Загальні рекомендації для вивчення дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні рекомендації для вивчення дисципліниПередмова

 

Роль історичного аспекту в системі економічних наук дуже велика. Адже досліджуючи ті чи інші суспільні явища, ми зобов’язані не тільки дати їх основні характеристики, а й, що особливо важливо, передбачити їх еволюцію. А це можна зробити тільки з урахуванням попереднього розвитку цього явища, що базується на певних історичних закономірностях.

Знання історії економіки та економічної думки має не тільки науково-пізнавальне, а й велике виховне значення. Воно розширює кругозір студентів, сприяє правильному підходові до оцінки найважливіших історико-економічних процесів і подій. Нашому суспільству потрібний не лише спеціаліст високої професійної кваліфікації, а й свідомий працівник – патріот, якому не байдужа доля батьківщини.

Мета курсу історії економіки та економічної думки полягає у формуванні та засвоєнні студентом системи знань про господарський розвиток людства, основні напрямки розвитку економічної думки, вивченні матеріальних передумов і закономірностей еволюції світової економічної науки, вихованні ринкового економічного мислення студентів, закріпленні знань про закономірності розвитку економіки.

Предмет курсу історії економіки та економічної думки: зародження і розвиток господарських систем і способів виробництва як матеріальної основи зародження і розвитку економічної думки.

Міждисциплінарні зв'язки: закріпити основні економічні закони, принципи і категорії, розглянуті у курсах політичної економії, макроекономіки і мікроекономіки, виробленні вміння застосувати отримані знання на практиці.

Студент повинен знати: основні методи економічних досліджень як методологічної основи у вивченні конкретних економічних дисциплін з врахуванням їх спеціалізації та майбутньої фахової діяльності.

Студент повинен вміти: володіти загальними засадами економічного життя суспільства на основі врахування різних альтернативних поглядів, у історичному плані з’ясувати механізм дії економічних законів і принципів та використання їх у формуванні економічної політики.

Методичні матеріали складені відповідно до програми курсу і містять:

1. Загальні рекомендації для вивчення дисципліни

2. Порядок виконання контрольної роботи

3. Тематичний план та програма курсу

4. Завдання для контрольної роботи

5. Список рекомендованої літератури


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва розділу, модуля, теми програми Кількість годин
загальний обсяг всього аудиторних занять з них самостійна робота студентів
Лекції Семінари Практичні заняття
1. Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки - -
2. Тема 2.Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій - -
3. Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V . н.е.) - -
4. Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V‑ХV ст.) - -
5. Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVI – перша половина ХVІІ ст.) - -
6. Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина ХIХ ст.) - -

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва розділу, модуля, теми програми Кількість годин
загальний обсяг всього аудиторних занять з них самостійна робота студентів
Лекції Семінари Практичні заняття
7. Тема 7.Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) - -
8. Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХIХ — початок ХХ ст.) - -
9. Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.) - -
10. Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революцій (друга половина ХХ ст.) - -
11. Тема 11.Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХI ст.) - -
12. Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці - -
13. Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90‑ті роки ХХ ст.) - -
Разом - -

Варіанти контрольної роботи

Варіант1

1.Питання з тематики навчального проекту

А) Цивілізаційні стадії господарського розвитку людства.

Б) Дуалізм теорії вартості А.Сміта.

Питання для поглибленого вивчення

А) Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. та її вплив на українську економіку. Антикризові заходи державної економічної політики.

Варіант 2

1.Питання з тематики навчального проекту

А) «Неолітична цивілізація» та основні риси її господарства.

Б)Модель суспільного відтворення і господарського кругообігу Ф.Кене.

Питання для поглибленого вивчення

А) Структурна криза української економіки 90-х рр. та проблеми її ринкової перебудови. Формування ринкового середовища і структурна перебудова національної економіки.

Варіант 3

Питання з тематики навчального проекту

А) Господарство «трипільської цивілізації».

Б) Економічні ідеї М.Драгоманова і С.Подолинського та їх значення

Питання для поглибленого вивчення

А) Економічні ідеї М.Волобуєва – так званий «український буржуазний націоналізм» в економічній думці. «Неонародницькі» економічні концепції О.Чаянова і О.Челінцева.

Варіант-4

1.Питання з тематики навчального проекту

А)Давньосхідна цивілізація: особливості господарського розвитку

Б) Ідеї економічного лібералізму і класичної політичної економії в українській економічній думці ХІХ століття.

Питання для поглибленого вивчення

А) Теорії «індустріального», «постіндустріального», «неоіндустріального» суспільства, «стадій економічного зростання» та «нової економіки».

Варіант 5

1.Питання з тематики навчального проекту

А)Антична цивілізація: особливості господарського розвитку.

Б) Теорія конвергенції двох систем.

Питання для поглибленого вивчення

А) Концепції системної трансформації ринкового суспільства та соціально-індустріальні технократичні концепції.

Варіант 6

1.Питання з тематики навчального проекту

А)Становлення господарства західноєвропейської цивілізації та «германського»

способу виробництва.

Б) Економічні ідеї «другої хвилі» «молодої» історичної школи (В.Зомбарт, М.Вебер). Виникнення соціального напряму в політичній економії.

Питання для поглибленого вивчення

А) Маржиналістські економіко-математичні дослідження в українській економічній думці початку ХХ століття.

Варіант 7

Питання з тематики навчального проекту

А) Господарський розвиток українських земель прадавньої доби.

Б). Інституціональні концепції системної трансформації ринкового суспільства.

Питання для поглибленого вивчення

А) Виникнення і визначальні риси господарства ранніх цивілізацій. Відмінності і еволюція способу виробництва давньосхідної та античної цивілізацій.

Варіант 8

Питання з тематики навчального проекту

А) Розвиток і форми феодальної ренти.

Б) Кліометрія, або нова економічна історія.

Питання для поглибленого вивчення

А) Основні риси і етапи розвитку європейського середньовічного аграрно-ремісничого господарства. Особливості економічного укладу західнохристиянської (Франкська держава) і східнохристиянської (Візантія) цивілізацій.

Варіант 9

Питання з тематики навчального проекту

А) Закон спадної віддачі ресурсів: від А.Тюрго і Т.Мальтуса до Дж.Б. Кларка.

Б) Теорія суспільного вибору.

Питання для поглибленого вивчення

А) Відображення постулатів ісламу в економічній думці арабських мислителів. Концепція «соціальної фізики» Ібн Хальдуна.

Варіант 10

Питання з тематики навчального проекту

А) Цехово-ремісничий спосіб виробництва і проста кооперація праці.

Б) Теорія прав власності та трансакційних витрат.

Питання для поглибленого вивчення

А)Розкладення феодального господарства і становлення ринкової економіки у передових європейських країнах. Перехід до підприємницького товарного виробництва і формування ринкового сільського господарства.

Варіант 11

Питання з тематики навчального проекту

А) Галицько-Волинська держава та її господарський розвиток.

Б) Концепція «кейнсіансько-неокласичного синтезу».

Питання для поглибленого вивчення

А) Передумови, особливості і соціально-економічні наслідки промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині і США. Утвердження розвиненого ринкового господарства.

Варіант 12

Питання з тематики навчального проекту

А) Аграрний переворот XIV – XV століть у Європі.

Б) Сучасний монетаризм: теорія і практика.

Питання для поглибленого вивчення

А) Розвиток ідей маржиналізму та неокласичної теорії у творчості М.І.Туган-Барановського і Є.Є.Слуцького.

Варіант 13

Питання з тематики навчального проекту

А) Феодальний маєток і селянське господарство в Україні XIV – XV століть.

Б) Колоніальний характер української економіки останньої третини XVІІІ – першої половини ХІХ століть.

Питання для поглибленого вивчення

А) Утворення і еволюція планової (соціалістичної) економіки. «Воєнний комунізм», «нова економічна політика» і командно-адміністративна система.

Варіант 14

Питання з тематики навчального проекту

А) Мануфактура і мануфактурне виробництво.

Б) Економічні теорії німецького неолібералізму.

Питання для поглибленого вивчення

А) Виникнення так званого «історичного методу» економічних досліджень і концепції «національної політичної економії» (Ф.Ліст).

Варіант 15

Питання з тематики навчального проекту

А) «Первісне нагромадження» і становлення ринкової економіки.

Б) Кейнсіанська теорія економічної рівноваги і зростання.

Питання для поглибленого вивчення

А) Індустріалізація і піднесення економіки США і Німеччини в останній третині ХІХ століття. Промислове відставання Англії і Франції та його чинники.

Варіант 16

Питання з тематики навчального проекту

А) Утвердження і панування феодально-кріпосницьких аграрних відносин в Україні XVI-XVII століть.

Б) Утвердження ринкового господарства у Великій Британії.

Питання для поглибленого вивчення

А) Економічні ідеї М.Волобуєва – так званий «український буржуазний націоналізм» в економічній думці. «Неонародницькі» економічні концепції О.Чаянова і О.Челінцева.

Варіант 17

Питання з тематики навчального проекту

А) Господарство Запорізької Січі.

Б) Теорії вартості і додаткової вартості в марксистському економічному вченні.

Питання для поглибленого вивчення

А) Соціально-економічний розвиток України періоду Національно-визвольної революції 1917-1919 рр. Економічна політика уряду УНР.

Варіант 18

Питання з тематики навчального проекту

А) Економічна політика Б.Хмельницького.

Б) Історичний метод економічних досліджень та історична школа політичної економії.

Питання для поглибленого вивчення

А) Аграрні реформи 1848 (Австро-Угорщина) та 1861 років (Росія) та їх здійснення в Україні. Аграрні відносини і сільське господарство у пореформений період.

Варіант 19

Питання з тематики навчального проекту

А) Індустріалізація і промислова революція кінця XVІІІ століття та їх особливості у розвинених країнах Європи та США.

Б) Мальтузіанська теорія народонаселення.

Питання для поглибленого вивчення

А) Криза кейнсіанської макроекономічної політики на початку 70-х рр. та її причини. Неолібералізм та сучасний монетаризм як теоретична основа неоконсервативної економічної політики 80-х рр. у провідних ринкових країнах.

Варіант 20

Питання з тематики навчального проекту

А) Сучасна науково-технічна революція і формування господарства постіндустріальної цивілізації.

Б)Закон спадної віддачі ресурсів: від А.Тюрго і Т.Мальтуса до Дж.Б. Кларка.

Питання для поглибленого вивчення

А) Утворення і еволюція планової (соціалістичної) економіки. «Воєнний комунізм», «нова економічна політика» і командно-адміністративна система.

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НР

____________ В.І. Уманська

„______”___________ 20__р.

Заочна форма навчання

 

РОЗГЛЯНУТО

Цикловою комісією

Протокол № ________

від „____”__________ 20__ р.

Голова комісії ___________

Одеса - 2012


ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Заочна форма навчання

 

 

Одеса


Автор: Коробкіна О.В., викладач вищої категорії Одеського технічного коледжу ОНАХТ

Рецензенти: Копайгородська Т.Г. викладач вищої категорії, викладач-методист, старший викладач Одеського технічного коледжу ОНАХТ

 

В даних методичних вказівках уміщені основні завдання та вказівки до виконання контрольної роботи, перелік основних і додаткових літературних джерел, які необхідні для успішного засвоєння знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем

Для студентів заочної форми навчання із спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства".

 


Технічний редактор,

Оператор: Заярченко Т.В.

Передмова

 

Роль історичного аспекту в системі економічних наук дуже велика. Адже досліджуючи ті чи інші суспільні явища, ми зобов’язані не тільки дати їх основні характеристики, а й, що особливо важливо, передбачити їх еволюцію. А це можна зробити тільки з урахуванням попереднього розвитку цього явища, що базується на певних історичних закономірностях.

Знання історії економіки та економічної думки має не тільки науково-пізнавальне, а й велике виховне значення. Воно розширює кругозір студентів, сприяє правильному підходові до оцінки найважливіших історико-економічних процесів і подій. Нашому суспільству потрібний не лише спеціаліст високої професійної кваліфікації, а й свідомий працівник – патріот, якому не байдужа доля батьківщини.

Мета курсу історії економіки та економічної думки полягає у формуванні та засвоєнні студентом системи знань про господарський розвиток людства, основні напрямки розвитку економічної думки, вивченні матеріальних передумов і закономірностей еволюції світової економічної науки, вихованні ринкового економічного мислення студентів, закріпленні знань про закономірності розвитку економіки.

Предмет курсу історії економіки та економічної думки: зародження і розвиток господарських систем і способів виробництва як матеріальної основи зародження і розвитку економічної думки.

Міждисциплінарні зв'язки: закріпити основні економічні закони, принципи і категорії, розглянуті у курсах політичної економії, макроекономіки і мікроекономіки, виробленні вміння застосувати отримані знання на практиці.

Студент повинен знати: основні методи економічних досліджень як методологічної основи у вивченні конкретних економічних дисциплін з врахуванням їх спеціалізації та майбутньої фахової діяльності.

Студент повинен вміти: володіти загальними засадами економічного життя суспільства на основі врахування різних альтернативних поглядів, у історичному плані з’ясувати механізм дії економічних законів і принципів та використання їх у формуванні економічної політики.

Методичні матеріали складені відповідно до програми курсу і містять:

1. Загальні рекомендації для вивчення дисципліни

2. Порядок виконання контрольної роботи

3. Тематичний план та програма курсу

4. Завдання для контрольної роботи

5. Список рекомендованої літератури


Загальні рекомендації для вивчення дисципліни

 

Приступаючи до виконання контрольної роботи необхідно ознайомитись з відповідними розділами програми курсу і методичними вказівками, вивчити літературу, що пропонується.

Теми курсу рекомендуються вивчати у послідовності, що передбачена робочою програмою, яка враховує логіку та послідовність викладання навчального матеріалу.

Для більш ґрунтовного засвоєння теоретичних положень з кожної теми курсу студентам пропонується дати відповідь на контрольне запитання для самоперевірки.

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі письмового або усного іспиту.

Після прослуховування установчих лекцій і самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу студенти повинні виконати письмову контрольну роботу.

Контрольна робота включає два теоретичні питання та словник основних понять та термінів. Теоретичні питання різного рівня складності. Загальний обсяг відповідей на теоретичні питання не повинен перевищувати 6 сторінок.

Завдання до контрольної роботи складені в 20 варіантах. Вибір варіанту залежить від номеру по списку студента в учбовому журналі.

Самостійна заміна одного варіанту завдання на другий не дозволяється.

Контрольна робота здається на заочне відділення за 10 днів до початку сесії. Захист контрольної роботи відбувається напередодні екзамену.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.022 с.)