора фізіократичного вчення. Розвиток фізіократичних ідей у поглядах А.Тюрго. Прогресивне значення і обмеженість вчення фізіократів.

Формування економічної науки у вченні Адама Сміта. Розвиток трудової теорії вартості і дуалізм вчення Сміта про вартість (багатство). Проблеми поділу праці, обміну, доходів і їх розподілу. Вчення про продуктивну працю. Природа капіталу і проблема його відтворення. Вчення Сміта про «економічну людину» і «невидиму руку» економічних законів. Принцип «абсолютної переваги у міжнародній торгівлі» і вільна торгівля. Науковий метод Сміта. Сміт про предмет політичної економії, його позитивну і нормативну сторони.

Соціально-економічні погляди видатних українських мислителів Я.Козельського і Г.Сковороди.

 

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

 

Основні тенденції розвитку світової економіки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Нова історична школа Німеччини. Порівняльна характеристика шкіл мікроекономічного аналізу (австрійська, американська, кембріджська, математична).

Прогрес науки, техніки і технології в останній третині ХІХ століття і його соціально-економічні наслідки. Процеси концентрації і централізації капіталу і монополізація ринкової економіки. Корпоратизація промислової і фінансової сфер. Панування монопольних ринків. Негативні наслідки монополістичного розвитку ринкової економіки. Початки державного антимонопольного регулювання. Індустріалізація і піднесення економіки США і Німеччини. Промислове відставання Англії і Франції та його чинники.

Аграрні реформи 1848 (Австро-Угорщина) та 1861 років (Росія) та їх здійснення в Україні. Аграрні відносини і сільське господарство у пореформений період. Іноземний капітал в промисловості на українських землях. Роль держави у регулюванні економічного розвитку. Колоніальний характер економіки в обох частинах України.

Завершення формування світового господарства. Загострення боротьби за світове економічне лідерство і економічна експансія. Перетворення США в лідера світової економіки.

Розгалуження класичної політичної економії на окремі течії на початку ХІХ століття та його причини. Еволюція уявлень про предмет політичної економії.

Економічне вчення Ж.Б.Сея про «три фактора» вартості і економічну природу розподілу доходів. Теорія ринків, або «закон Сея». Значення вчення Сея для розвитку економічної науки.

Економічні теорії Т.Мальтуса. Закон народонаселення. Вартість у теорії витрат виробництва. Закон спадної віддачі ресурсів.

Економічне вчення Д.Рікардо. Абсолютизація теорії трудової вартості. Розвиток кількісної теорії грошей. Вчення про доходи та їх розподіл, про капітал і суспільне відтворення. Принцип «порівняльної переваги у міжнародній торгівлі» і

фритредерство особливостей розвитку ринкової економіки початку ХІХ століття соціалістами-утопістами (К.А.Сен-Симон, Ш.Фур’є, Р.Оуен). Економічні та історичні передумови виникнення марксистського економічного вчення. Марксистська політична економія та її особливості. «Капітал» К.Маркса та його основні ідеї. Марксистські теорії економічного базису і політичної надбудови, класів і класової боротьби, грошей, капіталу і вартості, додаткової вартості, заробітної плати, відтворення та економічного циклу, доходів та їх розподілу. Загальний закон капіталістичного нагромадження та його суперечливість. Марксистське вчення про соціально-економічні формації, соціалізм і комунізм. Історичне значення економічного вчення марксизму.

 

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХIХ — початок ХХ ст.)

 

Економічний розвиток України на рубежі ХІХ‑ХХ ст. Економічні ідеї революційної, радикальної демократії та ліберально-народницькі. Розвиток політичної економії в Україні.

Індустріальний розвиток України на зламі ХІХ-ХХ століть. Розвиток промисловості у Східній і Західній Україні. Зміни у соціально-економічних відносинах. Занепад сільського господарства. Трудова еміграція із Західної України. Здійснення Столипінської реформи у Східній Україні. Кооперативний рух в Україні. Політика уряду УНР.

Економічний лібералізм у суспільно-економічній думці України початку ХІХ століття (В.Каразин, Д.Журавський, М.Балудянський).

Розвиток в Україні ідей класичної політичної економії (Т.Степанов, М.Бунге, І.Вернадський, А.Антонович).

Часопис «Основа», українофільство і громади. Соціалістичні економічні ідеї М.Драгоманова і С.Подолинського. Ліберальне і революційне народництво. Поширення марксистського економічного вчення в Україні. Роль М.Зібера. Розвиток вартості (М.Зібер, Г.Цехановецький трудової теорії,. М Косовський).

 

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації

(перша половина ХХ ст.)

 

Економічні наслідки першої світової війни. Світова економічна криза 1929‑1933рр.

Економічні наслідки другої світової війни. Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст.Зародження інституціонально-соціального напряму. Виникнення кейнсіанської теорії.

Економічні причини і наслідки Першої світової війни. Повоєнна криза ринкової екномоіки та основні фактори її стабілізації у 1924-1929 рр. Реалізація планів Дауеса і Юнга. Генуезька конференція 1922 р. і перехід до золотозливкої монетарної системи.

Соціально-економічні наслідки більшовицького перевороту в Росії. Утворення і еволюція планової (соціалістичної) економіки. «Воєнний комунізм», «нова економічна політика» і командно-адміністративна система.

Світова економічна криза 1929-1933 рр. і «Велика депресія» 30-х рр. та їх наслідки. Економічні передумови посилення державного втручання у ринкову економіку. «Новий курс Рузвельта» і антимонопольна політика. Державне стимулювання «недосконалої» конкуренції у розвинених ринкових країнах. Економічна політика «Народного фронту» у Франції. Нацистський варіант реформування економіки.

Світове господарство у роки Другої світової війни. Методи воєнно-господарського регулювання. Соціально-економічні підсумки війни, реконверсія і демонтаж системи регулювання економіки воєнного часу. План Маршалла та його значення для відбудови Європи. Бреттон-Вудська угода (1944 р.) і формування нової (золотодевізної) монетарної системи.

Соціально-економічний розвиток України періоду Національно-визвольної революції 1917-1919 рр. Економічна криза. «Воєнний комунізм» і «нова економічна політика» в Україні. Соціалістична індустріалізація і колективізація сільського господарства в Україні та їх наслідки.

Штучний голодомор 1932-1933 рр. і геноцид українського народу. Завершення формування командно-адміністративної економічної системи та її характерні ознаки.

Економіка України періоду Другої світової війни та післявоєнної відбудови. Голод 1946-1947 рр. в Україні. Грошова реформа 1947 р. Колективізація сільського господарства і соціалістична індустріалізація на західноукраїнських землях.

Матеріальні та історичні передумови еволюції економічних вчень і так звана «маржинальна революція» в економічній теорії. Попередники маржиналізму (Й.Г.фон Тюнен, А.Курно, Г.Г.Госсен). «Закони Госсена». Виникнення маржиналізму і його основні принципи. Розвиток теорії граничної корисності благ.

Характеристика основних шкіл маржиналізму та їх теорій: «австрійської» (К.Менгер, Е.Бьом-Баверк, Ф.Візер), «математичної» (Л.Вальрас, В.Джевонс), «кембриджської» (А.Маршалл, А.Пігу та ін.) і «американської» (Дж.Б.Кларк та ін.). Теорії загальної економічної рівноваги і граничної продуктивності. Перетворення маржиналізму у метод економічних досліджень і виникнення неокласичної теорії. Запровадження терміну «економікс» як назви економічної науки.

Розвиток неокласичної теорії в побудовах «математичної» школи маржиналізму. Теорії В.Парето. Дослідження економістів-математиків Ф.Еджворта, І.Фішера та інших. Розвиток неокласичної традиції у працях представників «кембриджської» школи.

Розвиток економічної думки в Галичині. Економічні погляди І.Франка. Поширення в Україні маржиналістських і неокласичних ідей (М.Вольський, Р.Орженцький, О.Білімович). «Київська» економіічна школа (М.Бунге, Д.Піхно та ін.). Розвиток ідей маржиналізму та неокласичної теорії у творчості М.Туган-Барановського і Є.Слуцького.

Матеріальні передумови виникнення, теоретичні основи і методологія інституціоналізму. Ранній інституціоналізм та його течії (Т.Веблен, Дж.Коммонс, В.Мітчелл). Англійський інституціоналізм Дж.А.Гобсона.

Криза марксистського економічного вчення та його розгалуження наприкінці ХІХ століття. Вчення соціал-реформізму (Е.Бернштейн, К.Каутський) та його значення для розвитку світової економічної думки. Теорія демократичного соціалізму. Економічні теорії В.І.Леніна, їх теоретична і практична неспроможність. Догматизація марксистсько-ленінської економічної теорії.

Еволюція інституціоналізму у 20-40-х рр. Позитивний американський інституціоналізм. «Соціологічна» школа інституціоналізму (Ф.Перру). Інституціональні теорії Й.Шумпетера.

Розвиток неокласичних теорій економічного зростання і виробничих функцій, ринків «недосконалої» конкуренції.

«Кейнсіанська революція» в економічній теорії. Основні методологічні принципи кейнсіанства. Вчення Дж.М.Кейнса про макроекономічну рівновагу і роль сукупного попиту у її досягненні: базова і розширена макроекономічні моделі. Роль зайнятості в кейнсіанській теорії. Теорія мультиплікатора інвестицій і зайнятості.

Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революцій (друга половина ХХ ст.)

Економічний розвиток європейських країн у другій половині ХХ ст.: Англія, Франція, Німеччина. Особливості економічного розвитку Японії. Загальна характеристика ідей неолібералізму. Неокласичний синтез. Посткейнсіанство. Післявоєнний інституціоналізм.

Розгортання сучасної науково-технічної революції і формування постіндустріальної цивілізації. Становлення соціально орієнтованого ринкового господарства у його різних національних моделях. Формування «змішаної» економіки і «соціального ринкового господарства». Загальна характеристика економіки перехідних суспільств та країн, що розвиваються. Розвиток «нових індустріальних» країн.

Динаміка та структурні зміни світового економічного розвитку у другій половині ХХ століття. Фундаментальні зрушення у системі світового господарства та їх вплив на національні економіки. Передумови та чинники прискореного розвитку Німеччини і Японії. Виникнення «трьох світових центрів» ринкової економіки: США, Західна Європа і Японія.Інтернаціоналізація господарського життя і міжнародна економічна інтеграція. Виникнення «Спільного ринку» – Європейського Союзу.

Криза кейнсіанської макроекономічної політики на початку 70-х рр. та її причини. Неолібералізм та сучасний монетаризм як теоретична основа неоконсервативної економічної політики 80-х рр. у провідних ринкових країнах. «Нова класична» економічна теорія. Концепція природного рівня безробіття і «закон Окуня (Оукена)». Теорії «очікувань» в економічній теорії (Р.Лукас, Г.Беккер, М.Фрідман) та їх значення. Теорія «економіки пропозиції» (А.Лаффер, Р.Манделл).

 

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХI ст.)

Глобалізація економічних процесів і формування нової економіки. Концепції неокласичного відродження. Нове кейнсіанство. Неоінституціоналізм. Неомарксизм. Сучасна економічна думка.

Глобалізація господарських процесів.Нові індустріальні країни та причини їх швидкого економічного зростання. Роль транснаціональних корпорацій і міжнародних економічних організацій. Ямайська угода і перехід до системи нерозмінних кредитних грошей і «плаваючих» валютних курсів.

Перехід розвинених ринкових країн до «неоіндустріального (інформаційного) суспільства та «нової» економіки. Основні риси «інформаційного» суспільства та «нової» економіки.

Неолібералізм як провідний напрям сучасної економічної думки. Особливості і методологічні засади концепції німецького неолібералізму та теорія «соціального ринкового господарства» (В.Ойкен, А.Рюстов, В.Рьопке, А.Мюллер-Армак, Л.Ерхард). Особливості французького неолібералізму (Ж.Л.Рюеф, М.Алле). Сучасний монетаризм, його особливості і основні принципи. «Чиказька» економічна школа. «Рівняння обміну» І. Фішера та його модифікація М.Фрідманом. Сучасний варіант кількісної теорії грошей і монетарна модель економічної рівноваги М. Фрідмана.

Концепція «кейнсіансько-неокласичного синтезу» (П.Самуельсон). Сучасний інституціоналізм, його особливості та напрями. Інституційний економікс, або власне неоінституціоналізм. Теорія прав власності і трансакційних витрат (Р.Коуз, Дж.Стіглер). Теорія суспільного вибору (Дж. Б’юкенен, К.Ерроу). Кліометрія, або нова економічна історія (Р.Фогель, Д.Норт). Теорія «людського капіталу» (Т.Шульц, Г.Беккер).

Соціально-інституціональний напрям в економічній думці. Концепції системної трансформації ринкового суспільства (А.Берлі, Г.Мінз, Дж.М.Кларк, П.Друкер, С.Кузнєц, С.Чейз, Е.Хансен, Дж.К.Ґелбрейт, Ф.Перру, А.Пігу, Дж.Коул та ін.). «Сценарії майбутнього», або соціально-індустріальні технократичні концепції. Теорії «індустріального» (Р.Арон, В.Ростоу), «нового індустріального» (Дж.К.Ґелбрейт), «постіндустріального» (Д.Белл), «інформаційного» (Д.Белл, Е.Тоффлер, З.Бжезинський) суспільства, «техноструктури» (Дж.К.Ґелбрейт), «стадій економічного зростання» (В.Ростоу), «конвергенції двох систем» (Я.Тінберген та ін.).

Олімп сучасної економічної думки.Лауреати Нобелівської премії з економіки та їх наукові досягнення.

 

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці

 

Господарство УРСР у 20 р. ХХ ст. Економічний розвиток України в 30‑50 рр. ХХ ст. Господарство України другої половини ХХ ст. Загальна характеристика радянської економічної думки. Українська економіка за умов кризи радянської економічної системи і спроб її модернізації. Причини і форми застою та кризи планової економіки.

Економічні ідеї М.Волобуєва – так званий «український буржуазний націоналізм» в економічній думці. «Неонародницькі» економічні концепції О.Чаянова і О.Челінцева. Догматизація і застій безальтернативної марксистської української економічної думки у 30-50-х рр.

Пожвавлення української економічної думки у 60-х рр. Розвиток економічних ідей про роль товарно-грошових відносин, ринку і господарського розрахунку у соціалістичному господарстві. Науковий застій наступного періоду.

Провал «перебудови» другої половини 80-х рр., економічна стагнація, розпад СРСР і проголошення Україною економічної і політичної незалежності.

 

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90‑ті роки ХХ ст.)

 

Напрямки ринкової трансформації в Україні.

Сучасна економічна думка України.

Структурна криза української економіки 90-х рр. та проблеми її ринкової перебудови. Формування ринкового середовища, роздержавлення, приватизація і структурна перебудова національної економіки. Реформування аграрної сфери і його основні етапи. Державна економічна політика і проголошення курсу на соціально орієнтовану ринкову економіку та інтеграцію України до європейської спільноти і світового господарства.

Ринкове реформування грошово-фінансової і кредитно-банківської систем та запровадження національної грошової одиниці – гривні. Досягнення економічної стабільності і зростання, перехід до моделі інвестиційно-інноваційного розвитку економіки.

Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. та її вплив на українську економіку. Антикризові заходи державної економічної політики.

Сучасний етап розвитку економічної думки України. Перехід від комуністичного догматизму до ринкового мислення та теоретична боротьба між ними. Розвиток основних напрямів економічних досліджень за роки незалежності. Пошук теоретичних засад ринкового реформування.

Розвиток економічної думки і наукових досліджень у провідних вищих учбових економічних закладах України.


4. завдання для Контрольної роботи студента

Завдання контрольної роботи студентів над курсом історії економіки та економічної думки полягає в опрацюванні навчальних тем через конспект лекцій і навчальну літературу, самостійному вивченні тих розділів, які для цього визначені, веденні словника окремих категорій і понять економічної науки для їх глибшого розуміння та наступного застосування одержаних знань у майбутній фаховій діяльності.

Структура контрольної роботи:

1.Питання з тематики навчального проекту

2.Питання для поглибленого вивчення

3. Словник основних понять та термінів

 

Варіанти контрольної роботи

Варіант1

1.Питання з тематики навчального проекту

А) Цивілізаційні стадії господарського розвитку людства.

Б) Дуалізм теорії вартості А.Сміта.

Питання для поглибленого вивчення

А) Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. та її вплив на українську економіку. Антикризові заходи державної економічної політики.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.67 (0.032 с.)