Українські землі наприкінці XVII –другої половини XVIII ст. Нищення Козацької держави російським царизмом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Українські землі наприкінці XVII –другої половини XVIII ст. Нищення Козацької держави російським царизмом.1. Коли став гетьманом І.Мазепа

В) 1687

2. Хто став наступником гетьмана і. Мазепи

В) І.Скоропадський

3. Коли війська російського царя вперше зруйнували Запорізьку Січ

Б) 1700

4. Хто і коли започаткував першу українську політичну еміграцію

В) П.Орлик – 1709

5. Кого було обрано гетьманом на козацькій раді в м.Бендери

Г) П.Орлика

6. Хто із гетьманів уклав із Москвою Коломацькі статті

Б) І.Мазепа

7. Коли було укладено Конституцію П.Орлика

В) 1710

8. Хто підняв козацьке повстання на Правобережній Україні в 1702–1704 рр.

Б) С.Палій

9. Коли було утворено першу Малоросійську Колегію

В) 1722

10. Які статті уклав з Москвою гетьман Д.Апостол

Г) Решительні пункти

11. Скільки років в Україні не було гетьмана після смерті Д.Апостола

В) 16 років

12. Хто із гетьманів перший запровадив державний бюджет

В) Д.Апостол

13. Коли було підготовлено збірник права за якими судиться малоросійський народ

А) 1708

14. Хто був останнім гетьманом України

В) К.Розумовський

15. Кому було передано владу після смерті гетьмана Д.Апостола

Б) П.Полуботку

16. Коли було обрано гетьманом К.Розумовського

Б) 1750

16. Коли було скасовано Гетьманат як систему влади в Україні

В) 1764

17. Коли було запроваджено правління II малоросійської Колегії в Україні

Б) 1764

18. Коли була остаточно знищена Запорізька Січ

В) 1775

19. Який орган управління в Україні очолював князь

О. Шаховський

Б) II – у Малоросійську Колегію

20. Який орган управління в Україні очолював П.Румянцев

А)I – у малоросійську Колегію

21. За якого українського гетьмана Києво – Могилянську Колегію реорганізовано в Академію

Г) К.Розумовського

22. Запорожці повернулись під владу російського імператора і заснували Нову січ у

В) 1734

23. Кого підтримали запорозькі козаки після переходу І.Мазепи на бік КарлаХІІ

А) І. Мазепу

24. Вкажіть чиї інтереси виражав І.Мазепа

Г) Російського царя

25. Коли було ліквідовано слобідські козацькі полки

Г) 1783

26. Коли було закріпачено українське селянство

Г)1783

27. Решительні пункти були прийняті у

В) 1728

28. Адміністративний поділ лівобережної України на полки і сотні було скасовано у

Г) 1781

29.Олешівську Січ запорізькі козаки заснували у

Г) 1734

30. В якому договорі українського гетьмана з Москвою було записано „Народ малоросійський соєдєнить с народом... .

В) Решітельних пунктах

 

 

Тема 9 Українські землі під владою Російської імперії

(кін XVII ст.- поч. ХХ ст.)

Які українські землі увійшли до складу Російської імперії в результаті трьох поділів Речі Посполитої?

Г) Південна Україна і Слобожанщина

2 Кримське ханство увійшло до складу Російської імперії в:

Б) 1783

3.Як називається перший етап національно-визвольного руху в Надніпрянщині в кін. XVIII – перш. половині XIX ст?

В) фольклорно-етнографічний

Який університет було відкрито першим на українських землях в складі Російської імперії?

Б) Харківський

Вихідцями із якого соціального середовища були діячі першого етапу національно-визвольного руху в Україні поч. XIX ст?

Г) Інтелігенції

Коли було відкрито Харківський університет?

А) 1805

Коли було відкрито Київський університет?

В) 1834

. Хто із гетьманів уклав із Москвою Коломацькі статті

Б) І.Мазепа

Хто автор „Історії русів”?

Г) автор невідомий

Хто видав першу збірку українських історичних пісень?

Б) М. Цертелєв

Як називається другий етап національно-визвольного руху в Україні в середині ХІХ ст.?

А) культурницько-літературний

Українські землі у складі Російської імперії було поділено на:

Б) Шість губерній

Кирило-Мефодіївське братство виникло:

Б) На початку січня 1846 р.

Основним автором програмних документів Кирило-Мефодіївського братства був:

Б) Микола Костамаров

Програмові положення Кирило-Мефодіївського братства були викладені у наступному документі

Б) “Книга буття українського народу”

Коли і де було утворено першу “Громаду”

Б) 1859 – Санкт-Петербург

Коли було прийнято Валуївський указ?

Б)1863

Коли було прийнято Ємський указ?

Г) 1876

Метою таємної місії Василя Капніста до пруського короля 1791 року було:

Б) Викласти план відриву України від Росії за допомогою Прусії

Коли було скасовано кріпосне право?

Б) 1861

Кого із названих діячів називали “хлопоманом”?

Б) В. Антоновича

Коли з’явилося перше видання “Кобзаря” Т. Шевченка?

А) 1840

Коли утворено першу українську політичну партію на Східній Україні?

В) 190 0

Як називалася перша українська політична партія на Сході України?

Б) Революційна – українська партія (РУП)

Хто автор брошури “Самостійна Україна?”

В) М. Міхновський

Першим редактором Київського університету ім. Св. Володимира був:

В) М. Максимович

Хто був автором 4-х томної “Истории Малой России»?

В) Д. Бантиш-Каменский

Коли відбувся виступ Васильківського піхотного полу під керівництвом декабриста С. Муравйова-Апостола?

В) 1825

Найбільше повстання військових поселенців в м. Чугуїв було в:

Б) 1815

Хто був автором гасла “Україна для українців”?

В) М. Міхновський

Тема 10

Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії та

Австро-Угорської імперії (кінець XVIII-початок ХХ ст.).

Коли Галичина перейшла під владу Австрійської імперії?

Б) 1772

Реформи імператриці Марії-Терези проводились в:

Б) 70-80-х рр. XVIII ст.

Коли було відкрито Львівський університет?

В)1784

Хто і коли очолив першу кафедру української мови у Львівському університеті?

В) 1848 – Я. Головацький

Коли і де засвоєно просвітницьке товариство греко-каталицьких священників?

А) 1818 – Перемишль

Хто був автором першої праці на захист української мови “Відомість о рускім язиці”?

Б) І. Могильницький

Коли було утворено товариство “Руська трійця”?

В) 1833

Де і коли видано альманах “Русалка Дністровая”?

Б) Будапешт – 1837

Хто із діячів “Руської трійці” залишився на позиціях українського національно-визвольного руху?

А) І. Вагилевич

 

Суспільною верствою, яка змогла очолити українське національне відродження на західноукраїнських землях, були:

Б) Греко-католицькі священики

 

Як називалася перша українська політична організація, утворена в Галичині?

Б) Головна Руська Рада

Коли українці Галичини вперше прийняли участь у виборах до парламенту?

Б) 1848

Коли відмінено панщину в Галичині?

Б) 1848

Як називалася перша українська газета Галичини?

В) Зоря Галицька

Коли з’явилася перша українська газета Галичини?

В) 1849

Хто очололив Головну Руську Раду?

В) Г. Яхимович

Коли було закрито першу українську газету?

В) 1857

Діяльність Головної Руської ради австрійська влада заборонила в:

В) 1851

На Першому слов’янському з’їзді (конгресі) у Празі делегація Головної Руської ради запропонувала:

В) Поділити Галичину на українську і польську адміністративні одиниці;

Коли українці Галичини отримали громадянські права згідно Конституції Австрії?

В) 1863

Унітарна Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну (двоїсту) Австро-Угорську імперію в:

Б) 1867

Товариство “Просвіта” розпочало свою діяльність в:

Г) 1868

Представники суспільно-політичної течії “Москвофіли” пропонували ідею:

В)Існування єдиної неподільної російської народності від Карпат до Камчатки;

Першою українською політичною партією на Західній Україні була:

Б) Русько-українська радикальна партія (РУРП);

Ідею політичної незалежності України вперше було проголошено:

А) М. Грушевським

Літературне товариство ім. Т. Шевченка було засноване у:

Б) 1873

ітературне товариство ім. Т. Шевченка було реорганізовано в наукове в:

В) 1893

В якому місті відбулася перша вистава українського театру?

Г) Дрогобич

Друкованим органом народовців у 1880 році стала газета:

Б) Діло

Першим ректором Київського університету ім. Св. Володимира був:

В) М. Максимович

Тема 11 Українська національна революція (1917-1920 рр.)

. Центральну Раду було утворено в:

А) 4 березня 1917 р.

Лідером якої партії був М. Грушевський?

Г) української національної партії.

І Універсалі Центральної Ради:

А) Самовільно проголошувалася автономія України

 

. Як називався уряд доби Центральної Ради і коли його було утворено?

 

Б) 15 червня – Генеральний секретаріат

 

ІІ Універсал Центральної Ради спричинив урядову кризу в Росії, яка виявилася у тому, що:

Б) Весь Тимчасовий уряд подав у відставку

Як відреагував Тимчасовий уряд на Статут вищого Управління Украйною. прийнятий Центральною Радою?

В) Не затвердив

Коли, яким Універсалом Центральної ради проголошувалося утворення УНР?

В) ІІІ універсалом 7 листопада 1917 р.

Коли і яким універсалом Центральна Рада проголосила УНР суверенною, незалежною Державою?

. Г) IV універсалом – 22 січня 1918 р.

. Ультиматум Ради Народних Комісарів Росії УНР було оголошено в:

Б) грудні 1917 р.

 

Центральна Рада прийняла демократичну Конституцію УНР:

В) 29 квітня 1918 р.

 

Після гетьманського перевороту П. Скоропадського головою нового Кабінету Міністрів став:

Б) Ф. Лизогуб

На які верстви населення спирався в Україні гетьман П. Скоропадський?

А) Зесниківмлевла

Коли було створено Українську Академію Наук?

) 14 листопада 1918 р.

Президентом Української Академії Наук було обрано:

В) В. Вернадського

П. Скоропадський голосив грамоту про федерацію з майбутньою не більшовицькою Росією:

В) 21 листопада 1918 р.

До складу Українського Національного Союзу увійшли:

В) Члени УНП

Конгрес Трудового Народу України було скликано в:

Б) Грудні 1918 р.

Злука УНР ЗУНР була проголошена в:

В) 22 січня 1919 р.

1В лютому 1919 р. Під ударами Червоної Армії Директорія покинула Київ і переїхала в:

А) Білу Церкву

Коли було проголошено встановлення Радянської влади в Україні?

А) 25 грудня 1917 р

Коли було утворено Тимчасовий Робітничо-Селянський Уряд України і де?

Б) 25 грудня 1918 р. – в Харкові

Коли було прийнято першу Конституцію УССР?

Б) 22 січня 1919 р.

В. Винниченко вийшов з Директорії під тиском

Б) Антанти

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) була проголошена в:

В) 13 листопада 1918 р. .

. Тимчасовий Основний закон (Конституція) ЗУНР була прийнята:

В) 13 листопада 1918 р.

. Хто очолив уряд ЗУНР:

А) Є. Петрушевич

Коли було утворено уряд ЗУНР?

В) 9 листопада 1918 р.

. Хто з названих діячів був командуючим УГА?

Б) Є.Коновалець

. Варшавський договір (договір С. Петлюри – Ю. Пілсудського) було укладено в:

В) квітні 1920 р. .

Уряд ЗУНР та Українська Національна Рада переїхали в м. Станіславів:

Г) березні 1919 р.

Модуль 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.026 с.)