Яка головна мета їхньої діяльності в українських землях?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка головна мета їхньої діяльності в українських землях?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Хто ці особи? (зазначте роки, основні віхи життя та діяльності).

 

1 2 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Перелік рекомендованої літератури

до теми №5 «Українські землі у складі Речі Посполитої»

 

У списку подано літературу, яку необхідно використовувати при підготовці семінарських занять та самостійної роботи. Цей перелік не є вичерпним, до нього увійшли основні праці, що зберігаються у фондах бібліотеки ПНПУ. Окрім цього списку можна скористатися електронним каталогом бібліотеки ПНПУ (http://lib.pnpu.edu.ua), пошуком необхідних видань на електронних інтернет ресурсах (їх огляд поданий наприкінці цього посібника) та електронною бібліотекою кафедри історії України (переглянувши каталог до папок «Середньовічна історія України та Джерела / Середньовічна історія України»).

 

1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991.

2. Білоус, Н.О. Люблінська унія 1569 р. : історіографічні погляди та інтерппретації (до 440-річчя Люблінської унії) // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 65–83.

3. Бойко І.Д. Селянство України в другій половині ХVІ – першій половині XVII ст. – К., 1963.

4. Грабянка Г. Спершу розповідь про те як Малоросія втрапила в ярмо до ляхів // Літопис гадяцького Полковника Г.Грабянки. – К.: Знання України. – 1992.

5. Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.

6. Грушевський М.С. Занепад українського життя в ХV-XVI ст. // Грушевський М. Духовна Україна. – К., 1994. – С. 139-144.

7. Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., – 1994. – Т.5.

8. Гудзяк Б. Дилема Адама Кисіля. Хіба в Україні не зацікавлені нею? // Пам’ятки України. – 1990. - № 4-1.

9. Гуслистий К.Г. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Поьщі в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. – К., 1941.

10. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури (ХVІ-ХVІІ ст.). – К.: Наукова думка, 1966.

11. Ісаєвич Я.Д. Освітній рух в Україні ХVІІ століття: східна традиція і західні впливи // Київська старовина. – 1995. - № 1. – С. 2-9.

12. Кіку І.О. Соціально-економічне становище селян Волині в 1638-1648 рр. // Український історичний журнал. – 1987. - № 6. – С. 45-52.

13. Костомаров М.І. Князь Костянтин Острозький // Історія України в життєписах визначних її діячів. – Львів, 1918 (Репринт). – К., 1991.

14. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: у 3-х кн. – Кн. 3. – К.: Либідь, 1994.

15. Крикун М.Г. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1990. – С. 24-41.

16. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1992.

17. Лаврів П. Татарські сакми і козацькі сторожі // Лаврів П. Історія Південно-східної України. – Львів, 1992. – С. 47-51.

18. Леп'явко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні. - Чернігів: Сіверянська думка, 1996. - 286 с.

19. Леп’явко С. Криштоф Косинський // Історія України. – 2000. – № 12 (березень). – С. 3-8.

 

20. Леп’явко С.А. Українське козацтво у 1587-1589 рр. // Наукові записки. Історичні науки (Націон. Університет імені М.П.Драгоманова). – К., 2000. – Вип. 36. – С. 48-55.

21. Михайлина П.В. Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569-1654 рр.). – К., 1975.

22. Михайлина П.В. Політика адміністрації Речі Посполитої в містах України другої половини ХVІ- першої половини ХVІІ століття // Історія та історіографія України. – К., 1985. – С. 39-48.

23. Мокрий В. Церква в житті українців. – Львів, 1993.

24. Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма. – Кишинев, 1964.

25. Натикач П.І. З історії суспільно-політичного руху на Україні в кінці ХVІ- першій половині ХVІІ століття // Український історичний журнал. - 1978. - № 3. – С. 88-93.

26. Однороженко, О. А. Герб князів Вишневецьких // Січеславський альманах : Зб.наукових праць з історії укр. козацтва. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 3. – С.106–121.

27. Плохій С. Наливайкова віра. Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні — К., 2005.

28. Розумна Є. Люблінський унійний сейм: проблеми прилучення Київського воєводства // Мандрівець. – 1999. - № 4. – С. 43-45.

29. Сас П.М. Деякі питання розвитку ремесла у містах України в кінці ХV – 60-х роках ХVІ століття // Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура. Збірник статей. – К.: Наукова думка, 1986.

30. Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (ІХ – середина ХVІІ ст.). – К.: Наукова думка, 1992. – С. 114-188.

31. Слабошницький М. Костянтин Острозький та його академія // Слабошницький М. З голосу нашої Кліо: Події і люди української історії. – К., 1993. – С. 199-201.

32. Станіславський В.В. Запорізька Січ та Річ Посполита. 1686-1699. - К.: Ін-т історії України НАН України,2004 // Український історичний журнал. - 2007. - №3. - c.209-211.

33. Україна під Польщею // Велика історія України: У 2-х т. – Т.1. – К., 1993.– С. 343-351.

34. Хінчевська-Геннель Тереза Найясніша про Найяснішу: Річ Посполита у венеціанській історичній літературі XVII ст. // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - №4. - c.499-513.

35. Шекера І.М. Про характерні риси соціальної диференції селян України в ХVІ ст. // Феодалізм: Економіка. Класова боротьба. Культура. – К., 1986.

36. Щербак В.О. До питання про еволюцію класово-станової структури феодального суспільства України в ХІУ – першій половині ХVІІ століття // Український історичний журнал. – 1987. – № 2. – С. 83-91.

37. Щербак В.О. Україна в планах Швеції, Польщі і Російської держави в другій половині 20-х на початку 30-х років ХVІІ століття // Україна і Польща в період феодалізму. – К., 1991. – С. 98-104.

38. Щербак В.О. Україна під владою Речі Посполитої // Щербак В.О Антифеодальні рухи на Україні напередодні Визвольної війни 1648-1654 рр. – К., 1989. – С. 7-27.

39. Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська старовина. – 1993. - № 3. – С. 77-85.

40. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — К., 2006.

41. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні в XVI-до середини XVII ст.. — К., 2002.

42. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. — Київ: Наукова думка, 1993. 416 с. (вид. 2-ге, переглянуте і виправлене: Київ: Критика, 2008. 472

43. Яроцький П. Берестейська унія. Про що свідчать її уроки // Віче. – 1994. – № 6. – С. 140-153.

 


Тема№6

«Українське козацтво: від становлення до утвердження»

Семінарське заняття № 13-14(4 години)

Теоретичний блок

1. Теорії походження, причини виникнення і джерела формування українського козацтва.

2. Дискусія щодо місця виникнення Запорізької Січі.

3. Адміністративно-територіальний і військовий устрій Запоріжжя.

4. Виникнення та розвиток реєстрового козацтва.

5. Посилення козацтва у другій половині ХVІ - на початку ХVІІ століття. Боротьба козаків проти турків і татар.

6. Повстання кінця ХVІ – початку ХVІІ століття:

а) К.Косинського і С.Наливайка;

б) 20-30-х років ХVІІ століття;

в) «Ординація» 1638 року.

Термінологія для закріплення: Дике поле, Запоріжжя, іслам, категорії козаків, Кіш, козак, королівські укази, народи прикордоння, повстання, реєстр, самоврядування, Січ, теорії походження, турки, О.Дашкевич, Д.Вишневецький, К. Косинський, С.Наливайко,, Я. Острянин, М.Жмайло, Т.Федорович, Д.Гуня, К. Скирдан.

Рекомендації по підготовці теоретичної частини:

 

Попереднє семінарське заняття є фактично викладом передумов формування козацького стану, яке необхідно розкрити у на даному семінарському занятті прослідкувавши його еволюцію, від зародження, до оформлення окремої соціальної верстви та до часу боротьби за своє юридичне визнання.

На кінець XVI ст. на українських землях сформувалася нова суспільна верства — козацтво. Розгляд першого питання пропонуємо підготувати таким чином. Опрацювавши рекомендовану літературу по темі побудуйте розповідь за схемою, яка пропонується. Виникнення українського козацтва (передумови, причини).

І. Політичні передумови

1. Кримсько-турецька загроза;

2. Входження українських земель до складу Речі Посполитої;

3. Річ Посполита не спроможна захистити свої кордони

ІІ Соціально-економічні:

1. Феодальний гніт;

2. Вільні общинники => залежні селяни;

3. Уходництво;

4. Полонізація

ІІІ Географічні

1. Наявність Дикого поля

IV Релігійні

1. Експансія католицизму;

2. Захист православ'я

Теорії походження:

o уходницька

o бродницька

o національна (хозари, татари, чорні клобуки, арії ...)

o автохтонна

o захисна

o (інші, за вибором)

Теорії охарактеризуйте за схемою: автори, зміст, наведіть кілька цитат з джерел, які ілюструють дану теорію, завершіть власним коментарем.

Розкрийте етимологію слова козак. Слово “козак” — (тюрк) — вільна людина, воїн; косак — (слов.) — той, хто носить косу.

Знайдіть та зацитуйте фрагменти, які є першими згадками про козаків, як організовану верству.

o 1489 р. — М. Бєльський

o 1473 р. — Л. Коллі

Висновок: становлення козацтва довготривалий процес обумовлений дією різних факторів, до середини XVI ст. козацтво сформувалося як окремий соціальний стан.

Друге питання присвячене виникненню Запорозької Січі. Зупиніться на дискусії, щодо місця виникнення першої січі.

Хортицька — 50-ті рр. XVI ст.;. Д. Вишневецький (Мицик Ю., Яковенко Н.)

Томаківська — 80-ті рр. XVI ст. (Голобуцький В., Сергієнко С.)

Відомо 8 Запорізьких Січей: Хортицька, Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Підпільненська, Кам'янська, Олешківська. Знайдіть ї на карті. випишіть роки існування.

Третє питання підготуйте у вигляді повідомлень про різні аспекти устрою Січі. Складіть схему адміністративного устрою.

Четверте питання розпочніть з короткого переліку категорій козаків, що існували. Розкрийте причини виникнення реєстру. 1572 р. — реєстр Сигізмунд Август. 1578 р. — Реєстр Стефана Баторія — новий соціальний стан. Прослідкуйте чисельні зміни реєстру до середини XVII ст. Закінчуючи вкажіть на роль козацтва в історії України і формування української державності.

Підготуйте п'яте питання, як систему відповідей на запитання:

1. Які зміни відбулися у міжнародному становищі українських земель у ІІ половині XVІ ст.? Як це відобразилося на українських землях?

2. Охарактеризуйте сухопутні дії козаків проти турецько-татарських набігів.

3. Якою була тактика морських походів запорожців? Прослідкуйте по карті напрямки морських походів під проводом Петра Конашевича Сагайдачного.

4. Складіть історичний портрет П.Сагайдачного (Д.Яворницький, В.Голобуцький, А.Сокульський).

5. Якої політичної лінії дотримувався П.Сагайдачний у стосунках з польським урядом?

6. Хотинська війна. Яким було співвідношення козацько-польських та турецько-татарських сил під Хотином? Як проявили себе козаки під час Хотинської битви 1621 р.?

Останнє запитання слід розпочати із загальних причин повстань.

1. релігійний гніт

2. поширення польсько-шляхетського землеволодіння

3. закріпачення

4. невідповідність реєстру числу козаків. Прагнення посполитих перейти до козацького стану

5. намагання польської адміністрації обмежити права, привілеї, самоврядування козаків, Запорізьку Січ

6. усвідомлення козаками себе особливою верствою. Вироблення навичок ведення військових походів (на татар, турок)

7. намагання польського уряду обмежити козаків у їх походах на Туреччину.

Подайте відомості про повстання у хронологічному порядку:

під проводом К.Косинського (1591-1593 рр. ), С.Наливайка (1594-1596 рр.), М.Жмайла (1625), Ф.Трясила (1630-1631 рр.), П.Павлюка (1637 рр.), Я.Острянина, Гуні (1638 р.). (В.Леп'явко.)

Порівняйте ці повстання. Виділіть загальні риси:

o стихійність

o відсутність чітких вимог, мети

o вихід (початок) із Запоріжжя

o неоднорідність, розкол у середовищі самих повстанців

o оборонний характер ведення дій.

Завершуючи відповідь зазначте, що селянсько-козацькі повстання XVI-XVII ст. заклали підвалини козацькій революції під проводом Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.).

Розкрийте поняття «Ординація». Ординація 1638 (від лат. ordinatus — упорядкований, "Ординація Війська Запорізького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої") — постанова сейму Королівства Польщі, видана у лютому (березні) 1638 року після придушення повстання під керівництвом Павлюка та Скидана.У чому причини прийняття цього документи. Його зміст та наслідки.

 

Самостійна робота №9

студента ________________________________________ групи_________

  1. Співвіднесіть ім'я керівника повстання та час.

 


а Марко Жмайло

б Федір Трясило

в Криштоф Косинський

г Яків Острянин

д Семергей Наливайко

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.014 с.)