ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Українські землі у складі Великого князівства литовськогоСемінарське заняття № 9-10(4 години)

Теоретичний блок

1. Утворення Великого князівства Литовського та включення руських земель до його складу.

а) Збирання земель за Гедиміна та Ольгерда;

б) Велике князівство Литовське за Ягайла та Вітовта. Кревська унія.

2. Українські землі у XV ст.

а) Свидригайлові війни. Волинське князівство;

б) Київщина та Чернігівщина Олельковичів;

в) Подільська Русь.

3. Державний устрій та соціально-економічне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського.

4. Культурний розвиток.

 

Термінологія для закріплення: балтійські племена, Біла Русь, М. Глинський, експансія, католицтво, князі (Мендовг, Шварн, Вітеня, Гедимін, Ольгерд, Ягайло), князь Вітовт, Кревська унія, Кримське ханство, Литовські статути, Московське царство, С. Олелькович, річки — Сині води та Ворскла, Чорна Русь, шляхта.

Рекомендації по підготовці теоретичної частини:

Великий проміжок часу XIV - І половина XVII ст. історії українських земель насьогодні чи не найгірше досліджений. У вітчизняній історіографії намічена лише політична канва історії цього періоду; соціально-економічний розвиток окремих територій у історичній літературі окреслений слабко. У цій темі на першому занятті розглядаються питання 1 (а і б) та 2 (а), на другому занятті — 2 (б,в), 3, 4.

Перше питання семінарського заняття присвячене процесу інкорпорації руських (українських) земель до складу Великого Князівства Литовського. Як держава воно виникає у ХІІІ ст. Литовські племена до ХІІІ ст. не мали великих міст. Племінний лад. Сповідували язичницьку релігію. Збирачем литовських земель виступив литовський князь Міндовг (1230-1263 рр.).

Вкажіть причини, які обумовили процес об'єднання литовських племен у єдину державу (Дорошенко Д. Нариси з історії України. — С. 101-183). Одне з головних завдань відповіді показати яким чином проходило об'єднання литовських та руських земель.

Причини експансії Литви на Русь:

o ослаблення Русі

o міжусобиці

o золотоординське ярмо

o пошук нових союзників для боротьби проти ворогів.

У другому та третьому питаннях слід зупинитися на таких аспектах. Процес поступового зближення Литви з Польщею на першому його етапі завершився укладанням Кревської унії (1385 р.). Дайте визначення унії. Розкрийте її політичний зміст. Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що унія носила персональний характер?

Важливе місце у відповіді повинне зайняти й висвітлення зовнішньополітичного аспекту діяльності литовських князів: Гедиміна, Ольгерда, Вітовта (Яковенко Н.М., Дорошенко Д., Полонська-Василенко І.).

У зовнішньополітичній діяльності спостерігається декілька основних векторів. Перший, це відносини з Московським царством. На кінець XV ст. Спостерігається посилення промосковської орієнтації серед українців (проілюструйте це на прикладі М. Глинського). Московська держава проводить ряд воєн за давньоруські землі з Литвою (1487-1494, 1500-1503, 1512-1522 рр.), в результаті яких приєднує землі Чернігівщини, Сіверщини, Смоленщини.

Другим зовнішньополітичним вектором, який існував впродовж всього існування Литовсько-Руської держави була Золота Орда, а пізніше Кримське ханство. Експансія Литви носила мирний характер. Проілюструйте цей процес конкретними фактами. Доведіть тезу: “Старину не рушимо, новини не вводимо ”. Подайте характеристику правничої системи. Литовські статути. Окресліть державні та соціальні моделі управління, що склалися на теренах сучасної України: Волинь Свідригайла, Київщина Олельковичів, Поділля Коріатовичів. Коротко охарактеризуйте економічний розвиток цих земель. Прослідкуйте зміни в етнічному складі мешканців упродовж XV ст.

В останньому питанні приділіть увагу таким аспектам. Урбанізаційним процесам: розвиткові міст, складанні системи міського самоуправління, поширенні Магдебурзького права. Релігійним процесам: конфесійній строкатості, співіснуванню католицизму та православ'я, появу протестантизму. Розкрийте поняття «галицький Ренесанс». Охарактеризуйте поезію, літературу, мистецтво та архітектуру цієї доби.

Ольгерд (1296-1377) Вітовт (1350-1430)


Самостійна робота №7

студента ________________________________________ групи_________

 

  1. Хто ці особи?

 

Мендовг________________________________________________________________________

Вітеня__________________________________________________________________________

Явнутій_________________________________________________________________________

Михайло Глинський______________________________________________________________

Шварн Данилович________________________________________________________________

Гедимін_________________________________________________________________________

Кейстут _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Заповніть таблицю

Назва унії Дата Суб'єкти Зміст
Кревська          
Городельська          
  1. Дайте визначення

Литовські статути_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Перелік рекомендованої літератури

до теми №4 «Українські землі у складі Великого князівства литовського»

.

 

У списку подано літературу, яку необхідно використовувати при підготовці семінарських занять та самостійної роботи. Цей перелік не є вичерпним, до нього увійшли основні праці, що зберігаються у фондах бібліотеки ПНПУ. Окрім цього списку можна скористатися електронним каталогом бібліотеки ПНПУ (http://lib.pnpu.edu.ua), пошуком необхідних видань на електронних інтернет ресурсах (їх огляд поданий наприкінці цього посібника) та електронною бібліотекою кафедри історії України (переглянувши каталог до папок «Середньовічна історія України та Джерела / Середньовічна історія України»).

 

 

1. Блануца А.В. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр. : джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С.52–65.

2. Блануца А.В. Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження // Український історичний журнал. – 2009. – №2. – С.194–207.

3. Галицько-Волинська Русь. Українські землі в складі Великого князівства Литовського // Газета Історія України. – 1997. - № 3. – С.8.

4. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. – К. – 1983. – Т.1.

5. Горбик А.О. Сільська громада в Україні ХІУ-ХУІІІ століття і еволюція основних суспільно-територіальних форм // Український історичний журнал. – 1997. - № 5. – С. 52-66.

6. Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже ХІУ-ХУ вв). – М., 1975.

7. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы ХІУ-ХУІ вв. – М., 1963.

8. Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.

9. Грушевський М.С. Занепад українського життя в ХУ-ХУІ ст. // Грушевський М. Духовна Україна. – К., 1994.

10. Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., 1993.– Т. 4; К. – 1994.– Т.5.

11. Дорошенко Д.І. Нарис історії України: в 2-х т. – Т. 1. – К.:Глобус, 1991.

12. Євсєєва Т.М. Церковна еліта та її роль у процесі формування політичної самосвідомості в Україні // Український історичний журнал. – 1999. - № 2. – С. 89-104.

13. Замлинський В. У складі Литви та під польським володарюванням / Історія України в особах. ІХ-ХУІІІ ст. – К., 1993.

14. История Литовской ССР. – Вильнюс, 1978.

15. История Украинской ССР: В 10-ти томах. – Т. 2.

16. Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт.колектив: О.Дзюба, М.Довбищенко, О.Русина. – К. – 1997. – С. 3-84.

17. Кальніцька, Н. Д. Українські удільні князівства у добу литовського панування // Історична пам'ять : науковий зб. – Полтава, 2009. – Вип. 2, 2009. – С. 40–45.

18. Коваленко Г. Московська держава і відносини її до Литви // Коваленко Г. Українська історія. – К., 1993. – С. 71-78.

19. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: у 3-х кн. – Кн. 3. – К.: Либідь, 1994.

20. Крикун М.Г. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1990.

21. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1992.

22. Крупка О. Деякі аспекти формування правосвідомості української шляхти у ХУ-ХУІ ст. // Новая политика. - 1999. - № 2. – С. 38-41.

23. Мавродин В.В. Образование единого русского государства. – Л., 1951.

24. Мазурик Г. На світанку протестантизму в Україні // Київська старовина. – 1995. - № 2. – С. 108-122.

25. Михайлина П.В. Політика адміністрації Речі Посполитої в містах України другої половини ХУІ- першої половини ХУІІ століття / Історія та історіографія України. – К., 1985. – С. 39-48.

26. Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування української народності. – К., 1963.

27. Мишко Д.І. Українсько-російські зв’язки в ХІУ-ХУІ ст. – К., 1959.

28. Мішина І.А., Жарова Л.М., Міхеєва А.А. Україна в ХУ-ХУІ ст. // Всесвітня історія: Епоха становлення сучасної цивілізації ( кінець ХУ- початок ХХ століття).

29. Мокрий В. Церква в житті українців. – Львів, 1993.

30. Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма. – Кишинев, 1964.

31. Пасічник М.Ф. Політичні унії між Польщею і Литвою в історичній долі українського народу // Дослідження з історії України. – Львів, 1992. – Вип. 28.

32. Пашута В.Т. Образование государства Литовского. – М., 1959.

33. Пашуто В.Т. Историческое значение периода роздроблености на Руси // Польша и Русь. – М., 1965.

34. Пашуто В.Т. Страны Прибалтийского региона // Пути развития феодализма. – М., 1972.

35. Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве. – М., 1958.

36. Пичета В.И. Белоруссия и Литва в ХУ-ХУІІ вв. – М., 1961.

37. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х томах. – Т. 1. – К., 1992.

38. Сас П.М. Деякі питання розвитку ремесла у містах України в кінці ХУ – 60-х роках ХУІ століття // Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура. Збірник статей. – К.: Наукова думка, 1986.

39. Сас Т.М. Феодальные города Украины в конце ХУ- конце 60-х гг. ХУІ вв. – М., 1955.

40. Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (ІХ – середина ХУІІ ст.). – К.: Наукова думка, 1992.

41. Смолій В.А., Ричка В. Українські землі в складі Литовської держави та Речі Посполитої // Газ. Історія України. – 1997. - № 21. – С. 6-7; № 22. – С. 4-5.

42. Хоменко В. Україна і монголо-татарська колонізація або новий погляд на історичну реалію // Берегиня. – 1999. - № 1-2. – С. 52-69.

43. Хорошкевич А.Л. Исторические судьбы белорусских и украинских земель в ХІУ – начале ХУІ вв. // Древнерусское население и исторические судьбы восточного славянства. – М., 1980.

44. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства. – М., 1960.

45. Шабульдо Ф.М. Битва біля Синіх Вод 1362 року: маловідомі та незнанні аспекти // Український історичний журнал. – 1996. - № 2. – С. 3-15.

46. Шабульдо Ф.М. Земли юго-западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.

47. Шабульдо Ф.М. Київське князівство Ольгердовичів в контексті української державності // Старожитності. – 1994. - № 1-2. – С. 6-7.

48. Шабульдо Ф.М. Україна в державотворчих процесах в Криму в кінці ХІУ – першій половині ХУ століття // Сучасність. – 1996. – № 5. – С. 82-88.

49. Шапиро А.Л. Проблемы социально-экономической истории Руси ХІУ-ХУ вв. – Л., 1977.

50. Шекера І.М. Про характерні риси соціальної диференціації селян України в ХУІ ст. // Феодалізм: Економіка. Класова боротьба. Культура. – К., 1986.

51. Щербак В.О. До питання про еволюцію класово-станової структури феодального суспільства України в ХІУ – першій половині ХУІІ століття // Український історичний журнал. – 1987. – № 2. – С. 83-91.

52. Яковенко Н. Володимир Ольгердович // Історія України в особах ІХ-ХУІІІ ст. – К., 1993. – С. 144-156.

53. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — К., 2006.

54. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні в XVI-до середини XVII ст.. — К., 2002.

55. Яковенко Н. У ХУІ столітті ми жили в правовій державі // Старожитності. – 1991. - № 4. – С. 10.

56. Яковенко Н. Україна аристократична // Старожитності. – 1991. - № 5. – С. 1-10.


Тема№5

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.013 с.)