ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Українські землі у складі Речі ПосполитоїСемінарське заняття № 11-12(4 години)

Теоретичний блок

1. Поширення польських впливів на українських землях (ХІV – середина ХVІ століття). Політичний лад Польщі та його особливості.

2. Люблінська унія 1569 року та її наслідки для українських земель.

 

3. Церква й українське суспільство.

а) релігійна ситуація в ХVІ ст. Криза православ'я;

б) виникнення та діяльність церковних братств;

в) Берестейська унія 1596 року.

4. Головні аспекти культурного розвитку українських земель у XIV — першій половині XVII століть

Термінологія для закріплення: Берестейська унія, братства, Владислав ІV, Єзуїти, кріпацтво, Люблінська унія, П.Могила, К.Острозький, Печерський монастир, І.Потій, Православна церква, релігійні ордени, релігійна полеміка, реформаційні рухи, Зигмунд Август, становище Закарпаття та Північної Буковини, фільварок, «Устава на волоки», архітектура, друкарство, єзуїтська колегія, культура, освіта, мистецтво, наука, просвітники.

Рекомендації по підготовці теоретичної частини:

 

У першому питанні слід окреслити вплив Польщі на частину руських земель у ХІV – ХV ст. Схарактеризувати політичний устрій Польщі, закцентувати йвагу на його віддіміність ві того типу, що склався у Великому князівстві Литовському. Друге питання присвячене Люблінській унії. Розпочати дослідження цього питання слід з передумов та причин Люблінської унії.

Серед причин найголовнішими є:

o політичні (військовий чинник, зокрема Московська держава та татари);

o соціальні (прагнення литовських магнатів урівнятися у правах з польською шляхтою);

o ослаблення Литви.

У чому сутність унії? Як і коли вона укладалася? Характеризуючи цю подію зазначте, що у результаті утворилася держава Річ Посполита, яка мала єдиного короля, єдину фінансову систему та зовнішню політику. Литва зберігала автономію (власні — виконавча влада, військо, законодавство). Розкриваючи наслідки унії для України необхідно проаналізувати ті зміни, які сталися на українських землях. Тезово це можна показати так.

o Колонізація українських земель.

o Полонізація. Впровадження фільварків.

o Панщина. Адміністративний поділ українських земель.

o Поширення впливу католицької церкви.

o Ліквідація автономії України.

Третє питання присвячене церковному життю на Україні у XVI-XVIIІ ст. та Берестейскій унії. У першому підпункті покажіть конфесійну різноманітність, що склалася. Доведіть, що православ'я знаходилося у кризі. В результаті цього православна церква прагне знайти вихід шляхом укладання унії або союзу. Головними факторами, які вплинули на її укладання були:

o на зміну віротерпимості прийшла котрреформація або католицька реакція (вперше обґрунтована єзуїтом Петром Скаргою)

o верхівка православної церкви почала схилятимся до підпорядкування католицькому престолу

o московська митрополія у 1589 р. перетворилася у патріархію, що загрожувало підпорядкуванням української церкви Москві

o кризова ситуація у православній церкві

o необхідність протистоянні подальшій латинізації та полонізації української світської еліти, а також добиватися зрівняння прав українського духовенства з латинським.

Розкажіть про хід укладання Берестейської унії. Як висновок необхідно вказати, що унія призвела до розколу українського суспільства, формування потужної антиуніатської опозиції.

Виникнення та діяльність церковних братств. Дайте визначення поняттю братства. Зазначте, що вони формуються в умовах підлеглості українських земель Речі Посполитій. Ці суспільні організації стали осередками національної культури, церкви, освіти. Роль братств та їх діяльність найяскравіше висвітлено у роботах Я. Ісаєвича. Аналізуючи діяльність братств зверніть увагу на їх еволюцію. У XV ст. вони носили релігійно-благодійницький характер; опікувалися українцями, влаштовували громадські богослужіння, допомагали бідним, організовували шпиталі. У XVI ст. братства набули великого громадсько-політичного та національно-культурного значення. Посилення національно-культурного гніту на українських землях змушує братства більш активно виступати на захист прав українського населення. Братства Підтримували не чисельні українські магнати: К.Острозький, А.Кисіль та інші. Розкрийте освітянський, друкарський аспекти діяльності братств. Найдавнішим братством було Львівське (1453 р.), окрім нього діяли Київське (1615 р.), Острозьке, Луцьке, Перемишлянське та інші. В числі провідних діячів були: Ю.Рогатинець, Красовський, Л.Зизаній, І.Борецький, П.Беринда. Характер своєї діяльності братства зберегли до кінця XVII ст. На початку XVIIІ ст. вони занепали і перетворилися практично на церковні організації, які дбали про збереження церков і відправу богослужінь.

Культура України у XVI - першої половини ХVІІ століття. Розкрийте це питання за таким планом.

Умови національно-культурного розвитку українського народу. Умови національно-культурного розвитку перш за все політичні фактори достатньо висвітлювались на лекційному та семінарському заняттях, тому достатньо узагальнити відомі факти та назвати основні умови національно-культурного розвитку у XVI- І половині XVII ст. Обов'язково зазначте, що період раннього новітнього часу — це історичний період, коли формувалася ранньонаціональна свідомість і культура українського народу.

Розвиток української мови.

У XVI- 1 половині XVII ст. писемна мова на Україні називалася руською. Під впливом усного мовлення в ній з'являються риси української літературної мови. Вона починає вживатися у різних сферах писемності поряд з церковнослов’янською, польською, латинською.

Освіта.

В Україні існувала церковна, монастирська, домашня освіта. В ІІ половині XVI ст. для багатьох людей в українському суспільстві стало зрозуміло, що потрібно реформувати освіту. Які причини такого розуміння?

У 70-х роках XVI ст. виникають слов'яно-греко-латинські школи (перша Острозька). Вони стали організовуватися при братствах (Львівському-1585р., Київському-1615р. і ін.). Який рівень викладання був у школах? Яких тогочасних вчителів ви знаєте? Які предмети викладалися?

Як висновок скажіть, що ці школи відповідали тогочасним потребам розвитку суспільства і стали важливим інструментом підвищення рівня освіти в Україні, а також культурного та політичного згуртування представників українського народу. Важливе місце у цьому питанні відведіть створенню Києво-Могилянського колегіуму (1632р.). Його значення у становленні вищої освіти в Україні.

Книгодрукування.

Першою друкованою книгою українського автора була видана в Римі латинською мовою у 1483 р. Юрія Дрогобича. Значний вклад у розвиток книгодрукування в Україні зробив московський книгодрукар Іван Федоров (Федорович), який у 1572 р. переїхав до Львова. На кошти братства він у 1574 р. видав перші свої надруковані в Україні книги — “Апостол,” “Буквар” Особливо плідною була праця І.Федорова в Острозькій друкарні, заснованій у 1578 р. К.Острозьким. До середини XVII ст. на українських землях в різний час діяло 25 друкарень. Вони видавали книжки переважно церковно-слов'янською та староукраїнською мовами. До великих друкарень належали Острозька, Львівська, Києво-Печерська.

Література.

Розвиток полемічної літератури. Полемічна література включала в себе твори релігійного спрямування, автори яких у формі дискусії заперечували богословські, політичні, а також інші погляди і позиції своїх противників (Петро Скарга, Герасим Смотрицький, Христофор Філалет, Іван Вишенський, Стефан Зизаній, Клірик Острозький, Мелетій Смотрицький, Іов Борецький, Захарія Копистенський). Полемічна література відіграла надзвичайно велику роль у формуванні ранньонаціональної свідомості українського народу.

Літописання.

Що називається літописанням? Коли відновилося літописання на українських землях. Назвіть найвідоміші літописи (Гусинський - до 1597р., Львівський - 1498-1649рр., Острозький - 1500-1636рр. та ін.). Літературні жанри. Доведіть багатожанровість української літератури XVI- І половини XVII ст. Назвіть представників ораторсько-проповідницької прози, мемуаристики, політичної публіцистики, поезії.

Усна народна творчість.

Архітектура.

Особливість містобудування на Україна вирізнялося оборонною спрямованістю. В планувальній структурі міст вирізнялися замок та укріплене поселення. Певного поширення набуло кам'яне будівництво. У світській і церковній архітектурі виникали елементи і ренесансного стилів. Дайте визначення понять: ренесанс, бароко.

Живопис, книжкова мініатюра, гравюра.

 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.008 с.)