Позначте на карті назви Січей та роки їхнього існуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Позначте на карті назви Січей та роки їхнього існування 

 

1. 1638 р.

2. 1625 р.

3. 1594-1596 рр.

4. 1591-1593 рр.

5. 1630-1631 рр. 


Перелік рекомендованої літератури

до теми №6

«Українське козацтво: від становлення до утвердження»

 

У списку подано літературу, яку необхідно використовувати при підготовці семінарських занять та самостійної роботи. Цей перелік не є вичерпним, до нього увійшли основні праці, що зберігаються у фондах бібліотеки ПНПУ. Окрім цього списку можна скористатися електронним каталогом бібліотеки ПНПУ (http://lib.pnpu.edu.ua), пошуком необхідних видань на електронних інтернет ресурсах (їх огляд поданий наприкінці цього посібника) та електронною бібліотекою кафедри історії України (переглянувши каталог до папок «Середньовічна історія України та Джерела / Середньовічна історія України»).

 

1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991.

2. Апанович О. Збройні сили України першої половини ХVІІ століття. – К., 1969.

3. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. К., 1991.

4. Боплан Г. Опис України. – К., 1990. – С. 41-49.

5. Гетьмани України : Історичні портрети : Збірник. – К., 1991. – С. 214.

6. Голобуцький В.А. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

7. Грушевський М.С. Історія української казаччини // Вітчизна, 1989. – № 1-2.

8. Гурбик А.О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми). // Український історичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 3-15.

9. Історія України в особах : ІХ-ХУІІ століття – К., 1993. – С. 221-225, С. 239-246, С. 255-265.

10. Костомаров М.І. Київський митрополит Петро Могила // Наука і суспільство. – 1990. – № 1. – С. 51-68.

11. Костомаров М.І. Історія України в життєписах визначних її діячів. – (Репринт.) К., 1991.

12. Крикун М.Г. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях (Проблеми слов’янознавства). – Львів., 1990. – С. 24-41.

13. Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. В Україні. — Чернігів, 1996.

14. Леп’явко С. Повстання К.Косинського (1591-1593 рр.) // Український історичний журнал. – 1994. - № 4. – С. 120-132 ; № 5 – С. 116-126.

15. Леп’явко С. Северин Наливайко // Історія України. – 2000. – № 21. – С. 1-5 ; № 22. – С. 9-11.

16. Лисенко І. Петро Могила // Україна. – 1991. – № 26. – С. 31-32.

17. Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва // Історія в школах України. – 2002. - № 3. – С. 15-18.

18. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейській літературі. – К., 1992.

19. Панашенко В.В. Чорноморські походи запорізьких козаків у першій половині ХVІІ століття // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – К., 1989. – Вип. 15. – С. 34-36.

20. Сас П.М. Історія України XVI-XVIIІ ст.Навч. посібник. —Львів, 2001.

21. Сергієнко Г.Я. Біля витоків українського козацтва й Запорозької Січі // Український історичний журнал. – 1992. – № 12. – С. 123-131.

22. Сергійчук В. Байда Вишневецький – ратник української землі. – К., 1989.

23. Сергійчук В. Генеральна Старшина // Наука і суспільство. – 1990. – № 4.

24. Сергійчук В. Морські походи запорожців // Дзвін., 1993. – № 1. – С. 103-120.

25. Сидоренко О.Ф. Українські землі в міжнародній торгівлі (ІХ середина ХVІІ століття) АН України. – К., Наукова думка, 1992. – С. 114-188.

26. Смолій В. Козацтво та Запорозька Січ у суспільно-політичних процесах ХУІ-ХУІІ століття // Історія України. – 2000. – № 6. – С. 1-3.

27. Смолій В. Феномен українського козацтва в загально-історичному контексті // Український історичний журнал. – 1991.- № 1. – С. 15-23.

28. Смолій В.А., Гуржій О.І. Становлення української феодальної державності // Український історичний журнал. – 1990.- № 10. – С. 10-20.

29. Черкас Б.В. Остафій Дашкевич – черкаський і канівський староста ХVІ століття // Український історичний журнал. – 2002. - № 1. – С. 53-67.

30. Щербак В.О. Запорізька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини ХVІІ століття // Український історичний журнал. – 1985. - № 5. – С. 66-71.

31. Щербак В.О. Формування козацької самосвідомості (кінець ХVІ перша половина ХVІІ століття) // Наукові записки (Києво-Могилянська академія). – К., 2000.- Т. 18. Історичні науки. – С. 50-55.

32. Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV-середина XVII ст. — К., 2006. — 300 с.

33. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – К., 1991.- Т.1-3.

34. Яковенко Н. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст. — К.,1997

 

 


Модульна контрольна робота №2

Модульна контрольна робота виконується на семінарському занятті у вигляді письмової роботи, що складається з розгорнутих відповідей на два запитання.

 

Перелік запитань.

 

1. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського.

2. Особливості перебування українських земель у складі ВКЛ.

3. Кревська унія 1385 року.

4. Вітовт та його політика.

5. Волинь Свидригайла

6. Київщина та Чернігівщина Олельковичів

7. Політичний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського після смерті Вітовта.

8. Відносини Литви з Польщею, Московським царством та Кримським ханством і доля українських земель.

9. Соціально-економічний українських земель у складі Великого князівства Литовського (ХІV – середина ХVІ століття).

10. Політичний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського (ХІV – середина ХVІ століття).

11. Причини, передумови та укладення Люблінської унії

12. Наслідки та значення Люблінської унії для українських земель.

13. Соціально-економічний розвиток українських земель після Люблінської унії.

14. Економічний розвиток українських земель після Люблінської унії.

15. Релігійне становище в Україні в ХІV-ХVІ ст.

16. Реформаційні рухи в Україні в ХІV-ХVІ ст.

17. Берестейська унія 1596 року.

18. Братства.

19. Становище держави в Україні у першій третині ХVІІ століття.

20. Діяльність І. Борецького та П.Могили.

21. Проблема походження козацтва.

22. Причини формування, джерела українського козацтва

23. Категорії українського козацтва.

24. Виникнення Запорізької Січі. Д.Вишневецький.

25. Військово-політичний устрій Січі.

26. Військові походи козаків кінця XVI- початку XVII ст.

27. Адміністративно територіальний устрій Січі

28. Козацтво в 2 половині XVI-на початку XVII ст.

29. Повстання під проводом К. Косинського

30. Повстання під проводом С.Наливайка.

31. Боротьба козаків з турками і татарами (кінець ХVІ – початок ХVІІ століття).

32. Петро Конашевич-Сагайдачний.

33. Народні рухи 20-х років ХVІІ століття.

34. Народні рухи 30-х років ХVІІ століття

35. Ординація 1638 р.

36. Культура України-Русі кінця XVI- середини XVII ст.

 


Теми індивідуальних робіт

 

Індивідуальна робота виконується після погодження теми із викладачем студентами, що мають пропуски, недостатню кількість балів за модуль, або бажають покращити свої результати. Оформлення згідно вимог до оформлення рефератів.

1. Битва на Синіх Водах.

2. Литовські статути: аналіз джерела.

3. Відносини Литви з Московським царством та Кримським ханством.

4. Політичний розвиток Речі Посполитої у другій половині ХVІ - першій половині ХVІІ століть.

5. Князь Костянтин Острозький – видатний громадський і культурний діяч.

6. Видатні громадські діячі і вчені-просвітителі:

а) Галшка Гулевичівна;

б) Костянтин Острозький;

в) Лазар Баранович;

г) Петро Могила;

д) Герасим Смотрицький.

є) Мелетій Смотрицький

7. Острозька греко-слов’янська школа – осередок шкільної науки і освіти в Україні.

8. Розвиток освіти і науки в XV- середини XVII ст.

9. Літописання та література, поширення друкарської справи в Україні XV- середини XVII ст..

10. Розвиток музики і театру XV- середини XVII ст.

11. Архітектура та живопис XV- середини XVII ст.

12. Виникнення козацтва: основні теорії.

13. «Сарматський слід» в культурі Речі Посполитої

14. Колонізація степового прикордоння


Перелік корисних електронних ресурсів

 

Ц

ей перелік[1] не є вичерпним і подається для пошуку інформації, джерел, текстів, наукової літератури. Тут ви не знайдете готових рефератів, повідомлень, тощо.

 

http://www.history.org.ua – сайт Інституту історії України НАН України. Ресурс, котрий відомий кожному професійному історику України. Містить зміст та електронні версії кількох десятків історичних журналів. З поміж наукових періодичних видань низка спеціалізованих, котрі присвячені окремо давньоруській добі, ранньомодерному часу, новітній епосі. Також до Ваших послуг енциклопедія історії України, ел. варіанти останніх історичних видань, новини і новинки історичного процесу в Україні та багато корисних посилань.

 

http://litopys.org.ua/ – чудовий сайт, котрий спеціалізується на джерелах з історії України. Саме там Ви знайдете тексти літописів, щоденників, пам’ятки літератури, історичні мапи та документи. Ресурс приємно оформлений, не надто завантажує трафік, джерела згруповані за систематично-хронологічним принципом, а тому шукаються просто. Перевагою сайту є те, що документи легко копіюються в Word, що значно полегшує працю з ними.

 

http://www.archives.gov.ua – офіційний веб-портал Державного комітету архівів України. Електронні публікації документів, наукові статті і публікації. Молодим історикам буде корисним перелік архівних установ загальнодержавного і обласного рівнів з номерами телефонів. Електронні каталоги і описи з якими варто ознайомитися перед поїздкою до архіву, посилання на сайти різних архівних установ.

 

http://www.rusarchives.ru/ – портал «Архивы России». За тематикою схожий з попереднім ресурсом, але, зі зрозумілих причин, містить матеріали, передусім з історії Росії.

 

http://ukrknyga.at.ua/ – безкоштовна електронна бібліотека «Українська книга». У розділі «Історія» 1185 книг з історії України, археології, абсолютно різні за хронологією і тематикою.

 

http://manuscripts.ru/ – російський сайт, містить колекції давніх і середньовічних слов’янських та російських текстів; інформацію про розробки в галузі їх електронної публікації та методи створення повнотекстових баз даних складних по структурі і змісту рукописних пам’яток.

 

http://www.feb-web.ru/feb/feb/c11-17.htm – електронна бібліотека «Русская литература и фолькльор». Цікава з точки зору текстів і досліджень присвячених писемним пам’яткам доби Київської Русі. Актуальними є повнотекстові версії різних словників, довідників і т. д. «Родзинка» сайту – понад 40 томів (поч. з 1934 р.) масштабного видання «Труды отдела древнерусской литературы» - одного з головних друкованих органів русистів-медієвістів.

 

http://alltorrents.com.ua/, http://rutracker.org – торренти, обмінник файлів, цікавийі наявністю значної кількості видань ХІХ –ХХ ст., відсканованими версіями історичних джерел, таких як «Полное собрание русских летописей», тощо.


 

 

Питання до екзамену

 

 

1. Середньовічна історія як наука. Предмет і завдання курсу.

2. Джерела та література з курсу.

3. Етимологія етноніму і етнотопоніму “Русь”.

4. Проблема походження держави східних слов’ян.

5. Передумови утворення держави Русь

6. Постать князя Кия в історичній літературі.

7. Князі Аскольд і Дір.

8. Князь Олег.

9. Князювання Ігоря.

10. Ольга, її реформи.

11. Князь Святослав.

12. Розширення і зміцнення Київської Русі. Ярополк та Володимир Святославовичі.

13. Піднесення держави за Ярослава Мудрого.

14. Причини, зміст та наслідки християнізації Русі.

15. Формування системи колективного правління Руссю за часів Ярославовичів. Повстання 1068-1071 роки.

16. Русь у період зміцнення державної єдності (перша третина ХІІ ст.). Повстання 1113 року у Києві.

17. Політичний лад і управління Київської Русі.

18. Зовнішня політика князів Київської Русі.

19. Економічний розвиток Київської держави у ІХ-ХІІІ столітті.

20. Розвиток освіти і писемності в Київській Русі.

21. Архітектура та мистецтво Київської Русі.

22. Літописання Київської Русі.

23. Література та епос в Київській Русі.

24. Причини феодальної роздробленості.

25. Становище князівств Середнього Подніпров’я у період роздробленості: Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського.

26. Політичний лад і управління Русі в ХІІ – першій половині ХІІІ століття.

27. Кочові народи: печеніги, половці

28. Походи Батия. Золота Орда і Русь.

29. Соціальна історія Київської Русі

30. Розвиток Галицького князівства до ХІІ століття.

31. Розвиток Волинського князівства до ХІІ століття.

32. Роман Мстиславович. Утворення Галицько-Волинського князівства.

33. Правління Данила Романовича.

34. Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Галицького.

35. Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток Галицько-Волинського князівства.

36. Культурний розвиток Галицько-Волинського князівства.

37. Утворення Литовської держави.

38. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського. Особливості перебування українських земель у його складі.

39. Кревська унія 1385 року.

40. Вітовт та його політика.

41. Волинь Свидригайла та Київщиа Олельковичів

42. Політичний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського після смерті Вітовта.

43. Відносини Литви з Польщею, Московським царством та Кримським ханством і доля українських земель.

44. Соціально-економічний і політичний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського (ХІV – середина ХVІ століття).

45. Причини, передумови та укладення Люблінської унії, її значення для українських земель.

46. Соціально-економічний розвиток українських земель після Люблінської унії.

47. Релігійне становище в Україні в ХІV-ХVІ століття. Реформаційні рухи.

48. Берестейська унія 1596 року.

49. Братства.

50. Становище держави в Україні у першій третині ХVІІ століття. П.Могила.

51. Проблема походження козацтва.

52. Причини формування джерела та категорії українського козацтва.

53. Виникнення Запорізької Січі. Д.Вишневецький.

54. Військово-політичний та адміністративно територіальний устрій Січі.

55. Козацтво в 2 половині XVI-на початку XVII ст.

56. Повстання під проводом К.Косинського та С.Наливайка.

57. Боротьба козаків з турками і татарами (кінець ХVІ – початок ХVІІ століття).

58. Петро Конашевич-Сагайдачний.

59. Народні рухи 20-30-х років ХVІІ століття. Ординація 1638 року.

60. Культура України-Русі кінця XVI- середини XVII ст.


Список ілюстрацій

 

Титульний аркуш. План Києво-Печерського монастиря. Б.д. Електронний ресурс: http://colovrat.at.ua/photo/3-0-49

Тит. аркуш зворот Срібник Володимира Святославовича (980-1015 рр.). Аверс та реверс. Електронний ресурс: http://www. http://gerb.bel.ru

3. Печатка князя Святополка Ізяславовича (1093-1113 рр.). Аверс та реверс. Електронний ресурс: http://www. http://gerb.bel.ru

6. Печатка Святослава Ігоревича. Київ. До 972 р. Аверс та реверс. Електронний ресурс: http://www. http://gerb.bel.ru

7. Монах-переписчик. Фрагмент мініатюри з Ларентіївського літопису. Електронний ресурс: www.i-u.ru/biblio/archive/ bahtiarov_ist/01.aspx

12. Київська псалтир або Спірідонія. 1397 р. П. Вздорнов Г.И. Исследование о Киевской Псалтыри. Киевская Псалтирь. — М. Искусство, 1978.

13. Карта Київська Русь. Електронний ресурс: http://izbornyk.org.ua/ishevch/ishev16.htm

22. Срібник Ярослава Мудрого. Аверс та реверс. Електронний ресурс: http://www. http://gerb.bel.ru

30. Колт золотий із перегородчастою емаллю. Х-ХІІІ ст. Асеєв Ю.С. Джерела мистецтво Київської Русі / Ю.С.Асеєв. — К.: Мистецтво, 1980. — С. 143.

35. Карта феодальної роздробленості Русі. Електронний ресурс: http://izbornyk.org.ua/litop/map_1240.htm

40. Князь Ярослав Мудрий з родиною. Грушевський М. Ілюстрована історія України. . Електронний ресурс: http://www. http://gerb.bel.ru

44. Л. Тарасевич. «Нестор-летописец». Гравюра на меди (для печатного издания Киево-Печерского патерика). 1702. // Большая советская энциклопедия. Електронний ресурс.

51. Ольгерд та Вітовт. З гравюр Олександра Гваньїні 1578 р. Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Феодосій Софонович. — Київ, Наукова думка, 1992. — 336 с.

60. Титульний аркуш «Острозької Біблії». 1581 р. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — К., 2006. — С. 211.

65. Стефан Баторій. Гравюра. Електронний ресурс: http://graphichouse.ru

67. Гійом Левассер де Боплан. Козак. Гравюра. Боплан Г. Опис України. – К., 1990.

70. Карта Січі України. Електронний ресурс: http://izbornyk.org.ua/litop/map_1240.htm

73. Печатка Війська Запорізького. Сас П. М. Герб Війська Запорозького: із минулого у сучасне / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2010.

75. Карта з зображенням фортеці Кодак. Гравюра. Боплан Г. Опис України. – К., 1990.

76 Титульний аркуш праці Мелетія Смотрицького. Електронний ресурс http://litopys.org.ua/ukrpoetry/jmage029.png.

79. Підпис до карти України Боплана. Гравюра. Боплан Г. Опис України. – К., 1990.

.


 

 

Науково-методичне видання

 

Сітарчук Роман Анатолійович, Коваленко Оксана Валентинівна

 

 

СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Навчально-методичний посібник

 

Коректор:

Комп’ютерний набір: Сітарчук Р.А., Коваленко О.В.

 

Підписано до друку 2011 року. Формат 60х94/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 3,0. Наклад 300 прим. Зам №

 

Мова українська

 


[1] Висловлюємо щиру вдячність колегам — д.і.н. Волошину Ю.В. та к.і.н. Сердюку І.О. за можливість використати анонсований огляд електронних ресурсів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 325; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.018 с.)